Nepotrebujeme rodovú ideológiu v dohovore Medzinárodnej organizácie práce č. 190!

Tvorca petície: Aliancia za rodinu Adresát petície: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR

Vážené ministerstvo,

podporujeme odstraňovanie násilia a obťažovania na pracoviskách, ale odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) a preto žiadame, aby Slovenská republika zaujala nesúhlasné stanovisko k Návrhu Rozhodnutia Rady LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Návrh“).

0 podpísali petíciu. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2020/17 COM(2020)24 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190)

 LPEU/2020/17 COM(2020)24 

Nesúhlasíme s Dohovorom a Návrhom, lebo odmietame

 • gender ideológiu, ktorá v Dohovore oddeľuje pohlavie od rodu,
 • snahu o presadzovanie tzv. rodovo citlivého prístupu, ktorý tvrdí, že na odstránenie násilia musíme odstraňovať zvyčajné /stereotypné/ úlohy mužov a žien,
 • kontroverzný Istanbulský dohovor, ktorý je spomínaný v Návrhu ako aj to, že mnohé časti a pojmy v Dohovore sú z neho prebraté,
 • zneužiteľné definície násilia a obťažovania obsiahnuté v Dohovore, ktoré závisia viac od pocitov, ako od reality,
 • akceptovať nejasnú situáciu čo s výnimkami, ktoré doteraz naše platné zákony umožňovali cirkvám v pracovnoprávnej oblasti (kňazstvo mužov a pod.) a pod.

 Zásadná pripomienka

1.   Návrh žiada, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190). Žiadame, aby bolo  Stanovisko Slovenskej republiky nesúhlasné z nasledovných dôvodov.

a.    Návrh sa v časti 2.2 odvoláva na Istanbulský dohovor, s ktorým NR SR vyslovila viacnásobne svoj nesúhlas. Európska únia nemá podľa zakladajúcich zmlúv právo oddeľovať rod od pohlavia.

b.    Návrh uvádza, že ...cieľom dohovoru a odporúčania je vytvoriť tzv. rodovo citlivý prístup k prevencii a odstraňovaniu násilia a obťažovania vo svete práce.

c.    Návrh sa snaží presadiť Dohovor, ktorý podobne ako kontroverzný Istanbulský dohovor vymedzuje rodovo motivované násilie a obťažovanie [článok 1 písm. b)],

d.    EÚ nemôže ratifikovať dohovor MOP, pretože podľa Ústavy MOP sa zmluvnými stranami takýchto dohovorov môžu stať iba štáty. Je v kompetencii Slovenskej republiky, aby splnomocnenie a záväzok ratifikovať Dohovor neprijala.

 Zásadná pripomienka

2.   Odmietame, aby Slovenská republika prijala a ratifikovala Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „dohovor“) z nasledovných dôvodov:

a.    Dohovor obsahuje nevedeckú gender ideológiu a tvrdí, že pre odstránenie násilia je potrebné prijať tzv. „rodovo citlivý prístup, ktorý sa zaoberá základnými príčinami a rizikovými faktormi vrátane rodových stereotypov, viacnásobných a vzájomne sa prelínajúcich foriem diskriminácie a nerovnakých mocenských vzťahov založených na rode.“ (preambula)

b.    Nie  je potrebné odstraňovať stereotypné t. j. zvyčajné úlohy mužov a žien pre odstraňovanie násilia a obťažovania. Mnohokrát práve zvyčajné správanie mužov chráni ženy pred násilím a obťažovaním.

c.    Dohovor oddeľuje rod od biologického pohlavia (čl. 1, bod. 1, písm. b)) Dohovoru. Táto definícia je v rozpore s pojmom rod podľa Ústavy SR. Rodom podľa Ústavy SR rozumie rodinný pôvod, nie akýsi súbor rolí či neobmedzený počet rodov.

d.    Násilie je v Dohovore definované široko, vágne a subjektívne, takže umožňuje rôzne výklady. Definícia násilia má mať objektívnu povahu. Podľa Dohovoru sa definícia  „násilie a obťažovanie“ vo svete práce vzťahuje na celý rad neprijateľných správaní a praktík alebo ich hrozieb, či už ide o jednu alebo opakovanú udalosť, ktorej cieľom je, vyústiť alebo pravdepodobne bude mať za následok fyzickú psychické, sexuálne alebo ekonomické poškodenie a zahŕňa násilie a obťažovanie na základe pohlavia.

e.    Ekonomická škoda podľa nášho názoru nestačí na naplnenie definície násilia.

f.     Definícia násilia nemôže tiež závisieť od pocitov zraniteľnej skupiny ohľadom možného psychického poškodenia.

g.    Definícia obťažovania podľa Dohovoru je vágna a subjektívna a je v rozpore s  objektívnou definíciou obťažovania obsiahnutou v Antidiskriminačnom zákone.

