Nepotrebujeme rodovú ideológiu v dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“).

21234 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

 LPEU/2020/17 COM(2020)24 

Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame

 • gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu,
 • snahu o presadzovanie tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien,
 • kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté,
 • zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality,
 • akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod.

 Zásadná pripomienka

1.   Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo  Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov.

a.    Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

b.    Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce.

c.    Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)],

d.    EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala.

 Zásadná pripomienka

2.   Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov:

a.    Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula)

b.    Nie  je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním.

c.    Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

d.    Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia  „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia.

e.    Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia.

f.     Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia.

g.    Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s  objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone.

h.    Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny.  (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny.  Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu.

i.     V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona.

j.     Dohovor požaduje, aby  Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. 

 

Zásadná pripomienka

 3.   K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia.

 

Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

Zásadná pripomienka

4.   K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu.

 Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Veľkonočná výzva

26 8 572

Veľkonočná výzva

Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat! Tento spev zaznieva na svätej omši, osobitne vo veľkonočnom období. Kristus premohol smrť, jeho zm...

Zobraz petíciu
Nenúťte školy klamať o pohlaví pán Gröhling, po druhé!

16 15 668

Nenúťte školy klamať o pohlaví pán Gröhling, po druhé!

Vážený pán minister, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste napriek svojmu liberálnemu svetonázoru rešpektovali presvedčenie väčšiny slovenskej populá...

Zobraz petíciu
Skončite to legalizované zabíjanie detí a ohrozovanie matiek!

14 12 184

Skončite to legalizované zabíjanie detí a ohrozovanie matiek!

Vážení poslanci Národnej rady SR, matky, ktoré boli na umelom potrate páchajú samovraždy šesťkrát častejšie ako matky, ktoré dieťatko porodili. Ume...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

154 názorov na podpis

 • Ivan Radovnický

  Nesúhlasím s rodovú ideológiou som za otca a mamu súhlasím s peticiou

 • Anna

  Som za petíciu. Som za boží zákon . Je tu čas. Koncikoniec zlo a zacina dobro.laska.kazdy má šancu prijať,, ty,, a zmeniť,, ja,,v jednote je sila,sloboda prejavu a lásky v pravde i zodpovednosti pred Bohom….. A čo vy???

 • Milada

  Život je vzácny dar!
  Daroval nám ho Boh!
  Nikto nemôže meniť to, čo Boh stvoril pre naše dobro.
  Vždy je možnosť zísť zo zlej cesty, alebo sa vrátiť zo slepej ulice…
  Vyprosujem všetkým milosť, aby sme si vážili život!

 • Pavol Rehák

  Ďakujem Vám za vaše odhodlanie bojovať za pravdu a zdravý rozum! Pripájam sa za Vašu petíciu!

 • Ján Ducár

  Salámová metóda, kúsok všeobecnej zaužívanej pravdy, a tú obaľuje veľká lož dohovoru, akože chrániaca tú jasnú pravdu….Nechcem, aby ten paškvil platil na Slovensku, keď vidím, čo napáchal v mnohých krajinách bývalej Európy.

 • Mária Takáčová

  Mária,

  ďakujem Vám že svojou prácou ochraňujete našu spoločnosť pred prijímaním nesprávnych zákonov.

 • Vladimir Solár

  Všetky tieto novodobé výmysly sú proti prirodzenému poriadku, ktorý je tu od stvorenia sveta. Abnormality sa v súčasnosti nadraďujú nad to, čo je prirodzené, miliónmi rokov odskúšané. Gender-ideológia napácha také morálne škody, s ktorými sa ľudstvo nevysporiada ani po veľmi dlhej dobe.
  Je to aj výzva pred terajšími voľbami, aby sme dobre zvážili kto je nositeľom tohto skazonosného “pokroku” a kto ochrancom zdravej spoločnosti, založenej na rodine – tvorenej mužom a ženou.

 • Marek

  súhlasím

 • Ľubomír Márton

  ?

 • Maja

  Podpisujem petíciu, lebo samozrejme nie som za Istanbul.za gender..ale úplne som sa sklamala v prezentovaní, ktoré bolo pôvodne veľmi dobré myslené, ale žiaľ zmenilo sa to na predvoleb. kampaň..nesmierne ma sklamal pán Zbiňovský, ktorý vstúpil do SNS a na rôz. fórach “bliká” jeho strana…nesúhlasím ani s postum p. f. Kuffom, hoci si ho vážim a aj celkom rada som si vvypočula jeho kázne už min. 10 rokov..ale mám pocit..že sa v nich stráca pokora……žiaľ…..lebo tvrdiť, že poslúcham biskupa a predsa nahrať video a pustiť ho na obrovskú obrazovku, to nie je úplne akceptovanie..a (kebyže zakážem niečo môjmu dieťatu a toto urobí, tak to by bolo pre mňa sklamanie…ani “hovoriť na kázni, že v Žákovciach sa konktrét. politici stretli lebo som ich,”ja ale my” sme ich zavolali….to už zaváňa niečím iným ako pokora…a je mi ľúto, že aj vďaka jeho kázňam sa pomáha extrémistom….,ktorí napr. chcú legalizovať zbrane pri ochrane majetku…a to mi ako “ochrana za život” nepríde…

 • Katarina Gavalierova

  Suhlasim s peticiou.

