Povedzte EÚ: Na rodinu nám nesiahajte!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo spravodlivosti SR

Nesúhlasíme s tým, aby Európska únia tvrdila, že klamanie detí o ich otcovi a mame pomáha samotným deťom. Nesúhlasíme s tým, že dve osoby rovnakého pohlavia môžu mať deti, to je biologická nemožnosť.
Nesúhlasíme s tým, aby bolo aj tým, ktorí si dieťa objednali ako produkt a zneužívali na tento účel telá chudobných žien v treťom svete či na Ukrajine uľahčované takéto konanie dosiahnutím právneho rodičovstva, pretože potom sa takéto nemorálne správanie môže len rozšíriť. Ak by Európska únia mala skutočne na zreteli najlepší záujem dieťaťa, potom by prijala v tejto cezhraničnej oblasti pravidlá, ktoré by zabránili takémuto kupovaniu detí či ich vyrábaniu na objednávku.

16329 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2022/736 COM(2022)695 Návrh NARIADENIE RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve

 

 

(Zásadné pripomienky k materiálu LPEU/2022/736 COM(2022)695 Návrh NARIADENIE RADY o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní rozhodnutí a prijímaní verejných listín vo veciach rodičovstva a o zavedení európskeho osvedčenia o rodičovstve  na linku https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2022/736 s termínom pripomienkovania do 7.2.2023. Všetky pripomienky sú zásadné.)

 

Vážené ministerstvo spravodlivosti,

veľmi oceňujeme, že postoj ministerstva spravodlivosti a postoj ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k návrhu EÚ, ktorým sa snaží EÚ donútiť členské štáty uznávať ako rodičov aj osoby, ktoré rodičmi v skutočnosti nemôžu byť.

Nesúhlas, ktorý ste v stanovisku vyjadrili je pre nás zásadný a nosný. Dovoľte však, aby sme vyjadrili aj zásadné pripomienky, ktoré majú za cieľ vylepšiť Vaše stanovisko a argumentačne posilniť jeho záver a rozhodnutie odmietnuť tento návrh EÚ.

Zdá sa totiž, akoby bolo najskôr toto stanovisko pripravené na podporu návrhu EÚ a preto je nevyhnutné ho doplniť o argumenty, aby záver v ňom obsiahnutý nestrácal právnu a morálnu  silu.

Nesúhlasíme s tým, aby Európska únia tvrdila, že klamanie detí o ich otcovi a mame pomáha samotným deťom. Nesúhlasíme s tým, že dve osoby rovnakého pohlavia môžu mať deti, to je biologická nemožnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby bolo aj  tým, ktorí si dieťa objednali ako produkt a  zneužívali na tento účel telá chudobných žien v treťom svete či na Ukrajine  uľahčované takéto konanie dosiahnutím právneho rodičovstva, pretože potom sa takéto nemorálne správanie môže len rozšíriť.  Ak by Európska únia mala skutočne na zreteli najlepší záujem dieťaťa, potom by prijala v tejto cezhraničnej oblasti pravidlá, ktoré by zabránili takémuto kupovaniu detí či ich vyrábaniu na objednávku podľa momentálnych požiadaviek dospelých a nenavrhovala by ho uľahčovať.

Vážené ministerstvo,

ešte raz oceňujeme stanovisko a vyzývame Vás bráňte suverenitu Slovenskej  republiky v rodinných veciach aj tým, že jednoznačne uvediete, že Európska únia nemá právny základ na to, aby takýmto závažným spôsobom zasiahla do samotného jadra výlučnej kompetencie členských štátov.

S úctou

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

 

Konkrétne pripomienky k materiálu:

 

1.    Navrhujeme nahradiť v bode 7 riadneho predbežného stanoviska nadpis za nasledovný:  „Zhrnutie deklarovaného obsahu a deklarovaného cieľa návrhu“ . Táto pripomienka je zásadná. Všetky pripomienky sa vzťahujú k riadnemu predbežnému stanovisku.

