Hromadné zásadné pripomienky k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska 2030

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Vláda SR

Vážená vláda,
my občania svojim podpisom podporujeme nižšie uvedené zásadné pripomienky. Ochrana života a rodiny je kľúčovým prvkom, ktorý bude v budúcnosti rozhodujúcim pre prežitie spoločnosti. Nemôžeme súhlasiť, ak vízia ako jediné opatrenie na zlepšenie populačného rastu vidí v plošnej dostupnosti jaslí. Búrku nevôle vyvolala u rodičov povinná škôlka. Upozorňovali sme, že ide o prielom do práv rodičov a tiež na to, že bude nasledovať znižovanie veku povinného odoberania detí do škôlky. Naše obavy sa potvrdili, tento dokument navrhuje povinnú škôlku už od štyroch rokov.

8132 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k LP/2019/541 Návrh Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/541.

 

1.    Na strane 6 za slová „priority kvality života“ doplniť slová „a rodiny“.

Odôvodnenie:

Kvalita života závisí v podstatnej miere od vzťahových väzieb a rodiny.

 

2.    Na strane 6 za vetu končiacu slovami „merajú kvalitu života.“ doplniť vetu: „Ochrana života a rodiny je kľúčovým prvkom, ktorý bude v budúcnosti rozhodujúcim pre prežitie spoločnosti.“

Odôvodnenie

Ochrana a podpora rodiny  je kľúčovým parametrom úspechu a prierezovým princípom všetkých politík.

 

3.    Na strane 12 za bod 1.4. doplniť nový bod 1.5, ktorý znie:

„1.5 Zabezpečiť sfunkčnenie inštitútu referenda, ktorým sa odstráni kvórum pre platnosť referenda a zabezpečí záväznosť rešpektovania výsledkov referenda poslancami NR SR.“

Odôvodnenie

Ak je skutočne demokratická participácia občanov cieľom vízie, potom musia existovať funkčné nástroje, ktoré obnovia dôveru občanov v participáciu na riešení podstatných otázok.

 

4.    Na strane 24 navrhujeme vypustiť vetu: „Dôležitým faktorom populačného vývoja sú tiež podmienky mladých rodičov počas materskej dovolenky vrátane možností ich kontinuálneho kontaktu s výkonom profesie a tým aj profesijného rastu.“

Odôvodnenie

Táto veta opakuje známe klišé, avšak realita je omnoho komplikovanejšia ako jeden z dôvodov poklesu indexu pôrodnosti, ktorý viaceré zdroje uvádzajú je práve zvyšujúca sa zamestnanosť žien a tlak na kariéru.

5.    V časti 1.2.3 Zlepšenie populačného vývoja prostredníctvom podpory mladých rodín navrhujeme nahradiť text:

„Zlepšenie populačného vývoja prostredníctvom podpory mladých rodín bude znamenať konkrétne:

plošnú dostupnosť sociálnej infraštruktúry starostlivosti o deti do troch rokov veku (detské jasle).

Toto dosiahneme prostredníctvom:

Zavedenia motivačných nástrojov na podporu zamestnávania, ktoré umožnia flexibilitu pre rodičov s deťmi do troch rokov;

Vytvorenia sociálnej infraštruktúry pre mladé rodiny pri zabezpečovaní sociálnych služby v oblasti poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov;

Rozširovania možnosti zo strany zamestnávateľov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov na pracovisku;

Rozšíriť právo na rodičovskú dovolenku aj na starých rodičov, čo prispeje k aktívnemu starnutiu.“ nasledovným textom:

„Zlepšenie populačného vývoja prostredníctvom podpory mladých rodín dosiahneme prostredníctvom:

 

1.    Podporou osobnej starostlivosti rodičov o dieťa finančne minimálne rovnako a v rovnakej finančnej výške, ako je príspevok štátu a obce na dieťa pre škôlky či inú starostlivosť. (ak nejde o sociálne prípady rodičov).

