Nesúhlaste s ratifikáciou Protokolu č. 12 a nezaťahujte Slovensko do súdneho aktivizmu ESĽP!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Ministerstvo spravodlivosti SR, Vláda SR

Vážená vláda Slovenskej republiky,
Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii.

14141 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Bráňte našu suverenitu!

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420)

 

Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o  homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať  množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá!

Nesúhlasíme, aby takýto  súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu.

Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy.

Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať.

Vážená vláda Slovenskej republiky,

Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Nesúhlasíme s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom!

Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb.

Nepotrebujeme, aby nám zajtra súd povedal, že je potrebné rozšíriť dôvody napríklad o tzv. genderovú identitu, či o to, aby sa homosexuálna propaganda mohla nanucovať našim deťom do škôl pod zámienkou boja proti diskriminácii. Nechceme, aby sme boli donútení všetky práva priznané manželom priznať akémukoľvek páru. Nemusí to byť dobré pre deti!

Nepotrebujeme, aby zajtra nejaký súd zrušil všetky naše zákonné výnimky dané cirkvám v antidiskriminačnom zákone, ktoré Protokol č. 12 nepozná. Cirkvám patrí sloboda v tom, či budú za  kňazov svätiť iba mužov, či odmietnu vysvätiť za kňazov osoby s homosexuálnym životným štýlom alebo komu udelia právo vyučovať svoje náboženstvo.

Nepotrebujeme, aby niekto v budúcnosti spochybňoval odôvodnené rozdielne zaobchádzanie z dôvodu ochrany tehotných žien, počtu detí, vekovej hranice, či rozdielnej vekovej hranice pre mužov a ženy do dôchodku, či pre prístup k určitým právam Zákonníka práce. Je to na suverénnom slovenskom parlamente, aké príjme pravidlá a čo považuje za dobré a nie na medzinárodnom súde, aby nám vnucoval svoje predstavy, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami!

Nepotrebujeme, aby nás zajtra niekto vydieral sankciami podobne ako je vydierané Maďarsko a ako obušok  použil to, čo dnes ministerka spravodlivosti predkladá na ratifikáciu!

Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný a my ho tiež nepotrebujeme!

Vážená vláda Slovenskej republiky, Vážené ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

nemienime sa o pár rokov zaoberať znovu písaním pripomienok a ďalšími pokusmi o ratifikáciu protokolu, a preto z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nasledovné zásadné pripomienky k materiálu LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420)

Zásadná  pripomienka č. 1:

Aliancia za rodinu navrhuje  nahradiť text návrhu uznesenia nasledovným textom:

„UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

k návrhu aktu medzinárodného práva Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

 

Číslo materiálu: 

 

Predkladateľ: 

 


 

Vláda

A.

nesúhlasí

 

A. 1.

s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "protokol").

 

B.

neodporúča

 

Národnej rade Slovenskej republiky

 

B. 1.

vysloviť súhlas s protokolom,

 

prezidentke Slovenskej republiky

 

B. 2.

ratifikovať protokol po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.

 

C.

poveruje

 

predsedu vlády Slovenskej republiky

 

C. 1.

predložiť protokol Národnej rade Slovenskej republiky s odporúčaním vlády neudeliť súhlas s ratifikáciou,

 
 

ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky

 

C. 2.

odôvodniť návrh vlády s odporúčaním neudeliť súhlas s ratifikáciou protokolu v Národnej rade Slovenskej republiky.

 

D.

odporúča

 

prezidentke Slovenskej republiky

 

D. 1.

oznámiť Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu.

 

Vykonajú:

predseda vlády Slovenskej republiky

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

Na vedomie:

prezidentka Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

generálny prokurátor Slovenskej republiky“

 

Odôvodnenie

Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti.  Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

 

Zásadná pripomienka č. 2

Navrhujeme nahradiť text predkladacej správy nasledovným textom:

„Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a  bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované  miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii.

Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o  homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať  množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá!

Vláda SR nesúhlasí, aby súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu.

Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy.

Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať.

Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Vláda SR nesúhlasí s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom!

Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb.

Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný.

Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

Vzhľadom k nesúhlasu vlády odporúča vláda SR Národnej rade SR nevysloviť súhlas s protokolom.“

Odôvodnenie

Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 387

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 692

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 141

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

32 názorov na podpis

 • Marta Jedináková

  Aliancia za rodinu – súhlasím so všetkým a som pobúrená z toho,čo sa tu deje. Čoho sa ešte dožijeme?

 • Zdeňka Gašparová

  súhlasím so stanoviskom

 • Ľubomír Šimčák

  Súhlasím.

 • Marta Muchova

  Nechceme istambulský dohovor. Nechceme byt otrokmi diabla!!!!!!

