Odmietame nový zákon o hazardných hrách!

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vážené ministerstvo financií SR,

dovoľujeme si Vám predložiť tieto zásadné hromadné pripomienky k návrhu zákona o hazardných hrách. Žiadame, aby ste predložený návrh zákona stiahli z pripomienkového konania, pretože spôsobí ešte viac zhoršenie stavu v oblasti hazardu v Slovenskej republike. Nesúhlasíme s návrhom zákona ako celku.

Nesúhlasíme s privatizáciou štátneho monopolu na hranie internetových hier. Prenos práva na internetové kasína a herne z rúk štátu do rúk hazardnej lobby a súkromného biznisu prinesie ďalšie obete a zvýšenie množstva prehratých peňazí.

Vami navrhovaná zmena výberu odvodov vo vzťahu k stávkovým hrám na internete pripraví štátny rozpočet podľa našich odhadov o desiatky miliónov eur ročne. Žiadame vysvetlenie.

Zasahovanie do zákona o hazardných hrách neustále sťažuje situáciu občanom, aby sa voči hazardu postavili. Naposledy ste to urobili zavedením povinnej petície v obciach na to, aby sa hazard zakázal. Na príklade Bratislavy vidíme, že Vami navrhnutá súčasná právna úprava nefunguje a vystavuje Bratislavčanov stresom súdnych  konaní. Vôľa ľudí je na poslednom mieste a nepresadila sa napriek vyzbieraným podpisom. Napriek tomu, že do poslednej novely sa nedostala povinnosť preukazovať porušenia verejného poriadku, si súdy právnu úpravu vykladajú po svojom. Občania nie sú pajáci. Žiadame Vás vypustite povinnosť petície na zákaz hazardu zo zákona. Občania vedia vyvolať petíciu a osloviť svojich zástupcov, ale je neprípustné a nedemokratické, aby bola vôľa ľudí v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave zosmiešňovaná krádežami či právnymi kľúčkami. Nie je to len v Bratislave, zneužívanie tejto právnej úpravy ohľadom petičného práva zažili občania aj v Prešove a Poprade.

Na základe skúseností z Bratislavy vidíme, že potom, čo ste zákonom odobrali obciam právomoc dozoru nad hazardom túto kompetenciu nevykonáva ministerstvo riadne ani v Bratislave, kde to má najbližšie. Nevidíme žiaden racionálny dôvod, aby sme podporovali vznik nového úradu a byrokracie. Vráťte radšej kompetencie dozoru aj obciam.

Zmenili ste definíciu kasína. Kasína už nie sú herne. Nesúhlasíme. Nechceme, aby vznikli pochybnosti pri už prijatých zákazoch herní v mestách. Tieto zákazy sa vzťahujú aj na kasína. Najmä keď ste nedovolili obmedziť počet kasín.

Zvyšujete dĺžku obdobia, na ktorú je možno vydať licencie z dvoch na päť rokov pri kasínach a dokonca  až na desať rokov pri internetových hrách! Toto je absolútne neprípustné. Občania majú právo zmeniť svoj postoj k hazardným hrám a nemienia čakať na zmiznutie kasín  päť rokov a na zmiznutie nemorálnych hazardných internetových  stránok desať rokov. Vystavujete tento štát budúcim žalobám, ak bude nevyhnutné pristúpiť ku skutočnej regulácii.

Už roky Vás žiadame o množstvo opatrení osvedčených zo zahraničia, bohužiaľ v zákone sa neobjavili. Zhromaždili sme 30 opatrení, ktoré Vám ponúkame na to, aby sme znížili počet obetí hazardu. Úplné znenie pripomienok je nižšie.

[emailpetition id=“32″]

 

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

 

Rezortné číslo: MF/007160/2018-622

Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/312

 

V § 64, ods. 4 nahradiť text písm. a) obdobne tak ako je to v § 64, ods. 1, písm. j).

Zmenou výpočtu sa zvýhodňujú internetové stávky oproti súčasnému stavu. Pri licenciách podľa § 32, písm. b)  bod 13 a 14 pri internetových stávkach navrhujeme, aby sa herná istina počítala z vkladov ako to bolo v pôvodnom zákone pri stávkových hrách. Prechodom na výťažok pri stávkových hrách stráca  štátny rozpočet na stávkových hrách významnú sumu odhadujeme ju  na úrovni cca 28,3 miliónov ročne.

 

V celom texte zákona navrhujeme vypustiť slovo „úrad“ v § 68 navrhujeme ponechať kompetencie pôvodným orgánom dohľadu a vrátiť kompetencie dozoru a dohľadu aj obciam, tak ako to bolo v roku 2015.

 

Odôvodnenie

Vytváranie nového úradu je len byrokratickým rozrastaním aparátu a je vidno, že súčasné kompetencie ani ministerstvo a jeho orgány, ktoré dnes majú prejsť do nového úradu neriešia zodpovedajúcim spôsobom. Naše skúsenosti z Bratislavy nasvedčujú tomu, že model v ktorom sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru sa neosvedčil a je tu vyššia možnosť korupčného správania, ak sa orgány kontroly a dozoru zužujú. Nemáme dôveru v to, že na čele úradu nebude osoba, ktorá by nebola spätá s hazardnou lobby. Zároveň sa obávame, že sa stráca politická zodpovednosť za hazard, ktorá sa prenáša na akýsi úrad. Politickú zodpovednosť za súčasný stav neregulácie hazardu nesie minister financií a vláda SR.

 

§ 2 písm. u) sa mení a znie: „kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne“

  

Odôvodnenie

Očakávali sme takéto znejasňovanie a zahmlievanie. Navrhujeme ponechanie pôvodných pojmov pri ktorých kasíno je herňou, vzhľadom k tomu, nové pojmy sťažujú možnosť vykonania petícií proti hazardu a ich pokračovania a zároveň sa znejasňuje význam pôvodne prijatých VZN o zákaze umiestňovania herní. Kasína v týchto prípadoch boli herňami a zmenou pojmov by mohlo nastať nejasná právna situácia.

 

V § 4 sa za doterajší odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Zakazuje sa propagácia hazardnej hry podľa odseku 2 písm. a), c) až i) prostredníctvom reklamy v televíznych staniciach, rozhlasových staniciach, prostredníctvom billboardov a prostredníctvom letákov a reklamy v dennej, týždennej či mesačnej tlači.“

 

Hráči, ktorí chcú hrať, budú hrať aj bez reklamy. Osoby, ktoré hrať nesmú nie je etické pobádať k účasti na hre prostredníctvom reklamy.

 

V § 13 odsek 7 sa vypúšťajú slová „v hotovosti alebo“

 

Cieľom tohto opatrenia je predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, nakoľko hráči môžu príjmy trestnej činnosti vložiť do hry ako vklad a následne si nechať vyplatiť tie isté peniaze ako legálnu výhru. V súčasnosti nemá finančná polícia šancu odhaliť takéto konanie, nakoľko vklady a výhry sú pri mnohých hrách anonymné (nie je povinná registrácia hráčov). Platba prostredníctvom bezhotovostného platobného styku vytvára predpoklady na odhalenie neobvyklých finančných transakcií.

 

V § 13 odsek 9 písm. a) znie „na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 2.novembra, 24. a 25. decembra,“

 

Pridáva sa Veľkonočná nedeľa ako najväčší cirkevný sviatok v roku a 2.november, ktorý je pietnum dňom kedy ľudia spomínajú na zosnulých zo svojich rodín.

 

V § 13 odsek 9 sa za doterajšie písm. c) pridáva nové písm. d), ktoré znie „v čase od 3:00 do 10:00“.  § 13 odsek 9 písm. d) sa prečísluje na písm. e)

 

Podľa navrhovaného zákona sa diskriminujú prevádzky herní, ktoré musia v čase od 3:00 do 10:00 prerušiť prevádzku. Navrhujeme, aby sa toto opatrenie vzťahovalo na všetky hazardné hry.

 

V § 14 odsek 1 a v § 15 odsek 1 sa slová „najmenej 15“ nahrádzajú slovami „najmenej 25 a najviac 40“.

 

Opatrenie, ktoré zvýšilo minimálny počet prístrojov v herni z 5 na 12 sa ukázalo ako úspešný nástroj regulácie počtu herní, ktorý pomohol znížiť počet herní na Slovensku. Odporúčame v tomto trende pokračovať a podmienky na prevádzku herní sprísňovať. Do úvahy pripadá aj postupné zvyšovanie minimálneho počtu prístrojov v herni tak, aby po 1.3.2019 mohli ostať v prevádzke už len herne s 15 a viac prístrojmi, po 1.1.2020 herne s 20 a viac prístrojmi a po 1.1.2021 už len herne s 25 a viac prístrojmi.

Samotné zvýšenie z 12 na 15 prístrojov však nestačí. Z 1415 herní na Slovensku je až 829 herní z 12 prístrojmi, 113 herní s 13 prístrojmi a 83 herní so 14 prístrojmi. Spolu ide o 1025 herní, až 72,44% herní na Slovensku. Všetky tieto herne zvýšia počet prístrojov na 15, čím počet prístrojov celoslovensky stúpne o 2796 (zvýšenie o 12,35%). K zániku herní môže dôjsť len vtedy, ak budú vedieť, že v horizonte 2-3 rokov budú musieť zvýšiť počet prístrojov viac ako 2-násobne.

Na druhej strane je nevyhnutné chrániť mestá pred vznikom megakasín a preto navrhujeme stanoviť maximálny počet prístrojov v herniach a kasínach na 40. Na Slovensku existuje len 25 herní, ktoré by boli týmto opatrením dotknuté, pričom sa na Slovensku nachádza 1415 herní. Toto opatrenie by malo dopad na menej ako 2% prevádzok.

V Rakúsku je nastavený limit na jednu herňu minimálne 10 a maximálne 50 výherných automatov.

  

V § 14 sa za doterajší odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„2) Počet všetkých výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier a kvízomatov prevádzkovaných v herniach v danej obci nesmie prekročiť koncentráciu 1 takýto prístroj na 2000 obyvateľov obce.“

 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.

 

Podobne ako v Rakúsku navrhujeme zaviesť maximálnu koncentráciu automatov vzhľadom na počet obyvateľov.

 

 

V § 14 odsek 6 sa vypúšťajú slová „ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením,“

 

Vítame možnosť zakázať herne v blízkosti škôl a ďalších zariadení, kde je prevádzkovanie hazardných hier nežiadúce. Odporúčame však, aby sa umiestnenie herní zakázalo pri takýchto zariadeniach úplne a nie len na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.

Ak nedôjde k vypusteniu týchto slov, možno očakávať masívnu kampaň, ktorá sa bude snažiť docieliť, aby 250 miest a obcí, v ktorých sa nachádzajú herne, prijalo toto VZN. Pôjde o zbytočnú byrokraciu, nakoľko 250 miest a obcí bude musieť VZN pripraviť, prerokovať a prijať pričom budú 250-krát oznamovať Ministerstvu financií SR vyvesenie VZN a budú 250-krát oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie VZN. Pre prevádzkovateľov hazardných hier vznikne chaos v tom, ktoré mestá a obce takéto VZN prijali a ktoré nie.

 

V § 14 odsek 6 sa za písm. e) pridávajú písm. f) až h), ktoré znejú:

„f) detských ihrísk

g) kostolov, cintorínov, krematórií a domov smútku

h) železničných staníc a autobusových staníc“

 

Odporúčame rozšíriť zoznam miest, kde nie je možné umiestniť herňu. V roku 2018 došlo k výraznému zníženiu počtu herní a počtu obcí, v ktorých sa herne nachádzajú. Efektívnosť tohto opatrenia je nízka kvôli vysokej dostupnosti hazardných hier na železničných a autobusových staniciach v mestách, kde obyvatelia okolitých obcí môžu hrať aj keď v ich obci už herne zanikli.

 

V § 14 odsek 8 písm. a) a v a v § 15 odsek 5 písm. a) sa slová „hotely, motely a penzióny“ nahrádzajú slovami „hotely kategórie 4**** a 5*****“.:

 

Nízke nároky na zriadenie penziónov, motelov a hotelov nižších kategórií ako sú 4**** a 5***** môžu viesť k účelovým zmenám užívania budov, v ktorých sa nachádzajú herne v prípade, že obec príjme VZN, v ktorej zakáže umiestnenie herne v iných kategóriach budov.

