Nenúťte školy klamať o pohlaví pán Gröhling, po druhé!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo školstva SR

Vážený pán minister,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste napriek svojmu liberálnemu svetonázoru rešpektovali presvedčenie väčšiny slovenskej populácie vo vzťahu k hodnotám rodiny a manželstva, minimálne zaujali aspoň objektívny neutrálny postoj a akceptovali pripomienky ku školskému zákonu.

16009 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu školského zákona LP/2021/105 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmenou školského zákona chcete donútiť všetky školy aby vydávali „odpisy z dokladov“ v ktorých majú uvádzať po neskoršej zmene pohlavia bývalého žiaka nové meno a priezvisko, pohlavie a rodné číslo žiaka, ktoré sa nezhoduje s pôvodne vydaným dokladom o vzdelaní. Nesúhlasíme s tým, aby štát nútil školy a ich predstaviteľov klamať a falšovať doklady o vzdelaní. Nejde o žiadny „odpis z dokladu“.  Ide o falšovanie reality a pôvodne riadne vydaného  dokladu v zhode s realitou. Na škole, ktorú chce štát donútiť vydať nepravdivý odpis z dokladu o získanom vzdelaní neštudovala pred zmenou pohlavia napríklad žiadna „Violetta Nováková“ ak tam v skutočnosti študoval „Ján Novák“. Výkony, napríklad v telesnej výchove dosahoval/a buď ako muž alebo ako žena.

Skutočným dôvodom je presadzovanie transexuálnej ideológie, ktorú je potrebné odmietnuť. Ide o veľmi agresívnu ideológiu, ktorá okamžite útočí dokonca aj na feministky.

Nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví aj sfalšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Problémy možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

a.     zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby,

b.      zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

c.      pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím. (https://www.thesun.co.uk/news/7197153/transgender-rapist-women-inmates-in-jail/),

d.     poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru,

e.      zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.  

Uvedená právna úprava zasahuje do ústavne garantovanej slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.

Konkrétne pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu sú uvedené nižšie.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu školského zákona

 

LP/2021/105 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/105/pripomienky/zobraz

 

1.     V čl. I, za bod 10 navrhujeme doplniť nový bod 11, ktorý znie:

 „11. V § 3 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

 „t)   rešpektovania práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená e) až t). .“

 

Odôvodnenie:

Predseda vlády v posledných dňoch vyhlásil, že potrebujeme, aby sa Slovensko stalo čo najrýchlejšie pro-rodinným štátom. Táto zmena prispieva k posilneniu rodiny a rodičov a odstraňovaniu ich strachu z ideologizácie výchovy a vzdelávania.

Navrhovaná úprava medzi princípy výchovy a vzdelávania zaraďuje aj rešpektovanie práv rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Napĺňa sa tým ustanovenie článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práva základných slobôd, ktoré doposiaľ nebolo aproximované do školského zákona:

„Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Rovnako je tento návrh v zhode s čl. 41 ods. 4 Ústavy SR: „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“

Princíp rešpektovania práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením predmetom našich medzinárodných záväzkov, ktoré až do dnešnej doby neboli jasne premietnuté do školského zákona.

Argumenty prečo by princíp inklúzie nemal byť začlenený ako štvrtý princíp obsahuje predchádzajúca pripomienka k bodu 7. Vypustenie tohto pojmu neznamená žiadnu zmenu, integrácia zdravotne postihnutých bola zabezpečená už predchádzajúcimi úpravami.

 

2. V čl. I, bode 7 navrhujeme v navrhovanom § 2, písm. ac) za slová „uskutočňuje po“ doplniť slová experimentálnom overovaní a“  

 

Odôvodnenie

Alternatívny vzdelávací program alebo alternatívny výchovný program musia prejsť experimentálnym overovaním. Upustenie od tejto garancie je hazardom na našich deťoch.