 

Odôvodnenie

 

V skutočnosti nie je možné sa stotožniť s tým, že je cieľom návrhu posilnenie ochrany základných práv a iných práv detí, práva na identitu a nediskrimináciu. Právo dieťaťa na otca a matku, ktoré bolo zakotvené v mnohých medzinárodných dokumentoch je nerešpektované a nahrádzané požiadavkami dospelých. Cieľom tohto návrhu je jednoznačne skôr prielom do praxe štátov, ktoré neuznávajú homosexuálne páry za rodičov dieťaťa, pretože minimálne jednému z takéhoto páru chýba biologický vzťah k dieťaťu a v konečnom dôsledku nemôže byť v skutočnosti rodičom dieťaťa v jeho skutočnom význame.

 

2.    V bode 7 navrhujeme doplniť pred slová „Cieľom návrhu“ slovo „Deklarovaným“. Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

Viď pripomienku k názvu bodu 7.

 

3.    Navrhujeme vypustiť vetu: Návrh sa vzťahuje na uznávanie rodičovstva detí s cezhraničným prvkom, bez ohľadu na to, ako bolo dieťa počaté či narodené a bez ohľadu na formu rodiny dieťaťa.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

Rodina má svoju jednoznačnú definíciu.  Odvolávanie sa na rôzne „formy rodiny“ je zastieranie a falšovanie skutočnosti. Rodina je založená na manželstve a/alebo spoločnom rodinnom pôvode.  Iné vzťahy a typy sa môžu volať inak, môžu existovať neúplné rodiny, môžu existovať náhradné rodiny. Všetky sa odvodzujú od významu rodiny, ktorý má ostať  nespochybniteľný a jasný.

 

4.    Navrhujeme vetu „Návrh sa tak vzťahuje aj na deti narodené rodičom rovnakého pohlavia a tiež na uznávanie rodičovstva detí osvojených podľa právneho poriadku členského štátu EÚ, avšak nevzťahuje sa na medzištátne osvojenia.“ Nahradiť vetou: „Návrh presadzuje, aby sa v Slovenskej republike uznávali za rodičov detí aj páry rovnakého pohlavia a tiež uznávanie rodičovstva detí osvojených podľa právneho poriadku členského štátu EÚ, avšak nevzťahuje sa na medzištátne osvojenia.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

Slovenská republika neuznáva za rodičov osoby rovnakého pohlavia, pretože rodina je biologickou skutočnosťou. Rovnako nepovoľuje adopcie detí párom rovnakého pohlavia, pretože aj deti, ktoré stratili rodinu si zaslúžia náhradnú rodinu, v ktorej budú náhradní rodičia vzorom  kreatívneho vzťahu, z ktorého sa môže narodiť nová generácia.

V skutočnosti je návrh snahou o obídenie tejto právnej normy na Slovensku prostredníctvom práva, krajín, ktoré prestali garantovať deťom právo na otca a mamu a pristúpili viac k požiadavkám dospelých. Táto prax uznávania rodičovstva vedie následne k praxi „kupovania“ si detí ako produktov, k bezprecedentnému vykorisťovaniu chudobných žien v chudobných krajinách a ich tela zúženého na náhradné maternice. Príkladom nám môžu byť ukrajinské spoločnosti, stovky detí, ktoré pri vojne ostali v domovoch, neprijatí dieťaťa, ak nie je zdravé a má vady. Odhodené deti vyrastajúce v detských domovoch, ktoré boli vyrobené na „nevydarenú“ objednávku dosvedčujú, že návrhu chýba cit pre ľudské práva detí a pre hlavne pre ľudskosť. Dieťa sa stáva predmetom požiadaviek dospelých, ich „projektom“.  Racionálne dôvody chýbajú.