 

V § 14 odsek 8 písm. b) a a v § 15 odsek 5  písm. b) sa slová „budovy pre obchod a služby“ nahrádzajú slovami „budovy, v ktorých sa nachádza aspoň 5000 metrov štvorcových nebytových priestorov určených pre obchod a služby.“

 

Mnohé nákupné centrá nie sú podľa listu vlastníctva budovami pre obchod a služby. Pritom sa povoľujú herne v budovách s podlahovou plochou menšou ako 100 metrov štvorcových. Navrhujeme, aby sa povolili herne len vo veľkých nákupných centrách.

 

V § 14 odsek 8 a v § 15 odsek 5 sa vypúšťajú písm. c) a písm. d)

 

Hazardné hry nie sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva ani nie sú verejnou zábavou. Preto prevádzkovanie herne v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu je v rozpore s účelom takýchto budov.

Zákonodarca nie je schopný zabezpečiť spravodlivé hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bohatší obyvatelia bytového domu, ktorí si kúpili viacero bytov a nebytových priestorov môžu prehlasovať chudobnejších vlastníkov, ktorí si mohli kúpiť byt, ale nemohli si už dokúpiť nebytové priestory. Nie sú tak chranené práva najmä mladých rodín, ktorým často prekáža rušenie nočného kľudu v súvislosti s prevádzkou hazardných hier.

Ministerstvo financií dňa 5.3.2018 poskytlo informáciu, že k 29.12.2017 bolo v Slovenskej republike 1614 herní, z toho 75 v hoteloch, moteloch a penziónoch, 1413 herní v budovách pre obchod a služby, 24 v budovách pre kultúru a verejnú zábavu a 84 herní v bytových domoch. Toto opatrenie by malo dopad na 108 herní, čo predstavuje 6,67% prevádzok.

 

V § 15 sa za doterajší odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„2) Počet všetkých výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier a kvízomatov prevádzkovaných v kasínach v danej obci nesmie prekročiť koncentráciu 1 takýto prístroj na 3000 obyvateľov obce.“

 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.

 

Podobne ako v Rakúsku navrhujeme zaviesť maximálnu koncentráciu automatov vzhľadom na počet obyvateľov.

 

V § 15 odsek 4 sa na konci dopĺňajú slová „ani vo vzdialenosti do 200 metrov od týchto budov. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom.“

 

Ak obec príjme všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakáže umiestnenie herní v blízkosti škôl a ďalších budov, toto VZN sa nebude vzťahovať na kasína. Reálne tak môže napríklad ukončiť prevádzku herňa na Mánesovom námestí v Bratislave, ktorá bude nahradená kasínom vo vzdialenosti 38 metrov od školy ZŠ Černyševského.

 

V § 17 obmedziť predaj žrebov len na budovy pre obchod a služby.

 

Po zavedení registra vylúčených osôb možno očakávať zvýšený záujem o lotérie medzi hráčmi, ktorí boli vylúčení na základe poberania dávok v hmotnej núdzi. V chudobných osadách možno očakávať masový predaj takýchto žrebov podporený masívnou reklamou v televízii. Odporúčame predaj žrebov prísnejšie regulovať.

 

 

V § 18 sa za doterajší odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Žreb žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách nesmie obsahovať kreslené motívy zvierat ani iné motívy, ktoré by mohli priťahovať pozornosť detí a vzbudzovať u nich túžbu po takomto žrebe. Súčasne sa zakazujú názvy žrebov a heslá, ktoré by vytvárali dojem, že hazardná hra je zárobkovou činnosťou.“

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

 

Na Slovensku sa predávajú „detské“ žreby, napríklad Prasa v žite, na ktorých sú zobrazené milé kreslené prasiatka na prázdninách (prasiatko na turistickom výlete, prasiatko pri táboráku, prasiatko s kúpacím kolesom s hlavou kačičky na pláži, prasiatko opaľujúce sa na pláži a prasiatko na lyžiach). Ide jednoznačne o detské motívy s cieľom upútať pozornosť detí, ktoré majú schopnosť presvedčiť rodičov o kúpe takýchto žrebov. Taktiež sa dajú zakúpiť žreby Renta či Sny na dosah, ktoré vzbudzujú dojem, že hazardná hra je spôsob zárobkovej činnosti ak si chce človek zabezpečiť lepší dôchodok alebo splniť sny o zahraničnej dovolenke. Odporúčame, aby sa nezneužívali emócie hráčov a už vôbec nie emócie detí na zvýšenie predaja žrebov hazardných hier.

 

V § 24 sa pridáva nový odsek 5, ktorý znie:

„Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov nie je možné prevádzkovať po 31.12.2019.“

 

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike prevádzkovaných 14 385 výherných prístrojov. Do 29.1.2018 ich počet postupne klesol na 2 850, čo predstavuje pokles o 80,19%. Väčšina z týchto zariadení bola nahradená videohrami, ktoré umožňujú registráciu hráčov s uchovávaním štatistík o hráčskom správaní na centrálnom serveri. Navrhujeme, aby boli všetky výherné prístroje nahradené videohrami do 31.12.2019.

 

 

V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 26 ods. 1 písm. b) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 28 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Výherný pomer pri prevádzkovaní internetových hier nesmie byť nižší ako 95%.“

 

Za roky 2014 až 2016 bol v Slovenskej republike výherný pomer z online hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou Tipos vo výške viac ako 96%. Najnižsí výherný pomer navrhujeme stanoviť zákonom.

 

V § 29 písm. a) sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 1 sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 3 sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa slová „osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku“ nahrádzajú slovami „osoby, ktoré dovŕšili 21 rokov veku“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 46 odsek 2 písm. j) sa slová „osoby mladšie ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osoby mladšie ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 2 sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až i),“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. c) až i),“ a slová „podľa § 4 ods. 2 písm. c), e) až i)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. c) až i)“

 

Osobám evidovaným v registri vylúčených osôb sa zakazuje aj účasť na stávkových hrách.

 

V § 30 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) V súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry sa prevádzkovateľovi zakazuje poskytovať hráčom akúkoľvek výhodu v podobe potravín, nápojov, tabakových výrobkov alebo povzbudzujúcich látok.“

 

Toto opatrenie je prekladom § 7 ods. 3 zákona 186/2016 o hazardních hrách, ktorý platí v Českej republike. Zakazuje sa lákanie hráčov do prevádzok hazardných hier na rôzne hmotné nefinančné výhody.

 

V § 30 sa za nový  odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) V prevádzkach hazardných hier sa zakazuje predaj a podávanie alkoholických nápojov. Taktiež sa zakazuje požívanie tabakových výrobkov s výnimkou stavebne oddelenej fajčiarskej miestnosti, v ktorej je zakázané prevádzkovať hazardné hry.“

 

Hráči pod vplyvom alkoholu viac riskujú a nezodpovednou hrou spôsobia seba aj svojej rodine vyššie finančné straty.

Oddelená fajčiarska miestnosť podša výskumov núti hráčov robiť si prestávky keď sú pod vysokým stresom. Počas prestávky sa hráči upokoja a hrajú menej rizikovo.

 

V § 30 sa za nový  odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Hazardné hry je možné prevádzkovať len v čase kedy je v prevádzke Linka pomoci pre problémy s hraním. Za prevádzku Linky pomoci pre problémy s hraním sa nepovažuje situácia, keď je hráčom k dispozícii záznamník bez možnosti okamžitého spojenia s operátorom Linky pomoci pre problémy s hraním.“

 

Nakoľko pri prevádzkovaní hazardných hier dochádza k problémovému hraniu, mali by mať hráči k dispozícii odbornú pomoc kedykoľvek budú hrať. Dá sa reálne predpokladať, že prevádzkovatelia hazardných hier neobmedzia otváracie hodiny svojich prevádzok na pondelok až piatok od 9:00 do 17:00, ale prispejú sumou 170 000 EUR ročne na nepretržitú prevádzku Linky pomoci pre problémy s hraním. Ukotvenie tohto opatrenia v zákone má zabezpečiť financie pre prevádzku Linky ako aj zabrániť tomu, aby sa neskôr jej financovanie obmedzilo či úplne zrušilo. Bude totiž bytostným záujmom prevádzkovateľov hazardných hier, aby Linka Linka pomoci pre problémy s hraním fungovala a mala vždy dostatok financií na prevádzku.

 

V § 30 sa za nový odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Účasť na hazardných hrách je povolená len zaregistrovaným hráčom, ktorí pri registrácii preukázali svoju totožnosť a ktorí si nastavili samoregulačné limity. Hráč pri registrácii nemá právo odmietnuť samoregulačné limity. Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie hráčovi umožniť účasť na hre, ktorá by znamenala nedodržanie akéhokoľvek limitu nastaveného hráčom alebo nariadeného zákonom. Maximálna výška limitu pre prehru za deň je 5% čistej mesačnej mzdy hráča. Maximálna výška limitu pre prehru za týždeň je 10% čistej mesačnej mzdy hráča. Maximálna výška limitu pre prehru za mesiac je 20% čistej mesačnej mzdy hráča. V prípade, že hráč nezdokladuje výšku svojho príjmu (prostredníctvom potvrdenia od zamestnávateľa alebo výpisu z bankového účtu, na ktorý je poukazovaná mzda hráča), za čistú mesačnú mzdu hráča sa považuje výška hrubej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve.

 

(10) Okrem limitov uvedených v odseku 8 je hráč povinný nastaviť si nasledujúce limity:

 1. pri hazardných hrách v kasíne:
  1. maximálny počet návštev kasína za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 návštev kasína za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 3 hodiny.
 2. pri stávkových hrách:
  1. maximálny počet uzavretých stávok za 1 deň, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 3 uzavreté stávky za deň;
  2. maximálny počet uzavretých stávok za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 15 uzavretých stávok za mesiac
 3. pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, terminálov videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo kvízomatov:
  1. maximálny počet návštev herne za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 návštev herne za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 2 hodiny;
  3. maximálnu dobu hrania za týždeň, pričom táto nesmie prekročiť 7 hodín;
  4. minimálnu dobu po odhlásení sa z hráčskeho účtu, po ktorú hráčovi nebude umožnená opätovná účasť na hre, pričom táto doba musí byť aspoň 8 hodín
 4. pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu
  1. maximálny počet prihlásení sa do hráčskeho účtu za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 prihlásení za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 1 hodinu;
  3. maximálnu dobu hrania za týždeň, pričom táto nesmie prekročiť 4 hodiny;
  4. minimálnu dobu po odhlásení sa z hráčskeho účtu, po ktorú hráčovi nebude umožnená opätovná účasť na hre, pričom táto doba musí byť aspoň 8 hodín“

 

Týmto odsekom zavádzame povinnú registráciu hráčov a povinné limity pre hráčov, ktoré sú nevyhnutnosťou pre uplatnenie princípov zodpovedného hrania. Výška maximálnych limitov vychádza zo štúdií na liečených patologických hráčoch v Českej republike ako aj výskume hrania hazardných hier v českej populácii, pričom limity zodpovedajú úrovni stredného rizika patologického hrania. Ak by boli zákonom stanovené maximálne limity vyššie, umožnila by sa hra hráčom vo vysokom riziku závislosti na hraní.

