Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR,

My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre všetky deti od piatich rokov povinná materská škôlka, ako to predpokladá poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (p. t. 1468). Rozumieme zámeru pomáhať deťom zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia a zlepšiť ich štartovaciu pozíciu v škole. Posunutie štartovacej čiary pre všetky deti však tento problém nevyrieši. Nebránime sa ukladaniu povinnosti priamo tej skupine rodičov a detí, ktoré majú problém a využitiu opatrení, motivujúcich rodičov detí zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia prihlasovať deti do materskej škôlky. Nesmú sa však brať práva všetkým rodičom. Väčšina nemôže byť postihovaná za menšinu. Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a ešte viac rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma.

So zavedením povinnej dochádzky do materskej škôlky pre všetky deti od piatich rokov nesúhlasíme z nasledovných dôvodov:

Návrh uráža všetky matky a otcov, lebo predpokladá, že nie sú schopní ani len pripraviť svoje deti na školskú dochádzku.

Všetky ideologické režimy sa snažili cez inštitucionalizované vzdelávanie ovplyvňovať čo najmenšie deti vo výchove a odoberať  rodičom právo na výchovu svojich detí.

Výchova deti patrí rodičom, nie štátu. Ústava SR v čl. 41, ods. 4 hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

Vytváranie nových miest v škôlkach nie je jednoduché. Ak ostane zachovaný počet miest v škôlkach a budú musieť byť prijaté všetky deti nad 5 rokov zníži sa počet miest v škôlke pre mladšie deti.

Odoberanie príspevkov na deti rodičom,  zavádzanie priestupkov, ukladanie pokút vo výške 331,50 eur, považujeme za nehorázne zneužívanie štátu na trestanie rodičov, ktorí chcú vychovávať predškolákov sami.

Plánuje štát trestne stíhať rodičov, lebo nedali dieťa do materskej škôlky? Návrh by mal jasne odpovedať na otázku, či zanedbávanie školskej dochádzky v materskej škôlke vo väčšom rozsahu bude môcť byť posudzované aj ako trestný čin rodiča.

Povinné škôlky považujeme za rizikový faktor. Mnohí rodičia v západných krajinách už trpia tým, že nemôžu ani ovplyvniť obsah škandalóznej sexuálnej výchovy u svojich detí. Štandardy OSN sa snažia o  zavádzanie kontroverznej sexuálnej výchovy detí už od troch rokov. Tieto plány odmietame.

Ústava SR nepozná materské škôlky ako súčasť povinnej školskej dochádzky. Hovorí iba o  práve na bezplatné vzdelanie  pri základných, stredných a vysokých školách.

Návrh nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa v špecifických situáciách. Rodičia doteraz mali právo sami zvážiť schopnosti dieťaťa a požiadať o odklad. Ruší inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky deťom, ktoré sú v starostlivosti rodičov, adoptívnych rodičov alebo pred nástupom do školy ešte nedosiahli dostatočnú mieru pripravenosti na školu. Môže znevýhodniť deti s fyzickým či mentálnym hendikepom, ktoré sú v súčasnosti predprimárne vzdelávané s asistenciou rodičov v domácom prostredí alebo v špecializovaných zariadeniach (stacionáre, kluby, komunitné škôlky).

Návrh zákona zvyšuje finančnú záťaž na rodiny. Rodinám vznikne buď povinnosť zaplatiť učiteľku alebo znášať náklady spojené s navštevovaním škôlky. (doprava, doprevádzanie, náklady na vybavenie).

Návrh je spracovaný neodborne a nebola splnená zákonná povinnosť vypracovať doložku vplyvov na rodinu. Tvrdenie, že dané opatrenie nemá vplyv na rodiny vyvrátil sám predkladateľ v doložke sociálnych vplyvov.

Petičný výbor:

Juraj Šúst, T. Tekela 8, 917 01 Trnava nar. 27.7. 1980, predseda  Spoločenstva Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976, predseda Aliancie za rodinu

Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986; člen správnej rady Asociácie Otca mamu deťom

Andrej Ralbovský, nar. 11.10.1989, Piešťanská 1638/1, Bratislava 831 02, správca nadácie, Nadácia Slovakia Christiana,

Patrik Daniška, nar. 9. 9. 1979, Sadová 206/9, 900 41 Rovinka, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Marek Nikolov, nar. 08.04.1976, Zvončekova 7, Stupava, predseda občianskeho združenia Pastor Bonus

Robert Mátéffy nar: 16.03.1981, Budatínska 3, 85105 Bratislava, predseda
INŠTITÚTU LEVA XIII.

Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985, člen správnej rady Aliancie za rodinu

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Petícia „Dorovnajte platy policajtov k platom vojakom“

Vážená pani ministerka vnútra SR, Vážené Ministerstvo vnútra SR,

Ministerstvo obrany SR pripravuje novelu zákona  o štátnej službe profesionálnych vojakov. Od polovice roka 2019 by malo dôjsť k zásadným zmenám finančného ohodnotenia práce vojakov. Po novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov má dôjsť k navýšeniu ich platov orientačne asi o 300 eur. Minimálna mzda profesionálneho vojaka by sa mal pohybovať na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je  1 050 eur.

Dovoľujeme si Vás touto petíciou požiadať, aby ste pripravili podobnú novelu zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení, ktorou by sa zvýšil plat každého policajta o 300 eur. Zaostávanie v platoch, nie je racionálne odôvodniteľné a bez Vášho zásahu môže viesť k odlivu policajtov k iným ozbrojeným zložkám.

Petíciu zostavil petičný výbor:

Vojtech   Klučarovský, nar. 18. 1. 1972, trvalé bydlisko: Sídlisko Mladosť 29, 044 25 Medzev; Mgr.   Vladimír   Gladič, nar. 26. 3. 1967,  trvalé bydlisko: Gomboš č. 93, PSČ: 044 55; Ing. Pavol   Gáspar, nar. 7. 7. 1982, trvalé bydlisko: ul.   Magurská č. 4,  040 01 Košice; Bc. Tomáš Doboš, nar. 9.2.1984, trvalé bydlisko: Obchodná 24/44, 076 12 Brezina

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Vojtech   Klučarovský, nar. 18. 1. 1972, trvalé bydlisko: Sídlisko Mladosť 29, 04425 Medzev, 

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

Neschváľte zákon hazardu!

Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne,

my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte zákon hazardu“. Na januárovej schôdzi Národnej rady SR prerokujete nový zákon o hazardných hrách (ČPT 1254), ktorý pán prezident SR vrátil Národnej rade SR a navrhol ho neprijať ako celok.

Nový zákon

–     sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,

–    zlegalizoval reklamu na online hazard, ktorá sa môže šíriť aj medzi deťmi a tak sa propaguje hazardné správanie medzi mládežou,

–  zabezpečil, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako 33 miliónov EUR ročne,

–    predĺžil mnohé licencie na hazardné hry z dvoch až na desať rokov, čo má tieto dôsledky:

– občania napriek úspešným petíciám nebudú môcť vyhnať hazard z miest a obcí (namiesto pôvodných dvoch rokov) až päť rokov,

– online hazard na Slovensku nebudeme môcť až desať rokov zastaviť či obmedziť.

