Nepotrebujeme rodovú ideológiu v dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“).

21227 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

 LPEU/2020/17 COM(2020)24 

Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame

 • gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu,
 • snahu o presadzovanie tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien,
 • kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté,
 • zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality,
 • akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod.

 Zásadná pripomienka

1.   Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo  Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov.

a.    Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

b.    Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce.

c.    Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)],

d.    EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala.

 Zásadná pripomienka

2.   Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov:

a.    Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula)

b.    Nie  je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním.

c.    Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

d.    Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia  „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia.

e.    Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia.

f.     Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia.

g.    Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s  objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone.

h.    Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny.  (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny.  Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu.

i.     V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona.

j.     Dohovor požaduje, aby  Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. 

 

Zásadná pripomienka

 3.   K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia.

 

Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

Zásadná pripomienka

4.   K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu.

 Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Nenúťte školy klamať o pohlaví!

15 21 937

Nenúťte školy klamať o pohlaví!

Vážený pán minister, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste napriek svojmu liberálnemu svetonázoru rešpektovali presvedčenie väčšiny slovenskej populá...

Zobraz petíciu
Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!

47 20 701

Absolútny zákaz bohoslužieb a spovedania na Slovensko nepatrí!

Vážený pán premiér, pandémia, ktorú spoločne zažívame prináša potrebu ochrániť životy a zdravie ľudí. Vládu vo všetkých dobrých opatreniach podporu...

Zobraz petíciu
Poslanci Nitry zakážte znovu hazard!

6 4 990

Poslanci Nitry zakážte znovu hazard!

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec Mestského zastupiteľstva v Nitre už o pár dní na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva 10. dec...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy * for Click to select the duration you give consent until.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

154 názorov na podpis

 • beata

  Dedičstvo otcov zachovaj nám PANE

 • Stanislava

  Nie vsetko zo zapadu je v poriadku.
  A ked si myslia, ze skazia Slovensko, ktore ma na statnej zastave kriz a patronku Pannu Maria, myslia si zle.
  Slovensko dotoho nebojme sa nikoho 😉
  Iba nasho nebeskeho Otca!
  Veru, veru nebudeme sa mat zle, ak budeme pocuvat toho, ktory nas stvoril a nie toho, ktory nas chce zmiast a znicit.
  Pan Boh nam pomahaj!

 • peter dolak

  odmietam výplody eu úradníkov a tip ľudí ktorých tam vyplavilo na hladinu. Ktorý nemajú ziadnu autoritu ziadne morálne, etické ani vedomostné kvality a nadnáša ich nekompetentnost a protinárodná hystéria patrične honorovaná zbrojárskou militantou us-eu loby… a su len produktom marketingu a eu-korupcie ktorá záklaným kameňom tejto priam nacistickej-pseudodemokracie!!!

 • Pavol

  Každý systém zanikne na úpadku mravov,je to len otázka času…

 • Julia Cendekova juliacendekova1961@gmail.com mierova12 dulovce

  Nesúhlasím z ideol.gender je to veľké zlo ktoré sposobi moralny rozklad spolocnosti

 • Emília Becová

  Odmietame akékoľvek vnucovanie nezmyselných , vedecky nepotvrdených ideológií. Spoločnosť môže byť len vtedy spoločnosťou a rozvíjať sa, ak bude postavená na overených morálnych hodnotách. V žiadnom prípade nedopustíme vnucovanie prevrátených hodnôt európskou úniou.

 • Miroslav Ružička

  Súhlasím s petíciou.

 • PaedDr.Mikuláš Tomčo CSc

  Slovensko je vyspelý štát a nepotrebuje radiť od bruselských úradníkov

 • Pavel

  Všetky názory, ktoré neberú do úvahy Božie Slovo, ktoré považujú desatoro za prežitok, alebo bájky, len chcú legalizovať vlastnú hriešnosť a zvrátenosť.

