Nepotrebujeme rodovú ideológiu v dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“).

21283 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

 LPEU/2020/17 COM(2020)24 

Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame

 • gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu,
 • snahu o presadzovanie tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien,
 • kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté,
 • zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality,
 • akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod.

 Zásadná pripomienka

1.   Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo  Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov.

a.    Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

b.    Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce.

c.    Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)],

d.    EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala.

 Zásadná pripomienka

2.   Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov:

a.    Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula)

b.    Nie  je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním.

c.    Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

d.    Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia  „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia.

e.    Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia.

f.     Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia.

g.    Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s  objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone.

h.    Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny.  (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny.  Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu.

i.     V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona.

j.     Dohovor požaduje, aby  Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. 

 

Zásadná pripomienka

 3.   K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia.

 

Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

Zásadná pripomienka

4.   K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu.

 Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 387

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 692

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 141

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

155 názorov na podpis

 • Andrej

  Ďakujem p. Chromíkovi za to, že vo svojom voľnom čase robí to, čo majú za svoje platy robiť poslanci, novinári a armáda úradníkov na úradoch, ministerstvách a pod.

  Nikto nás ale o tejto vážnej veci neinformoval, takže pripomínam aj nedávnu petíciu za zrušenie koncesionárskych poplatkov – RTVS neplní svoju úlohu verejnoprávneho média, nie je namieste, aby nás štát nútil platiť tých 50 € ročne za bezcennú službu.

 • Ľubica

  Dobrý deň,
  teším sa, keď čítam komentáre, že zdravý rozum ešte ľuďom ostal, a myslím si, že takto rozmýšľa aj väčšina národa, len nemôžme byť mlčiaca väčšina, lebo kričiaca menšina nás zaženie do kúta. Preto podpisujem petíciu. Tak nám Pán Boh pomáhaj a Vám vo Vašej práci tiež. Vďaka.

 • Vlasta Vlčková

  Čakali sme vládu odborníkov ale nastúpila tlupa babrákov, neskúsených ale chamtivých za peniazmi a bezohľadnými bez základných morálnych pravidiel. Slušnosť, čestnosť sú pre nich neznáme pojmy ale hlavne ,že sa oháňajú pár frázami z angličtiny. Mladá generácia má miesto mozgu ipon a bežný kontakt medzi ľuďmi neovládajú vôbec. Je smutný pohľad na ľudí, ktorí by sa mali rozprávať o veciach ,ktoré patria k ich veku ale oni majú uši zapchané štupľami a čumia do smartfónov a nevedia povedať jednu súvislú vetu. Ako raz bude táto generácia žiť je veľký otáznik. Doteraz na nich pracujú a financujú ich rodičia a oni nič nemusia. Dokonca vidíme, že sa dá „vybaviť “ aj vzdelanie. Podvádzať pri štúdiu sa berie ako samozrejmosť . Stačí sa akože ospravedlniť a ide sa veselo ďalej. Úcta nie je pred ničím ale vzory máme našich predstaviteľov. Sme na posmech nie len v Európe ale celému svetu.

 • Rudolf Konc

  Súúúúhlas .

 • Tereza Bokovicova

  S radosťou sa pripájam k tým, ktorí obhajujú právo a pravdu. Je to povinnosť každého morálne zdatného človeka, aby bránil pravdu. Máme mnoho prípadov v Božom zjavení aj s ich trestami. Zjv. 3, 14-22 „Pretože si vlažný ani horúci ani studení…“ A tieto pravdy sú nadčasové a chránia človeka pred trestami. Stačí ich poznať. Veď práve vôľou a rozumom sme pánom tvorstva. Tak sa podľa toho aj správajme. Ak politici majú svoje videnie vecí, nesmieme im to dovoliť, pretože je to o nás a pre nás. Platí zásada. Národ má takých politikov akých si zaslúži. Ja vyberám tých ktorí sú morálne zdatní. Máme iba raz za 4 roky vstúpiť do politiky, tak to rozumne využime. A buďme na strane pravdy a práva. Ak to niekto nerešpektuje preč s ním.