Rovnako ako pri liekoch sa nepreskakujú fázy, ale preukazuje sa to, že nemajú negatívne vedľajšie účinky odborníkmi. Tvorca alternatívneho vzdelávacieho programu musí preukázať, že je bezpečné pre deti. Preto pripustiť zmenu legislatívy  a odsúhlasiť  alternatívne programy bez experimentálneho overovania je hazardom na deťoch. Kontrola ex post po schválení štátnou školskou inšpekciou je nedostatočná.

Zabezpečuje sa tým aj právo rodičov nedať na experimentálne vyučovanie na svojom dieťati informovaný súhlas. V prípade alternatívneho vzdelávacieho programu už táto garancia mizne.

Úlohou štátneho vzdelávacieho programu alebo výchovného programu je práve zabezpečenie jasných hraníc vzdelávania.

Rodičia majú dôveru v to, že školy sú bezpečnými prostrediami a že schválený obsah nenarušujú ich práva vychovávať svoje deti v súlade s ich hodnotovým presvedčením. Nie je možné, aby sme  vzdelávanie a výchovu podriadili iba súhlasu školy a každý si učil čo chcel. Znižuje sa tým transparentnosť a obchádza celospoločenská diskusia.

Rodičia sa totiž môžu  dostať do veľmi komplikovanej a zložitej pozície aj vzhľadom k spádovým oblastiam po zmene programov vzdelávania na alternatívne, s ktorým nesúhlasia:

a) presun na školu, ktorá má iný štátny školský program môže byť náročné a iluzórne napríklad z dôvodu časovej a fyzickej dostupnosti v rurálnych oblastiach,

b) presun dieťaťa na inú školu môže byť včas nerealizovateľný v prípade škôl v potrebnom bezpečnom časovom horizonte, ktorý by zabránil vzniku negatívnych dôsledkov v prípade, ak rodič nesúhlasí s obsahom vzdelávania.

 

3.  V článku I, za bod 41 sa dopĺňa nový bod 42 (ostatné body sa prečísľujú):

„42. Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Rešpektovanie  práva rodičov na výchovu a vzdelávanie v etických otázkach

(1)  Škola rešpektuje právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Rodič má právo na to, aby mu bol vopred sprístupnený celý obsah, metodika a ciele výchovy alebo vzdelávania, ak o to požiada. Škola nesmie vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania  alebo  eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas.“.“

 

Odôvodnenie:

Navrhovaná úprava deklaruje záujem štátu na rešpektovaní práva rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Štát jednoznačne deklaruje, že  nemá žiadny záujem na vzniku konfliktov medzi školou a rodičom najmä v citlivých etických otázkach, v ktorých plne rešpektuje práva rodičov.

Napĺňa sa tým ustanovenie článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práva základných slobôd: „Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Podľa Čl. 41 ods. 4 Ústavy SR ods. „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“

Uvedená navrhovaná úprava je v plnej zhode so základným predpisom v oblasti rodičovských práv a to  § 30, ods. 1 zákona o rodine, podľa ktorého „Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“.“

 

4. Navrhujeme vypustiť v článku I bod 56 a tiež novelizovať zákon o vysokých školách tak, aby bolo z nich obdobný text vypustený.

 

Odôvodnenie

Predpokladané zvýšenie agresivity. Čas ukázal, že útoky transexuálnej lobby pri presadzovaní ich požiadaviek sú veľmi agresívne a každý ústupok vedie k ďalšiemu zvýšeniu ich agresivity. Dokladom toho sú útoky, sankcie aj voči feministickým legendám ako je napríklad J. K. Rowlingová, pokiaľ vyjadríte nesúhlas s ich presvedčením či pocitmi. (https://dennikslovensko.sk/49581/rowlingova-nesuhlasila-s-hormonalnou-terapiou-a-chirurgickou-zmenou-pohlavia-u-deti-odniesli-si-to-jej-odtlacky-ruk/)  J.K. Rowlingová čelila agresívnym vandalským útokom na jej ocenenia a prejavom nenávisti napriek tomu, že sa mnohokrát zastala homosexuálnej menšiny. Stačilo prejavenie nesúhlasu s transexuálnou agendou. Tejto agresivite sa dá zabrániť iba pokojnou láskavou argumentáciou a trvaním na pravde.