–  umožňuje, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov,

–  sústreďuje kontrolné kompetencie, ktoré ešte pred pár rokmi patrili obciam v rukách jediného novovytvoreného úradu, čím sa Ministerstvo financií definitívne zbavuje zodpovednosti za hazard.

Sociálne náklady hazardu však znáša najmä obec, preto by mala mať právo kontrolovať, ako sa hazard správa v obci aj právo ukladať sankcie.

Prijaté drobné zlepšujúce opatrenia ako je prerušenie non-stop prevádzky, možnosť zatvoriť herne na pár dní v roku oceňujeme, ale ich význam sa nedá sa ani len porovnať s negatívami, ktoré zákon priniesol. Nestoja za to, aby sme umožnili oligarchom získať až 10 ročné práva (licencie) na tento nemorálny biznis, ktorého obeťou sú nielen závislí, ale najmä tí, ktorých títo závislí okradnú či olúpia pre zabezpečenie si svojej závislosti. Podľa výskumov gambleri až osemnástkrát častejšie páchajú trestnú činnosť na obyvateľoch obcí a miest na zabezpečenie svojej závislosti. Liečení gambleri v Českej republike uviedli, že každá štvrtá koruna, ktorú do hry vložili, bola na dlh a každá šiesta pochádzala z nelegálnej činnosti. Štúdia českého Ministerstva financií potvrdila, že na každú “získanú“ korunu z daní z hazardu sa poskladajú všetci tri až štyri koruny v spoločenských nákladoch. Finančné argumenty privatizácie online hazardu sú preto zavádzajúce. Ak tento zákon nezastavíme, nebude sa môcť počas najbližších desať rokov prijať skutočná regulácia, lebo po získaní licencií bude hazard lobby využívať súdne konania. Príklad Bratislavy je nám výstrahou, občania sa viac ako 4 roky domáhajú zákazu hazardu a ich vôľa nie je rešpektovaná.  

Nelegálny online hazard je rozšírený aj vďaka nečinnosti ministerstva. Ministerstvo financií SR nemôže argumentovať svojou vlastnou neefektivitou pri potieraní nelegálneho online hazardu, ak odmietlo opatrenia, ktoré fungujú v iných krajinách. (blacklisty účtov pre banky, hráčski agenti, využívanie prostriedkov trestného práva).

Z dôvodov uvedených v tejto petícii a v jej širšom odôvodnení žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR, aby vrátený zákon o hazardných hrách neprijala ako celok.

Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

[emailpetition id=“38″]

Širšie odôvodnenie petície:

Ministerstvo financií SR nám sľubuje prísnu reguláciu, ktorá povedie z masovému zatváraniu herní a dramatickému úbytku automatov. Argumentuje tým, že ostatná novela zvýšila počet automatov v herniach na 12 kusov a tým pádom zmizli dve tretiny prevádzok a vyše 1000 automatov. Zvýšenie na 15 kusov v herniach má mať podobný efekt. Ministerstvo však zamlčiava, že z 2830 zaniknutých prevádzok bolo až 2516 krčiem a reštaurácii (89%). Na herne sa zmenilo len 51 krčiem. Spomedzi 1379 herní na Slovensku podmienku 15 prístrojov nespĺňa 1002 herní. Je naivné predpokladať, že väčšina z nich zanikne bez toho, aby sa pokúsili udržať na trhu. Počet automatov od decembra 2016 do januára 2018 na prvý pohľad klesol o 966 kusov (o 4,27%). Prečo však Ministerstvo nepovie, že 971 automatov ubudlo v mestách a obciach, ktoré hazard zakázali na základe petície občanov? V mestách a obciach, ktoré herne nezakázali, počet automatov stúpol o 5 kusov. Ide síce o minimálny nárast, o žiadnom znižovaní počtu automatov z dôvodu zákonnej regulácie však nemôže byť ani reč.

Zákon privatizuje štátny monopol online hier. Oficiálnym cieľom tejto zmeny má byť ochrana hráčov. Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 uvádza, že patologickí hráči častejšie hrajú u legálnych prevádzkovateľov online hazardných hier (80% liečených hráčov) ako u nelegálnych prevádzkovateľov (56% liečených hráčov). Výskum nezisťoval do akej miery jednotliví prevádzkovatelia prispeli k vzniku závislosti konkrétnych hráčov. Vieme však vypočítať, že 36,6% liečených hráčov online hazardných hier hralo aj u legálnych aj u nelegálnych prevádzkovateľov, 19,5% hráčov hralo iba u nelegálnych prevádzkovateľov a 43,9% liečených hráčov iba u legálnych prevádzkovateľov. Neexistujú zatiaľ žiadne dôkazy, že by privatizácia online hier v Českej republike prispela k zníženiu počtu patologických hráčov. Hranie u legálnych prevádzkovateľov z pohľadu prevencie problémového hrania tak nie je pridanou hodnotou. Výsledky výskumov v tejto oblasti sa očakávajú v roku 2021, prípadne v roku 2025.

Prevádzkovatelia stávkových hier odhadli, že vplyvom tohto zákona sa výťažok z legálnych online hazardných hier postupne zvýši na 210 mil. EUR ročne. Títo prevádzkovatelia majú záujem prevádzkovať online kasína a získať čo najväčší podiel na novom trhu a teda získať čo najviac z týchto 210 mil. EUR. Ministerstvo financií SR týchto prevádzkovateľov v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania označilo za odbornú verejnosť. Tieto osoby nie sú odborná verejnosť, ale hazardná lobby, ktorej účelom nie je podanie nezávislého odborného názoru, ale snaha o dosiahnutie zisku. Za týmto účelom boli v zmysle zákona zriadené a Ministerstvo financií túto skutočnosť má jasne označiť. Naozaj majú občania uveriť rozprávkam o odbornej verejnosti, ktorej ide iba o ochranu hráčov a nezaujíma sa o zisky vo výške 210 mil. EUR ročne?

Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 upozorňuje na nárast reklamy na Internete v dôsledku zvýšenej konkurencie v oblasti online hazardných hier. Rôzne reklamné kampane a súťaže prebiehajú aj na sociálnych sieťach kde nie je žiadna ochrana pred hraním deti a mladistvých. Nový zákon o hazardných hrách súkromným prevádzkovateľom online hazardných hier na Slovensku taktiež umožní masívne reklamy v celoštátnych médiách, na sociálnych sieťach a Internete. Kým dnes sa hovorí o desaťtisícoch hráčov online hazardných hier, o pár rokov môže byť počet týchto hráčov niekoľkonásobne vyšší, ďaleko presahujúc počet 100 000. Pritom sa nedá zabrániť hre detí a mladistvých, nakoľko deti bežne využívajú hráčske účty svojich dospelých kamarátov, ktoré sú založené úplne legálne. Zlé riešenie problému je niekedy horšie ako žiadne riešenie.