 • Zuzana

  Nebyť vás tak ani netušíme čo je istanbulský dohovor nie tak dohovor medzinárodnej organizácie. Ďakujeme, že ste.

 • Janka

  Nepotporujem “kultúru smrti” v akejkoľvek podobe.

 • Mária

  Som za petíciu zdravý rozum a za správne hodnoty

 • Drahoslav

  Neznášam diktatúru,europska únia sa zmenila na diktátora!!!

 • Jana

  Vždy boli len dve pohlavia: muž a žena a vždy to tak ostane……….nikdy nebudem súhlasiť s pomenovaním rodič 1, rodič 2, je to choré, vždy bude len mama a otec, pekne to zhrnula pani, alebo slečna Andrejka: Myslím, že svet nikdy nebol dokonalý a kým sa ľudia vo vnútri duše nedokážu zmeniť, dovtedy ani nebude. Deti, mladí ľudia, ale aj dospelí by bolo treba usmerňovať k pravým a nadčasovým hodnotám, s ktorými ľudstvo už bolo dávno oboznámené. Teraz sa však na to čoraz viacej zabúda. Žiadny vonkajší zákon svet nedokáže zmeniť, pretože musí to prichádzať z vnútornej zmeny, ušľachtilosti duše. Sú ľudia, aj spoločnosti, kde netreba mať napísané zákony, lebo to nosia v srdci – teda vychádza z vnútorného pochopenia. Čím viacej zákonov a predpisov príde do platnosti, tým komplikovanejší bude život a tým viacej sa tie zákony budú môcť zneužívať. A ešte: keď je človek arogantný – jeho postoj nezastaví žiaden zákon, bude arogantný v hocijakej roli, nemusí to robiť len v rodine, na pracovisku, ale hocikde. Aroganciu a násilie nebude riešiť zmena rolí či pohlavia, lebo si nájde svoju cestu hocikde inde.

 • jožo

  Takéto dohovory sú degradáciou našej kultúry a hodnôt a len potvrdzujú postupný zánik “západnej” civilizácie.

 • Jozef

  Pripajam sa

 • Jana

  Pripájam sa k petícii. Odmietam Istambulský dohovor!

 • Peter Mitro

  Občania Slovenskej republiky určite nepotrebujú dženderové zvrátenosti..

  Kto ich potrebuje, nech si ich užíva, ale nech druhých neobťažuje!

 • Anna Dupkalova

  Nesúhlasím s tými zvratenymi ideologiami jednoznačne muž žena deti to je rodina a nič iné neprichádza v úvahu my sme väčšina ktorí mame takéto hodnoty nás je viac a neustupime a nebudeme sa podriadovat takejto menšine!!

 • Vilma

  Odmietam Dohovor Medzinarodnej organizacie prace (ILO) pretoze skryte podsuva genderove liberalne temy, ktore su krestanskemu Slovensku cudzie. Zaroven dodavam, ze sucasna legislativa Slovenskej republiky v dostatocnom rozsahu pokryva danu problematiku.

 • Matúš Bohunčák

  Súhlasím

 • Križanová Mária

  Súhlasím s petíciou. V Božom slove je:” Môj ľud hynie,lebo nemá známosť”,v našom národe sa stratila Božia bázeň,V liste Rimanom apoštol Pavol píše o ľudskej zvrátenosti a Boh ich vydal ich žiadostiam.Verím,že modlitba je mocná Božia zbraň,je čas hľadať Boha,Ježiša Krista pre seba,pre naše deti,pre celý náš národ.

 • Edita

  Pripájam sa k petícii.

 • Danica Chovancova

  Pripájam sa k petícii . Pán Boh stvoril muža a ženu a tak to ostane. Nesúhlasím s Istambulským dohovorom.

 • Elena Bielčikova

  Pripájam sa k petícii.

 • Eva

  Súhlasím s petíciou

 • Mária

  Som ZA petíciu a ďakujem vám všetkým,ktorí nám otvárate oči a uši a môže me sa takýmto spôsobom vyjadriť a podporiť dobrú vec.
  Nech sa vám náš dobrý Otec za to všetko bohato odmení.

 • Pavel Bíro

  Pripájam sa k petícii.