Menu

Petícia za odvolanie prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Záhumenského

Petíciu vytvoril Aliancia za rodinu a je určená pre Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Ministerstvo zdravotníctva SR a Univerzitná nemocnica Bratislava

Vážená pani ministerka zdravotníctva SR,
Vážená pani riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bratislava,
Vážený pán dekan Lekárskej fakulty Univerzity Komenského,

My občania, Vás žiadame, aby ste vykonali všetky potrebné kroky k tomu, aby bol prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov Jozef Záhumenský odvolaný zo svojich funkcií.

0 podpísali petíciu. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

V NR SR bol predložený návrh zákona, ktorý pred rozhodnutím o potrate, dáva matkám právo na informácie o aktuálnom  vývojovom štádiu jej nenarodeného dieťaťa aj prostredníctvom vyšetrenia, ktoré umožňuje počuť tlkot jeho srdca. Podobný zákon už platí vo viacerých štátoch USA.

MUDr. Jozef Záhumenský prednosta gynekologickej kliniky v Nemocnici Ružinov vo verejnej reakcii,  pre Denník N uviedol manipulatívne informácie o tom,  že „Zvuk srdiečka plodu možno zachytiť iba prostredníctvom pulzného dopplerovského vyšetrenia, ktoré má vysokú ultrazvukovú energiu, ... Táto energia výrazne presahuje bezpečnostné hladiny pre zárodky v prvom trimestri a nesmie sa používať, pretože hrozí poškodenie tkanív srdca Na tomto základe napríklad poslankyňa Natália Blahová verejne obvinila predkladateľov návrhu zákona, že chcú „uškvariť srdce dieťaťa“.

Žiadame odvolanie prednostu, pretože MUDr. Jozef Záhumenský vo svojom vyjadrení pre média

1.     podal zavádzajúce informácie, ktoré zasiahli do dobrej povesti a odbornosti predkladateľov a tvorcov návrhu zákona,

2.     šíril nepravdivú správu na verejnosti, ktorá zhoršila renomé tejto diagnostickej metódy,

3.     zavádzal verejnosť v tom, že toto vyšetrenie sa v prvom trimestri nesmie používať, (odborník musí rozumieť a rešpektovať rozdiel slovami „nesmie sa používať“ a slovami „môže sa používať opatrne, s mierou a bezpečne“),

4.     ignoroval, že návrh obmedzuje tento výkon len na situácie, v ktorých je tento výkon technicky možný,

5.     ignoroval, že  návrh neruší zákonnú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť správne a preto počúvanie tlkotu srdca môže byť realizované iba  štandardnými diagnostickými postupmi, ktoré nepoškodia nenarodené dieťa,

6.     nepodložil žiadnymi relevantnými vedeckými štúdiami v zmysle princípu „evidence based medicine“, že počúvanie  tlkotu srdca dieťaťa pomocou Dopplerovho ultrazvuku v časovom rozsahu 3-5 sekúnd realizovaného riadne lekárom v rámci zásad bezpečného používania poškodzuje dieťa.

Na Slovensku podobne ako v mnohých iných krajinách nie je zakázané správne používanie  Dopplerovho ultrazvukového vyšetrenia v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Žiadna odborná spoločnosť na Slovensku nepožadovala  jeho zákaz. Používa sa aj v prvých troch mesiacoch tehotenstva v klinicky odôvodnených prípadoch. Musí sa však používať opatrne a bezpečne. Skoro každý medicínsky postup a diagnostická metóda môže škodiť ak sa používa nesprávne, preto ju zákon zveruje osobám s príslušným vzdelaním a praxou. Na jeho používanie sa vzťahujú obmedzenia, ktoré lekári musia rešpektovať. Musia prevažovať výhody nad rizikami. V prípade potratu prevažujú benefity z využitia tejto metódy pre dieťa asi najvýraznejšie. Vyšetrenia musia byť obmedzené na nevyhnutný čas a hodnoty tepelného indexu musia byť nastavené na čo najnižšie hranice. Autority v tejto oblasti ako je napríklad asociácia medicínskeho ultrazvuku - Americký inštitút ultrazvuku v medicíne schválil v rokoch 2011 a 2016 Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňa (alebo skôr počas tehotenstva), v ktorom sú nastavené limity pre jeho používanie.  

Predpokladom výkonu funkcie prednostu  je vysoká odbornosť, etické správanie a dôveryhodnosť. Neodborné vyjadrenia  prednostu majú závažný vplyv nielen na jeho osobu, ale na dôveryhodnosť  gynekologickej kliniky Univerzitnej nemocnice v Bratislave, keďže v tejto pozícii ho uvádzali verejné výstupy novinárov.