Zákon prakticky nezavádza žiadnu významnejšiu ochranu hráčov, ktorá by mala za cieľ predísť situáciám kedy hráč prehrá celý rodinný majetok. Hráči hazardných hier nemusia byť registrovaní (s výnimkou online hazardných hier) a nastaviť si limity na hru. Pri online hazardných hrách si hráči budú môcť dobrovoľne nastaviť limit na maximálnu mesačnú výšku stávok a maximálnu mesačnú výšku prehry. Neodmietame, že sa do nového zákona podarilo dostať takéto opatrenie aspoň na báze dobrovoľnosti. Dôvod na podporu tak zlého zákona ako bol predložený to však nie je. Patologickí hráči v Českej republike tieto druhy limitov prakticky odignorovali, pretože nie sú povinné. Výskumu Patologičtí hráči v léčbě 2017 sa zúčastnilo 252 hráčov, pričom limit na maximálnu mesačnú výšku stávok si nastavili 2 z týchto hráčov a limit na maximálnu mesačnú prehru si nastavili 3 z týchto hráčov. Tieto limity tak dobrovoľne využil približne 1 zo 100 hráčov, ktorí ich naozaj potrebovali.

Dlhodobo upozorňujeme na “megadarček” pre stávkové kancelárie. Navrhovaný zákon mení odvody zo stávkových hier, na základe čoho môže prísť verejná správa o viac ako 33,2 mil EUR ročne. Ak by sa odvody zo stávkových hier nemenili, štátu by ostalo dosť peňazí na to, aby sa zvýšili prídavky na dieťa o 10%, prípadne aby sa zvýšil rodičovský príspevok na 240 EUR mesačne. Nie je správne namiesto rodín dávať “zľavu” prevádzkovateľom hazardných hier.

Nový Úrad pre reguláciu hazardných hier bude mať Radu Úradu, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Úradu vydaných v prvom stupni. Táto Rada má údajne priniesť spravodlivosť do systému. Realita však bude iná. Ak sa občania obrátia na Úrad s podnetom, že majú podozrenie na porušenie zákona niektorým prevádzkovateľom hazardnej hry, výsledky kontroly budú predmetom tajomstva. Ak Úrad neuloží sankciu, nebude sa mať kto proti rozhodnutiu Úradu odvolať (prevádzkovateľ je spokojný, občan sa o neuložení sankcie nedozvie). V prípade, že Úrad sankciu uloží, prevádzkovateľ sa o nej dozvie a bude sa môcť proti sankcii odvolať. Rada Úradu skôr zabezpečuje práva prevádzkovateľov hazardných hier ako ochranu občanov, ktorí upozornia na porušenie zákona.

Nový zákon chráni prevádzkovateľov hazardných hier aj pred občanmi, ktorí žiadajú výrazné obmedzenie počtu herní a kasín vo svojich mestách a obciach. Kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v herni a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov, kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov. Teda až na 10 rokov! Tieto 5-ročné licencie budú drahšie, avšak ochránia majiteľov herní a kasín pred petíciami občanov, ktorí budú žiadať zákaz herní a kasín vo svojej obci. Ako príklad uveďme Bratislavu. Občania začali spisovať petíciu za zákaz herní a kasín v máji 2015. Od mája 2017 do júna 2018 platilo v Bratislave VZN o zákaze umiestnenia herní, ktoré Krajský súd v Bratislave pre procesnú chybu zrušil. Mesto síce podalo proti tomuto rozhodnutiu kasačnú sťažnosť, Najvyšší súd však vo veci nerozhodol a VZN tak stratilo platnosť. Novozvolené mestské zastupiteľstvo bude môcť prijať nové VZN na základe ďalšej petície, avšak jeho účinky sa v tomto volebnom období vôbec nemusia prejaviť. Ak by sa v druhej polovici roku 2019 podarilo nové VZN prijať, herne a kasína by začali masívne miznúť až po 30.6.2024. Od 1.7.2019 môžu majitelia herní a kasín získať 5-ročné licencie, ktoré im nebude možné odobrať. Ak Národná rada SR odhlasuje nový zákon o hazardných hrách, Bratislavčania budú musieť čakať na mesto bez herní viac ako 9 rokov od začiatku svojho boja! Podmienka petície v kombinácii s 5-ročnými licenciami reálne znemožní obciam obmedziť hazard na svojom území, pričom budúca vláda SR nebude môcť s touto situáciou počas funkčného obdobia 2020 až 2024 už nič robiť.

Keď sa v Bratislave prijímal zákaz umiestnenia herní a kasín, občianskym aktivistom sa vyčítalo, že sa hráči presunú do online kasín. Občianskí aktivisti pritom navrhovali oveľa prísnejšiu reguláciu online hier. Nový zákon presun hráčov do online prostredia vníma ako želaný jav. Ak sa príjme v nejakom meste zákaz umiestnenia herní a kasín, ako prvé ukončia do 2 rokov prevádzku tie herne, ktorých prevádzkovatelia nemajú licenciu na online kasíno. Od tretieho do piateho roku, to znamená nasledujúce 3 roky budú môcť v meste ostať tie herne, ktorých prevádzkovatelia majú licenciu na online kasíno. Súčasne budú môcť v meste ostať kasína. Väčšina hráčov však bude hrať v herniach, ktoré budú mať svoje vlastné online kasíno. Majitelia herní budú mať 3 roky na to, aby hráčov presvedčili, aby vyskúšali registráciu v ich online kasíne. Táto registrácia v online kasíne navyše hráčom umožní hru v čase medzi 3:00 a 10:00 kedy musia byť kamenné herne zatvorené. Po zatvorení herní v meste po piatich rokoch bude väčšina hráčov zaregistrovaná v online kasínach vlastnených prevádzkovateľmi týchto herní a tak sa budú môcť hráči hazardných hier pohodlne presunúť z herní na Internet.

Perličkou je nové všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude možné zakázať umiestniť herňu 200 metrov od inej herne. Ak by všetky mestá a obce na Slovensku takéto nariadenia prijali, neexistuje herňa, ktorú by to ovplyvnilo. Existujúce herne majú výnimku, nové herne budú vznikať minimálne. Napríklad v Banskej Bystrici sa na Hornej ulici nachádzajú 4 herne v 5 susediacich budovách. Takéto VZN by dosiahlo, že by sa na Hornej ulici nemohla zriadiť piata herňa. Súčasný stav je však pre hazard lobby akceptovaný. Ak by sa aj zabránilo vzniku ďalšej herne na tejto ulici, nebude to žiadna skutočná regulácia. V už existujúcich 4 herniach možno doplniť ďalších 98 herných zariadení (do limitu 40 zariadení na herňu). Na Slovensku sa nachádza 1 379 herní s 20 980 hernými zariadeniami. Teoreticky je možné do nich pridať ďalších 34 180 herných zariadení, bez toho, aby musela vzniknúť jediná nová herňa. Nové herne budú s istotou vznikať v obciach, kde žiadna herňa nie je a ktoré musia vznik takejto herne umožniť. Obce nemôžu herne zakázať pokiaľ sa v nich herňa nenachádza a nenarúša verejný poriadok.

 

 

 

Nepodpíšte krvavý zákon hazardu!

Vážený pán prezident,

my, občania Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme touto petíciou požiadať, aby ste nepodpísali zákon o hazardných hrách – tlač 1136 schválený Národnou radou SR dňa 4.12.2018 (ďalej len “zákon”).

Sme šokovaní zo správania sa poslancov parlamentu, ktorí ponesú zodpovednosť za množstvo zmarených životov. Drobné vylepšenia nedokážu vyvážiť enormné negatívne dôsledky, ktoré nás čakajú. Nový zákon prinesie desaťtisíce nových hráčov. Predpokladáme, že zákon prinesie výrazný nárast vkladov do hazardu. Vyšší výskyt hrania povedie k vyššiemu počtu problémových hráčov, čo nevyhnutne znamená viac kriminality a prirodzene aj viac obetí trestných činov.