2.    Prijatím účinnej a jasnej legislatívy proti zneužívaniu žien formou prenájmu maternice (surogátneho materstva), pretože dieťa nie je produkt, ktorý sa môže dodať alebo kúpiť.

3.    Vyhýbaním sa zásahom štátu  do rodiny, ktoré by lákali matky maličkých detí do troch rokov na odchod do zamestnania, pretože deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti. Čas matky  strávený s dieťaťom je najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a  nesmie byť ekonomicky  nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.

4.    Aktívnym vystupovaním proti medzinárodným zmluvám, či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Národná rada SR hlasovala proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Slovensko bude odmietať dokumenty, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy.

5.    Prijatím novely zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) garantujúcej právo rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania  alebo  eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.

6.    Zvýšením rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o viac detí.

7.    Daňovo výraznejším  zvýhodnením rodín s troma a viac  deťmi.

8.    Úpravou dôchodkového systému tak, aby bol spravodlivý voči mamám a otcom viacdetných rodín, aby odvody ich pracujúcich detí prispievali väčšou mierou k dôchodku ich rodičov.

9.    Poskytovaním vyššej podpory pri štúdiu rodinám s troma a viac deťmi.“

Odôvodnenie

Rozšírenie „jaslí“ ako jediného  „prorodinného opatrenia“ zlepšujúceho populačnú katastrofu, ktorej Slovensko čelí svedčí o tom, že túto asi najdôležitejšiu časť nevypracovali odborníci. Práve zvyšujúci sa tlak na zamestnanosť žien je jedným z dôvodov znižujúcej sa pôrodnosti, ktorá je v súčasnosti pod záchovnou úrovňou pôrodnosti. Autori nepodložili tieto opatrenia žiadnymi analýzami, ktoré by preukazovali, že ženy, ktoré odložia dieťa do „jaslí“ (do troch rokov veku dieťaťa) majú viac detí oproti matkám, ktoré uprednostňujú budovanie vzťahovej väzby dieťaťa do troch rokov veku v domácom prostredí. Zastavenie populačnej katastrofy rozšírením dostupnosti jaslí nepatrí do Vízie 2030. Bolo by vhodné, aby finanční analytici  priniesli údaje o ekonomických škodách štátu vyplývajúcich z demografickej zimy, pretože ide o kľúčový problém.

 

7.    Na strane 37 navrhujeme vypustiť vetu: „Problematická je aj nízka zaškolenosť najmä rómskych detí vo veku od 4 rokov do veku začatia povinnej školskej dochádzky. V roku 2014 bola ich zaškolenosť na úrovni 34 %, kým zaškolenosť v celkovej populácii bola na úrovni 77 %.“

Odôvodnenie

Realita je omnoho komplikovanejšia považujeme za potrebné vyhnúť zužovaniu na etnický problém. Problémom sú rodičia, ktorí nepripravujú deti na školskú dochádzku a ich sociálne vylúčenie bez ohľadu na pôvod ich etnika. Nie je problémom skutočnosť, že rodičia sami pripravujú deti na školskú dochádzku. Preto je potrebné riešiť cielene problém  rodičov, ktorí deti nevedia pripraviť na školskú dochádzku a nevedia ich pripravovať ani počas školskej dochádzky. Je potrebné zlepšovať ich sociálnu situáciu vylúčených get, pracovať na sanácii rodín, nakoľko čiastkové opatrenie (povinné škôlky) nerieši problém rodín a ich sociálnej situácie.

 

8.    Na strane 37 navrhujeme vypustiť vety:

„dosiahnutie 100% zaškolenosti detí rok pred začatím povinnej školskej dochádzky vo všetkých sociálnych skupinách,

výrazné zníženie podielu žiakov vzdelávaných v systéme špeciálneho školstva na úroveň priemeru EÚ,“

Odôvodnenie

Zaškolenosť nie je definovaný pojem. Ak však znamená povinné absolvovanie škôlky nie je tento cieľ racionálny nakoľko rodičia majú prioritnú úlohu pri výchove dieťaťa, ktorú by mal štát preberať až potom, ako sa preukáže negatívny vplyv rodičov na dieťa. Správnejšie definovaným cieľom by bolo: Zvyšovanie pripravenosti dieťaťa na školskú dochádzku.

