Nepotrebujeme rodovú ideológiu v dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“).

21281 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

 LPEU/2020/17 COM(2020)24 

Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame

 • gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu,
 • snahu o presadzovanie tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien,
 • kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté,
 • zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality,
 • akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod.

 Zásadná pripomienka

1.   Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo  Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov.

a.    Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

b.    Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce.

c.    Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)],

d.    EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala.

 Zásadná pripomienka

2.   Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov:

a.    Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula)

b.    Nie  je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním.

c.    Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

d.    Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia  „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia.

e.    Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia.

f.     Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia.

g.    Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s  objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone.

h.    Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny.  (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny.  Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu.

i.     V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona.

j.     Dohovor požaduje, aby  Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. 

 

Zásadná pripomienka

 3.   K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia.

 

Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

Zásadná pripomienka

4.   K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu.

 Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Neničte rodičovský dôchodok!

15 9 187

Neničte rodičovský dôchodok!

Svojim podpisom sa pripájam k Verejnej výzve "Neničte rodičovský dôchodok" iniciovanej signatármi z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevné...

Zobraz petíciu
Zabráňte Prešovskej zrade!

15 6 362

Víťazstvo

Zabráňte Prešovskej zrade!

Ešte nedobehli ani všetky licencie a už je tu snaha o znovuzavedenie hazardu v Prešove návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Postavme sa spolu proti...

Zobraz petíciu
Verejná výzva predsedom politických strán: Budete presadzovať registrovaných dôverníkov?

8 4 548

Verejná výzva predsedom politických strán: Budete presadzovať registrovaných dôverníkov?

adresované: predsedom všetkých relevantných strán, ktoré majú podľa prieskumov nádej dostať sa do parlamentu: SMER-Sociálna demokracia, Hlas, Republik...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

155 názorov na podpis

 • Viera Gallayová

  Treba vytrvať……až do konca. Netreba sa nechať znechutiť. Spolu to dokážeme….s BOŽOU POMOCOU. Vďaka za Vašu prácu a službu….VIERA

 • Kováč Martin

  V Gender Ideológii, v dokumente ktorý v minulosti pripravovala nejedna vláda SR, stačí začať čítať a príde sa na to, že sa dá krok po kroku logicky vyvrátiť.
  Dozviete sa tam aj to, prečo tento oficiálny dokument pán Lajčák nechcel verejne predstaviť. Pracovali teda na ňom, hoc si dobre uvedomovali, že je to sporný dokument. Otázka je prečo?

 • Janka

  Dobrý deň!
  Slovenské školstvo čakajú zmeny. Preto si myslím, že je potrebné sa pripraviť, a byť preventívni. List rodinám od sv.pápeža Jána Pavla II v 16 bode jasne hovorí, že prvé právo rozhodovať o deťoch majú ich rodičia. Sú to ich deti. Prajem všetko dobré.

 • Jozef

  BOH stvoril muža a ženu. Gender ideológia je proti zdravému rozumu a proti ľudskosti, preto ju považujem za zvrátenosť. A preto súhlasím s petíciou.
  Ďakujem všetkým, ktorí bojujú za nás za Slovenský národ. Boh Vám žehnaj. Raz Vám to 100 násobne odmení.

 • jozef hruzík

  /(muž plus žena)=dieťatko /=RODINA

 • Mgr. Samuel Lámer

  Nesúhlasím s gender ideológiou, ktorá rozvracia tradičnú rodinu muža, ženy a detí.

 • Vincent Fačkovec

  Želám si,aby na Slovensku fungovalo manželstvo medzi mužom a a ženou – inak nie

 • Jana

  Súhlasím s pripomienkami, a som zásadne proti Gl !!! Nepotrebujeme žiadny takýto dohovor!!! . Je to proti zdravému rozumu, proti Bohu a proti rodine.