Každý, kto podporuje tento zákon:

– podporuje to, aby sa sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,

– podporuje to, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako  33 miliónov EUR ročne,

– podporuje predĺženie mnohých licencií na hazardné hry z dvoch až na desať rokov,

– podporuje to, aby občania napriek úspešným petíciám nemohli vyhnať hazard z miest a obcí až desať rokov,

– podporuje to, aby sa reklama na online hazard šírila aj medzi deťmi a tak sa propagovalo hazardné správanie medzi mládežou,

– podporuje to, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov.

 

Kvôli zvýšenej dostupnosti online hazardných hier a masívnej reklame očakávame desaťtisíce nových hráčov, z ktorých takmer polovica môže mať problém s hraním. Problémoví hráči pravidelne prehrávajú viac peňazí ako si môžu dovoliť, čím spôsobujú vážne problémy sebe aj svojej rodine. Nejde pritom o zlyhanie jednotlivcov, ale typické správanie 42% hráčov. Tento zákon bude mať na svedomí životy nielen ľudí, ktorí vďaka tomuto nehoráznemu zákonu prídu o svoj majetok, život, ale aj tragédie ich nevinnej rodiny.

Poslanci predali budúcnosť našich miest a obcí hazardnej lobby. Privatizácia online hazardu na Slovensku prinesie podobné ovocie ako privatizácia zdravotníctva. Nie náhodou tá istá finančná skupina podniká v oboch týchto sektoroch.

Za tento krvavý zákon hlasovali poslanci vládnej koalície SMER, SNS a MOST – HÍD a sklamalo nás hlasovanie poslancov SME RODINA. Je hrozné, že si neuvedomujú dôsledky svojich činov.

 

Vážený pán prezident, prosíme Vás, aby ste zákon nepodpísali a vrátili ho Národnej rade  s pripomienkami, ktoré budú žiadať:

– aby sa zabránilo divokej privatizácii sektora online hazardu na úkor štátu,

– aby sa zabezpečila ochrana detí a zraniteľných skupín pred reklamou na online hazard,

– aby sa zabezpečila ochrana hráčov pred problémovým hraním a

– aby bola rešpektovaná demokracia a občania mohli nielen rozhodnúť, že vo svojej obci hazard nechcú ale aj to, aby ich rozhodnutie bolo v rozumnom čase uskutočnené.

 

Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

[emailpetition id=“37″]

 

Pán premiér vypustite z formulárov registrované partnerstvá!

Vážený pán predseda vlády,

my, občania Slovenskej republiky Vás touto petíciou žiadame ako predsedu vlády Slovenskej republiky, pod ktorý patrí Úrad vlády SR, aby ste bez zbytočného odkladu zabezpečili vypustenie možnosti „registrované partnerstvo“ pri zadávaní rodinného stavu vo formulári na stránke Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Žiadosti o prídavok na dieťa (ďalej aj „formulár“) a samozrejme aj vo všetkých iných formulároch na štátnych stránkach.

Na Slovensku nie je registrované partnerstvo zákonom povolené. Slovenská republika sa rozhodla podporovať trvalé zväzky – manželstvá pred formami  vzťahov s ručením obmedzením. Založenie rodiny potrebuje trvalosť. Nikto nechce, aby ho ten druhý opustil. Trvalosť vzťahov rodičov je kľúčovým prvkom istoty a najlepšieho psychického a fyzického vývoja detí.

Každý, kto trpí nemožnosťou založiť si rodinu kvôli príťažlivosti k rovnakému pohlaviu si zaslúži našu úctu a pomoc. Gens Hellqouist  jeden z najváženejších lídrov LGBTI komunity v Kanade, priznal, že aktívne žijúca LGBTI komunita má jeden z najhorších zdravotných stavov v Kanade, a to aj napriek tomu, že majú „homomanželstvá“.  Potvrdil, že LGBTI osoby žijúce aktívne homosexuálny životný štýl čelia vážnym zdravotným rizikám, ktoré vedú ku kratšiemu veku dožitia, ako má priemerný Kanaďan. Gens Hellqouist uviedol, že to nie je len vyššie riziko HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb. Ročne ich viac zomiera na predávkovanie drogami ako na HIV/AIDS a tiež, že ich viac zomiera samovraždami ako na HIV/AIDS. Čelia vyššiemu riziku rakoviny konečníka pri mužoch a vyššiemu riziku rakoviny prsníka pri ženách. Čelia vo zvýšenej miere depresiám. Láska nechce zle druhému. Podporovať životný štýl, ktorý prináša zvýšené zdravotné riziká a kratší život nie je láska, ale nenávisť.

Do rodiny sa rodíme a zakladáme si rodinu, aby sa rodili ďalší. Zavádzať zákonom nepovolenú možnosť „registrované partnerstvo“ ako „rodinný stav“ do formulárov na štátnych stránkach považujeme za provokáciu a plazivé zavádzanie LGBTI ideológie mimo demokratického procesu. Očakávame od Vás jasné slovo a skutky a tiež vyvodenie dôsledkov. Skoro milión ľudí v občianskom referende o ochrane rodiny sa vyslovilo v prospech manželstva a rodiny.

Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01, Bratislava, IČO: 42357934

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976,

 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“35″]

Právne dôvody

Žiadne registrované partnerstvá nie je potrebné uznávať a ani pridávať do formulára. Prečo?

Formulár uvádza možnosť „registrované partnerstvo“ pre  situáciu, v ktorej je jasne zaškrtnutá štátna príslušnosť žiadateľa „Slovensko“ ako to ukazuje priamo sken formulára, preto argument štátnych úradníkov, že ide o cudzincov je falošný. Ani pri cudzincoch neuznáva Slovenská republika registrované partnerstvá a preto nepotrebuje tento údaj zisťovať. Navyše formulár pozná aj kolonku „nezistené“, ktorá môže byť cudzincami využitá.

V prípade žiadosti o prídavok na dieťa je údaj o „registrovanom partnerstve“ žiadateľa nepodstatný. Štátne orgány zisťujú tieto informácie o občanovi mimo potreby zákonného účelu.

Argument, že zavedenie tejto možnosti „registrované partnerstvo“ do formulára vyžadujú právne predpisy EÚ  je neobhájiteľný. V tomto prípade by bolo nevyhnutné zaviesť aj možnosť „civilný zväzok“, „civilné partnerstvo“, „domáce partnerstvo“, „pakt občianskej solidarity“ a pod. pretože  právne poriadky viacerých krajín EÚ  definíciu „registrované partnerstvo“ nepoznajú. Nie sme povinní cudzincom uznávať civilné zväzky, čo dokazuje aj oficiálna informácia na stránke EÚ. https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/de-facto-unions/index_en.htm.

NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004  (ďalej len „nariadenie“), na ktorý sa odvolávajú niektoré komentáre neurčuje povinnosť členskej krajiny zisťovať rodinný stav a vôbec nepozná pojem registrovaného partnerstva. Nariadenie definuje pre svoje účely pojem rodinného príslušníka.[1] To však je radikálne iný a širší pojem ako definícia rodinného stavu osoby.