 

V § 31 odsek 2 sa za písm. d)  vkladá písm. e), ktoré znie:

„e) ktoré vyhlásili osobný bankrot.“

 

V roku 2017 pribudlo mesačne viac ako 300 ľudí, ktorí vyhlásili osobný bankrot a požiadali štát o pomoc pri riešení ich dlhov. Štát vynakladá verejné zdroje na to, aby týmto ľuďom pomohol. Cieľom tohto inštitútu nie je umožniť zadlženým ľuďom, aby hrali hazardné hry. Preto by mali byť takéto osoby vylúčené z hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa za písm. d)  vkladá písm. e), ktoré znie:

„e) voči ktorým súd vydal exekučný titul.“

 

V roku 2017 pribudlo mesačne viac ako 300 ľudí, ktorí vyhlásili osobný bankrot a požiadali štát o pomoc pri riešení ich dlhov. Štát vynakladá verejné zdroje na to, aby týmto ľuďom pomohol. Cieľom tohto inštitútu nie je umožniť zadlženým ľuďom, aby hrali hazardné hry. Preto by mali byť takéto osoby vylúčené z hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa za nové písm. e)  vkladá písm. f), ktoré znie:

„f) ktoré neplatia výživné na dieťa.“

 

Ak rodič neprispieva na svoje dieťa, môže mu byť zadržaný vodičský preukaz, aby bol motivovaný čo najskôr uhradiť omeškané výživné. Odporúčame, aby rodič nemohol hrať za peniaze, ktoré na základe rozhodnutia súdu patria jeho dieťaťu.

 

V § 31 odsek 2 sa za nové písm. f)  vkladá písm. g), ktoré znie:

„g) ktoré míňajú majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov napriek jasnému nesúhlasu manželského partnera, pričom údaje o hráčovi sa do registra vylúčených osôb zapíšu na základe rozhodnutia súdu alebo predbežného opatrenia súdu.“

 

Dávame možnosť manželským partnerom patologických hráčov požiadať súd, aby rozsudkom alebo predbežným opatrením zakázal hru patologického hráča.

 

V § 31 odsek 7 sa za slová „po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu“ vkladajú slovami „prípadne po uplynutí 5 rokov ak o to hráč požiada“.

 

Ak sa hráč dobrovoľne zapíše do registra vylúčených osôb, možno u neho predpokladať problémy s hraním, kvôli ktorým sa chce vylúčiť z hry. Hráči na základe diagnostikovanej choroby patologického hráčstva budú v registri zapísaní minimálne po dobu 12 mesiacov, počas ktorých budú lekármi vnímaní ako pacienti. Až po 12 mesiacoch abstinencie bez recidívy sa pacient považuje za vyliečeného. Preto odporúčame, aby hráči, ktorí majú problém s hraním a nechcú sa ísť liečiť, mali možnosť zapísať sa na dlhšie ako 12 mesiacov. Taktiež hráči, ktorí ukončili liečenie a dlhodobo abstinujú, vedia využiť práve dlhšiu lehotu, počas ktorej by nemohli požiadať o výmaz z registra.

 

V § 36 odsek 5 písm. d) sa slová „dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni do 31.12.2019,“

 

Výherné prístroje sú zastaralá technológia, ktorá je na ústupe a výherné prístroje sú nahrádzané inými technológiami, najmä terminálmi videohier. K 1.1.2020 odporúčame ukončiť prevádzku výherných prístrojov.

 

V § 36 zosúladiť dĺžky udeľovaných licencií na maximálne dva roky“

 

Po schválení VZN o zákaze umiestnenia herní v Bratislave sa ukázala problematická licencia na 10 rokov pre kasíno Banco Casino. Dĺžka licencie pre kasína na 2 roky je dostatočná.

 

 

V § 36 vypustiť písm. g) n) o) p) a r) a zosúladiť súvisiace ustanovenia tak, aby bol zachovaný štátny monopol na internetové hry.

 

Žiadame vypustiť možnosť získania licencie na internetové hry súkromnej hazardnej lobby. A v žiadnom prípade nesúhlasíme s 10 ročnými licenciami. Je to absolútne neprípustné.

 

V § 68 odsek 9 sa za písm. p) vkladá nové písm. q), ktorý znie:

„q) každoročne uskutočňuje dotazníkový výskum správania patologických hráčov liečených na Slovensku, pričom účasť liečených hráčov na tomto výskume je dobrovoľná a anonymná.“

 

Výskum liečených hráčov dokáže pri dostatočne veľkej vzorke odhaliť vzorce správania patologických hráčov ako sú výška prehraných peňazí, doba hrania a počet hier za deň, týždeň a mesiac. Na základe týchto vzorcov sa dajú prijať účinné opatrenia na prevenciu patologického hrania. Náklady na výskum predstavujú podľa agentúry ppm factum research s.r.o. maximálne 9000 EUR za rok (800 EUR paušál + 23 EUR na hráča pri 350 oslovených hráčoch). Spomínaná agentúra tento výskum uskutočnila v Českej republike už 3-krát.

 

V § 68 odsek 9 sa za písm. q) vkladá nové písm. r), ktorý znie:

„r) každoročne uskutočňuje dotazníkový výskum zameraný na výskyt látkových a nelátkových závislosti v populácii na Slovensku ako aj na správanie obyvateľstva v súvislosti užívaním návykových látok. Sledovanými návykovými látkami sú najmä alkohol, tabak, lieky, konopné a nekonopní drogy, hazardné hry, počítačové hry a aktivity na Internete. Účasť respondentov na tomto výskume je dobrovoľná a anonymná.“

 

Výskum zameraný na hranie hazardných hier na Slovensku pri 3500 respondentoch môže odhaliť vzorce obyvateľstva ako sú výška prehraných peňazí, doba hrania a počet hier za deň, týždeň a mesiac. Výhodou tohto výskumu je porovnanie zdravých hráčov s hráčmi v rôznych stupňoch rizika závislosti na hraní. Na základe výsledkov výskumu sa dajú prijať opatrenia, ktoré budú mať vysoký dopad na rizikových hráčov pri minimálnom dopade na zdravých hráčov.  Náklady na výskum hráčov hazardných hier predstavujú podľa agentúry MindBridge Consulting a.s. približne 60 000 EUR za výskum jednej závislosti. Pri sledovaní ďalších závislostí ako sú alkohol, lieky, drogy, tabak či počítačové hry sa náklady zvýšia na 64 000 EUR za celý výskum. Preto odporúčame zaplatiť výskum všetkých spomínaných závislosti. Spomínaná agentúra tento výskum uskutočnila v Českej republike 2-krát.

 

 

V § 68 odsek 10 sa písm. e) znie:

„e) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením maximálny počet herní a kasín v obci, minimálny počet prístrojov v herni a kasíne v obci, maximálny počet prístrojov v každej herni a kasíne v obci a maximálny počet prístrojov v obci. Minimálny a maximálnu počet prístrojov je pre všetky herne a kasína v obci rovnaký.“

 

Navrhujeme, aby zákaz herní do 200 metrov pri školách platil pre všetky mestá a obce bez ohľadu na to, či VZN prijmú alebo nie.

Súčasne navrhujeme, aby obec mohla obmedziť počet herní, kasín a prístrojov tak, aby v obci nemohli pribúdať ďalšie herne, kasína a prístroje.

 

V § 68 odsek 10 sa za písm. f) vkladá písm. g), ktoré znie:

„g) môže ustanoviť všeobecne záväzným, že na jej území nemožno umiestniť herňu alebo kasíno pokiaľ v obci žiadna herňa a žiadne kasíno umiestnené nie sú.“

 

Navrhujeme, aby obce bez herní a kasín mohli ich umiestnenie zakázať, aby sa nezvyšoval počet obcí s herňami.

 

V § 82 ods. 2 písm. h) sa slová „od 15 000 eur do 250 000 eur nahrádzajú slovami „od 50 000 eur do 250 000 eur“.

 

Odporúčame špekulantov prísne prísnejšie trestať a ukladať likvidačné pokuty, ktoré špekulanti nebudú ochotní riskovať.

 

V § 83 ods. 1 písm. j) sa slová „od 15 000 eur do 500 000 eur nahrádzajú slovami „od 50 000 eur do 500 000 eur“.

 

Odporúčame špekulantov prísnejšie trestať a ukladať likvidačné pokuty, ktoré špekulanti nebudú ochotní riskovať.

 

V § 85 odsek 19 sa slová „uhradí  3 333,33 eur.“ nahrádzajú slovami „mesiace  uhradí  4 266,67 eur.“

 

Ročný odvod je 4700 EUR. Súčet odvodov v tomto prechodnom ustanovení je 3766,66 EUR.

 

V § 85 odsek 20 sa slová „uhradí  3 333,33 eur.“ nahrádzajú slovami „mesiace  uhradí  4 050 eur.“

 

Ročný odvod je 4700 EUR. Súčet odvodov v tomto prechodnom ustanovení je 3983,33 EUR.

 

V § 68 ods. 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa písmena d)“ a v § 68, ods. 10 sa vypúšťa písm. d).

 

Vypúšťa sa povinnosť predloženia petície, nakoľko orgány štátnej moci nedokážu zabezpečiť výkon petičného práva a vybavenie petície v súlade so zákonom. Obec môže pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia požiadať obyvateľov obce o súhlas v obecnom referende. Vidíme, že vôľa ľudí je napriek vyzbieraným podpisom a schváleným VZN napádaná a nerealizuje sa. Tento spôsob regulácie sa pri Bratislave ukázal ako neefektívny a vedie k šokojúcim výsledkom vyvoláva výrazné znechutenie nad stavom našej legislatívy.

 

Tridsať strategických opatrení pre zlepšenie hazardu na Slovensku

 

1.    Žiadame, aby online hazardné hry ostali prevádzkované štátnym monopolným prevádzkovateľom hazardných hier

 

Odôvodnenie:

V najbližších rokoch očakávame prísnejšiu reguláciu trhu s hazardnými hrami a zavedenie preventívnych opatrení na prevenciu patologického hráčstva. Súkromní prevádzkovatelia hazardných hier lobbujú proti účinnej regulácii a na dobrovoľnej báze zatiaľ nepreukázali dostatočnú ochotu prijať opatrenia, ktoré by priamo obmedzovali hráčov v hre. Liberalizácia trhu v sektore online hazardných hier by bola proti trendu regulácie hazardných hier, ktorým sa Slovenská republika musí vydať. Keď sa bude prijímať prísna regulácia, súkromní prevádzkovatelia online hazardných hier by boli ďalšou protistranou, ktorá by sa pokúsila reguláciu zmariť.

Ak by sa liberalizácia trhu v sektore online hazardných hier ukázala ako nesprávna a priniesla by problémy a zvýšený počet patologických hráčov, Ministerstvo financií už nebude schopné odobrať licencie súkromným prevádzkovateľom hazardných hier a vrátiť sa k stavu pred liberalizáciou trhu. Treba pamätať na to, že vzhľadom na nástup moderných IT technologií a nízky vek kedy hráči začínajú hrávať hazardné hry (často sa to podarí aj mládeži do 18 rokov, pričom táto skupina hráčov je vysoko riziková) bude patologických hráčov na online hazardných hrách v budúcnosti pribúdať. Z tohto dôvodu treba nastaviť prísnu reguláciu a úplne eliminovať riziko, že súkromní prevádzkovatelia online hazardných hier zanedbajú svoje povinnosti pri prevencii, čoho následkom mnoho mladých hráčov prepadne závislosti na hraní hazardných hier.

 

2.    Žiadame zriadenie Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva

 

Odôvodnenie:

V Slovenskej republike existuje Rada vlády SR pre protidrogovú politiku so sídlom na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorá je „poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.“[1] Rada vlády SR pre protidrogovú politiku vznikla kvôli vysokému počtu závislých na drogách a práve kvôli vysokému počtu závislých na hazardných hrách je potrebné vytvoriť poradný orgán Vlády SR, ktorý bude systematicky monitorovať situáciu a pripraví účinne opatrenia na prevenciu patologického hráčstva. Novovzniknutá Rada vlády SR by mala spadať buď pod Ministerstvo zdravotníctva SR alebo priamo pod Úrad vlády SR.

V roku 2006 bol odhad počtu patologických hráčov v Slovenskej republike na úrovni 50 000 hráčov.[2] Aktualizovaný odhad z roku 2016 uvádza portál hrajsrozumom.sk, ktorý uvádza, že 3% populácie majú problém s hraním. Na Slovensko by tak pri populácii 5,4 milióna obyvateľov pripadalo 162 000 problematických hráčov. Na realistický odhad však treba spracovať podrobnejšiu štúdiu o danej problematike, ktorej vypracovaním by mala byť poverená práve Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva. Táto Rada vlády SR by mohla vypracovať Národnú stratégiu SR pre prevenciu patologického hráčstva.