h.    Nesúhlasíme s tým, aby bola rovnosť a snaha o nediskrimináciu zneužívaná na presadzovanie špeciálnych prístupov pre tzv. zraniteľné skupiny.  (čl. 6 Dohovoru). Samotný pojem „zraniteľné skupiny“ nie je definovaný a má tendenciu sa flexibilne rozširovať na ďalšie a ďalšie skupiny osôb. Určite súhlasíme so špeciálnou ochranou mladistvých, starších, tehotných žien, ľudí zraniteľných pre svoj pôvod zo sociálne vylúčeného prostredia, avšak máme problém s nedostatkom definície zraniteľnej skupiny.  Pripomíname, že podobný dôvod tzv. rovnosti a nediskriminácie bol použitý na ospravedlnenie pripustenia mužov, ktorí sa cítili ako ženy do dievčenských šatní a spŕch v školách v USA. Niektorí za zraniteľné skupiny dokonca považujú aj LGBTI skupiny. Aj uvedený Dohovor sa má vzťahovať aj na hygienické a umývacie zariadenia. Nedá sa predpokladať, čo všetko môže byť označené za psychickú ujmu.

i.     V Dohovore chýba právo štátu na stanovenie výnimiek z princípu nediskriminácie, ktoré obsahuje náš antidiskriminačný zákon v oblasti práce ako sú výnimky pre rozdielne zaobchádzanie pre cirkvi (napr. výlučné kňazstvo mužov), pre ozbrojené zbory a prípustné rozdielne zaobchádzanie podľa § 8 Antidiskriminačného zákona.

j.     Dohovor požaduje, aby  Slovenská republika zabezpečila, aby inšpektoráty práce a prípadne iné príslušné orgány boli oprávnené zaoberať sa násilím a obťažovaním vo svete práce, a to aj vydávaním príkazov vyžadujúcich opatrenia s okamžitou vykonateľnou silou. V Slovenskej republike je na riešenie násilia kompetentná polícia, rovnako sa to vzťahuje na obťažovanie, ktoré je trestným činom. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu sú zas v kompetencii okresných úradov. 

 

Zásadná pripomienka

 3.   K bodu 12. Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanoviská SR k jednotlivým častiam návrhu rozhodnutia.

 

Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

Zásadná pripomienka

4.   K bodu 13. Pozícia/vyjednávacia inštrukcia k predkladanému návrhu navrhujeme uplatniť všeobecnú výhradu k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby v záujme Európskej únie ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) ako celku a v zmysle uvedeného upraviť stanovisko SR k pozícii/vyjednávacej inštrukcii k predkladanému návrhu.

 Odôvodnenie: Násilie a obťažovanie vo svete práce je neprípustné a odsúdeniahodné. Nikdy ho nemožno tolerovať a je potrebné vyvinúť všetko úsilie na prevenciu a jeho odstraňovanie. Téma prevencie a ochrany obetí násilia a obťažovania vo svete práce je však natoľko vážna, že je neprijateľné podsúvať iné, kontroverzné témy, v jej rámci. Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násilí a obťažovaní z roku 2019 (č. 190) (ďalej len „Dohovor“) obsahuje témy, o ktorých neexistuje spoločná dohoda tak v rámci Slovenskej republiky ako aj na úrovni všetkých členských štátov EÚ; s ktorými principiálne nesúhlasia niektoré členské štáty EÚ; a ktoré prispievajú k prehlbovaniu politického konfliktu v rámci EÚ.

S prihliadnutím na uvedené žiadame, aby SR vyjadrila nesúhlas s návrhom rozhodnutia Rady a neratifikovala predmetný Dohovor.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Námestie Jánovi Pavlovi II!
Námestie Jánovi Pavlovi II!

Vážení páni primátori, vážení páni starostovia, vážení poslanci mestských zastupiteľstiev, vážení poslanci obecných zastupiteľstiev...

Zobraz petíciu
Neničte nám Ústavu!
Neničte nám Ústavu!

Vážená pani ministerka, návrh zmeny Ústavy výrazne zasahuje do bŕzd a protiváh medzi zákonodarnou, výkonnou a súdnou mocou v prospech s...

Zobraz petíciu
Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?
Pani prezidentka, prečo stále „svieti“ náš podpis pod Istanbulským dohovorom?

Vážená pani prezidentka, Rada Európy tvrdí, že Váš list o Istanbulskom dohovore nemá žiadne konkrétne právne účinky! Prosíme Vás do...