[1] Podľa čl. I, písm. i) nariadenia (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia „rodinný príslušník“ znamená:
1. i) každú osobu definovaná alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti právnymi predpismi, podľa ktorých sa poskytujú dávky;
ii) so zreteľom na vecné dávky podľa hlavy III, kapitola 1 o nemocenských dávkach, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve, každú osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko;
2. ak právne predpisy členského štátu, ktorá sú uplatniteľné podľa pododseku 1, nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými osobami, na ktoré sú uplatniteľné, manžel/manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek plnoletosti, sa považujú za rodinných príslušníkov;
3. ak podľa právnych predpisov, ktoré je uplatniteľná podľa pododsekov 1 a 2, osoba sa považuje za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti iba vtedy, ak daná osoba žije v tej istej domácnosti ako poistenec alebo dôchodca, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba je závislá hlavne od poistenca alebo dôchodcu;

 

 

 

 

 

 

 

Netrhajte Európsku úniu!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

Vážená vláda SR,  Vážená Národná rada SR,

My, občania Slovenskej republiky týmto podporujeme list mimovládnych organizácií adresovaný inštitúciám Európskej únie v súvislosti s prípadom Coman, ktorého rozsudok bude vynesený 5. júna 2018.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

Ministerstvo spravodlivosti SR bolo petíciou vyzvané, aby vo veci Coman intervenovalo. Sme sklamaní, že naše Ministerstvo spravodlivosti SR  nevyužilo príležitosť na obranu našej Ústavy SR a ústavne garantovaného manželstva muža a ženy.  Na petičnú výzvu „aby nezanedbali ochranu  našej Ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky  pred Súdnym dvorom EÚ v prípade Coman et al.  C-673/16 v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstvaMinisterstvo spravodlivosti SR odpovedalo šokujúcou vetou citujeme: „Okrem toho, platí zásada prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym právom členských štátov. Žiadne iné argumenty, prečo by pojem manžel uvedený v príslušnej smernici mal byť vykladaný tak, že sa vzťahuje iba na osobu opačného pohlavia však vo Vašej petícii uvedené neboli“.

Ústava SR už nie je najvyšším zákonom štátu? Nemecký ústavný súd vo vzťahu k materiálnemu jadru  nemeckej ústavy však takúto interpretáciu odmietol.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

Vážená vláda SR, Vážená Národná rada SR,

žiadame Vás, aby ste využili svoj vplyv v európskych inštitúciách ešte pred vynesením rozsudku v tejto veci a jasne informovali inštitúcie EÚ, že občania Slovenskej republiky sa s ideologickou kolonizáciou nezmieria a aktivistické súdne rozhodnutie, ktoré prekročí kompetencie členských krajín a bude popierať hodnotu manželstva muža a ženy nebudú rešpektovať.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01, Bratislava, IČO: 42357934

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“31″]

 

List mimovládnych organizácií európskym inštitúciám

Netrhajte EÚ!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

My, dolupodpísané …. mimovládne organizácie … členských štátov EÚ, chceme vyjadriť naše hlboké znepokojenie z nadchádzajúceho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v pojednávaní Coman and others, ktorý nadobudne platnosť 5. Júna 2018. Tento rozsudok má potenciál ovplyvniť legislatívu celej EÚ v oblasti manželstva a rodiny a podkopať národnú ochranu manželstva  ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ktorá je v mnohých krajinách EÚ zakotvená v ústave. Taktiež to môže viesť k nariadeniu umožnenia adopcií párom rovnakého pohlavia bez akejkoľvek národnej demokratickej diskusie o danej záležitosti.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

My, dolupodpísané mimovládne organizácie, vysielame jasný odkaz, že ak Súdny dvor Európskej únie prijme stanovisko generálneho advokáta a pozíciu Európskej komisie, podľa ktorých je pojem „manželia“ nezávislou definíciou a zahŕňa aj manželov rovnakého pohlavia, bude národná právna úprava týkajúca sa rodiny vážne ohrozená.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

Tento rozsudok prinesie chaos a rozdelenie, nie zosúladenie. Existencia dvoch definícií „manželov“ alebo „manželstva“ (jedna zavedená interne demokratickými hlasmi vrátane referend a druhá „importovaná“ z iných členských štátov) spôsobí právny chaos a konflikt noriem, ktorý by predstavoval až prevracanie národných ústav.  Časom by sa interné definície manželstva určené krajinou stali bezvýznamnými. To prinesie odpor.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Organizácia môže podpísať list  TU.

Petícia poslancom Národnej rady k návrhu zákona zlepšujúcemu potratový zákon

Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR,

Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. Všetky tieto deti nám dnes chýbajú. Chýba nám ich láska, ich nádej aj ich sila. Štát, ktorý nebráni najslabších a nevinných stráca oprávnenie a zmysel svojej existencie. Toto sa deje u nás roky. Roky sa tvárime, že môžeme budovať dom od strechy, nie od základov. Bez úcty k životu niet ďalších práv. Obhajovanie umelých potratov sa vo svetle nových poznatkov vedy o prenatálnom vývoji dieťaťa stáva  čím ďalej neudržateľné. Táto doba bude označená budúcimi generáciami za dobu temna, lebo sme nedokázali vidieť ľudský život tam, kde je. Vy to môžete zmeniť.

Mnohí nechápu strašnú hĺbku zločinov voči deťom a preto vidia svet v skreslenej perspektíve. Život nenarodeného dieťaťa má pre nich menšiu hodnotu, ako život narodeného dieťaťa, ba má pre nich menšiu hodnotu ako pohodlie. Umelý potrat ako úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa je  zlom samým v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti.

Nevidíme žiadny  dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť nezabránenie alebo napomáhanie takémuto zlu. Nech Vám malicherné politické dôvody nezabránia podporiť dobrý zákon. Hlasovaním za dobrý zákon, konáte iba dobro a nezaväzujete sa k žiadnemu zlu. Ak by ste mali možnosť otvoriť dvere na horiacej škole a vypustiť z nej deti, neurobíte to, len preto, lebo Vás k tomu vyzval niekto nepríjemný?  Je Vašou morálnou povinnosťou ich vypustiť, lebo iba vy máte kľúče o dverí. Iba vy máte právo schvaľovať zákony.

Pomyslite na to, že teraz Vaše hlasovanie zachráni množstvo detí, ktoré by inak budúce dni zomreli. Každý jeden deň na Slovensku kvôli umelým potratom zomiera viac ako 20 detí.

Vyzývame a žiadame Národnú radu SR, aby prijala zákon, ktorý zabráni zabíjať  nenarodené deti a Vás poslancov Národnej rady SR, aby ste hlasovaním podporili predložený návrh zákona zlepšujúci potratový zákon a tak sa skutkom postavili za život nenarodených detí.

Petíciu zostavil:  Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava,  osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“30″]

 

Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci. Dôvodom tohto riešenia je, že od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP) na ambulanciu Rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú dolinu. Fakticky došlo k tomu, že v týchto vozidlách prestal pracovať lekár a ostal iba zdravotník. Je zarážajúce, že takéto opatrenie bolo prijaté bez toho, aby boli obce a mestá o takomto rozhodnutí vopred upovedomené. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Písomné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nám bolo doručené až 12.2.2018.

Primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny spolu neodkladne reagovali na medializovanú správu a už dňa 8.2.2018 zaslali list ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády SR o osobné stretnutie a posúdenie problematiky.