Štát núti školy a ich predstaviteľov touto úpravou klamať a falšovať. Nejde o žiadny „odpis z dokladu“.  Ide o falšovanie reality a pôvodne riadne vydaného  dokladu. Na škole, ktorú chce štát donútiť vydať nepravdivý odpis z dokladu o získanom vzdelaní neštudovala pred zmenou pohlavia napríklad žiadna „Violetta Nováková“ ak tam v skutočnosti študoval „Ján Novák“. Výkony, napríklad v telesnej výchove dosahoval/a buď ako muž alebo ako žena.

Skutočne jediným dôvodom je presadzovanie transexuálnej ideológie, ktorú je potrebné odmietnuť. Ministerstvo školstva zastiera tento zámer tým, že sa tým vyrieši aj zmena mena po osvojení. Osvojenec však na praktické účely takéto pozmenené doklady nepotrebuje. Postačí mu jeho identifikácia dokladu rodným číslom. Podobne ako nikto nerieši situáciu po zmene priezviska po sobáši, pričom v tomto prípade zmena zasahuje oveľa viac osôb.  Vzdelanie po zmene priezviska pri prijatí priezviska manžela sa uznáva, rovnako ako sa uznáva vzdelanie osoby, ktorá si dala zapísať zmenu pohlavia aj bez tejto zmeny.

Znižuje sa tým ochrana poskytovaná ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  Táto téza je pochopiteľná a rozumná. Feministka J. K. Rowlingová sa vyjadrila ironicky k  „newspeaku“, ktorý, aby sa vyhol pojmu „žena“ pri ženách, ktoré sa cítia byť mužmi, uprednostňuje nový termín – „ľudia, ktorí menštruujú“. Rowlingová na adresu tohto novotvaru publikovala poznámku: „Ľudia, ktorí majú menštruáciu? Prisahala by som, že sa im nejako hovorí. Pomôžte mi s tým niekto. Žany? Žumy? Žedy?“

Zvyšuje sa ohrozenie akademickej slobody vrátane slobodného vedeckého bádania bez prenasledovania. Na prejavy agresivity zo strany transexuálnej lobby dnes stačí aj to, ak sa zastanete britskej vedkyne May Forstaterovej, ktorá tvrdila, že transsexuálne ženy nemôžu nikdy dokonale zmeniť svoje biologické pohlavie, čo vedkyňu nakoniec aj stálo kariéru. Pritom ide o pravdivé tvrdenie. Opäť, aj ľudia ako feministka J. K. Rowlingová čelila agresívnemu a nenávistnému správaniu iba za to, že nesúhlasila so sankciami voči citovanej vedkyni.

Zvyšuje sa tým diskriminácia voči ženám. Rovnaký hnev transexuálnej lobby pocítila aj Martina Navrátilová, zástankyňa lesbickej komunity. Navrátilovej vyjadrenie na jej pravidelnom blogu, ktorý publikuje web Sunday Times označila transgendrové „športovkyne“ ako „mužov, ktorí chcú byť ženami.“ K tomu dodala, že možnosť ich súperenia s ostatnými ženami je podvodná a neférová: „Nemôžete len tak sami seba vyhlásiť za ženu a zrazu potom súťažiť so ženami. Musia existovať nejaké štandardy, a to že má niekto penis, ale bude súťažiť so ženami, týmto štandardom nezodpovedá.“ Po zverejnení svojho blogu sa okamžite ocitla na čiernej listine a predstavitelia združenia Trans Actual jej slová označili za „poburujúce a hlboko transfóbne.“ Martina Navrátilová tlak neustála a sa musela ospravedlniť.

Ide o zásah do náboženskej slobody. Katolícke školy sú vedené katolíckymi predstaviteľmi a učiteľmi. Aj im sa ukladá povinnosť klamať (čo je v rozpore s ich vierou) a v dokladoch tvrdiť, že na ich škole neštudoval muž, hoci tam študoval, ale že tam študovala žena, ktorá tam v skutočnosti neštudovala. Zároveň katolícka cirkev verí, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Zmena pohlavia pre nich znamená pre nich odmietnutie Božieho stvorenia.