 • Vlastimír Ing.Knotek

  Môj názor: Musia v tom byť veľké peniaze, keď niektorí ľudia už roky cieľavedome vplývajú na zavedenie všetkých tých nie normálnych opatrení a zásad ……aby LGBTI boli rovnocenní….. Ale veď oni sú rovnocenní, akurát nech si svoje choré súkromie nechajú pre seba, a nech neohrozujú mravnú výchovu našich detí….. Každý, aj čo najmenší dnešný ústupok sa nám a našim potomkom vypomstí násobne. Nedovoľme to. Dlhujeme to našim deťom a vnúčatám. Knotek

 • Jozef Marko

  Nedajme si vnucovať žiadne choré názory. Riaďme sa zdravým sedliackym rozumom.

 • Mária Morvayová

  Súhlasím s uvedenými zásadnými pripomienkami.
  O tak závažnej veci, by mal rozhodovať národ a nie skupina ľudí, ktorá tu za chvíľu nebude, ale dôsledky ich krokov, budeme znášať my.
  A taktiež nie BRUSEL.

 • Olga Hamajova

  Osobne nesúhlasím s podivnou liberálnou politikou snažiacou sa vysmievať z normálneho zväzku muža a ženy, snažiacou sa nad práva rodiny postaviť práva inak orientovaných ľudí, ktorí tu vždy mali práva, len sa tým nikto nehonosil a nesnažil sa vnucovať svoju orientáciu nasilu celej verejnosti. Mám medzi homesexuálmi známych, ale ani tí nesúhlasia s týmto novodobým, žiaľ zvráteným trendom tejto pomýlenej doby. Žiadne iné pohlavie ako muž a žena neexistuje a zrejme je to v súlade s prírodou, keďže žena jediná môže jedine s mužom počať nový život. Som proti každej neznášanlivosti, ale som rovnako proti potieraniu zdravého rozumu a snahe vštepovať deťom od malička myšlienky podľa mňa chorých a zlých ľudí, ktorí sa snažia spoločnosť rozdeliť jedno akým spôsobom, neuvedomujúc si dôsledky svojho správania na psychiku detí a celej spoločnosti. Dalo by sa povedať veľmi veľa na túto tému, ale teraz v prvom rade nesúhlasím, aby práve súčasná ministerka predkladala takýto materiál v takomto znení, jednak na to nemá morálne právo pretože predpokladám, že ako pri väčšine ostatných zákonov tejto vlády, chýba tak veľmi sľubovaná diskusia so širokou verejnosťou . Názor občana nemá momentálne žiadnu váhu pri prijímaní dôležitých zákonov a noriem, ktoré majú zásadný vplyv na spoločnosť.

 • Vladimír Meňhert

  Môj názor je že odmietame akékoľvek ideológie, ktoré sú proti Desatoro Božích prikázaní !

 • Terézia Orgonášová

  Žasnem nad ľudskou hlúposťou. Súhlasím s petíciou.

 • Jarmila Lazíková

  Pripadam si ako keby vsetci stratili triezvy usudok a ako keby sme zili niekde v nevolnickom state toto rozhodne demokracia nieje chudence nase deti.

 • Štefan Fejko

  Podpísal som petíciu,lebo súhlasím s jej predkladateľmi,ale…Možno sa ratifikácii Protokolu č.12 vyhneme,ale nezabudajme,že prídu ďalšie.Nevytešujme sa ako nemúdry sedliak,že síce zachránil vráta na stodole pred zlodejmi,ale ešte nevie,že mu už tá stodola nepatrí,že už ju má iný vlastník na „rováši“.Riešením je len vystúpenie z Európskej únie,alebo jej zánik,aj s naším aktívnym pričinením sa.Aby sme opäť,ako toľkokrát v našej histórii,neprišli k slobode ako slepá kura k zrnu.Trvalo storočia,kým sme sa stali kultúrnym európskym národom,potrvá iba desaťročia a opäť budeme európskym ľudom,s takou alebo onakou kultúrou opracovania materiálov,napr.ohýbania plechov automobilových karosérií.Opracovanie pazúrikových čepelí,kultúra šnúrovej keramiky,a i.-pamätáme si zo základnej školy.

 • Dušan Prusák

  Ak sa nebudeme riadiť podľa vlastnej hlavy môžme do nej …

 • Karol Šlesar

  Súhlasím s uvedenym zdôvodnením.

 • Eva Gabovičová

  súhlasím s Vašimi zásadnými pripomienkami

 • valéria Karasová

  Nesúhlasím s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a stotožňujem sa s názormi Aliance za rodinu.

 • Pavol Škovránek

  Vo všetkom súhlasím.

 • Ján Grinvalský

  V Protokole č.12 sú v Článku 6 – Funkcie depozitára, ktorým je, rovnako ako v tzv. Istanbulskom dohovore, Generálny tajomník Rady Európy. Podľa Článku 6 Generálny tajomník Rady Európy oznámi všetkým členským štátom Rady Európy, okrem iného, upovedomenie alebo oznámenie týkajúce sa tohto protokolu. Je vhodné, aby pri prerokovaní Protokolu č. 12 bola v NR SR otvorená diskusia o tom, či Generálny tajomník Rady Európy ako depozitár na základe oznámenia prezidentky SR oznámil členským štátom Rady Európy a ostatným účastníkom tzv. Istanbulského dohovoru, že Slovenská republika nebude tzv. Istanbulský dohovor ratifikovať.