Zobraz petíciu

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

154 názorov na podpis

 • František Pavlík

  Pán Chromík, ďakujem,že tejto oblasti venujete všetok svoj osobný i odborný čas a som veľmi rád,že promptne in formujete všetkých občanov Slovenska,ktorí uznávajú tradičné hodnoty slovenských rodín….nemôžeme dovoliť, aby z našich detí “ na slovovzatí odborníci“ urobili psychosiálne narušených jedincov…..ešte raz srdečná vďaka a sme s Vami

 • Veronika Kitová

  pripájam sa k petícii.
  Súhlasím s názorom, že gender ideológia je výplod ťažko chorých ľudí, ktorých netreba ani odsudzovať ani podporovať, ale liečiť. treba ich pochopiť, ale aj oni musia chcieť sa vyliečiť. Táto choroba je vyliečiteľná.

 • Štefan

  Političky a politici!
  NEBLBNITE! Platení ste za Vašu starostlivosť o národ.
  Mám dosť problémov, nevytvárajte ďalšie, neklamte masy!
  Starajte sa o chudobný národ slovenský! To je Vaša povinnosť!
  Starajte sa, o tých, ktorí poctivo pracujú a nevládzu sa finančne postarať o vlastnú rodinu: aj títo občania Vás volili.
  Splňte Vaše sľuby, nesklamte dôveru, ktorú Vám vo voľbách vyslovili resp. vyslovia!
  Starajte sa o dodržiavanie všetkých zákonov, to postačí. Zákonov máme dosť!
  Len zlomyseľní a namyslení si dovoľujú chcieť zmeniť PRIRODZENÉ ZÁKONY: je to proti ľudskosti!

 • Palo

  BOH stvoril muza a zenu.Rodova ideologia je proti vsetkemu dobremu.

 • Ladislav

  Nesuhlasím s Istambulským dohovorom a násilie musí byť potrestané ak je prevádzané akým koľvek spôsobom včítanie armádou.

 • Jozef Fric

  Odmietam Istambulsky dohovor. Je skodlivy pre vyvin nasich deti.Ctime si nase hodnoty.Nas sposob zivota. Tradicna rodina je pre nas slovakov posvätna.

 • Leonard Lukáč

  Pripájam sa k petícii

 • Jozef

  Ziaden nový zákon, ci Dohovor nemoze zabránit páchaniu (domáceho) násilia na zenách, a komkolvek. To moze len sluzbukonajúci príslusník PZ SR, jeho nadriadení, dozorujúci prokurátor a sudcovia, samozrejme pod podmienkou, ze im na osode obete zálazí. Co v praxi absolútne nezálezí. Zákonov je dost, len keby ich represívne aparáty uplatnovai pre zabezpecenie verejného dobra. A nie trestat po internete kritikov zidosionizmu a pod.

 • Milan

  Pripájam sa k petícii.

 • Viera

  Viera
  Pripájam sa k petícii

 • Emília

  Emília
  pripájam sa k petícii.

 • Viera

  /Pripájam sa k petícii.

 • Emília

  Zásadne nesúhlasím s ratifikáciou tohto dohovoru.

 • Andrea

  Ďakujem, že ste tak zrozumiteľne a ľudsky zhrnuli argumenty proti tomuto Dohovoru.
  Myslím, že svet nikdy nebol dokonalý a kým sa ľudia vo vnútri duše nedokážu zmeniť, dovtedy ani nebude. Deti, mladí ľudia, ale aj dospelí by bolo treba usmerňovať k pravým a nadčasovým hodnotám, s ktorými ľudstvo už bolo dávno oboznámené. Teraz sa však na to čoraz viacej zabúda. Žiadny vonkajší zákon svet nedokáže zmeniť, pretože musí to prichádzať z vnútornej zmeny, ušľachtilosti duše. Sú ľudia, aj spoločnosti, kde netreba mať napísané zákony, lebo to nosia v srdci – teda vychádza z vnútorného pochopenia. Čím viacej zákonov a predpisov príde do platnosti, tým komplikovanejší bude život a tým viacej sa tie zákony budú môcť zneužívať. A ešte: keď je človek arogantný – jeho postoj nezastaví žiaden zákon, bude arogantný v hocijakej roli, nemusí to robiť len v rodine, na pracovisku, ale hocikde. Aroganciu a násilie nebude riešiť zmena rolí či pohlavia, lebo si nájde svoju cestu hocikde inde.

 • Magdaléna Čambálová

  SOM ŽENA VÝCHOVANA V KRESŤANSKEJ LÁSKE, MATKA DETI, MANŽELKA JEDINÉHO MUŽA, BABIČKA ZATIAĽ 1 VNUKA, V LÁSKE S LÁSKY ZRODENA PRE LÁSKU, ABY SOM JU DOSTÁVALA ALE HLAVNE ROZDÁVALA 💖💖💖SOM ŽENA, NARODILA SOM SA ŽENOU A AJ ZOMRIEM AKO ŽENA. DALA SOM ŽIVOT 2 MUŽOM A 1 ŽENE. NAŠE POKOLENIE S BOŽEJ LÁSKY, A POKRAČUJE V BOŽEJ LADKE 💖🙏✝️🙏💖

 • Vlado

  Súhlasím s petíciou. Som proti zvrátenostiam, ako je genderideológia, rodič 1 a rodič 2, alebo „64“ pohlaví .
  Aj keď som ateista, rodina je a vždy bude pre mňa „svätá“ !! Nedovoľme aby trpeli naše deti a vnúčatá, kvôli
  absurdnostiam absolútnej menšiny.