 

3.    Žiadame zákaz reklamy na hazardné hry

 

Odôvodnenie:

Niektoré spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry (najmä výherné prístroje a videoherné terminály) sa dobrovoľne zaviazali v takzvanom Memorande o porozumení, že od 1.4.2015 ukončia všetky reklamné kampane, ktoré by poukazovali na existenciu herní alebo nabádali na účasti k hre. Mnoho prevádzkovateľov hazardných hier však toto Memorandum nepodpísalo, nakoľko podnikajú v sektore online hazardných hier, kurzových stávkových hier a okamžitých lotérií. Štátna lotériová spoločnosť Tipos zaplavila svojou reklamou televízne stanice a pobočky Slovenskej pošty. Sociálne siete a webové stránky ponúkajúce možnosť pozrieť si filmy, seriály ako aj detské rozprávky sú zaplavené reklamou na online hazardné hry. Mnohé reklamy pritom ponúkajú hazardné hry ako spôsob zárobku či obohatenia, lebo prípadnú výhru prezentujú ako spôsob naplnenia si snov a zabezpečenia svojich životne dôležitých materiálnych potrieb. Dokonca televízne relácie spoločnosti Tipos televíznym divákom radili ako hrať hazardné hry, aby diváci najviac zarobili. Takáto forma propagácie je však jednoznačne zavádzajúca, nakoľko hazardná hra musí v zmysle zákona 171/2005 o hazardných hrách obsahovať prvok náhody, na základe ktorej hráč nedokáže reálne ovplyvniť či vyhrá ani zvýšiť svoju šancu na výhru. Šanca na výhru je daná herným plánom.

Takáto situácia je naďalej neakceptovateľná, nakoľko pri masovej reklame bude v budúcnosti stúpať počet hráčov hazardných hier a to najmä z chudobných vrstiev obyvateľstva pri lotériách, kurzových stávkach a u mladistvých pri online hazardných hrách. Preto vrámci prevencie patologického hráčstva žiadame úplný zákaz reklamy na hazardné hry. V prípade lotériových hier môže byť ponechaná možnosť oznámiť vyžrebované čísla, ale bez komentárov moderátorky, ktorá láka televíznych divákov na rozprávkové výhry a týmto spôsobom citovo manipuluje televíznymi divákmi, aby si kúpili žreby a hrali propagovanú hazardnú hru.

 

4.    Žiadame kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva

 

Odôvodnenie:

Po intenzívnej reklamnej kampani na hazardné hry, ktorá ignorovala riziká spojené s hraním hazardných hier odporúčame v spolupráci s odborníkmi na liečbu závislostí pripraviť reklamnú kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva, ktorá by upozornila na riziká spojené s hraním. Obsah kampane by malo schváliť Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

5.    Žiadame nepretržitú prevádzku Linky pomoci

 

Odôvodnenie:

Od 1.2.2013 sa na Slovensku prevádzkuje bezplatná telefonická Linka pomoci pre problémy s hraním, na ktorú sa môžu hráči anonymne obrátiť so svojím problémom. Linka pomoci má svoje výsledky a treba ich oceniť. Ak sa hráč môže obrátiť na odborníka, ktorý ho povzbudí k tomu, aby riešil svoju hráčsku vášeň, môže mu to pomôcť zmeniť život. V roku 2016 skončilo až 70% hovorov na záznamníku kvôli tomu, že hráči volali mimo jej prevádzkových hodín, ktoré sú stanovené na pondelok až piatok od 9:00 do 17:00. Vo večerných hodinách a cez víkend je hráčom k dispozícii záznamník.

Navrhujeme preto, aby Ministerstvo financií SR spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečili, aby sa Linka pomoci pre problémy s hraním mohla prevádzkovať nepretržite. Náklady na nepretržitú prevádzku predstavujú 170 000 EUR ročne na rozdiel od súčasných 70 000 EUR. V roku 2016 boli príjmy do štátneho rozpočtu z hazardných hier vo výške 185,5 mil. EUR.

 

6.    Žiadame zvýšiť kapacitu liečebných zariadení

 

Odôvodnenie:

Dňa 17.9.2017 priniesla televízia TA3 reportáž, v ktorej monitoruje situáciu ohľadom liečby závislostí, zvlášť alkoholu. Reportéri poukazujú na poradovníky s dlhými čakacími lehotami a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti kvôli nízkym kapacitám zdravotných poisťovní, ktoré nechcú liečbu látkových a nelátkových závislosti uhrádzať v dostatočnej miere. Čakať tak musia aj pacienti, ktorí sa zo závislostí musia liečiť na základe rozhodnutia súdu. Neplatiči poistného majú problém dostať sa na liečenie. S týmito problémami sa stretávajú aj patologickí hráči.

Žiadame, aby sa navýšili zdroje na liečbu látkových a nelátkových závislosti a zvýšili sa kapacity liečebných zariadení tak, aby sa úplne eliminovali poradovníky. Príjmy z hazardných hier do štátneho rozpočtu za rok 2016 predstavovali 185,5 mil. EUR, príjmy z daní z liehu, piva a vína 270,8 mil. EUR. Je neakceptovateľné, aby štát ročne prijal 456,3 mil. EUR do štátneho rozpočtu a odmietal zaplatiť včasné liečenie tých alkoholikov a patologických hráčov, ktorí sa na túto enormnú sumu svojimi daňami skladali. Neplatiči poistného by mali dostať aspoň 1 šancu na liečenie za život. Bez liečenia svojej závislosti nenapravia svoj život a nebudú schopní pracovať a rozdeliť si svoje výdavky tak, aby svoj nedoplatok na poistnom splatili.

 

7.    Žiadame povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti

 

Odôvodnenie:

Pri online hazardných hrách prevádzkovaných Tiposom sa síce predpokladá registrácia hráčov, ale existujú základné hráčske účty, ktoré je možné založiť aj bez overenia totožnosti alebo veku hráča. Pri registrácii hráč vyhlasuje, že dovŕšil 18 rokov veku a toto vyhlásenie sa nachádza aj vo Všeobecných obchodných podmienkach Tiposu, pri základnej registrácii sa však totožnosť hráča neoveruje. Na založenie základného účtu hráčovi stačí:

 • Prístup na Internet
 • Emailová adresa
 • Číslo mobilného telefónu
 • Číslo bankového účtu

Žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorí dovŕšili vek 15 rokov takýmito prostriedkami dokážu legálne disponovať. Ochranu Tiposu proti hraniu mladistvých osôb môžu títo žiaci základnej školy prelomiť tak, že zakliknú súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zakliknú, že majú viac ako 18 rokov. Následne môže mladistvý hráč uzatvárať stávky s celkovým obratom do 2 000 EUR.

Riešenie tohto problému ponúka sám Tipos – je ním komplexná registrácia hráčov. Pri tejto registrácii musí hráč uviesť meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo pasu.[3] Taktiež sa vyžaduje odoslanie 2 naskenovaných dokladov totožnosti, pričom jedným z nich je občiansky preukaz. Až po odoslaní dokladov totožnosti a následnej kontrole je hráčovi umožnené využívať všetky možnosti komplexného hráčskeho účtu.

Predstavme si situáciu, že sa mladistvému hráčovi podarí získať doklady totožnosti niektorého z rodičov a zaregistruje sa v jeho mene. Pokiaľ sa o tom rodič dozvie a dôjde k pripojeniu prevádzkovateľa online hazardných hier na register vylúčených osôb, môže rodič vo vlastnom mene požiadať o vylúčenie z hrania a tým zablokuje všetky hráčske účty, ktoré v jeho mene mohli byť vytvorené. Prevenciou môže byť aj zaslanie potvrdenia o registrácii hráča poštou do vlastných rúk (email aj číslo mobilného telefónu uvedie mladistvý na seba). Ak by niektorý mladistvý založil hráčsky účet v mene svojho rodiča, do 1 až 2 týždňov by rodič o tom dostal písomnú informáciu.

Povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti odporúčame pre všetky typy hazardných hier, nakoľko registrácia hráčov je nevyhnutnou podmienkou pre zavedenie preventívnych samoregulačných opatrení.

 

8.    Žiadame zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov

 

Odôvodnenie:

Na Slovensku je známa zatiaľ len jedna štúdia, ktorá sa zaberala hazardným hraním na Slovensku a skúmala aj vekovú štruktúru liečených hráčov. Ide o štúdiu Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov) od Mgr. Aleny Horváthovej a PaedDr. Evy Mamojkovej. Štúdia sledovala 2048 hospitalizovaných pacientov s diagnózou F 63.0 v rokoch 1996 až 2004, pričom sa na Slovensku v sledovanom období liečilo z patologického hráčstva 2005 mužov a 43 žien. Z nich bolo 235 vo veku od 10 do 19 rokov a ďalších 446 hráčov vo veku 20 až 24 rokov. Celkový počet liečených hráčov do 24 rokov bol 681 (33,25% všetkých liečených hráčov za toto obdobie).[4] To znamená, že každý tretí hráč, ktorý bol na Slovensku hospitalizovaný kvôli patologickému hráčstvu, mal v čase hospitalizácie 24 rokov alebo menej.

Kvôli prevencii patologického hráčstva odporúčame chrániť najrizikovejšiu skupinu hráčov a zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov. Pri zvýšení minimálneho veku na 21 rokov by došlo k ochrane hráčov, ktorí sú blízko mladistvým a sú aj miernejšie posudzovaní pri priestupkoch a spáchaní trestnej činnosti. Zvýšenie minimálneho veku na 24 rokov by ochránilo celú skupinu hráčov, ktorá vykazuje z hľadiska veku najvyššie riziko patologického hrania.

 

9.    Žiadame aplikovať register vylúčených osôb aj na online hazardné hry, kurzové stávky a lotérie

 

Odôvodnenie:

Register vylúčených osôb umožní vylúčiť patologických hráčov ako aj niektorých rizikových hráčov (osoby v hmotnej núdzi, študenti so sociálnym štipendiom) z vybraných druhov hazardných hier. Reálne však hrozí, že títo hráči začnú hrať online hazardné hry, kurzové stávky a lotériové hry. Pri týchto druhoch hazardných hier nie je ich prevádzkovateľ povinný využívať register vylúčených osôb. Účasť vylúčených osôb na lotériových hrách a stávkových hrách zákon nezakazuje.

V registri vylúčených osôb sa nachádzajú aj hráči, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.[5] Títo by mali mať garanciu, že budú vylúčení zo všetkých hazardných hier a že zákon nebude pozitívne diskriminovať niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí môžu patologickým hráčom hru umožniť.

 

10.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o možnosť dobrovoľného zápisu na 5 rokov a doživotného zápisu

 

Odôvodnenie:

Po 1.1.2019 budú môcť hráči sami požiadať o vylúčenie z hrania prostredníctvom registra vylúčených osôb. Správca registra ich musí pri zápise poučiť, že po 6 mesiacoch sa môžu z registra nechať vymazať. Podľa Wiliamsa dobrovoľný zákaz hrania rušia najmä hráči, ktorí sa neúspešne snažia o sebakontrolu a pre ktorých je možnosť sebavylúčenia najväčším prínosom. Preto odporúča, aby sa zákaz hrania dal zrušiť najskôr po 5 rokoch a súčasne, aby mali hráči možnosť doživotného zápisu.[6] Preto navrhujeme, aby mohli fyzické osoby požiadať o zápis do registra vylúčených osôb a súčasne sa mohli doživotne zriecť možnosti výmazu z tohto registra. Dočasný dobrovoľný zápis odporúčame predĺžiť zo 6 mesiacov na 5 rokov.

Toto opatrenie pomôže aj rodičom, ktorým neplnoleté deti ukradnú identitu s cieľom založiť si účet u prevádzkovateľa online hazardnej hry. Rodičia majú istotu, že ich identita za týmto účelom už nikdy nebude zneužitá.