 

5.    Navrhujeme vypustiť vety: „Návrh sa netýka kompetencií členských štátov EÚ upravovať hmotné normy rodinného práva, akými je definícia rodiny, či určenie rodičovstva v situáciách bez cezhraničného prvku. Nemá tiež dopad na normy členských štátov týkajúce sa uznávania manželstiev či registrovaných partnerstiev uzavretých v cudzine.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

 

Odôvodnenie

 

Návrh v skutočnosti veľmi zasahuje aj keď nie priamo do toho, čo znamená rodina, do hmotných noriem rodinného práva, keďže sa v Slovenskej republike má uznať rodičovstvo osôb, ktoré v zmysle práva SR nemôžu byť rodičmi. Zároveň v rámci princípu „nediskriminácie“ by samozrejme došlo k paradoxnej situácii, v ktorej by riešenia súdov nie je ťažké si predstaviť. Iným občanom EÚ by sa priznali v SR v oblasti rodičovstva vyššie „práva“ ako občanom SR. Nie je možné nevidieť, že návrh prezentuje snahu zvýšiť mieru akceptácie pre uznávanie manželstiev a registrovaných partnerstiev, keďže účelom manželstva je založenie rodiny. Takýto nepriamy vplyv sa nedá vylúčiť. Rovnako nie je ťažké si predstaviť to, že aj páry rovnakého pohlavia si zmenia obvyklý pobyt do krajiny, tak aby boli zapísaní ako rodičia dieťaťa obaja a následne požiadajú o uznanie rodičovstva na Slovensku.

 

6.    Navrhujeme vypustiť vetu: „Avšak právomoc prijímať opatrenia týkajúce sa rodinného práva a práv dieťaťa s cezhraničnými dôsledkami patrí do spoločnej právomoci Únie a členských štátov EÚ.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

Táto kompetencia nie je výslovne uvedená takýmto spôsobom v zmluve o fungovaní EÚ ale nasledovne: „Odchylne od odseku 2 Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupomu stanoví opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Rada sa uznáša jednomy­ seľne po porade s Európskym parlamentom.

 

Rada môže na návrh Komisie prijať rozhodnutie, ktorým sa určujú tie aspekty rodinného práva s cezhraničnými dôsledkami, ktoré môžu byť predmetom aktov prijatých riadnym legislatívnym postupom. Rada sa uznáša jednomyseľne po porade s Európskym parlamentom.

 

Návrh uvedený v druhom pododseku sa oznámi národným parlamentom. Ak národný parlament oznámi svoj nesúhlas do šiestich mesiacov od tohto oznámenia, rozhodnutie sa neprijme. V prípade, že sa nevysloví nesúhlas, Rada môže rozhodnutie prijať.“

 

 

 

7.    Navrhujeme nahradiť vety: „Právny základ pre tento návrh je daný v čl. 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že Rada ustanoví opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Tieto opatrenia môžu zahŕňať prijatie spoločných pravidiel týkajúcich sa medzinárodnej právomoci, rozhodného práva a postupov na účely uznávania rodičovstva v inom členskom štáte EÚ.“ za vety: „Právny základ návrh vidí v čl. 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý stanovuje, že Rada ustanoví opatrenia týkajúce sa rodinného práva, ktoré majú cezhraničné dôsledky. Tieto opatrenia nemôžu byť v rozpore a v úplnej kontradikcii s jednoznačnou kompetenciou členských štátov podľa ktorých oblasť rodinných vecí vrátane právneho postavenia osôb je v právomoci členských štátov EÚ.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

EÚ by mohla takýmto spôsobom prelomiť úplné jadro kompetencie členského štátu, pričom by jednoznačná kompetencia stratila svoj význam a v rámci princípu „nediskriminácie“ by znamenala prielom do každej oblasti vymedzených kompetencií.