 • Dalila

  Už nevládzem. Smutné, že už je ľudstvo tak vyspelé, až je sprosté.

 • Ján Grinvalský

  Článok 6 Protokolu č.12 uvádza podobné Funkcie depozitára ako tzv. Istanbulský dohovor (ďalej ID). V texte ID sa uvádza, že Generálny tajomník Rady Európy oznámi účastníkom ID akýkoľvek iný úkon, upovedomenie alebo oznámenie týkajúce ID. Je vhodné aby v NR SR bola otvorená diskusia akým spôsobom pani prezidentka oznámila Generálnemu tajomníkovi Rady Európy, že SR neratifikuje ID a akým spôsobom túto skutočnosť Generálny tajomník Rady Európy oznámil účastníkom ID. Prerokovanie tejto veci v NR SR je nutné aby sa predišlo netrasparentnosti a manipulácii pri ratifikácii medzinárodných zmlúv a dohovorov.

 • Peter Benko

  Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

 • Mária Tejová

  Tieto nové názory sú absurdné.

 • Marian I. Fabian

  Podľa tohto dodatku sa postupne stáva diskriminovaný každý iný názor ako názor ako predpisovaný LGBT a podobnými komunitami. Stávame sa diskriminovaní pre vyjadrenie svojich názorov, a podľa dodatku 12 budeme aj súdení a odsúdení za diskrimináciu, ktorá je vymyslená,

 • Juraj Krajč

  Kto stáročia raboval a cíti sa vinným , nech sa teraz stará , ale Slováci to neboli. Nesúhlasím s ratifikáciou v protokolu v Národnej rade SR.

 • Ivan Kmeť

  Základná bunka rodiny vždy bola, je a vždy aj bude len otec matka, deti. Pritom je aj základom ďalšieho života na Zemi. Jedine v takejto rodine sa rodia deti a štát nezahynie. To iste vie aj Šoroš, Kolíková, či Čaputová. Dvaja otcovia, ani dve matky nikdy nesplodia žiadne potomstvo. Alebo sa mýlim? Istotne nie.

 • František Pulščák

  podpisujem tuto vec v roznych variantoch uz asi treti krat. progresivci si najdu stale novy sposob ako to obist. tak bud sa konecne postavite a ja pojdem tiez s celou rodinou a vyjadrime svoj nazor verejne masovo v uliciach alebo tuto peticiu podpisujem posledny krat.s pozdravom,Frantisek Pulscak.

 • Zuzana

  súhlasím. budem sa modliť za spravodlivosť a zdravý rozum.

 • Anton Lališ

  Myslím že zdravý sedliacky rozum stačí.

 • Peter Sabol

  Dobrý deň,

  chcel by som sa spýtať, v čom spočíva problém, ak „princíp „nediskriminácie“ má byť rozšírený na všetky práva dané zákonom na Slovensku.“ Možno len nerozumiem právnej formulácii, ale nie je to tak, že nič, čo zákon nepovoľuje, sa nebude považovať za diskrimináciu? Teda aj údajné ľudské práva rôznych menšín, ktoré v súčasnosti v slovenských zákonoch zakotvené nie sú, by nemali byť použité ako zámienka na obvinenie z diskriminácie. Som proti súdnemu aktivizmu a nanucovaniu niektorých nových práv pre sexuálne menšiny zo strany inštitúcií EÚ, ale nerozumiem tomuto odôvodneniu. Ďakujem.

  S pozdravom,

  Peter Sabol

 • Vojtech Balážik

  „rozšírenie diskriminačných dôvodov na „akékoľvek“, teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, … Znamená to aj zabránenie diskriminácie novovzniknuvšej rasy .NEZAOČKOVANÝCH ? Tento novorasizmus vyčleňuje novú rasu a závoveň tejto rase ( cca 50 % obyvateľov ) upiera práva, ktoré sú zákonom zaručnené len vyčlenenej rase – či už dobrovoľne, alebo násilím prinúteným , (ekonomickým, alebo administratívnym) zaočkovaných. Čo iné, ak rasizmus v tej najobludnejšej podobe je to ? Aj v rasistickej Amerike 50-tich rokov mohli černoši cestovať v hromadných prostriedkoch – v oddelenej častši, ale mohli. A napríklad vo Francúzsku ( určite to Únia nariadi aj u nás) rasa nezaočkovaných nemôže cestovť v hromadnej doprave a navštevovať reštaurácie. Keby aspoň novodobí rasisti vyčlenili zvlášť reštaurácie pre rasu nezaočkovaných.