 • Marcela

  čo už len na toto povedať.Len hnev sa vo mne hromadí.Podpísala som,ale neskoršie.Začo nás politici majú?Zákulisné špinavé ťahy.

 • Ľubica

  Európska únia sa snaží ovládnuť malé štáty a zničiť ich suverenitu a originalitu. Európska únia chce byť jedným veľkým štátom tvoreným z týchto malých štátov. Snaží sa vytvoriť rovnaké štáty, podobné ako vajce vajcu, ale to nieje možné, lebo každý štát je jedinečný. Boh daroval jednému štátu to a druhému iné, aby sme sa tak vzájomne vedeli obohacovať a pomáhať si. Tak ako dvaja ľudia niesu úplne rovnaký tak je každý jeden človek jedinečný, lebo Boh tak tvorí. Chcieť aby každý človek bol rovnaký je hlúpe a chcieť aby každá krajina bola rovnaká je hlúpe. Uniformita zaváňa zlom a diktátorstvom.
  Prijatie druhých takých aký sú, vzájomné prijímanie sa a pomáhanie si vytvára jednotu a úctu k životu akémukoľvek, či som zdravý či chorý, každý máme nejaký kríž, ktorý musíme niesť. Ak sa niekto narodil ako muž a cíti sa ako žena , je to zranenie, lebo rodičia túžili po dievčati. Rodičia by mali mať otvorené srdcia pre obe pohlavia, podľa môjho názoru nemali by oslovovať dieťa ešte nenarodené menom dievčaťa a rozprávať sa s ním ako s dievčaťom , lebo aj technika je omylná a môže sa narodiť aj chlapec. Ak sa mu celé tehotenstvo prihovárajú ako ku dievčaťu asi sa aj bude cítiť viac ako dievča, dáva to logiku. Takýto ľudia potom potrebujú oveľa viac lásky a prijatia. Je to ich veľký životný kríž, tá choroba, ale netreba to vzdávať, lebo aj to je liečiteľné. My, ktorí sme zdraví, nemali by sme sa smiať takým ľuďom ale podať im pomocnú ruku a byť ku nim citliví a chápajúci a prijímať ich, vypočuť ich. Zmeniť si pohlavie je podľa mňa zničujúce. Ak raz Boh rozhodol, že budeš ženou, tak je to dobre, alebo že budeš mužom, taj je to najlepšie. Zmena pohlavia je proti všetkej prirodzenosti, nebezpečné a hlavne proti Bohu. Veď Boh ktorý ma utkal v lone matky je múdrejší ako ja sám; či nie? Ja hovorím, že je múdrejší ako ja a dôverujem mu. Ďakujme Bohu za všetky maličkosti v živote ktoré nám dáva a tešme sa z nich aj keď máme problémy neriešiteľné niekedy. To neriešiteľné ja odovzdávam Bohu aby zmenil a verím že to urobí ,síce neviem ako ale urobí v to verím, a ak nie, tak to musí byť, asi to tak je dobré. Zamerajme sa na dobro v nás i v druhých a budme vďačný Bohu.
  Môj názor je že európska únia nikdy fungovať nebude. Nie som rada, že nám podsúvajú také hlúposti. Nestraťme sami seba Slováci, budme súdržný ako jedná rodina, kde zaleží na každom členovi. Nezáviďme jeden druhému, ale tešme sa z úspechu iných. Pomáhajme si Slováci, ako si pomáhame v rodinách. Či naša pomoc druhému nebude odmenená? 100-násobne bude Bohom odmenená, skús a uvidíš, mňa vždy Boh požehnal keď som pomohla slabšiemu, osamotenému.
  ZHRNUTIE:
  – Pohlavie určil Boh, preto je zlé meniť to čo on dal.
  -Jedinečnosť a autorita SR i celé naše územie je tiež darované Bohom nám Slovákom. Nenechajme aby našu autoritu prevzal niekto iný keď patrí nám, veď komu viac záleží na Slovensku? Slovákovi, ktorý sa v ňom narodil? alebo cudzincovi, ktorý kraj vôbec nepozná?
  … Neviem prečo vznikla EÚ. Nezdá sa mi to dobré.
  PS: ĎAKUJEM, že sa hlboko venujete politike a hodnotám a bojujete za správne veci.