Podiel žiakov vzdelávaných v systéme špeciálneho školstva závisí od úspechu pri pozdvihnutí úrovne marginalizovaných skupín, počtu detí žijúcich v marginalizovaných skupinách a od iných zdravotných činiteľov vplyvu na populáciu, ktoré nie je jednoduché zmeniť. Priemer EÚ neznamená, že deti dostanú to, čo si ich zdravotný stav vyžaduje. Priority detí a ich vzdelávanie musí mať prednosť pred hnaním sa za číslami.

9.    Na strane 39 navrhujeme vypustiť:

„Zavedenia povinného predškolského vzdelávania od 4 rokov;

Podpory navštevovania školských klubov detí na prvom stupni základných škôl;“

Odôvodnenie

Búrka nevôle rodičov ohľadom zavedenia povinnej škôlky od 5 rokov ešte ani neutíchla a že je tu návrh na zavedenie povinnej škôlky od 4 rokov. Namiesto podpory rodičov sa má podporovať trávenie času mimo rodiny. Toto oslabovanie rodinných väzieb pôsobí degradačne na medzigeneračnú solidaritu.

10. Na strane 43 navrhujeme vypustiť vetu: „Podiel spoločensky prospešného nájomného alebo sociálneho bývania je tak v porovnaní s vyspelejšími krajinami EÚ veľmi nízke (napr. Rakúsko – 24 %, Dánsko – 21 %, Fínsko – 13 %).“  A na strane 44 navrhujeme vypustiť vetu: „zvýšenie podielu nájomného bývania na celkovom objeme disponibilného bytového fondu na minimálne 5 % do roku 2030, pričom v aglomeračných sídlach by mal tento podiel dosiahnuť 10 %,“ a vetu „Stanovenia podielu verejných nájomných bytov v nových developerských projektoch;“

Odôvodnenie

Nájomné byty nie sú riešením. To nie je nič vyspelé. Žiť v nájme, je vecou prechodnosti. To, že majú slovenskí občania byty a svoje bývanie vo vlastníctve je prednosťou. Nesúhlasíme s cieľmi zvyšovať podiely nájomníkov, ale podporovať mladé rodiny tak, aby si mohli kúpiť byty do vlastníctva a stabilizovať sa, pretože to pomáha zvyšovať pôrodnosť.

 

11. Na strane 42 za slová: Legálnym návykovým látkam doplniť slová „a činnostiam spôsobujúcich nelátkové závislosti,“ a za opatrenie 199  na strane 43 doplniť nasledovný text opatrení s primeraným číslovaním:

 

·        Racionálneho obmedzenia hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie  hracích automatov či videoherných automatov.

·        Vypustenia povinnosti predložiť petíciu s 30 % podpismi všetkých občanov pre možnosť zákazu hazardu v obciach. Zavedením samostatného práva pre obce obmedziť či zakázať hazard na svojom území bez petície.

·        Silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.), vrátane podrobných kritérií  na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú mravný vývoj mládeže.

Odôvodnenie:

Doplnenie nelátkových závislostí považujeme za nevyhnutné opatrenie.

12. V opatrení 264, na strane 49 navrhujeme vypustiť slová „diskriminácie žien, diskriminácie seniorov, rodovej rovnosti,  diskriminácie LGBTI osôb“

Odôvodnenie

Slovenská republika nediskriminuje LGBTI osoby, ak autori Vízie vidiaí diskrimináciu mala by ju jasne pomenovať a potom môže prebehnúť riadna diskusia. Slovenská republika uznáva práva všetkých. Rodová rovnosť ako pojem navrhujeme pre neurčitosť vypustiť alebo nahradiť ju pojmom rovnosť mužov a žien. Celá formulácia oblastí ako oblastí diskriminácie znehodnocuje význam Slovenskej republiky a jej opatrení na zabezpečenie rovnosti. Formulácia „v oblasti práv .... žien, seniorov, rovnosti mužov a žien“ by bola presnejšia a zároveň pozitívna bez naznačovania porušovania práv SR.