 • Terézia

  Súhlasím s petíciou. Ľudstvo neprežije, ak bude pokračovať touto cestou. Je paradoxné, že v 21 storočí vyspelej dpolocnosti, homosexuál niečo napíše a ľudstvo sa ide riadiť jeho zvráteným zmýšľaním. Pripadám si, ako na začiatku civilizácie. Je to proti prírode, zdravému rozumu, zdravému cloveku

 • jan

  každý sa tu hrá na Boha.Za chvílu tu bude rozhodovať o živote a smrti.Toto tu nepodrebujem.

 • Karol Pollák

  Bolo by dobre pri vyjadrovaní postoja k dokumentom ako Istanbulský dohovor, Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí… a ďalším medzinárodným zmluvám, dať jasne najavo, že nám kresťanom nevadia v nich veci, slúžiace životu a všeobecnému dobru. Ak sa však do nich nakoniec pridajú, či doslova vpašujú ideologické jedy genderizmu a ideológie smrti vôbec, znehodnotia aj to dobré. Nie je čestná hra zo strany medzinárodných spoločenstiev, ak toto robia, a ak sa Slovensko, alebo časť Slovákov ohradí iba proti tomuto, obviňujú nás zo „zaostalého“ konzervativizmu, či dokonca nenávisti. Opak je pravdou, motiváciou je láska a zodpovednosť. Podstata je rovnaká, ako keď sa znehodnocuje životné prostredie látkami ohrozujúcimi život. Iba bránime duchovnú ekológiu a je to povinnosť, ktorú máme uloženú Bohom Biblie.

 • Anna Martinkova

  Prosím odvolať prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Humenského.

 • Peter

  Nebudeme na Slovensku stavať pre 70 pohlaví 70 záchodov, Gender ideológia je proti normálnemu ludu, aby boli osprosteli v záujme finančnej oligarchie sveta.

 • Natália

  Vyhodíme Istambulský dohovor dverami a on sa vráti oknom iba „natretý inou farbou“ . Čo už na to povedať! Nepoľaviť a nebáť sa prejaviť svoj názor. Ja, napríklad,vždy, keď podpisujem v škole nejaké písomnosti, kde už je všade rodič 1 a rodič 2, tak to škrtnem a napíšem veľkými tlačenými písmenami MATKA a OTEC.

 • Martin Štefanov

  Súhlasím s peticiou.

 • Terezia Gondová

  Celá „gender-agenda“ je postavená na zavádzaní, klamnej interpretácii a výslovných klamstvách.
  Nižšie názor povolaného, ktorý mal s podobnou /komunistickou/ „agendou“ bohaté skúsenosti:
  – Alexander Solženicyn.

  „Lož sa môže udržať iba pomocou násilia.“
  „Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, s neúprosnou zákonitosťou musí zvoliť lož za svoju zásadu.

  Zdroj: https://citaty-slavnych.sk/autori/alexandr-isajevic-solzenicyn/

 • Mgr.Štefan Andoga

  Úplne súhlasím z uvedeným.Podľa mňa v súčasnosti prevládajú v takzvaných medzinárodných „inštitúciách“ nevedecké prístupy.Tieto pá vedecké prístupy na najvyšších úrovniach si uzurpujú právo rozhodovať za celé ľudstvo a nás považujú za hlupákov,ktorí im všetko odobria.Bohužiaľ im v tom pomáhajú aj slovenskí liberáli,ktorí sa votreli do riadiacich orgánov na všetkých úrovniach,preto sú potrebné petície na zastavenie takéhoto šialenstva,keď nie v celej Európe, tak Slovensku určite!!!!!! Všetky tie pa vedecké prístupy degradujú ženu a muža na čísla a nie za ľudské bytosti!!

 • Viera

  Pripájam sa k petícii

 • Dušan

  Boh ma v lone matky utvoril Mužom a ním aj ostanem, tak aké nezmyselnosti nám chce gender ideológia vtĺkať do hlavy?! Nikdy nepodporím rodovú ideológiu ktorá patrí do chlieva!

 • Magda

  V totalite som bola diskriminovana,aj moja rodina,ako dcera knaza,ktory bol aj polit.vaznom.Cely zivot bojujem za spravodlivost, zaujima ma,co bude s mojimi detmi a vnucatmi,ked tu raz nebudem,Zelam si,aby nemuseli riesit podobne problemy a zili stastne.