 • Brozáková

  rodina …..muž,žena a deti

 • Stano

  BOH stvoril muža a ženu. Gender ideológia je proti zdravému rozumu a proti ľudskosti, preto ju považujem za zvrátenosť. A preto súhlasím s petíciou.

 • Lia

  Pripájam sa k petícii.

 • Stano

  odmietam experimentovať s morálkou, nahrádzať pravdu lžou, ohrozovať život – pod zámienkou boja proti násiliu sa vyrába nové ďaleko väčšie násilie

 • Ľudmila Kušnírová

  Pripájam sa k petícií.

 • Frantisek Grohola

  Som za zivot a tradicnu rodinu -podporujem peticiu

 • Júlia Vargová

  Som proti istanbulskemu dohovoru

 • Ján Drzewiecki

  Je to veľmi jednoduché – spolupráca spermie a vajíčka, Jin Jang, Žena a Muž.
  Vajíčko bez spermie a spermia bez vajíčka – bez tejto súhry nevzniká nový život, niesme hermafroditi, ani jednobunkovce.

 • Juraj Findrik

  možno posledná šanca….

 • Mária Podolská

  Pripájam sa k petícii.

 • Frankie

  Chráňte našu kultúru.

 • BRUNO

  Pripájam sa k petícii.

 • Jozef

  Ponechať prirodzené veci tak ako sú a budú aj naďalej.Chorých ktorý presadzujú “novosti” iba poľutovať,oni zato nemôžu.

 • EMIL LACKO

  NESÚHLASÍM S GENDER POLITIKOU, SME SLOVENSKO, NIE SATANISTI

 • Mária Hrubá

  Podporujem petíciu, lebo mi záleží na zdravom vývoji ďalších generácií na Slovensku. Nesúhlasím, aby boli už názory malých detí deformované tak aby ich životnými hodnotami sa stali biologicky neprirodzené partnerstvá a sexuálne úchylky. Mám obavu z toho, že právne zmeny v súvislosti z Istambulským dohovorom budú smerovať k nekontrolovanej moci a nadvláde liberálnej menšiny, ktorá si v dohovore zakotvuje neskutočnú moc pri kontrole jej dodržiavania.

 • Robert

  Proti degradaci lidství se prostě člověk musí podepsat.

 • Zdenka Ulmanová

  pripájam sa k petícii

 • Jan Mikulastik

  Pripájam sa k petícii.

 • Jozef Ďubek

  Pripájam sa k petícii, od EU je tento ich postoj zákerný ako od chrbta chcú vtlačiť svoj gender nôž do chrbta obyčajným ľuďom, spoločnosti, krajine alebo celému národu, takto sa správajú iba ľudia, ktorí sú hlboko presvedčení o svojej ideologickej pravde ako o pravde, ktorá je pravdou sveta, preto sú presvedčení, že majú právo takto vnášať do legislatívy svoje pravdy akýmkoľvek spôsobom, neuvedomujú si, že takto znásilňujú spoločnosť ? Ale, ja si myslím, že to robia vedome, vedome zákerné, preto sa takto z nich stávajú podvodníci, klamári, až zločinci, pretože následky gender rovnosti sú znásilňovanie deti v školách sexuálnymi návykmi dospelých, predkupovanie potratov, radikálne voľné sexuálne vzťahy, pedofílie a iné perverznosti. Toto sú dopady gender ideológie, ktorá všetky tieto perverznosti premenováva na ľudské práva, aby tak oklamala a podviedla nevedomých a nepripravených, preto je potrebné byť neustále v strehu.