 

8.    Navrhujeme nahradiť vetu: „Článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je vhodným právnym základom pre tento návrh.“ Za vetu: „Článok 81 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie nie je vhodným právnym základom pre tento návrh.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

Vykladať si článok 81, ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie bez vnímania toho, že členské štáty nepreniesli na EÚ právo vykonávať v tejto veci kompetencie je nevhodné. EÚ by mohla takýmto spôsobom prelomiť úplné jadro kompetencie členského štátu, pričom by jednoznačná kompetencia členského štátu upraviť si tieto záležitosti podľa svojho hodnotového a ústavného systému bola vážne zasiahnutá, strácala svoj význam a v rámci princípu „nediskriminácie“ by znamenala prielom do oblasti výlučných kompetencií členského štátu.

 

9.    Navrhujeme nahradiť text: „Exitujúce praktické problémy s uznávaním rodičovstva vyplývajú z odlišných pravidiel (najmä právnych domnienok) jednotlivých členských štátov EÚ pre určenie rodičovstva, ako aj rozdielnych kritérií medzinárodnej právomoci a kolíznych noriem, ktorými sa určuje rozhodné právo pre určenie rodičovstva v cezhraničných situáciách. Členské štáty EÚ konajúce individuálne nemôžu uspokojivo odstrániť tieto praktické problémy, keďže uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi EÚ vyžaduje, aby boli pravidlá a postupy členských štátov rovnaké alebo aspoň zlučiteľné.

 

Ciele návrhu teda možno najlepšie dosiahnuť na nadnárodnej úrovni, teda návrh zodpovedá zásade subsidiarity.

 

Cieľom tohto návrhu je uľahčiť uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi EÚ stanovením:

•          uznávania súdnych rozhodnutí,

•          uznávania verejných listín, ktorými sa určuje rodičovstvo so záväzným právnym účinkom a

•          prijímania verejných listín, ktoré v členskom štáte pôvodu nemajú záväzný právny účinok, ale v danom členskom štáte majú dôkazné účinky.

 

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov sa navrhuje harmonizovať aj pravidlá členských štátov EÚ pri určovaní rodičovstva v cezhraničných situáciách týkajúcich sa:

•          medzinárodnej právomoci v prípade určovania rodičovstva a

•          kolíznych noriem, ktorými sa určuje rozhodné právo.

 

Návrh neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov, keďže harmonizuje len normy medzinárodného práva súkromného (pravidlá týkajúce sa právomoci a rozhodného práva na určovanie rodičovstva v cezhraničných situáciách) a:

•          neharmonizuje úpravu vnútroštátneho hmotného práva, pokiaľ ide o vymedzenie rodiny či určovanie rodičovstva,

•          neupravuje ani otázky vymedzenia pojmu manželstvo, registrované partnerstvo či iných zväzkov a ani uznávanie takýchto manželstiev či zväzkov uzavretých v zahraničí,

•          nevzťahuje sa na uznávanie rodičovstva určeného v treťom štáte, ani na súvisiace rozhodnutia či listiny pochádzajúce z tretích štátov a

•          použitie európskeho osvedčenia o rodičovstve je dobrovoľné a nenahrádza rovnocenné vnútroštátne dokumenty obsahujúce dôkaz o rodičovstve (napríklad rodný list).

 

Vzhľadom na uvedené možno návrh vyhodnotiť tak, že je v súlade so zásadou proporcionality.“ nasledovným textom:

 

„Vzhľadom k jednoznačnej kompetencii členského štátu v oblasti rodiny budú a musia existovať rozdiely s uznávaním rodičovstva vyplývajúce z odlišných pravidiel (najmä právnych domnienok) jednotlivých členských štátov EÚ pre určenie rodičovstva, ako aj rozdielnych kritérií medzinárodnej právomoci a kolíznych noriem, ktorými sa určuje rozhodné právo pre určenie rodičovstva v cezhraničných situáciách. Zásady proporcionality je preto narušená a zásada subsidiarity sa nemôže pre chýbajúci právny základ uplatniť.

