Nesúhlaste s ratifikáciou Protokolu č. 12 a nezaťahujte Slovensko do súdneho aktivizmu ESĽP!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Ministerstvo spravodlivosti SR, Vláda SR

Vážená vláda Slovenskej republiky,
Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii.

14141 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Bráňte našu suverenitu!

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420)

 

Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o  homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať  množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá!

Nesúhlasíme, aby takýto  súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu.

Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy.

Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať.

Vážená vláda Slovenskej republiky,

Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Nesúhlasíme s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom!

Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb.

Nepotrebujeme, aby nám zajtra súd povedal, že je potrebné rozšíriť dôvody napríklad o tzv. genderovú identitu, či o to, aby sa homosexuálna propaganda mohla nanucovať našim deťom do škôl pod zámienkou boja proti diskriminácii. Nechceme, aby sme boli donútení všetky práva priznané manželom priznať akémukoľvek páru. Nemusí to byť dobré pre deti!

Nepotrebujeme, aby zajtra nejaký súd zrušil všetky naše zákonné výnimky dané cirkvám v antidiskriminačnom zákone, ktoré Protokol č. 12 nepozná. Cirkvám patrí sloboda v tom, či budú za  kňazov svätiť iba mužov, či odmietnu vysvätiť za kňazov osoby s homosexuálnym životným štýlom alebo komu udelia právo vyučovať svoje náboženstvo.

Nepotrebujeme, aby niekto v budúcnosti spochybňoval odôvodnené rozdielne zaobchádzanie z dôvodu ochrany tehotných žien, počtu detí, vekovej hranice, či rozdielnej vekovej hranice pre mužov a ženy do dôchodku, či pre prístup k určitým právam Zákonníka práce. Je to na suverénnom slovenskom parlamente, aké príjme pravidlá a čo považuje za dobré a nie na medzinárodnom súde, aby nám vnucoval svoje predstavy, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami!

Nepotrebujeme, aby nás zajtra niekto vydieral sankciami podobne ako je vydierané Maďarsko a ako obušok  použil to, čo dnes ministerka spravodlivosti predkladá na ratifikáciu!

Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný a my ho tiež nepotrebujeme!

Vážená vláda Slovenskej republiky, Vážené ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

nemienime sa o pár rokov zaoberať znovu písaním pripomienok a ďalšími pokusmi o ratifikáciu protokolu, a preto z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme nasledovné zásadné pripomienky k materiálu LP/2021/420 Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2021-420)

Zásadná  pripomienka č. 1:

Aliancia za rodinu navrhuje  nahradiť text návrhu uznesenia nasledovným textom:

„UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. ...

z ...

k návrhu aktu medzinárodného práva Návrh na ratifikáciu Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 

 

Číslo materiálu: 

 

Predkladateľ: 

 


 

Vláda

A.

nesúhlasí

 

A. 1.

s ratifikáciou Protokolu č. 12 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len "protokol").

 

B.

neodporúča

 

Národnej rade Slovenskej republiky

 

B. 1.

vysloviť súhlas s protokolom,

 

prezidentke Slovenskej republiky

 

B. 2.

ratifikovať protokol po vyslovení súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.

 

C.

poveruje

 

predsedu vlády Slovenskej republiky

 

C. 1.

predložiť protokol Národnej rade Slovenskej republiky s odporúčaním vlády neudeliť súhlas s ratifikáciou,

 
 

ministerku spravodlivosti Slovenskej republiky

 

C. 2.

odôvodniť návrh vlády s odporúčaním neudeliť súhlas s ratifikáciou protokolu v Národnej rade Slovenskej republiky.

 

D.

odporúča

 

prezidentke Slovenskej republiky

 

D. 1.

oznámiť Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou protokolu.

 

Vykonajú:

predseda vlády Slovenskej republiky

ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky

 

 

Na vedomie:

prezidentka Slovenskej republiky

predseda Národnej rady Slovenskej republiky

generálny prokurátor Slovenskej republiky“

 

Odôvodnenie

Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti.  Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

 

Zásadná pripomienka č. 2

Navrhujeme nahradiť text predkladacej správy nasledovným textom:

„Európsky súd pre ľudské práva čelí najvážnejšej kauze vo svojej histórii a  bezprecedentnému skompromitovaniu, keď vyšlo najavo, že 22 stálych sudcov z približne 100 sudcov malo väzby na rôzne organizácie priamo alebo nepriamo financované  miliardárom a špekulantom na akciových trhoch Georgom Sörösom. Viacerí sudcovia sa v kauzách, v ktorých boli zainteresované tieto organizácie, nevylúčili z dôvodu zaujatosti. Dôvera v nezávislý a transparentný súd bola narušená ako nikdy v histórii.