Uvedená úprava sa dostáva do rozporu so znením medzinárodnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o výchove a vzdelávaní.  Podľa čl. I, ods. 4 tejto zmluvy „riaditeľ školy schvaľuje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.“ Vnútorný poriadok, ktorý by umožňoval vydávanie falošných odpisov dokladov o vzdelaní bez opory v realite by bol v rozpore so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania. A contrario, ak by dôvodom na neuznanie dokladu Slovenskou republikou bolo to, že cirkevná škola  nevyhovie žiadosti a vystaví skutočný odpis dokladu bolo by takéto neuznanie dokladu o vzdelaní v rozpore s čl. 13, ods. 4 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podľa ktorej „Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia v školách a školských zariadeniach uvedených v odseku 1 v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa v štátnych školách a školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky pre platnosť dokladov o absolvovaní štúdia vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach.“

Podporne platí, že v  čl. I, bod 7 Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o výchove a vzdelávaní sa Slovenská republika zaviazala, že nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.

Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví sfalšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Problémy možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

a.     zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby,

b.      zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

c.      pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím. (https://www.thesun.co.uk/news/7197153/transgender-rapist-women-inmates-in-jail/),

d.     poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru,

e.      zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.  

Uvedená právna úprava zasahuje do ústavne garantovanej slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Biologický muž si môže úprimne veriť o sebe, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž.

Podstatou definície pojmu muž a žena je najmä biologická realita a význam. Biologické pohlavie sa v skutočnosti zmeniť nedá a preto sa doposiaľ nepodarilo ani pri využití najmodernejšej techniky medicíny spôsobiť, aby biologický muž porodil dieťa a stal sa matkou. Rovnako ako sa nepodarilo dosiahnuť to, aby biologická žena oplodnila mužským pohlavným orgánom ženu a splodila tak dieťa. Biologickým účelom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich pohlaví je reprodukcia ľudskej populácie.

Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom a vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

Argument dôvodovej správy je veľmi slabý. Judikatúra je súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Jedno súdne rozhodnutie netvorí judikatúru, a už vôbec nie vtedy, ak ide  súdne rozhodnutie len jedného  súdu prvého stupňa. Kým daná vec  neprešla ani odvolacími súdmi a zjednotením judikatúry Najvyšším súdom SR nemôžeme hovoriť ani o stabilnej a zjednotenej judikatúre. A ani judikatúra nemôže byť dôvodom na takéto nepravdivé zmeny a falšovanie histórie, skôr ako podnet na úpravu legislatívy, aby k takýmto excesom nedochádzalo. Odôvodňovanie návrhu aktivitou pani ombudsmanky nie je dostatočným dôvodom, pani ombudsmanka sa viacnásobne prejavila  ako presadzovateľka LGBTI agendy.

Predkladateľ nepredložil zásadné dôkazy o tom, že uvedená zmena na Slovensku nadobudla tak masový  charakter, ktorý by odôvodňovalo  potrebu  riešiť situáciu zákonom.

Pojem "falšovanie" je použitý vo význame uvedenia skutočností a údajov v rozpore s pôvodným dokladom a v ňom obsiahnutou objektívnou realitou existujúcou v čase vystavenia. Pojem "klamstvo" a "klamať" je použitý vo význame tvrdenia existencie skutočností, ktoré v čase vydania dokladu neexistovali".

 


[1] https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie#cite_note-Slnko-1

[2] https://dennikslovensko.sk/67671/rozmanitost-je-dar-vyhrame-tento-boj-recnila-jankovska-na-lgbt-pochode-v-roku-2014/

[3] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 387

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 692

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 141

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

18 názorov na podpis

 • Ľubomír Ježo st.

  Božie mlyny melú pomaly, ale iste a na každú opicu, má Pán Boh palicu (časom .-)

 • Tomáš Baxa

  Európa ak sa vráti ku kresťanským koreňom, tak ožije. V opačnom prípade zmizne z mapy sveta. Nahradia ju iné rasy.