 

 

11.              Žiadame vrátiť blízkej osobe patologického hráča možnosť vylúčiť hráča z hrania

 

Odôvodnenie:

Do 31.12.2016 mohli o zákaz vstupu do herne požiadať okrem patologických hráčov aj ich blízke osoby. Od 1.1.2017 túto možnosť stratili. Väčšina osôb, ktoré trpia chorobou patologického hráčstva sa však nemieni liečiť a diagnostikovať. Utrpenie blízkych osôb je sociálne neudržateľné. Kým sa dosiahne súdne riešenie prostredníctvom rozdelenia BSM, majetok manžela alebo manželky hráča je buď v herni, založený, prípadne spoločný majetok už často zaťažujú dlhy, ktoré zničia celú rodinu vrátane detí. Nakladanie so spoločným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vecou ich spoločnej dohody a musí byť rešpektovaná. Podľa § 145 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí síce môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Nerešpektovanie týchto ustanovení herňami spôsobuje množstvo neplatných právnych úkonov, pretože poväčšine manželky žiaden súhlas na vloženie vkladu t. j.  prehajdákanie majetku formou hazardu nikdy nedali.

Navrhujeme preto, aby sa manželským partnerom žijúcim v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a prípadne aj ďalším blízkym osobám umožnilo nahlásiť prevádzkovateľom hazardných hier, že ich manžel alebo blízka osoba je patologickým hráčom. Po 1.1.2019 odporúčame, aby blízke osoby týchto hráčov nahlasovali priamo registru vylúčených osôb a to aj v prípade, že sa hráči odmietajú dobrovoľne liečiť.

 

12.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov v exekúciach a neplatičov výživného

 

Odôvodnenie:

Dňa 23.2.2017 uverejnili Bratislavské noviny článok o online hazardných hrách a regulácii hazardných hier. V ňom sa pýtali na stanoviská psychológa Jána Záskalana, odborníka na liečeniu nelátkových závislostí s 15 ročnou praxou. Pán Záskalan povedal, že regulácia si vyžaduje jasné pravidlá a pritom odporúčil „okrem poberateľov sociálnych dávok monitorovať napríklad aj dlžníkov na výživnom alebo ľudí s exekúciami, a tým chrániť aj ich príbuzných.“

 

13.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov páchajúcich trestnú činnosť

 

Odôvodnenie:

Každý rok je trestne stíhaných niekoľko hráčov kvôli bitke v herni, ublíženia na zdraví, krádeži cudzieho majetku alebo sprenevery peňazí svojho zamestnávateľa. V posledných dvoch rokoch prišlo aj k strelbe v herni. Takýmto hráčom je aj po spáchaní trestného činu umožnená hra. Pre porovnanie orgány činné v trestnom konaní môžu v Českej republike vydať predbežné opatrenie zákazu hazardných hier a hráča nechať zapísať do registra vylúčených osôb.[7]

 

14.              Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb nech je dostupná vo všetkých prevádzkach

 

Odôvodnenie:

Od 1.1.2019 budú môcť hráči hazardných hier dobrovoľne požiadať o zápis do registra vylúčených osôb. Odporúčame, aby boli žiadosti o dobrovoľný zápis do registra vylúčených osôb dostupné vo všetkých prevádzkach hazardných hier.

 

15.              Žiadame povinné samoregulačné opatrenia pre hráčov (maximálna výška vkladov a prehry, obmedzený počet vstupov, obmedzená doba hrania, povinné prestávky)

 

Odôvodnenie:

Samoregulačné opatrenia sú neodmysliteľnou súčasťou regulácie hazardných hier po celom svete. Na Slovensku môžu tieto opatrenia využívať hráči len ak sa dobrovoľne zaregistrujú a dobrovoľne si ich nastavia. Ak nie je systém povinný, využíva ho 1 až 3% hráčov.[8] Nelsonová v roku 2008 zistila, že pre-commitment systém dostupný na portáli bwin využívalo len 1,2% hráčov.[9]

Nórsko a Švédsko zaviedlo povinnú registráciu hráčov, pričom Nórska národná lotériová spoločnosť Norsk Tipping vyžaduje od všetkých hráčov nastavenie limitov pre maximálnu prehru za deň, týždeň a mesiac, pričom hráči majú možnosť nastaviť si limity pre dobu hrania ako aj úplne sa vylúčiť z hrania. Spoločnosť pritom stanovuje aj maximálne možné limity, ktoré si hráči môžu znížiť.[10] Hlavný radca pre zodpovedné hranie spoločnosti Norsk Tipping Bjørn Helge Hoffmann upozorňuje, že až 15% hráčov videohier na zariadeniach Multix využívalo maximálny mesačný limit 2200 NOK určený spoločnosťou. Pritom len 2,3% hráčov si stanovilo prísnejšie limity na výšku prehry a len 1,1% hráčov si dobrovoľne nastavilo časové limity.[11]

Žiadame zaviesť povinné samoregulačné opatrenia po vzore Nórska. Pre rozsah samoregulačných opatrení sa môžeme inšpirovať v Českej republike a Austrálii.[12] Tieto samoregulačné opatrenia môžu zabrániť hráčom, aby hrali hazardné hry každý deň, prípadne aby minuli celú svoju výplatu počas jednej hry. Zákon o 171/2005 Z.z. o hazardných hrách by mal stanovovať limity pre počet hier, dĺžku hry aj maximálny objem prehry pre jednotlivé typy hazardných hier.

Odporúčame, aby sa nastavili maximálne mesačné limity bez dokladovania príjmu napr. na 20% čistej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve a aby si ich hráči po zdokladovaní svojho príjmu vedeli zvýšiť na 20% svojej čistej mesačnej mzdy.

Počet vstupov do herní, prípadne prihlásení do hráčskeho účtu pri online hazardných hrách, výherných prístrojov a videohrách odporúčame stanoviť na maximálne 7 do mesiaca, nakoľko 8 hier do mesiaca je median u liečených patologických hráčov v Českej republike[13] a podobné správanie hráčov predpokladáme aj na Slovensku.

Čas strávený hrou odporúčame obmedziť na maximálne 7 hodín do týždňa. 8 hodín hry týždenne je median u liečených patologických hráčov v Českej republike.[14] Na presnejšie stanovenie maximálnych limitov je nevyhnutný výskum liečených patologických hráčov v Slovenskej republike za účasti všetkých slovenských odborníkov na liečbu závislosti na hazardných hrách.

 

16.              Žiadame zaviesť hráčske karty a bezhotovostný platobný styk pre všetky typy hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Hotovostné platby za hazardné hry umožňujú hráčom hrať za peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti (krádeže, lúpeže, sprenevera majetku, prepady bánk). Taktiež sa vytvára prostredie pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Vysoko liberalizovaný trh s hazardnými hrami hráčom umožňuje, aby hrali hazardné hry u desiatok prevádzkovateľov. Ak si hráč zvolí limity vo výške 20% príjmu u 5 prevádzkovateľov, za jediný deň môže prehrať celý mesačný príjem. Systém sa tak bude môcť obchádzať.

Riešením je, aby hráč platil za všetky typy hazardných hier z jedného bankového účtu, na ktorý bude vystavená jedna platobná karta bez možnosti čerpať úver alebo povolené prečerpanie. Platba hotovosťou za hazardné hry by nebola možná. Hráčsku platobnú kartu by vystavila banka, v ktorej má hráč bežný účet, na ktorý mu chodí príjem zo zárobkovej činnosti. Hráčske limity pre počet hier a výšku prehry by sa stanovili ako maximálny počet transakcií za deň, týždeň a mesiac a maximálna výška platieb za tieto obdobia.

Takéto riešenie sa reálne používa v praxi a poznáme ho pod pojmom Bratislavská mestská karta. UniCredit Bank ju ponúka aj ako predplatenú kartu. To znamená, že majiteľ karty si najprv musí dobiť kredit a následne môže kartu používať. Povolené prečerpanie nie je možné. Pri platbe predplatného cestovného lístka na MHD v Bratislave musí majiteľ platiť touto kartou. Neumožňuje sa, aby vlastnil kartu a súčasne platil za predplatný cestovný lístok na MHD v hotovosti. Ak sa oplatí systém Bratislavskej mestskej karty pri obrate 5,5 milióna EUR ročne, musí sa takýto systém oplatiť aj pri sektore hazardných hier s obratom 3,45 miliardy EUR ročne (627-krát väčší obrat).

 

17.              Žiadame zákaz podávania alkoholických nápojov v prevádzkach hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Jedným z následkov novely zákona 171/2005 o hazardných hrách bude aj to, že sa hazardné hry prestanú prevádzkovať v reštauráciach a pohostinstvách, pokiaľ v nich bolo umiestnených menej ako 12 herných zariadení. Alkohol v herniach ostal povolený.

Odborníci hráčom odporúčajú, aby nehrali hazardné hry pod vplyvom drog alebo alkoholu, nakoľko požívanie alkoholu ovplyvňuje rozhodovanie hráča a vedie k rizikovejšiemu hraniu (dlhšia hra, hranie aj napriek zlej východzej situácii v hre).[15] Toto odporúčanie je aj súčasťou 10 tipov a rád pre zodpovedné hranie, ktoré odborníci na liečbu závislostí pripravili pre portál hrajsrozumom.sk.[16] Cieľom tohto portálu je viesť hráčov k zodpovednej hre a pôsobiť preventívne, aby sa u hráčov znížilo riziko vzniku závislostí. Výročná správa Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislostí v Českej republike tiež odporúča obmedziť v herniach konzumáciu alkoholu.[17]

 

18.              Žiadame zákaz fajčenia v prevádzkach hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Výročná správa Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislostí ČR z roku 2015 uvádza, že vo výskume až 73,5 % liečených hráčov hazardných hier uvádzalo užívanie tabakových výrobkov počas posledných 12 mesiacov pred liečbou, pričom 61,5% liečených hráčov fajčilo v poslednom mesiaci pred liečbou. Národné monitorovacie stredisko pre drogy a závislostí ČR odporúča obmedziť fajčenie v prevádzkach hazardných hier.[18] Fajčiaci hráči budú po takomto opatrení nútení robiť si počas hry fajčiarske prestávky, prerušiť hru, ísť do fajčiarskej miestnosti alebo dokonca výjsť z prevádzky s hazardnými hrami. Tým klesne pravdepodobnosť hrania po dlhšiu dobu (takéto hranie je únavné, stresujúce a vedie k zhoršeným úsudkom hráča).

 

19.              Žiadame stanoviť maximálny počet zariadení hazardných hier v obci podľa počtu obyvateľov obce

 

Odôvodnenie:

Začiatkom roku 2017 sme urobili prepočet koľko herných zariadení reálne pripadá na 10 000 obyvateľov vo Viedni, Budapešti a Bratislave ako aj v ďalších mestách a obciach Slovenskej republiky. Vyšli nám tieto výsledky:

Viedeň                                2,1

Budapešť                            5,8

Bratislava                            72,1

Priemer SR                          53,5

Priemer krajské mestá SR     68,3

Priemer okresné mestá SR    73,6

Slovenské Ďarmoty              830,3

Do úvahy sme brali informácie o počte výherných prístrojov, videoherných terminálov a elektromechanických ruliet a počet všetkých obyvateľov v meste či obci. Do priemeru v Slovenskej republike sme počítali počet obyvateľov tých obcí, v ktorých sa nachádza aspoň jedno zo spomenutých herných zariadení. Vynechali sme teda obce bez hazardných hier. Pri počítaní priemeru pre okresné mestá sme vynechali tie okresné mestá, v ktorých bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier.

Slovenská republika má vysokú koncentráciu herných zariadení v porovnaní s inými mestami a krajinami, kde došlo k prísnej regulácii hazardných hier. Rakúsky zákon Glucksspielgesetz v § 5 ods. 1 upravuje maximálny počet výherných automatov vzhľadom k počtu obyvateľov. V každej spolkovej krajine s výnimkou Viedne môže byť maximálna koncentrácia výherných automatov vo výške 1 výherný automat na 1200 obyvateľov a súčasne môžu byť povolené 3 herne s 10 až 50 automatmi. V spolkovej krajine Viedeň môže byť maximálna koncentrácia výherných automatov vo výške 1 výherný automat na 600 obyvateľov.[19]

Žiadame, aby sa v Slovenskej republike stanovila maximálna koncentrácia herných zariadení na úrovni 1 herné zariadenie na 1000 obyvateľov, ktorá by sa musela dodržať samostatne pre každé mesto a obec. Pripúšťame prechodné obdobie, počas ktorého sa bude maximálna koncentrácia herných zariadení znižovať v priebehu 3 rokov na požadovanú úroveň.