 

13. V opatrení 265, na strane 49 navrhujeme vypustiť slová „stereotypov“

Odôvodnenie

Slovo „stereotyp“ nie je definované a zároveň nemá okamžite negatívny význam.

 

Príloha

Váš prehliadač nepodporuje prezeranie PDF súborov. Na prezretie si ho môžete stiehnuť: Stiahnutie PDF súboru

Stiahnutie PDF súboru

Aktuálne petície

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

1 13 423

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu
Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

20 12 786

Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Vážený pán predseda Národnej rady SR, apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás, predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a r...

Zobraz petíciu
Neničte rodičovský dôchodok!

15 9 590

Neničte rodičovský dôchodok!

Svojim podpisom sa pripájam k Verejnej výzve "Neničte rodičovský dôchodok" iniciovanej signatármi z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevné...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

14 názorov na podpis

 • Podporou rodín sa zažehná strašiak demografického úbytku obyvateľstva a vyrieši sa aj ekonomická zdatnosť štátu.

 • ii

  Taketo vizie by mali vytvarat vlastenci, nie zapredanci z mimovladok

 • MMaa

  súhlasím s pripomienkami AZR, i keď nedostatočnú predškoskú prípravu detí zo SZP považujem za problém

 • H

  Štát si má chrániť dobrá, ktoré dosiahol svojim vývojom. Chráni si jazyk, stará sa o bezpečnosť a má sa starať o kvalitnú dostupnosť potravín, pozitívneho myslenia, stravovania harmonického rozvoja. Celá spoločnosť má byť smerovaná na konanie dobra pre jednotlivca, rodinu spoločnosť. Mala by byť vypracovaná stratifikácia dostupnosti základných zdravých bezaditívnych potravín. Organizmy ľudí sú silne postihnuté chemizáciou. Pretlak reklamy, piesní, filmov , rôznych kultúrnych žánrov na spoločnosť je silne negatívny. Množstvo diel, seriály, filmy tzv. umelecké diela končia šťastným rozvodom , čo ničí obraz správne fungujúcej rodiny, chýba finančná vzdelanosť zvlášť pre rodiny, ponuka pôžičiek všetko len zhoršuje, je nízka zodpovednosť požičiavajúcich v porovnávaní s tými ktorí si požičiavajú. Výdavky štátu musia byť podmienené výdavkami pre udržanie dosiahnutých poriadkov a pre budovanie do budúcnosti s podporou toho čo je prospešné a speje k produkcii nie k dekadencii, čo má byť samozrejme z dokumentované faktami a nie s odvolávaním sa na neoverené fakty ,poprípade na poukazovanie citové ,pocitové a názory jednotlivcov, alebo záujmových skupín, pre momentálne dosahovanie zisku na deštrukcii.
  Sloboda prezentovaná ako všeobecné právo je skrývanie sa za spoločnosť, bez odkrývania svojich vlastných slabostí. Osobná zodpovednosť je dôležitejšia ako všeobecné pravidlo. Požadovanie čerpania prostriedkov zo štátu od spoločnosti i od mimovládnych organizácií má byť dokladovaná pozitívnym prínosom pre oblasť, ktorej sa daná skupina chce venovať. Láska , je i hlásanie dobra, ale hlavne každodenná služba pre dobro iných, inak to je len vyprázdnené heslo.

  Zanedbáva sa dôležitosť katolíckej cirkvi, ktorá v plnosti hlása dobrá a sprostredkúva prostriedky na dosiahnutie dobier pre celú spoločnosť a nie sú vôbec kresťanské cirkvi dávané do popredia laickou verejnosťou, ktorá sa ku kresťanstvu hlási viac proklamačne, ako rozoberaním si svojich stavovských a rodinných povinností.