 

Členské štáty EÚ neplánujú tieto rozdiely odstraňovať, lebo by bola v rozpore s ich identitou a zásada proporcionality a subsidiarity nemôže byť aplikovaná v oblasti, v ktorej leží priamo jadro kompetencie členského štátu, ktorú EÚ nezveril. Harmonizácia musí prebiehať iba v rozsahu, v ktorom neprotirečí princípom, na ktorých stoja základné právne normy štátu v oblasti rodinného práva. Inak by boli v rozpore s jeho verejným poriadkom. Výhrada verejného poriadku bola práve v tejto oblasti mnohokrát napadnutá súdmi, o to viac je potrebné, aby si štát svoju kompetenciu chránil.

 

Návrh by znamenal priznanie nových „práv“, ktoré sú odmietané priamo normami rodinného práva príslušníkom iných členských štátov a nepriznanie týchto práv občanom vlastného štátu, čím by došlo k pnutiu a nárastu súdnych sporov ohľadom nediskriminácie a následne by hrozilo  prelomenie  vnútroštátnych noriem rodinného práva.“ Táto pripomienka je zásadná.

 

Odôvodnenie

 

Vzhľadom k prielomu, ktorý tento návrh predstavuje pre vnútroštátnu právnu úpravu nemôžeme v stanovisku iba konštatovať odmietnutie a celý text stanoviska predkladať ako obhajobu návrhu či  tváriť sa, že zásada proporcionality a subsidiarity je dodržaná. Ba dokonca argumentačne uvádzať ako je to v poriadku, hoci vieme, že po prijatí tohto návrhu hrozí, že bude tento návrh zneužitý a  žalobami napadnutá priamo právna úprava nášho štátu vzhľadom k princípu nediskriminácie.

 

Text stanoviska je vnútorne inkonzistentný a neuvádza žiadne argumenty, ktoré by boli v prospech záveru stanoviska práve naopak, oslabuje rozhodnutie Slovenskej republiky a záver v ňom obsiahnutý.

 

Rovnako sa nemôžeme tváriť, že hoci EÚ členské krajiny takúto kompetenciu nezverili, môže EÚ takýmto spôsobom donútiť členské štáty uznať za rodičov dieťaťa niekoho, kto ním objektívne a ani podľa noriem, ktoré sú v SR postavené na racionálnych biologických základoch stabilných tisícročia nie je. Deti sa nesmú klamať.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

 

 

 

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

3 4 206

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 647

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 103

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

19 názorov na podpis

 • Valéria

  Rodina je pre mňa vytvorená mužom a ženou, ktorí spolu splodia deti, lebo tak je to prirodzene dané. Všetko ostatné je ľudské zblúdenie… kroky proti prírode, a to sa nám vždy vypomstí. Kedysi opačne orientovaných ľudí, či ľudí z rôznymi odchýlkami, či úchylkami odviedli k špecialistovi, aby zistil príčinu a liečil ich. Dnes je už pomaly moderné tolerovať a akceptovať všetko a dokonca to presadzovať silou mocou ako normálne… Zdravý rozum, či úsudok je potlačovaný v zmysle až nezdravej tolerancie a liberálnosti, ktoré zachádzajú do extrémov.
  Bojujme za pravé hodnoty, kým sa ešte dá.

  Držím prsty a prajem pevnú vôľu, výdrž a pevné nervy kompetentným, ktorí to budú presadzovať v našom parlamente.

 • Sylvia Vaniherová

  Súhlasím a podporujem Vaše návrhy.

 • Anka a Janka

  Treba žiť podľa vzoru svätej Rodiny Ježiš, Mária, Jozef.

 • Tomova Jana

  Muž je muž a žena je žena.
  Čo k tomu dodať.
  Ostatné je strata zdravého rozumu a úsudku.

 • Anton Péntek

  držme sa Božieho zákona

 • Dušan Húska

  Rodina je od slova rodiť a na to treba ženu a muža!