Regulácia prijatá v roku 2016 zníženie počtu herných prístrojov neprinesie, nakoľko na jeseň 2017 začali prevádzkovatelia mnohých herní do 12 prístrojov zbierať súhlasy majiteľov bytových domov, aby mohli od 1.1.2018 prevádzkovať herne s 12 prístrojmi.

 

20.              Žiadame zákaz umiestnenia herní do 200 m od škôl a školských zariadení

 

Odôvodnenie:

Umiestnenie herní v blízkosti škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadení, ubytovní mládeže a budov štátnych orgánov považujeme za úplne nevhodné a dlhodobo neudržatelné vzhľadom na odpor verejnosti. Preto žiadame, aby bola do novelizovaného zákona zavedená podmienka, že akékoľvek hazardné hry nemožno prevádzkovať do vzdialenosti 200 metrov od škôl a ďalších vyššie citovaných zariadení.

 

21.              Žiadame koniec herní v moteloch, penziónoch, budovách pre kultúru a verejnú zábavu a v bytových domoch

 

Odôvodnenie:

Diskusia v Bratislave ukázala, že herne v luxusných hoteloch by sa mohli stať spoločensky akceptovateľné, nie však herne v moteloch a penziónoch kvôli nižším nárokom na majiteľov týchto budov. Panuje obava, že by majitelia herní mohli účelovo preklasifikovať herne na penzióny.

Budovy pre kultúru a verejnú zábavu sú často navštevované rodinami s deťmi a nie je v nich vhodné prevádzkovať hazardné hry tak, ako sa nesmú prevádzkovať v školách a školských zariadeniach.

Obrovskú vlnu odporu zaznamenávajú aj herne umiestnené v bytových domoch. Sťažnosti obyvateľov sa týkajú najmä rušenia nočného pokoja. K nemu dochádza nielen v čase prevádzky, ale aj v čase kedy hráči vychádzajú uprostred noci z herne na ulicu.

 

22.              Žiadame vypustiť povinnosť predloženia petície pre zákaz hazardu

 

Odôvodnenie:

Povinná petícia s 30 % podpisov občanov ako podmienka pre zákaz hazardu poslancami sa neosvedčila. Pocity Bratislavčanov po vyzbieraní najväčšej petície v dejinách hlavného mesta Slovenskej republiky ukazujú, že ich hlas ostáva nevypočutý. Vďaka správaniu sa prokuratúry bolo samotné všeobecne záväzné nariadenie napadnuté na súde z formalistických dôvodov. Takýto výkon demokracie si ľudia neprajú.

Zavedením povinnosti petície došlo k  obmedzeniu princípu demokracie. Vysoko nastavená percentuálna hranica petície spôsobuje, že petícia v tomto formáte je v zásade nefunkčným prvkom priamej demokracie. Týmto nefunkčným prvkom priamej demokracie sa podmienil výkon zastupiteľskej demokracie. Týmto spôsobom sa bráni ľudu rozhodovať vo veciach demokratickým spôsobom.

Z tohto dôvodu navrhujeme vypustiť povinnosť petície (§10, ods. 6 zákona o hazardných hrách a ďalšie súvisiace ustanovenia) a vrátiť sa k úprave, ktorá platila pred rokom 2012 podľa ktorej mohli obce zakázať hazardné hry samostatne.

 

23.              Žiadame reguláciu po kategóriach hotelov a na základe obchodnej plochy budov pre obchod a služby

 

Odôvodnenie:

4-hviezdičkové hotely v Bratislave Crowne Plaza s 224 izbami a Radisson Blu Carlton so 168 izbami spadajú do rovnakej kategórie ako penzióny, motely a 1-hviezdičkové hotely, ktoré majú niekedy aj menej ako 20 izieb.

Veľké nákupné centrá ako Aupark v Bratislave s rozlohou 58 000 m2 spadajú do rovnakej kategórie ako mnohé malé budovy pre obchod a služby s rozlohou do 300 m2, v ktorých sa nachádzajú viaceré herne. V Bratislave sa nachádza aj herňa v budove pre obchod a služby s rozlohou 89 m2 pričom zákon ju posudzuje rovnako ako veľké nákupné centrum.

Ponechanie veľkých hotelov a nákupných centier na zozname budov, kde možno umiestniť herňu automaticky znamená ponechanie množstva malých herní, ktoré je potrebné reguláciou odstrániť. Pritom nie je jasné ako sa bude kontrolovať, či prevádzkovateľ naozaj prevádzkuje herňu v takej budove ako uviedol v čestnom vyhlásení. Ak sa budú kontrolovať listy vlastníctva, môže nastať situácia kedy bude herňa v nákupnom centre Aupark zakázaná kvôli tomu, že toto nákupné centrum nie je podľa katastra nehnuteľností SR budovou pre obchod a služby a súčasne ostane povolená malá prevádzka s rozlohou 89 m2, lebo majiteľ bude mať list vlastníctva v poriadku.

 

24.              Žiadame reguláciu binga, stávkových hier a lotérii

 

Odôvodnenie:

Po prijatí VZN o zákaze umiestnenia herní v obci môže narásť počet prevádzok iných druhov hazardných hier. V mnohých mestách je už teraz vysoký počet stávkových kancelárii či predajní žrebov okamžitých lotérií (vrátane pobočiek Slovenskej pošty, kde sa žreby predávajú). Obce by mali počet týchto prevádzok regulovať.

 

25.              Žiadame reguláciu počtu prevádzok hazardných hier v obci

 

Odôvodnenie:

Kategórie budov definované zákonom sú také rozsiahle, že regulácia podľa nich nedáva zmysel. Pri 159 herniach v Bratislave nemalo zmysel regulovať podľa kategórie hotelov, motelov a penziónov so 114 budovami ani podľa kategórie budov pre obchod a služby s 549 budovami. Obec by mala mať právo určiť maximálny počet prevádzok hazardných hier v jednotlivých kategóriach budov.

 

26.              Žiadame reguláciu počtu zariadení hazardných hier v obci a v jednotlivých prevádzkach

 

Odôvodnenie:

Niektoré krajské mestá chcú znížiť počet zariadení hazardných hier pričom nechcú pristúpiť k ich úplnému zákazu. Zákon však neumožňuje regulovať počet zariadení hazardných hier v obci, nakoľko nie je stanovený maximálny počet herných zariadení na prevádzku. Stanovuje sa len minimálny počet 12 prístrojov, ktoré sa musia nachádzať v herni. Maximálny počet sa neudáva. Obce potrebujú právomoc stanoviť koľko zariadení hazardných hier bude povolených v obci a aké veľké prevádzky sa povolia.

 

27.              Žiadame reguláciu podľa typu hazardnej hry

 

Odôvodnenie:

Pri viacerých druhoch hazardných hier je vhodné stanoviť maximálny počet prevádzok a zariadení hazardných hier v obci pre každý druh hazardnej hry samostatne.

 

28.              Žiadame ochranu obcí, v ktorých sa nenachádza herňa

 

Odôvodnenie:

Mnohé obce ostanú po 1.1.2018 bez výherných prístrojov a videoherných terminálov, nakoľko sa v nich doteraz prevádzkovali maximálne 2 takéto prístroje v miestnom pohostinstve a v obci sa nenachádza žiadna herňa s 12 prístrojmi, v ktorej by sa mohli po 1.1.2018 prevádzkovať tieto druhy hazardných hier. Žiadame ochranu týchto obcí a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Možnosť obce prijať VZN o zákaze umiestnenia herne aj bez petície občanov.
 2. Povinnosť uskutočnenia platného miestneho referenda, v ktorom obyvatelia obce vyjadria súhlas s umiestnením herne.

Prevádzkovatelia hazardných hier by mali mať istotu, že ak sprevádzkujú prvú herňu v obci, okamžite sa nespustí petícia za jej zákaz čím sa ohrozí návratnosť investície.

 

29.              Žiadame referendum ako nástroj mestských poslancov na prijatie regulácie

 

Odôvodnenie:

Mestské a obecné zastupiteľstvo nemajú nástroj ako iniciovať reguláciu hazardných hier vo svojom meste či obci. Podľa aktuálneho znenia zákona môžu spísať petíciu za zákaz umiestnenia všetkých herní v obci. Petícia 30% obyvateľov obce za reguláciu je prakticky nerealizovateľná, nakoľko zákon neumožňuje v petícii jasne zadefinovať maximálny počet prevádzok hazardných hier, maximálny počet zariadení hazardných hier, ich umiestnenie podľa budov a druhu, ktorý obyvatelia obce požadujú. Tým pádom obyvatelia nemôžu poznať dôsledky petície a obsah petície je nejasný a osoby podporujúce petíciu sa nemôžu s obsahom petície riadne oboznámiť ako to vyžaduje zákon 85/1990 o petičnom práve.

Preto žiadame, aby obecné zastupiteľstvo mohlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov vyhlásiť referendum o regulácii hazardných hier v obci a to bez potreby petície 30% obyvateľov obce. Referendum umožňuje obyvateľom obce, aby sa vyjadrili k viacerým alternatívam regulácie hazardných hier súčasne. Obecné zastupiteľstvo by mohlo schváliť tú alternatívu, ktorá by získala najviac hlasov za predpokladu, že by s ňou súhlasila viac ako polovica zúčastnených voličov.

Každá alternatíva by mala obsahovať kritéria, ktoré sa naformulujú do všeobecne záväzného nariadenia a to najmä:

 • Maximálny počet prevádzok v obci podľa druhu hazardnej hry a druhu budovy, v ktorej môžu byť umiestnené
 • Maximálny počet herných zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v obci
 • Maximálny počet herných zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v 1 prevádzke

Ak sa bude konať miestne referendum v deň komunálnych alebo celoštátnych volieb, odporúčame kvôli úsporám a nižším nárokom na materiálne a personálne zabezpečenie, aby sa zlúčili okrskové referendové komisie s okrskovými volebnými komisiami. Toto zlúčenie okrem nižších nákladov navyše garantuje účasť vyššiu ako 50% oprávnených voličov a tým aj platnosť referenda v deň konania volieb do NR SR, volieb prezidenta SR a v mnohých mestách a obciach aj v deň komunálnych volieb.

Poznámka: V deň volieb do NR SR 5.3.2016 sa vyzbieralo 90 000 podpisov pod petíciu za zákaz niektorých hazardných hier v Bratislave. Petíciu podporilo celkovo 136 139 obyvateľov Bratislavy. V deň volieb do NR SR bolo v Bratislave vydaných 260 597 obálok s hlasovacími lístkami pri účasti 66,90% oprávnených voličov.[20] Ak by sa mohlo o regulácii hazardných hier uskutočniť v tento deň referendum vyhlásené mestským zastupiteľstvom, zúčastnil by sa ho takmer dvojnásobný počet obyvateľov Bratislavy ako podporilo petíciu. Súčasne by si voliči mohli vybrať z viacerých alternatív regulácie hazardných hier. Pre porovnanie, prvého kola prezidentských volieb sa v roku 2014 zúčastnilo 206 857 voličov.

 

30.              Žiadame povinné referendum ak obecné zastupiteľstvo neprijme VZN

Navrhujeme do zákona začleniť nasledovný text: „Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.

 

Odôvodnenie:

Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.