 • Eva

  Zdravím Vás. Dnes sa materské školy často stretávajú s tým, že rodičia prihlasujú už dvojročné deti do škôlky. Ak je v škôlke voľno, tak ich zoberú. No voľakedy nám v škôlke nezobrali ani trojročné, keď matka nebola zamestnaná. Dnes aj nezamestnané matky posielajú deti do škôlky a tam im ich zoberú. Dostávajú rodičovský príspevok, aj keď majú deti v škôlke. Tak to je podľa mňa nesprávne. Pani učiteľky hovoria, že niektoré deti sú tam aj cez prázdniny, každý deň, až kým deti nejdú do školy, nemajú zľutovanie. Žiadne pravidlo na to nie je, ani žiadna kontrola, tak to by sa malo zmeniť. Túto petíciu podpisujem, lebo podporuje rodinu.

 • A.Čerešňák

  Myslím, že pri pripomienke by mal byť odkaz na dokumet vlády k stratégii rozvoja …

 • sTANISLAVA tISONOVA

  suhlasim

 • Anonym

  ponechať výšku materskej do troch rokov dieťaťa, nielen polroka a bude to určite zaujímavejšie a lepšie pre matky

 • Igor Hristov

  Bod 7. Upresniť o aké rodiny s 3 a viacerými deťmi ide! Rodiny kde rodičia pracujú a starajú o deti treba rozhodne podporovať ale rodiny ktoré to len zneužívajú na zabezpečenie si istého príjmu treba riešiť iným spôsobom. Takýchto rodin je na Slovensku asi omnoho viac ako tie, ktoré sa o deti riadne starajú. Ďakujem a ostávam s pozdravom.

 • Anonym

  Pri zvýhodňovaní alebo podporovaní rodín s viacerými deľmi rozlišovať podporu rodín ktoré sú spoločensky a hospodársky aktívne a rodiny ktoré rodenie detí používajú ako zárobkovú činnosť (sociálne dávky) a s prihliadaním na prípravu pre riadny spoločenský život.

 • avol Spišiak

  Nesúhlasím s názorom, aby sa nezvyšoval podiel nájomných bytov. Nájomný byt je dočasným riešením aj pre mladých ľudí, ktorí si chcú založiť rodinu. Je nereálne, aby takíto ľudia pri vstupe do manželstva vhupli do hypotekárneho úveru na 30 rokov s vysokými mesačnými splátkami. Oni ešte nemajú vybudovanú pracovnú pozíciu, ktorá by im dovoľovala takéto finančné zaťaženie. Riešením by bolo poskytnutie mladomanželskej pôžičky štátom s malým úrokom a splátkami, ktoré by neboli pre mladú rodinu likvidačné.

 • ValeVntín Švidroň

  To je bohapusté sociálne inžinierstvo. Demontovanie rodiny, ako základu každej spoločnosti v histórii ľudstva. To je rozklad spoločnosti. Nejde o konšpiračné názory, lebo všetky sa doteraz plnia alebo splnili. V podstate ide o reinkarnáciu marxistickej výchovy, neomarxizmus, ktorý nám bol k nám privlečený zo západu a vždy cudzí.

 • K petícii za lepšiu kvalitu života a rodiny len toľko. Nevidím dôvod prečo majú byť zvýhodnené iba rodiny s deťmi 3 a viac!! To je zasa zväčša podpora iba pre rómske rodiny, nakoľko obycajne rodiny majú 1-2 deti.
  ,v tom nevidím podporu pre rodenie sa viac detí, nakoľko normálne ľudia musia driet aby uzivili 4 clennu rodinu. Za povinnú škôlku od 5 rokov som za, no nie od 4 rokov.

 • Mgr. Monika Mannová

  Súhlasím a podporujem.