 • Lena

  Tak, ako často zdôrazňuje vo svojich kázňach otec Kuffa, že vláda zlých je zbabelosť dobrých. S Božou pomocou musíme bojovať za to, z čoho sa liberálny svet vysmieva. Ale Boh sa vysmiať nedá.

 • Peter

  liberálna a progresívna morálka je zvratena a je našou povinnosťou!!!!!!!! ju odmietnuť ( a hlavne sa modliť ruženec)

 • Radosalv Szabados

  toto je úplne choré čo sa deje , všetko ide podľa plánu , toto je spôsob akým chcú škodiť našim deťom a zámerne ich zmanipulovať ..na západe obrovský nárast …..treba to zastaviť otom bol aj Istanbulský dohovor impletemtácia gender ideológie všade západ je chorý

 • Jana

  Súhlasím a vlastizradcovia nech to idú prezentovať do USA.

 • Eva

  18 Boží hnev z neba sa zjavuje proti každej bezbožnosti a neprávosti ľudí, ktorí neprávosťou prekážajú pravde. 19 Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť; Boh im to zjavil. 20 Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. 21 Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. 22 Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. 23 Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. 24 Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. 26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielenže to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní.

 • Mária Valachová

  súhlas

 • Katarina Kopplin

  Priklanam sa k peticii a ziadam o dodrziavanie nasich tradicii a vzdelavania deti k uvedomovaniu si svojho vlastneho pohlavia.

 • Rastislav

  Ja by som skôr čakal zdvihnutý hlas predstaviteľov cirkví (áno spoločný hlas) proti tomuto zákazu a ich návrh na riešenie. Pozrite sa na situáciu v DSS, Domovoch dôchodcov, ako tí ľudia trpia.

 • Daniel Kosmel

  Súhlasím!

 • Ladislav Bittšanský

  Je zo zápas Davida s Goliášom,ale ako vieme,môže byt víťazný,keď ako David pôjdeme do nehov mene nášho živého Boha.

 • PETER

  Naši prarodičia v RAJI boli Adam a EVA tak,ako ich stvoril BOH ako muža a ženu ich stvoril a nik nemá právo meniť pohlavie.Všetky tieto zvrátenosti LGBTI treba odsúdiť a nie ich propagovať.

 • Margita Potocká

  Je to ohavnosť. Liberáli využívajú čas, keď nemôžeme v uliciach protestovať. Zneužívajú nevedomosť ľudí, osveta je v tomto smere medzi ľuďmi slabá, alebo žiadna. Moje rovesníčky okolo osemdesiatky nemajú internet, noviny nečítajú, s vnúčatami sa na túto tému nerozprávajú. Pravda je v Bohu. Boh stvoril človeka, ako muža a ženu ich stvoril a povedal „milujte sa a množte a naplňte zem“. Posledné napomenutie sme dostali, keď bola zničená Sodoma, v tomto novopohanstve rovnako zahynieme. Veď Boh je s nami, musíme to zastaviť, lebo keď tu bude zákon, budú nasledovať sankcie a väzenie. Máme skúsenosť s potratovým zákonom, že v parlamente nie je vôľa ho novelizovať, alebo zrušiť, radšej tí istí liberáli navrhujú naviac chemický potrat.

 • Marta Holubová

  V plnom rozsahu s vami (iniciatormi petície)SÚHLASÍM!!!

 • Adrian

  cele LGBTI+QMSVVKQVV+++++ nech si vezmu na zapad, tu na to nie sme zvedavy

 • JUDr, Ján Dreveňák

  Súhlasím

 • Kataína Adamicová

  Prísne biologicky. Ženy sa rodia s genetickými znakmi XX, muži XY, ktoré nesú všetky bunky organizmu. Všetky iné tvary sú malformácie. A aj z tých niektoré prežívajú a je potrebné im ako osobám pomáhať. Avšak podľa týchto anomálii sa nemôže pretvárať, formovať a meniť celá spoločnosť a svet…každý primerane mysliaci človek je schopný to pochopiť. Katarína