 • Peter Schneider

  Práve rodové steteotypy chránia ženy a slabších! Ženy a slabších preto netlačíme do bane, na stavby, do kameňolomu a pod., ale im bez reptania prenechávame bezpečnejšie a komfortnejšie práce, ako napr. na pošte, v bankách a pod. Podržíme im dvere, dáme prednosť. Ku džentlmenstvu sa má spoločnosť nabádať a nie ku ideológiam, kde človek vlastne ani nebude vedieť, kto či čo tá žena vlastne je.

 • Michal

  Suhlasi m s pripomienkami.

 • Monika Demčíková

  Gender NIE, lebo všetko čo je proti BOHU je aj proti ČLOVEKU, ktorý bol stvorený na Boží obraz

 • Marián Drunek

  Ach tie bruselské drísty – no comment!

 • Eugen Moré

  Nesúhlasím so zavádzaním medzinárodných zmlúv obsahujúcich akúkoľvek formou myšlienok genderu, pohlavia nezávislého na vrodenom fyzickom stave a ideách rodovopodmieneného násila. Podporujem petíciu proti zmluve o dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190

 • Magdalena Skorvankova

  Suhlasim s peticiou. Sme stvoreni na Bozi obraz ako muz a zena. A tak to zostane pretoze Boh je zvrchovany vladca neba i zeme a je blizko cas ked zhladi vsetkych co nicia Bozi obraz v cloveku.

 • Bohumil Martinak

  Bolo by predsa vrcholne nedemokraticke byt rodicom 1. a rodicom 2 . Kto by bol jednotka a kto dvojka? A kto by to urcoval? 🙂
  Rodicka je predsa vzdy len jedna, ci nie? 🙂

 • Daniela

  v 89 sme odmietli totalitny rezim komunizmu. Po 30 rokoch nam chcu riadit nase rodiny a vziat svojpravnost, kde sme to zasli. Nepotrebujeme dalsiu totalitu. NEPOTREBUJEME – ID – Sme predsa slobodny narod. Mame predsa pravo o sebe rozhodovat.

 • Milan

  Čo čím vzniká tak tým práve trvá. Ak niečo vzniklo podvodom a klamstvom tak sa to taktiež ďalej musí podvodom a klamstvom udržovať. To je zákon karmy. To je linka ktoru by si každý človek mal zvážiť keď bude niečo robiť. A keď sa raz táto partia prevrátencov vydala na túto cestu tým že vytvorila falzifikum tak sa ďalej udržuje od samého vzniku, od samého počiatku až do dneska len práve pomocou podvodu a lži. Ako vznikla ich moc? Len na základe falše, podvodom! Vymysleli si a vytvorili falzum. Takže treba dávať pozor kto stojí pred nami keď bude stále linku presadzovať, obhajovať a dávať jej silu.
  Je to zástanca chtonického podzemného božstva ktoré je ničivé, je to lunetická sila nápodoby, sila nenávistná, sila ničenia všetkého živého na tejto zemi. Ich ideológia je slúžiť svoju pánovi jhvemu, obetovať a prelievat krv všetkého živého a takto sýtiť svoje podzemné božstvo aby rástlo a silnelo a oni s ním.
  A túto silu môže zastaviť len sila poznania, svetlo poznania v nás, v človeku ktorý nie je zviera len konzumný a nevedúci ale človek duchovný ktorý v sebe nosí čiastočku božieho svetla v sebe. To zničí takéto individuá a ich zvrátenú ideológiu.
  Je na čase aby sa sila tohoto svetonázoru zrušila lebo vedie ľudstvo na scestie a do záhuby.

 • Zuzana Hučková

  Túto chtonickú silu nápodoby môže zastaviť len sila poznania, svetlo poznania v nás, v človeku ktorý nie je zviera len konzumný a nevedúci ale človek duchovný ktorý v sebe nosí čiastočku božieho svetla v sebe. To zničí takéto individuá a ich zvrátenú ideológiu.
  Je na čase aby sa sila tohoto svetonázoru zrušila lebo vedie ľudstvo na scestie a do záhuby.