Okrem tohto, sme svoje požiadavky na obnovenie ARLP predložili aj ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci svojich kompetencií konal.

I napriek uvedenému nebolo zo strany kompetentných prijaté žiadne opatrenie na našu žiadosť a ani sa neuskutočnilo stretnutie s ministrom zdravotníctva či predsedom vlády SR.

Vzhľadom na to, že nie je v našich kompetenciách vyriešiť túto situáciu, využívame  naše občianske práva a podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve vyhlasujeme túto petíciu.

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby bola obnovená ambulancia Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci.“

Podporte túto petíciu svojim podpisom, podporme sa v záujme nášho zdravia!

Predkladajú: Primátori a starostovia Združenia obcí Rajecká dolina Za obnovenie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Ing. Ján Rybárik, Námestie SNP 2/2, Rajec 015 22 – predseda petičného výboru

Členovia petičného výboru:

Mgr. Katarína Hollá, Námestie SNP 29/1, Rajecké Teplice 013 13

Mgr. Monika Kavecká, Kunerad 60, Kunerad, 013 13

[emailpetition id=“27″]

Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach

Vážený pán primátor Mesta Košice, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, my, dolupodpísaní občania, sa v súlade so Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb. obraciame na Vás vo vážnej veci verejného záujmu:

Záchrana Kláštora Karmel v Košiciach

Podpísať petíciu

Sestry bosé karmelitánky, ktoré existujú od 16. storočia vo väčšine krajín sveta, postavili kláštor na sídlisku KVP v roku 1995. Košičania tým získali duchovnú perlu, keďže sestry podľa prísnej pápežskej klauzúry kontemplatívne žijú iba v ohraničenom priestore svojho kláštora a priľahlej záhrady, kde sú napokon aj pochovávané. Sestry postavili kláštor v tichom prostredí, kde podľa pôvodného územného plánu nebola plánovaná rozsiahla výstavba. Na prelome rokov 2015/2016 prebehla podpisová akcia na podporu sestier karmelitánok ohľadom výstavby obytného súboru „POVRAZY“ na pravej strane od ich pozemku. Investor tam citlivo znížil zastavanosť územia aj výškovosť budov, takže intimita sestier karmelitánok z pravej strany ostane zachovaná. Vľavo od kláštora sa nachádza pozemok patriaci jazdeckému klubu. Jazdecký klub ho získal od mesta Košice za cenovo výhodných podmienok s tým, že na ňom vybuduje jazdecký areál (viď kúpna zmluva č.971/2006 medzi Mestom Košice a Jazdeckým klubom EMCAR). Aktuálne však investor spojený s jazdeckým klubom na tomto pozemku plánuje namiesto výstavby jazdeckého areálu výstavbu viacpodlažných obytných domov. Ide o konanie v rozpore s podmienkami kúpnej zmluvy, navyše zásadným spôsobom narúšajúce intimitu sestier karmelitánok, ktorá je potrebná k plneniu ich poslania – tichým modlitbám za dobro sveta v skrytom spôsobe života.

Situáciu plánovanej výstavby si môžete pozrieť na tomto odkaze: Situácia – Kláštor Karmel II a areál Zlatá podkova

P E T Í C I A 
ZACHRÁŇME KLÁŠTOR KARMEL V KOŠICIACH II.

My, dolupodpísaní občania, žiadame primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva Košice o dodržanie podmienok kúpnej zmluvy č.971/2006 medzi Mestom  Košice a Jazdeckým klubom EMCAR – žiadame zablokovanie akejkoľvek výstavby, ktorá by znemožnila v budúcnosti vybudovať plánovaný jazdecký areál na uvedenom pozemku (parcela č. 1624/575 kat. územie Grunt, Mestská časť Košice – sídlisko KVP). Zároveň žiadame o definitívne stavebné utíšenie bezprostredného okolia Karmelu v Košiciach zmenou územného plánu.

[emailpetition id=“24″]

Petíciu podávajú :

  1. Romana Šerfelová, Jazvečia 68, 040 13 Košice – Ťahanovce, zástupca petičného výboru
  2. Eduard Adamčík, Klimkovičova 1, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, člen petičného výboru
  3. Michal Müller, Myslavská 91, 040 16 Košice – Myslava, člen petičného výboru
  4. Lýdia Benderová, Hemerková 13, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, člen petičného výboru

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Romana Šerfelová, Jazvečia 68, 040 13 Košice – Ťahanovce, zástupca petičného výboru, nar. 22.2.1970

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.


Čo môžeme ešte  urobiť?

  1. Šírme túto petíciu zdieľaním na sociálnych sieťach facebook a pod. stačí kliknúť na ikonku sociálnej siete, ktorá je na tejto stránke.
  2. Môžeme si stiahnuť fyzickú formu petície tu Petičný hárok a dať ju podpísať aj tým, ktorí nepoužívajú počítač. Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite do 20.1.2018 na adresu: Mgr. Marta Gregová, Slovenská 81, Košice – Sever 040 01

Pravdu do RTVS!

Verejná výzva Aliancie za rodinu „Pravdu do RTVS“

Vážený pán riaditeľ RTVS,

vykúzliť z výsledku 6:4 „fenomenálne“ vyše 80 % víťazstvo dokážu iba redaktori RTVS. Dovoľte, aby sme Vás požiadali ako novovymenovaného riaditeľa RTVS, aby ste odstránili neduhy, ktoré v RTVS pretrvávajú z minulej doby.  Neobviňujeme Vás za to, ale očakávame zmenu.

V minulosti sme boli svedkami reportáží, ktoré mali našich občanov presvedčiť, akí sú hlúpi, či plní nenávisti, keď nedoprajú manželstvo párom rovnakého pohlavia.  My však stojíme vo veľkej úcte pred ľuďmi, ktorí nemôžu vstúpiť do manželstva. Môžu napĺňať iné cenné povolanie pre spoločnosť.

Manželstvo však nie je poukážkou na práva a výhody, ale je výnimočným zväzkom muža a ženy pre rodenie a výchovu detí. Rovnosť, rešpekt a láska podporuje jedinečnosť manželstva. Aká  by to bola rovnosť, ak by všetci mali nárok na poľnohospodárske dotácie, bez ohľadu na to, či sejú alebo nesejú? Aký by to bol rešpekt, ak by sme nerešpektovali právo detí poznať svojho otca a mamu? Bola by to láska, ak by sme priali druhému životný štýl, ktorý mu škodí?

Vo štvrtok 7.12.2017 o 19:00 hod.sme sa v Správach RTVS  nedozvedeli pravdu, ale propagandu, ktorá je v rozpore s našimi ústavnými hodnotami. (ďalej aj „reportáž“).

 Lož ako pracovná metóda

V tejto reportáži o schválení nového zákona o manželstve v Austrálii zaznela čistá lož v tvrdení: „Jeho schváleniu predchádzal nezáväzný poštový prieskum, v ktorom vyše 80 % oprávnených voličov podporilo homosexuálne sobáše.“

V nezáväznom poštovom prieskume podporilo zavedenie homosexuálnych manželstiev 61,60 % zúčastnených. Proti ich zavedeniu bolo 38,4 % zo zúčastnených voličov. Celková účasť v poštovom prieskume bola  79,52 % oprávnených voličov. (Austrálčania sú naučení hlasovať, pretože hlasovanie vo voľbách a v referendách je zo zákona povinné, zrejme preto v poštovom prieskume hlasovalo toľko voličov, hoci bolo dobrovoľné.)