 

 Strategické opatrenia na reguláciu hazardu Aliancie za rodinu 2018 (stručný súhrn). 1

 1. Žiadame, aby online hazardné hry ostali prevádzkované štátnym monopolným prevádzkovateľom hazardných hier. 12
 2. Žiadame zriadenie Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva. 13
 3. Žiadame zákaz reklamy na hazardné hry. 13
 4. Žiadame kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva. 14
 5. Žiadame nepretržitú prevádzku Linky pomoci 14
 6. Žiadame zvýšiť kapacitu liečebných zariadení 14
 7. Žiadame povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti 14
 8. Žiadame zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov. 15
 9. Žiadame aplikovať register vylúčených osôb aj na online hazardné hry, kurzové stávky a lotérie. 16
 10. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o možnosť dobrovoľného zápisu na 5 rokov a doživotného zápisu. 16
 11. Žiadame vrátiť blízkej osobe patologického hráča možnosť vylúčiť hráča z hrania. 16
 12. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov v exekúciach a neplatičov výživného. 17
 13. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov páchajúcich trestnú činnosť. 17
 14. Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb nech je dostupná vo všetkých prevádzkach. 17
 15. Žiadame povinné samoregulačné opatrenia pre hráčov (maximálna výška vkladov a prehry, obmedzený počet vstupov, obmedzená doba hrania, povinné prestávky) 17
 16. Žiadame zaviesť hráčske karty a bezhotovostný platobný styk pre všetky typy hazardných hier. 18
 17. Žiadame zákaz podávania alkoholických nápojov v prevádzkach hazardných hier. 19
 18. Žiadame zákaz fajčenia v prevádzkach hazardných hier. 19
 19. Žiadame stanoviť maximálny počet zariadení hazardných hier v obci podľa počtu obyvateľov obce. 20
 20. Žiadame zákaz umiestnenia herní do 200 m od škôl a školských zariadení 20
 21. Žiadame koniec herní v moteloch, penziónoch, budovách pre kultúru a verejnú zábavu a v bytových domoch. 21
 22. Žiadame vypustiť povinnosť predloženia petície pre zákaz hazardu. 21
 23. Žiadame reguláciu po kategóriach hotelov a na základe obchodnej plochy budov pre obchod a služby. 21
 24. Žiadame reguláciu binga, stávkových hier a lotérii 22
 25. Žiadame reguláciu počtu prevádzok hazardných hier v obci 22
 26. Žiadame reguláciu počtu zariadení hazardných hier v obci a v jednotlivých prevádzkach. 22
 27. Žiadame reguláciu podľa typu hazardnej hry 22
 28. Žiadame ochranu obcí, v ktorých sa nenachádza herňa. 22
 29. Žiadame referendum ako nástroj mestských poslancov na prijatie regulácie. 23
 30. Žiadame povinné referendum ak obecné zastupiteľstvo neprijme VZN.. 23

 

[1] http://www.vlada.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-protidrogovu-politiku/

[2] HORVÁTHOVÁ, A., MAMOJKOVÁ, E. Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov). s. 7.

[3] https://www.etipos.sk/Pages/pravidla-registracie.html

[4] HORVÁTHOVÁ, A., MAMOJKOVÁ, E. Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov). s. 7.

[5] Zákon 171/2005 Z.z. § 35a ods. 2 písm. c)

[6] WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 56.

[7] Zákon č. 186/2016 Sb. §16 ods. 5 písm. d)

[8] WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 69.

[9] WINKLER, P. et al. Problémové hráčství. s. 64

[10] https://www.norsk-tipping.no/spilleregler-og-betingelser

[11] HOFFMANN, B. H. Responsible gaming and IVT’s. s. 23.

[12] Zákon č. 186/2016 Sb. §15; THE PARLIAMENT OF AUSTRALIA. National Gambling Reform Act 2012 : No. 193.

[13] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 78.

[14] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 78.

[15] TENGSTROM, A. & Rybeck, A. K. Survey Of Responsible Gambling Measures. s. 10.; WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 77

[16] http://hrajsrozumom.sk/10-tipov-a-rad-pre-zodpovedne-hranie/

[17] MRAVČÍK, V. et al. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. s. 163.; MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 81.

[18] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 79-81.

[19] MRAVČÍK, V. et al. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. s. 215.

[20] http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html

Výzva predstaviteľom štátu a politických strán pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie

Pred 30 rokmi veriaci mlčky prehovorili a svet to počul. Sviečková manifestácia predložila štátu viaceré požiadavky, jedna bola dobrom pre katolíkov, druhá pre všetkých kresťanov a tretia bola dobrom pre celú spoločnosť.

Nadviazať na ideály sviečkovej manifestácie po 30 rokoch znamená zdôrazniť hodnoty náboženskej slobody a občianske práva v našej spoločnosti. Preto sa v duchu odkazu sviečkovej manifestácie obraciame na predstaviteľov štátu a politických strán s nasledujúcimi požiadavkami.

∗ Žiadame, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom. Odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týraným ľuďom bez diskriminácie a rovnako odmietnime medzinárodné zmluvy, či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody.

∗ Žena si zaslúži viac ako potrat. Chýbajú nám sestry, lekári a profesionáli v mnohých povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. Mnohé bezdetné páry túžia po osvojení detí. Nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po prirodzenú smrť a  reálnu podporu materstva a otcovstva! Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou  demonštráciou od revolúcie bol Pochod  za život.

∗ Zmluvou so Svätou stolicou a Zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala, že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu. Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a náboženskej slobody v krajinách západného sveta.

∗ Slovensko čelí demografickému úpadku. Napriek tomu sme prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kultúry svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. Vernosť, mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty. Spoločnosti musí záležať na podpore manželstva a rodiny. Žiadame vytvoriť takú mediálnu politiku, ktorá napomôže v spoločnosti vytvoriť prorodinnú atmosféru.

∗ Podporujte zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnite akékoľvek  pokusy o štátne zásahy do rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.

∗ Žiadame väčšie spoločenské ocenenie a daňové zvýhodnenie pre rodiny s troma a viac deťmi.

∗ Všetky deti aj deti kresťanov si zaslúžia rovnakú podporu. Napriek Zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní. Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa.

Bratislava, 21.3.2018

Anton Chromík, advokát,  otec

Beáta Chromíková, ekonómka, matka

Jozef Mikloško ml., lekár, otec

Monika Miklošková, pedagogička – sociálna pracovníčka, matka

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c, rektor,  otec

Peter Visolajský, lekár, otec

Kristína Visolajská, lekárka, matka

Pavol Vilček, riaditeľ charity, otec

Stanislav Gunčaga, statik, otec

Barbora Gunčagová, IT konzultant, matka

Vladimír Turenič, analytik, otec

Veronika Tureničová, knihovníčka, matka

Peter Beňa, IT špecialista a otec

Martin Rajňák, ekonóm, otec

Júlia Rajňáková, ekonómka, matka

Erik Zbiňovský, profesionálny rybár a sprievodca, otec

Beáta Zbiňovská, komunikačný kouč, matka

[emailpetition id=“26″]

LOZ: Lekárky majú právo byť matkami a nesmú byť za to trestané!

Hromadné pripomienky k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Lekárske odborové združenie sa stotožňuje s pripomienkami svojich členov lekárov a lekárok rezidentského programu:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Úplné znenie pripomienok pokračuje nižšie.

[emailpetition id=“25″]

Hromadné zásadné pripomienky k návrhu zákona,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 LP/2018/92

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/92

 

Všetky pripomienky sú zásadné 

 

Všeobecné pripomienky:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Bod 4 návrhu sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zákonná úprava môže vzhľadom k svojmu cieľu nakoniec pôsobiť kontraproduktívne. Sprísňovanie podmienok na ukončenie štúdia stanovením maximálnej doby štúdia nemusí dôjsť k len k pozitívnemu efektu, ktorým sa zrejme myslí urýchlené dokončenie štúdia, ale aj  k podstatným negatívnym efektom, keď bude v konečnom dôsledku v zdravotníckom systéme menej pracovníkov, ktorým zákonom nepredpokladané dôvody neumožnili ukončiť štúdium v štandardnom čase. Napr. vzdelávanie a prax v zahraničí a pod.

Druhým negatívnym efektom, je spomalenie prísunu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov do systému v prípade existencie čiastočných prekážok, napr. rodičovská dovolenka a pod. Počet žien, ktoré sa stávajú lekárkami je vyšší ako počet mužov, preto pôjde o významnú časť, na ktorú bude mať táto úprava vplyv. Ustanovením sa obmedzujú ich možnosti vykonať si špecializačné štúdium popri plnení iných povinností. Právna úprava predpokladá iba výber medzi prerušením a pokračovaním.

 

V bode 7 návrhu, § 39a sa mení ods. 2 a znie:

„(2) Ak v § 102af ods. 5 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva zamestnávateľovi účastníka rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna rezidenta podľa osobitného predpisu31d) vo výške 1,25 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mzda a náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje vrátane odvodov zamestnávateľa za poskytnutú  mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna alebo jej pomernú časť v prípade pracovného pomeru rezidenta na kratší pracovný čas.“

 

Odôvodnenie:

Náhrada mzdy sa vzťahuje na čas pracovného voľna počas prípravy na skúšky počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu na oddelení avšak počas riadneho výkonu práce v zamestnaní v ktorom získava rezident praktické skúsenosti a rieši praktické prípady liečenia pacientov rezident/ zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / jeho zamestnávateľa.

Podľa čl. 3 Zákonníka práce Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Podľa § 1, ods. 2 Zákonníka práce je závislá práca práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Ak by sme pripustili, že rezidenti sú iba študenti, ktorým sa poskytuje vzdelanie znamenalo by to, že neexistuje žiadny dôvod, aby boli s nimi uzatvárané pracovné zmluvy. Išlo by o zastrený nulitný právny úkon, keďže obsahom pracovnej zmluvy má byť výkon práce pre zamestnávateľa.

Rezidentov však potrebuje aj zamestnávateľ ako zamestnancov, pretože vykonávajú činnosť neatestovaného lekára a zároveň aj vďaka nim napĺňa zamestnávateľ personálne normatívy.

Malo by byť jasné, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi rezidentovi plnú sumu aj za prácu nadčas, hoci nie je poskytnutá ministerstvom ako príspevok na mzdu a náhradu mzdy.

Uvedená úprava ráta aj so skrátenými úväzkami pre rezidentov. Cieľom je urýchlené získanie špecializácie aj pre lekárky – matky, ktorým sa umožňuje, aby počas rodičovskej dovolenky mohli uzatvoriť  čiastočný pracovný úväzok a tak sa rýchlejšie priblížiť k ukončeniu rezidentského štúdia. Uvedenou koncepciou sa napĺňa  programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala „naďalej podporovať zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ako aj vyrovnávanie rodových rozdielov, napríklad v mzdovej oblasti a začleňovaní znevýhodnených skupín žien na pracovný trh.“

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 9 navrhujeme vypustiť písm. a) a c).

 

Odôvodnenie:

Rezident je podľa svojej pracovnej zmluvy povinný odpracovať poskytovateľovi čas zodpovedajúci jeho pracovnej zmluve. V prípade, ak pôjde o čas v rámci dohodnutého pracovného času nie je potrebné túto povinnosť riešiť. Avšak pridávanie povinností služieb nad tento rámec bez riadnej protihodnoty za prácu je neprípustné. Nevidíme žiaden dôvod, aby sa s rezidentami nakladalo inak ako s ostatnými zamestnancami. Majú nárok na platbu za služby. Nepredpokladáme, že sa budú počas služieb t. j. pracovnej pohotovosti na pracovisku iba pozerať. Vzhľadom k obmedzenej sume na mzdu na 1,25 násobok priemernej mzdy by išlo o znevýhodňovanie rezidentov oproti iným zamestnancom – lekárom v špecializačnej príprave.

Prakticky zároveň ide o právne pochybnú konštrukciu, pretože slovo „služba“ nie je definované a rovnako nie je definovaný jej rozsah. Rozsah a obsah tohto pojmu by bol výlučne v rukách zamestnávateľa.

Čo sa týka povinnosti úspešne ukončiť rezidentské štúdium zrejme by išlo o prvú zákonom definovanú povinnosť úspešne ukončiť vzdelávanie v Slovenskej republike. Následné naviazanie pokút na tento typ povinnosti nepovažujeme za vhodné. Navrhujeme sa vrátiť od systému správnych pokút na vrátenie finančných prostriedkov.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 11 navrhujeme vypustiť slová „najviac na tri roky“.