Súdny aktivizmus najhrubšieho zrna sa ukázal napríklad v rozsudku Fedotova proti Rusku. Súd nehoráznym spôsobom tlačí krajiny s morálnou integritou v oblasti rodinných hodnôt k tomu, aby prijali zákony o  homosexuálnych zväzkoch a odôvodňujú to ako inak nediskrimináciou. Nečudujme sa, že krajiny odmietajú rešpektovať  množstvo podobných rozsudkov ESĽP. Žiadna z krajín sa prijatím Európskeho dohovoru o ľudských právach nezaviazala prijať registrované partnerstvá!

Vláda SR nesúhlasí, aby súd dostal právo určovať, čo je diskriminácia podľa našich zákonov. Na to sú tu naše súdy a naša Ústava, ktorá stojí nad akýmikoľvek medzinárodnými zmluvami, či právom Európskej únie. Odsúdiť sa má nespravodlivá diskriminácia, ale nie každé rozlišovanie znamená nespravodlivú diskrimináciu.

Rodina musí mať výnimočné postavenie, lebo len medzi mužom a ženou sa rodia deti a najlepšie sa vychovávajú v trvalom manželstve otca a mamy.

Európske súdy začali proti výnimočnosti rodiny bojovať práve odvolávaním sa na tzv. nediskrimináciu, a pritom sa práve tým dopúšťajú nespravodlivej diskriminácie, keď za rovnocenné vyhlasujú to, čo rovnocenné nie je. Nie je rovnocenné rozhodnutie mať deti, aj rozhodnutie deti nemať.

Protokol č. 12 oproti Dohovoru prináša rozšírenie tzv. princípu „nediskriminácie“ na všetky práva priznané zákonom v našej krajine! Vláda SR nesúhlasí s ďalším odovzdávaním našej suverenity medzinárodným súdom!

Odmietame rozšírenie diskriminačných dôvodov na "akékoľvek", teda aj tie, ktoré nie sú definované v čl. 1, ods. 1. Protokolu č. 12, lebo to dáva súdu právny podklad na zaradenie nových a nových dôvodov, ktoré sú dnes neznáme. Diskrimináciou sa tak môže stať aj doposiaľ odôvodnené rozlišovanie medzi rôznymi situáciami osôb.

Protokol č. 12 nepodpísalo doteraz deväť krajín Rady Európy. Medzi nimi aj také liberálne ako je Dánsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia, či Francúzsko. Hoci krajiny ho začali podpisovať už od roku 2000, doposiaľ - po viac ako 20 rokoch - ho neratifikovalo ďalších 18 krajín Rady Európy, a to aj také liberálne ako je Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Írsko, či Česká republika. Vo väčšine krajín Rady Európy Protokol č. 12 nie je účinný.

Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

Vzhľadom k nesúhlasu vlády odporúča vláda SR Národnej rade SR nevysloviť súhlas s protokolom.“

Odôvodnenie

Vláda SR by sa mala snažiť uchovať suverenitu SR v tejto oblasti. Obmedzenia na oblasti dané v antidiskriminačnom zákone ako aj výnimky uvedené v antidiskriminačnom zákone by mali ostať zachované.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 387

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 692

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 141

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

32 názorov na podpis

  • Dušan Adamček

    Súhlasím. Muž + žena + dieřa = rodina. Rodina je základ všetkého. Štátu, morálky, etiky. Na rodinu je zakázané vyvíjať akýkoľvek nátlak.

  • janka Sifrova

    Môj názor ,je že ,tieš nesuhlasím ,z instalbuskym dohovorom a nechcem tu žiadne elgbt , žijeme v chorej spoločnosti ,musia tam byt za všetkým peniaze.Pomaly sa už vytrácajú hodnoty a to je rodina myslim muž žena,dieta.