Ak už chcel redaktor vyjadriť absolútny počet oprávnených voličov, ktorí podporili homosexuálne sobáše, potom mal uviesť, že išlo o  48,83 %  všetkých oprávnených voličov. O ostatných oprávnených voličoch vieme iba to,  že boli proti alebo sa nezúčastnili.

[emailpetition id=“23″]

Nevyváženosť a propaganda

V reportáži dostal priestor iba názor v prospech homosexuálneho manželstva. Obrazy ukazovali iba zástupcov, ktorí boli za zavedenie homosexuálneho manželstva. Kde je druhá strana? To má byť ten  rešpekt k rozmanitosti? Dozvedeli sme sa, že proti bolo 5 poslancov (v skutočnosti však boli štyria), ale nedozvedeli sme sa napríklad, že bývalý premiér Tony Abbott, ako aj ďalší  sa hlasovania nezúčastnili po tom, čo argumentovali proti zneniu  zákona.

Rešpekt, láska a rovnosť, ale nie pre tých, ktorí sú proti

O čom mohla byť reportáž. Láska a rovnosť sa asi nevzťahujú na tých, ktorí sú proti. Tí čelia nenávisti. Jedna z troch matiek vystupujúcich v kampani proti homomanželstvám Pansy Lai dostala priamo vyhrážky, že bude zastrelená. Gay lobby začala petíciu za odobratie jej lekárskej licencie. Nedozvedeli sme sa o útokoch „lásky, rešpektu, diverzity“ na Austrálsku kresťanskú lobby (ACL), ktorá viedla kampaň proti homosexuálnym manželstvám.

V decembri 2016 bolo vedľa budovy ACL zapálené auto obsahujúce štyri 9 kg fľaše na propán. Požiar spôsobil 100,000 $ škody na kanceláriách ACL.  Obžalovaný Jayden Duong „nemiloval“ ACL a tvrdil, že by bol „šťastný, ak by ju zničil“. Bol to bývalý súťažiaci v Mr. Gay Asian Pacific. Pred činom vyhľadával na internete témy „austrálska kresťanská lobby“, „krajiny s manželstvom rovnakého pohlavia“ a „bomby pod tlakom“. Počas kampane súvisiacej s poštovým prieskumom austrálskeho zákona o manželských právach ACL dostala hrozby a podozrivé balíčky, čo si vyžiadalo evakuáciu 30 zamestnancov v poštovom centre v Canberry. Kancelárie ACL boli  obhádzané vajíčkami.

Zákon o rešpekte?

Hovorca Koalície pre manželstvo Lyle Sheldon uviedol:  „Austrálskemu ľudu bolo prisľúbené, že ich sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania a rodičovské práva  budú chránené v právnych predpisoch o manželstve rovnakého pohlavia, čo sa nestalo. Vieme, že v Austrálii existuje chuť potrestať tých, ktorí nesúhlasia s novou definíciou manželstva. Videli sme to pred začatím kampane, keď bol arcibiskup Julian Porteous ťahaný pred antidiskriminačný súd pre kázeň svojim veriacim…“

 Výzva

Vážený pán riaditeľ,

potom, ako bola prijatá novela Ústavy SR o manželstve muža a ženy by sme očakávali, že hodnotové ústavné nastavenie nášho štátu budú zastávať všetky verejnoprávne ustanovizne vrátane RTVS, ktorej prispievame pravidelnými poplatkami. Hlavne teraz, keď ako vymierajúci národ zúfalo potrebujeme deti. Deje sa však pravý opak. Nielenže tu neexistuje kultúra manželstva, ale RTVS cielene buduje protimanželskú kultúru. Pán riaditeľ, zastavte to!

 

Výsledky austrálskeho poštového prieskumu
Malo by byť právo zmenené tak, aby dovoľovalo párom rovnakého pohlavia manželstvo?
Hlasy  %
 Áno 7,817,247 61.60%
 Nie 4,873,987 38.40%
Platné hlasy 12,691,234 99.71%
Neplatné alebo prázdne hlasy 36,686 0.29%
Celkový počet hlasov 12,727,920 100.00%
Celkový počet registrovaných voličov/účasť v % 16,006,180 79.52%

Táto petícia sa riadi Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Povinné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu a email) musia byť vyplnené úplne a pravdivo, inak sa na ne neprihliada.

Verejnú výzvu a petíciu zostavil:
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Podpísaním petície udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účel ich odovzdania adresátom petície a vzájomnej komunikácie s organizátorom petície.

 

Bráňte našu Ústavu!

Vážený pán predseda vlády SR,

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

Vážená pani ministerka spravodlivosti SR,

pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje či  definícia pojmu „manžel“ a  „členovia rodiny“ v smernici  EP a Rady 2004/38/EC o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov  zahŕňa aj „manželov“ rovnakého pohlavia. Ak súd rozhodne že zahŕňa aj páry rovnakého pohlavia, potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ. V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia  uzatvorené v cudzine, hoci je to v rozpore s ich domácim a ústavným právnym poriadkom.

Do 9. novembra 2017  sa môžu štáty prihlásiť k ústnej intervencii na Súdnom dvore Európskej únie v tejto veci. U nás táto kompetencia patrí pani zástupkyni SR pred súdmi EÚ  na Ministerstve spravodlivosti SR.

Vyzývame Vás pán premiér, vyzývame Vás pán predseda Národnej rady SR a zároveň vyzývame Vás pani ministerka spravodlivosti, aby ste  nezanedbali ochranu  našej Ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky  pred Súdnym dvorom EÚ v prípade Coman et al.  C-673/16 v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstva.

Bohužiaľ  na medzinárodných fórach sa o nás verejne šíri chýr, že Slovensko  je neochotné brániť svoju Ústavu  a suverenitu vo veciach manželstva muža a ženy. Mali by sme však brániť našu možnosť slobodne rozhodovať čo manželstvo je  a čo nie je.

Petíciu zostavil:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“22″]

PETÍCIA: Zastavme hrozbu väzenia pre ochrancov života!

Vážená Veľká porota Harris County v Texase a štátny zástupca Devon Anderson,

 

množstvo občanov Európskej únie sa dozvedelo o nehoráznej kauze zbierania a predávania častí tiel a orgánov plne formovaných detských potratených tiel spoločnosťou Planned Parenthood pre zisk.Tieto činy musia byť každou civilizovanou spoločnosťou odsúdené. Som zhrozený z rozhodnutia, ktoré zatvára oči pred jasnými dôkazmi.

Ešte nehoráznejšie je rozhodnutie podať žalobu s hrozbou straty slobody na 20 rokov na Davida Daleidena a Sandry Merritovej, ktorí zaobstarali dôkazy o tomto čine pomocou štandardných utajených metód investigatívnej žurnalistiky.

Ako občan Európskej únie, ktorého krajina má historickú  skúsenosť so stratou slobody počas komunizmu a s prenasledovaním za odhaľovanie pravdy Vás žiadam, aby bolo  okamžite upustené od obvinení voči Davidovi Daleidenovi a  voči Sandre Merittovej, ktorí túto kauzu odhalili a aby ste sa  zamerali na zabránenie neľudských praktík obchodovania s orgánmi potratených detí pre zisk.