Odôvodnenie

Účelom materskej a rodičovskej dovolenky je realizácia ich ústavného práva na rodinný život, ktorý by mali ostatné zákony rovnako rešpektovať, ako to rešpektujú iní zamestnávatelia. Narušenie pozitívnych efektov tejto právnej úpravy dostáva lekárky – matky pred stresujúci výber medzi likvidačnými  finančnými sankciami  a dieťaťom. Takejto voľbe nemáme právo matky – lekárky vystaviť.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. a) navrhujeme nahradiť nasledovným textom:

 „a) začať do dvanástich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo b) na plný pracovný úväzok,“

Odôvodnenie

Na základe odborných skúseností sa doba troch mesiacov javí ako nerealistická na vybavenie novej ambulancie, ku ktorej môže dochádzať. Pôvodná ambulancia nemusí byť cenovo dostupná alebo nemusí byť voľná.  Môžu nastať komplikácie s VÚC, ktoré majú v danej veci kompetenciu. Cieľom nemá byť penalizácia, ale podpora čím skoršieho prevádzkovania ambulancie.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „súvisle“.

Odôvodnenie

Nevidíme dôvod na uplatňovanie pokút kvôli tomu, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude súvislé.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme nahradiť slová „určenom ministerstvom zdravotníctva za slová „dohodnutom písomne s rezidentom“

Odôvodnenie

Túto povinnosť doposiaľ rezidenti nemali, ak chce ministerstvo začať ukladať tieto povinnosti navrhujeme, aby  táto povinnosť bola jasne deklarovaná  zmluvne už na začiatku štúdia. Clara pacta, boni amici. V tomto prípade sú vopred dané povinnosti a práva a neznamená to,  že lekár z Trnavy dostane povinnosť otvoriť si ambulanciu v Prešovskom kraji či Košickom kraji.Text zároveň umožňuje aj neskoršie zmeny so súhlasom rezidenta.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme na konci textu doplniť text: „Rezident je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť päť rokov počas sedemročného obdobia, ktoré plynie odo dňa úspešného absolvovania špecializačnej skúšky a predlžuje sa o obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky alebo obdobie rodičovskej dovolenky. Rezident nie je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa tohto písmena, ak sa stal trvale práceneschopným alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.“

Odôvodnenie

Návrh spresňuje povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť počas 7 ročného obdobia, ktoré umožňuje prihliadať aj na špecifické situácie. Toto 7 ročné obdobie zahŕňa aj vybavovanie ambulancie, či iné bližšie nešpecifikované situácie a zároveň jasne dáva mantinely preto, aby sa  vyhlo akémukoľvek  špekulatívnemu správaniu. Uvedenou povinnosťou a následnými likvidačnými sankciami  nezaťažuje prípady hodné osobitného zreteľa  najmä trvale invalidné osoby či osoby v terminálnych štádiách choroby.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, navrhujeme doplniť nový odsek (18) a (19) ktoré znejú:

 (18) Rezident je povinný ministerstvu zdravotníctva na základe jeho výzvy vrátiť finančné prostriedky

a) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident neukončil úspešne rezidentské štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa § 39b ods. 9 písm. b),

b) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b) po 12. mesiacoch od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky,

c) vo výške 2 000 eur za každý rok, ktorý rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b).

 

(19) Povinnosť rezidenta  na vrátenie finančných prostriedkov nevzniká, najmä ak

a) ministerstvo zdravotníctva v priebehu rezidentského štúdia zastavilo poskytovanie nákladov na rezidentské štúdium podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, pretože sa rezident bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

b) rezident nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, xx)“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu xx) znie:

„xx) § 63, ods. 1 písm. c) Zákonník práce.“.“.

 (číslo poznámky sa primerane prečísľuje)

Odôvodnenie

Rozhodnutie poskytovať zamestnávateľovi plnú náhradu mzdy za rezidenta je rozhodnutím ministerstva. Preto by mala náhrada v prípade nesplnenia podmienok reflektovať aj to, že rezidenti odviedli prácu pre zamestnávateľa a za túto odvedenú prácu si zaslúžia odmenu. Zároveň je však potrebné stanoviť sankcie, ktoré by boli dostatočne odradzujúce od špekulatívneho postoja k vzdelávaniu, ktoré štát podporuje. Hoci v Českej republike sa zákonná povinnosť náhrady za vzdelávanie vypustila úplne sme ochotní v tejto veci nájsť kompromis a ponechať kompromisné riešenie, ktoré dáva ministerstvu právo žiadať polovicu poskytnutej sumy od rezidenta. Polovica superhrubej mzdy znamená vlastne skoro celú čistú mzdu, ktorú v skutočnosti rezident dostal vyplatenú za svoju prácu a preto pôsobí mimoriadne odradzujúco od špekulatívneho postoja.

Z úhrad sa vypúšťa suma na administráciu, odmeny školiteľov, ochranné prostriedky pretože tieto sumy nie sú vôbec ovplyvniteľné rezidentom a stanovenie bližšie nešpecifikovaných úhrad vo výškach, ktoré nie sú jasne určené a odôvodnené nepovažujeme za žiadúce. Máme informácie, že ide o sumy v hodnote minimálne niekoľko stoviek eur mesačne.

 

V bode 15 návrhu, § 82, ods. 6 navrhujeme vypustiť písm. g, h, i a j).

Odôvodnenie

Návrh mení povahu povinnosti vrátiť poskytnuté financie na povinnosť zaplatiť pokutu. Ostáva otázkou, či zaniknú občianskoprávne nároky na náhradu škody vo vzťahu k porušeným povinnostiam. Definičná  konštrukcia pokuty o zániku nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti nič nehovorí.  Pokuta je správna sankcia. Správna sankcia by však mala zaväzovať k možnému a splniteľnému cieľu. Povinnosť úspešne ukončiť štúdium je veľmi raritná v Slovenskej republike.

Zachráňme Kláštor Karmel v Košiciach

Vážený pán primátor Mesta Košice, vážení poslanci Mestského zastupiteľstva Mesta Košice, my, dolupodpísaní občania, sa v súlade so Zákonom o petičnom práve č. 85/1990 Zb. obraciame na Vás vo vážnej veci verejného záujmu:

Záchrana Kláštora Karmel v Košiciach

Podpísať petíciu

Sestry bosé karmelitánky, ktoré existujú od 16. storočia vo väčšine krajín sveta, postavili kláštor na sídlisku KVP v roku 1995. Košičania tým získali duchovnú perlu, keďže sestry podľa prísnej pápežskej klauzúry kontemplatívne žijú iba v ohraničenom priestore svojho kláštora a priľahlej záhrady, kde sú napokon aj pochovávané. Sestry postavili kláštor v tichom prostredí, kde podľa pôvodného územného plánu nebola plánovaná rozsiahla výstavba. Na prelome rokov 2015/2016 prebehla podpisová akcia na podporu sestier karmelitánok ohľadom výstavby obytného súboru „POVRAZY“ na pravej strane od ich pozemku. Investor tam citlivo znížil zastavanosť územia aj výškovosť budov, takže intimita sestier karmelitánok z pravej strany ostane zachovaná. Vľavo od kláštora sa nachádza pozemok patriaci jazdeckému klubu. Jazdecký klub ho získal od mesta Košice za cenovo výhodných podmienok s tým, že na ňom vybuduje jazdecký areál (viď kúpna zmluva č.971/2006 medzi Mestom Košice a Jazdeckým klubom EMCAR). Aktuálne však investor spojený s jazdeckým klubom na tomto pozemku plánuje namiesto výstavby jazdeckého areálu výstavbu viacpodlažných obytných domov. Ide o konanie v rozpore s podmienkami kúpnej zmluvy, navyše zásadným spôsobom narúšajúce intimitu sestier karmelitánok, ktorá je potrebná k plneniu ich poslania – tichým modlitbám za dobro sveta v skrytom spôsobe života.

Situáciu plánovanej výstavby si môžete pozrieť na tomto odkaze: Situácia – Kláštor Karmel II a areál Zlatá podkova

P E T Í C I A 
ZACHRÁŇME KLÁŠTOR KARMEL V KOŠICIACH II.

My, dolupodpísaní občania, žiadame primátora mesta Košice a poslancov Mestského zastupiteľstva Košice o dodržanie podmienok kúpnej zmluvy č.971/2006 medzi Mestom  Košice a Jazdeckým klubom EMCAR – žiadame zablokovanie akejkoľvek výstavby, ktorá by znemožnila v budúcnosti vybudovať plánovaný jazdecký areál na uvedenom pozemku (parcela č. 1624/575 kat. územie Grunt, Mestská časť Košice – sídlisko KVP). Zároveň žiadame o definitívne stavebné utíšenie bezprostredného okolia Karmelu v Košiciach zmenou územného plánu.

[emailpetition id=“24″]

Petíciu podávajú :

 1. Romana Šerfelová, Jazvečia 68, 040 13 Košice – Ťahanovce, zástupca petičného výboru
 2. Eduard Adamčík, Klimkovičova 1, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, člen petičného výboru
 3. Michal Müller, Myslavská 91, 040 16 Košice – Myslava, člen petičného výboru
 4. Lýdia Benderová, Hemerková 13, 040 23 Košice – Sídlisko KVP, člen petičného výboru

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Romana Šerfelová, Jazvečia 68, 040 13 Košice – Ťahanovce, zástupca petičného výboru, nar. 22.2.1970

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.


Čo môžeme ešte  urobiť?

 1. Šírme túto petíciu zdieľaním na sociálnych sieťach facebook a pod. stačí kliknúť na ikonku sociálnej siete, ktorá je na tejto stránke.
 2. Môžeme si stiahnuť fyzickú formu petície tu Petičný hárok a dať ju podpísať aj tým, ktorí nepoužívajú počítač. Vyplnené podpisové hárky (aj čiastočne), prosím, pošlite do 20.1.2018 na adresu: Mgr. Marta Gregová, Slovenská 81, Košice – Sever 040 01

Nie ste hlasom občanov, odstúpte!

Celoslovenská výzva

Nie ste hlasom občanov, odstúpte!

Výzva na odstúpenie poslancov mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 16.2.2017 ste vy, poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí ste nepodporili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave zmarili historicky najúspešnejšiu petíciu v jej dejinách a napľuli do tváre 136.139 Bratislavčanov.

Volilo Vás mnohonásobne menej ľudí ako je tých, ktorí podpísali petíciu proti hazardu. Spreneverili ste sa zastupiteľskej demokracii, nie ste zástupcami Bratislavčanov, ale zastupujete záujmy niekoho iného.

Oklamali ste nás, keď ste všetci petíciu proti úplnému zákazu hazardu podpísali.
Oklamali ste nás, keď ste pred troma týždňami hlasovali za to, aby primátor pripravil všeobecne záväzné nariadenie o úplnom zákaze a aby vyhovel našej petícii v plnom rozsahu.

POSLANCI

Milan Jambor, Devínska Nová Ves (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 1 975)
Peter Hanulík, Dúbravka (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 2 537)
Iveta Hanulíková, Karlova Ves (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 3 236)
Radoslav Olekšák, Lamač (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 1 305)
Katarína Augustinič, Nové mesto (NEKA, počet hlasov: 3 518)
Vladimír Bajan, Petržalka (NEKA, počet hlasov: 4 486)
Marián Greksa, Petržalka (NEKA, počet hlasov: 7 618)
Ľudmila Farkašovská, Petržalka (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 4 700)
Oliver Kríž, Petržalka (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 4 530)
Milan Černý, Podunajské Biskupice (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 1 640)
Martin Kuruc, Vrakuňa (NEKA, počet hlasov: 1 281)
Radovan Jenčík, Rusovce (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 854)
Martin Chren, Ružinov (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ, počet hlasov: 4 269)
Slavomír Drozd, Ružinov (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 4 827)
Martin Borguľa, Staré Mesto (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 3 899)
Soňa Svoreňová, Vrakuňa (NEKA, počet hlasov: 803 )
Roman Weinštuk, Záhorská Bystrica (NEKA, počet hlasov: 582)

nie ste hodní, aby ste boli naďalej našimi zástupcami, preto Vás vyzývame, aby ste sa vzdali mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a všetkých svojich verejných funkcií.

Vyzývame primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby okamžite odvolal 1. námestníka primátora Milana Černého a námestníčku primátora Ľudmilu Farkašovskú, ktorí nepodporili zákaz hazardu!

Tím Zastavme hazard, V Bratislave 20.2.2017

[emailpetition id=“19″]