 • Dušan Jánošík

  Stotožňujem sa s pozmeňujúcimi návrhmi Aliancie za rodinu. Som za to, aby bola právne uznávaná iba tradičná rodina. Som proti tomu aby EU akýmkoľvek spôsobom zasahovala do výchovy a vzdelávania našich detí, jej doterajšie zásahy už narobili dosť škody.

 • Tereza

  Súhlasím s tým, že rodina je prvé a dokonalé spoločenstvo, veď sám Stvoriteľ toto spoločenstvo ustanovil a dal mu úlohu: v láske plodiť a vychovávať nových ľudí. Je to vlastne participovanie na diele Stvoriteľa. Nikto a nič túto pravdu, nemá právo spochybňovať. Iba sám satan, večný odporca a zlosyn, sa nevie zmieriť vo svojej pýche s touto pravdou a preto, ak keď vie, že sa nikdy nemôže vrátiť na svoje pôvodné miesto
  na nebeskom dvore (pôvodne bol cherubín), sa neustále snaží prostredníctvom ľudí, ktorí mu uverili, ničiť Božie dielo.
  Je povinnosťou každého, zdravo uvažujúceho človeka, postaviť sa mu v odpore, lebo ničí dokonalé Božie dielo, ktorým je človek, lebo človek bol na Boží obraz stvorený. Kto sa nevyjadrí, automatický súhlasí zo zlom.

 • Ján Falťan

  Rodina ako zväzok muža a ženy je zakotvený v našej ústave. Je to jediná prirodzená cesta zachovania rodu a ľudstva v súlade s prírodou.

 • Gabriel

  Boh ustanovil rodinu – tvorenú z matky – ženy , otca – muža a dieťaťa – ak Boh požehná rodinu s prírastkom! Toto je Boží zákon! Tento zákon nemá právo meniť nik na Zemi ! Žiadna inštitúcia ani únia ! Pokúšať sa môže – ale potom bude nútená znášať aj následky Božieho trestu, ktoré ju neminú! Teraz ešte je čas rozmyslieť si na ktorú stranu sa postavia – potom už bude neskoro.

 • Jaroslav Zelinka

  Rodina muža a ženy a ich deti musia zostať tak ako to vytvorila príroda a nie inak ! Ísťž proti prírode znamená, že človek ide sám proti sebe.

 • Zaneta Vaclavikova

  Rodinu tvorí muž a žena tak je to od Boha

 • Horáková Eva

  Zdravý psychický vývin dieťaťa je mimoriadne závislý od vplyvu výchovy a starostlivosti otca a matky . Tieto vplyvu sú rozdielne ale v spolupráci. Tak je to pre človeka v jeho vývine dané a nemenné. Podporujme preto prirodzenú a pre zdravé ľudstvo nevyhnutnú podmienku. Inak sa sami zničíme.

 • Marta Holubova

  Je to boj o duše!O nase duše,ale najmä o duše budúcich.Klamstvo komunizmu sa už jasne ukázalo a pevne verím,že Pán ukáže všetkým aj klamstvo a ohavnosť genderizmu!Naša úloha je OBSTÁŤ!Vaše petície sú veľmi dôležité!NEREZIGNUJTE!MODLÍME SA ZA VÁS!(Sme starí rodičia 14tich vnúčat!)

 • MUDr. Marián Kaščák, PhD.

  Vážim si a oceňujem aktivitu pána JUDr. Mgr. A. Chromíka, PhD. a prajem si, aby sa k tejto petícii pridalo čo najviac ľudí.

 • Žák Stefan

  Nechápem cirkev ako sa k tomu stavia, načo potom Vatikánsky dekrét.To naozaj už musia občianske združenia…

 • Peter Holec

  Deťom netreba brať ich nevinnosť a detstvo.

 • Elena Böhmerová

  Nesiahajte na rodiny, rodina je svätá.
  Tvoria ju len 1 muž a jedna žena + deti
  Je to zákon o rodine.
  Ustanovil ju Boh.