Marcela Dobešová, predsedníčka  Fórum života, o.z. a Anton Chromík, predseda, Aliancia za rodinu, o.z.

  [emailpetition id=“10″]

Nedávne zverejnené videá, na ktorých zástupcovia potratového gigantu v USA (pozn. má sesterskú organizáciu aj na Slovensku) priznávajú obchodovanie s orgánmi potratených detí boli pre mnohých z nás šokom.

Dnes sa kauza posunula ešte do absurdnejšej roviny – potratári vraj zákony neporušili, naopak, aktivisti, ktorí neľudské obchody odhalili, sú súdení a hrozí im až 20 rokov väzenia. Postavme sa za nich, podporme oficiálny medzinárodný apel petíciou a jej šírením medzi známymi, rodinou, priateľmi, na sociálnych sieťach!

Dvaja z pro-life aktivistov, ktorí v utajení natočili videá o spoločnosti Planned Parenthood (Spoločnosť pre plánované rodičovstvo) čelia trestu až do 20 rokov väzenia potom, čo veľká porota v meste Houston v pondelok (25. januára) rozhodla, že spoločnosť Planned Parenthood sa neprevinila voči zákonu. Naopak, obvinila ich z toho, že ponúkali odkúpenia ľudských orgánov z potratov, pričom to bolo súčasťou ich vyšetrovania a práve tento nelegálny predaj sa snažili odkryť!

Kamery Davida Daleidena a Sandry Meritt zachytili riaditeľku výskumu pre spoločnosť Planned Parenthood Gulf Coast – Melissu Farell, zrejme súhlasiacu s viacerými zločinmi, vrátane zisku z predaja ľudských orgánov a pozmeňovania potratového procesu nevyhnutného pre získanie “najlepších vzoriek”.

“Ak prispôsobíme náš process a budeme schopní získať neporušené mŕtve plody, ” povedala v piatom CMP videu, ktoré obsahovalo aj skutočný grafický záznam pitvy plne vyvinutého 20 týždňového potrateného bábätka v potratovom zariadení mesta Houston. Farell dokonca tvrdí, že poplatky platené za časti tela plodu výdatne zvyšujú finančný príjem pobočky spoločnosti Planned Parenthood.

Nakoniec však miesto toho, aby spoločnosť Planned Parenthood bola obžalovaná z ilegálneho predaja častí tela bábätiek, vyšetrovatelia Centra pre medický pokrok (Center for Medical Progress) David Daleiden a Sandra Meritt čelia druhostupňovému obvineniu zo zločinu “manipulácie s vládnym záznamom” a obvineniu pre porušenie štátnehozákazu obchodu s ľudskými orgánmi”.

To znamená, že porotci štátu Texas obviňujú Daleidena a Meritt zo snahy ilegálne obchodovať s časťami tiel potratených bábätiek, napriek tomu, že tak konali len z dôvodu utajeného vyšetrovania neľudských praktík spoločnosti Planned Parenthood.

Trest za samotný zločin je pritom nie menej ako 2 a nie viac ako 20 rokov väzenia a pokuta do výšky 10,000 dolárov.

Je čas, aby sa ľudia, ktorí si vážia slobodu, život a rodinu postavili spolu s Daleidenom a Merittovou proti šikane potratového kartelu a pro-potratových politikov, ktorá ohrozuje ich slobodu a tým aj našu slobodu.

Ďakujeme.

Marcela Dobešová, predseda  Fórum života, o.z. a Anton Chromík, predseda, Aliancia za rodinu, o.z.

zdroj časti – preklad z https://www.lifesitenews.com/petitions/i-stand-with-david-daleiden

Ďalšie informácie o celej kauze:

[signaturelist id=“10″]

Petícia proti rodovo-ideologickému Istanbulskému dohovoru a za prijatie nediskriminačného zákona o obetiach trestných činov

Okrem tejto elektronickej petície prosím nezabudnite podpísať aj fyzicky aktuálnu petíciu Slovenského dohovoru za rodinu proti Istanbulskému dohovoru, ktorá je adresovaná Národnej rade SR a preto sa nedá podpísať elektronicky. Hárok je možné si stiahnuť na tomto linku: http://slovenskydohovorzarodinu.sk/na-stiahnutie/.

Vážený pán predseda vlády SR Robert Fico,

my, občania SR,  podporujeme  odstraňovanie násilia na ženách bez diskriminácie obetí, a preto Vás žiadame, aby ste odmietli diskriminačný a rodovo-ideologický Istanbulský dohovor (Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – ďalej Dohovor). Zároveň žiadame, aby bol Ministerstvom spravodlivosti SR čím skôr predložený zákon o obetiach trestných činov, ktorým sa nebudú diskriminovať obete násilia na základe motívov páchateľa ako to robí čl. 3 písm. d Dohovoru. Každá obeť násilia si zaslúži rovnakú ochranu! Odmietame rodovú ideológiu, ktorú chce vnútiť Istanbulský dohovor  do škôl. Experimenty na deťoch sú neprípustné! Rod si nevyberám podľa toho, ako sa cítim. Ideológia, ktorá sa tvári, že pohlavie môžem mať opačné ako rod, je vedecky nezmyselná pretože rod nie je len „súbor rolí“, či „sociálny konštrukt“, ktorý nemá súvis s biologickým pohlavím (tvrdenie z čl.3 písm. c Dohovoru), a preto:

  • odmietame, aby sa naše deti na všetkých stupňoch škôl učili tzv. „nestereotypným“ rolám a odmietame snahu vykoreniť tzv. „stereotypné“ roly; (čl. 14, bod 1 Dohovoru),
  • odmietame, aby zopár tzv. nezávislých expertov vo  výbore GREVIO dostalo právo vykladať čo bude „stereotyp“ (čl. 66 až 70 Dohovoru),
  • odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotyp nie je vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu,
  • odmietame zavádzanie tzv. „rodovej identity“ nezávislej od pohlavia do legislatívy SR (čl. 4 bod 3 Dohovoru).

Viac ako 105 inštitúcií a organizácií žiadalo neschváliť v Národnej rade SR Istanbulský dohovor a vyzývalo k celospoločenskej diskusii. Viac ako 340 lekárov, psychológov, sociológov a ďalších odborníkov protestovalo proti zavádzaniu  „rodového scitlivovania“ detí do škôl. Experimentovanie s duševným vývojom dieťaťa je neprípustné!

Žiadame Vás, aby ste sa zasadili o to, aby neboli organizácie pomáhajúce týraným ženám diskriminované len preto, lebo povedia svoj názor, ako sa to deje v súčasnosti. Sme presvedčení, že potrebujeme maximálne dodržiavanie a uplatňovanie súčasnej legislatívy a podporu štátu vynaloženú nie na „kampane“, ale na reálnu pomoc týraným ženám ako aj všetkým ostatným obetiam násilia.

  [emailpetition id=“2″]

Petíciu zostavil petičný výbor :

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Prof. MUDr. Eva Grey, PhD., Púpavová 4, 841 04 Bratislava

Mgr. Anna Verešová, Hlavná 158/179, 01314 Kamenná Poruba, nar. 25.4.1964

Ing. Tomáš Kováčik, PhD., Beňadická 3, Bratislava

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976.

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

[signaturelist id=“2″]