 • Daniela Kopalova

  Dobry den vsetkym-pohlavia su iba 2 podla biologie-muz a zena,vsetky ine vymysly su a zostanu vymyslami,teda su vysoko ucelove.Rody ak budem velmi liberalna su 3- muzsky,zensky a ono-teda nezaradeny,vsetky ostatne alternacie su bud business alebo snaha o prerobenie psychiatrickej klasifikacie chorob,teda vynatie deviacii a abnormalit osobnosti z tohto zornamu s ucelom,aby boli akceptovane spolocnostou ako normalne,co povazujem z niekolkych stran za velmi nebezpecne,hlavne z pravneho hladiska a z moznoho negativneho dopadu na zdravie a psychiku jedinca,ktoreho sa to tyka.Je to velmi chulostiva tema,takze by sa jej mali venovat odbornici so zdravym rozumom!!!
  Liberalna gender ideologia ma za ulohu mentalny a moralny upadok spolocnosti za ucelom moznosti vacsej manipulacie obyvatelstva a teda potencionalne vacsieho financneho prospechu pre hornych 300.Robia vsetko preto,aby sa im to podarilo a tento dohovor je jeden z krokov k ich cielu!!!

 • Jana kormanska

  Pripájam sa k petícií.

 • Dušan Bošiak

  Podporujem petíciu, lebo mi záleží na zdravom vývoji ďalších generácií na Slovensku. Nesúhlasím, aby boli už názory malých detí deformované tak aby ich životnými hodnotami sa stali biologicky neprirodzené partnerstvá a sexuálne úchylky. Mám obavu z toho,
  že právne zmeny v súvislosti z Istambulským dohovorom budú smerovať k nekontrolovanej moci a nadvláde liberálnej menšiny, ktorá si v dohovore zakotvuje neskutočnú moc pri kontrole jej dodržiavania.

 • Ján Jagnešák

  Súhlasím s petíciou

 • JANO

  Odsudzujem gender ideológiu – pre mňa je neprijateľná. S pripomienkami v plnej miere súhlasím.

 • Patrik

  Súhlasím s petíciou

 • Václav Šutiak

  Ochrana ľudí pred násilím je dôležitá, ale nie len žien aj deti a mužov. Je známe, že aj Čubirková sa dopustila násilia a rozštvrteného muža rozposlala po štáte vlakom. Myslím si však, že zákonov a vyhlášok máme v SR dostatok, len treba zabezpečiť to, aby sa kontrolovalo ich dodržiavanie !!! Domnievam sa tiež, že by sa nemalo zavádzanie iných spôsobov rodičovstva ako je OTEC a MATKA, hoci viem, že existujú aj genetické úchylky: XXX, XYY, a XXY, v dôsledku zamoreniu a devastácie prírody mutantami !!!. Chorobné prejavy takýchto ľudí však je treba liečiť
  a treba viesť osvetu a výchovu k rodičovstvu a to vo vhodnom veku života (nie už u deti), aby sa redukoval stav navodzovania lesbizmu, homosexuálov, nekrofilov, pedofilov, incesťákov a iných odchýlok. To sa dá dosiahnuť najmä razantným zlepšením sociálneho platového a pracovného zázemie ľudí a potom budeme mať dosť aj lekárov, murárov, fyzikov, inžinierov a ostatných odborníkov, ktorých potrebuje NH.

 • Juraj

  Pripájam sa k petícii

 • Janette

  Pripájam sa k petícii

 • Rozália Garajova

  Súhlasím s petíciou. Nesúhlasím s ratifikáciou istambulskeho dohovoru. Som za tradične kresťanské hodnoty.

 • Viera Budovska

  Pripájam sa k petícii.

 • PhDr.Miloslav Haas PhD

  Pripájam sa k petícii

 • Jozef Repka

  Najvyšší čas poraziť genderideologiu. Pre nás je to neprípustné!

 • JozefSVK

  Kvôli mojím deťom a ich budúcnosti. Zachovaniu ich zdravého psycho – sociálneho vývinu. Kvôli ženám, aby nepociťovali diskomfort na dámskych toaletách, šatniach a priestorom prístupným len ženám, ktoré sa narodili ako ženy – pohlavie.