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

Príloha:

Americký inštitút ultrazvuku v medicíne

Vyhlásenie o bezpečnom používaní Dopplerovho ultrazvuku počas 11-14 týždňov (alebo skôr počas tehotenstva)

Použitie Dopplerovho ultrazvuku počas prvého trimestra sa v súčasnosti propaguje ako cenná diagnostická pomôcka na skríning a diagnostiku niektorých vrodených abnormalít. Tento postup vyžaduje značné zručnosti a vystavuje plod dlhým obdobiam relatívne vysokých hladín ultrazvuku. Z dôvodu zvýšeného rizika poškodenia by sa malo použitie spektrálneho Dopplerovho ultrazvuku s vysokým TI v prvom trimestri pozorovať s veľkou opatrnosťou. Spektrálny Doppler by sa mal používať iba v prípade, že existuje jednoznačná výhoda / riziko a trvanie TI a trvanie vyšetrenia sú nízke. Protokoly, ktoré zvyčajne zahŕňajú hodnoty TI nižšie ako 1,0, odrážajú minimálne riziko. V súlade s vyhlásením WFUMB odporúčame, aby:

    1. Všetky vyšetrenia by sa mali začať pri zobrazenom TI 0,7, pretože celkové trvanie ultrazvukového vyšetrenia počas tehotenstva nie je možné vopred zistiť. Vyššie výstupy by sa mali používať iba vtedy, ak je to potrebné na získanie adekvátnych snímok a v súlade so zásadou tak nízko ako rozumne dosiahnuteľných (ALARA).

    2. Pulzný Dopplerov (spektrálny, výkonový a farebný tok) ultrazvuk by sa nemal používať rutinne.

    3. Pulzný dopplerovský ultrazvuk sa môže použiť na klinické indikácie, napríklad na zmiernenie rizika trizómie.

    4. Ak sa vykonáva Dopplerov ultrazvuk, zobrazený tepelný index (TI) by mal byť menší alebo rovný 0,7 za predpokladu, že je možné získať adekvátne snímky, a expozičný čas by sa mal udržiavať čo najkratší v súlade so získavaním potrebných klinických informácií.

    5. Pri použití Dopplerovho ultrazvuku na výskumné, výukové a školiace účely by zobrazené TI malo byť menšie alebo rovné 0,7 a čas expozície by sa mal udržiavať čo najkratší v súlade s účelmi skenovania. Mal by sa získať informovaný súhlas.

    6. Vo vzdelávacích prostrediach by mala byť diskusia o impulzoch impulzov alebo farebných Dopplerov z prvého trimestra sprevádzaná informáciami o bezpečnosti a biologických účinkoch (napr. TI, časy expozície a ako znížiť výstupný výkon).

    7. Pri skenovaní materských maternicových artérií v prvom trimestri nie je pravdepodobné, že by to malo vplyv na bezpečnosť plodu, pokiaľ sa embryo / plod nachádza mimo Dopplerovho ultrazvukového lúča.

American Institute of Ultrasound in Medicine

Staršie petície

Pripomienky proti návrhu MZ SR potopiť návrh zákona o práve počuť tlkot srdca
Pripomienky proti návrhu MZ SR potopiť návrh zákona o práve počuť tlkot srdca

Vážené ministerstvo zdravotníctva, žiadame, aby ste zmenili Vašu predkladaciu správu k návrhu zákona poslankýň Národnej rady Sl...

Podpísanie petície
Vyhodili sme  gender ideológiu dverami a lezie nám oknom cez EÚ!
Vyhodili sme gender ideológiu dverami a lezie nám oknom cez EÚ!

Ženy musíme chrániť pred násilím a práve kvôli ochrane žien odmietame spochybňovať, kto ženou, či mužom je. Zástancovia gende...

Podpísanie petície

10 thoughts on “Petícia za odvolanie prednostu gynekologickej kliniky UNB Jozefa Záhumenského

L

Ja napríklad odmietam, aby boli z mojich daní platené cirkevné inštitúcie, ale žiaľ, deje sa tak.
Sloboda jedného človeka sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. Nik nám teda nedáva právo rozhodovať o tele, osude, živote toho druhého.

Reply
Andrej

Každému súdnemu čoveku je jasné, že pán primár je zadubený človek, Môže byť šikovný, vzdelaný… ale na čo to je, keď kvôli svojim osobným problémom nedokáže byť objektívny?
Tiež som počul, že sa k matkám správa arogantne, že patológ označil to čo primár poslal na patológiu za amatérsky odber, ku ktorému primár neposlal žiadne sprivodné informácie.. a že takto patológ nemôže zistiť príčinu spontánneho potratu. Okrem odbornej stránky teda pán primár zjaven zlyháva aj v etickej/morálnej rovine.
Na primárov by rozhodne mali byť vyššie nastavené latky v odbornej aj morálnej oblasti.

Reply
JjJan

Ing. Ján Klimek

Ako môže tento človek mať titul MUDr.? Nemal by doktor liečiť a chrániť životy? Vražda je o to hroznejšia, že sú zavraždení tí, čo sa absolútne nemôže brániť. Ide teda o beštiálnu vraždu. Ako teda nazvať človeka, ktorý to schvaľuje? Dr. Jekyll? Mr. Hyde?

Reply
Marcel

Zachrániť jedno dieťa, znamená zachrániť svet. F.M.Dostojevský

Reply
Ing. aKatarínaa

Odmietam názor a jeho uvedenie do praxe, aby z mojich odvodov na ZP boli platené potraty, ako to v relácii STV 26.10.2019 presadzoval jeden z debatujúcich!!! Po „nežnej revolúcii boli hlasy, že občania dostanú akúsi „kartičku o prehľade odvodov na ZP, kde bude uvedené, koľko a na aké zdravotné úkony si občan vyčerpal. Kto si bude preventívne chrániť svoje zdravie a na niektoré úkony si zdroje nevyčerpá, môže tieto ušetrené finančné prostriedky použiť trebárs na stomatologické úkony alebo na regeneráciu síl v kúpeľoch. Kto si zdravie neváži a svoje odvedené zdroje vyčerpá – ten si priplatí.
Ako k tomu prídem ja, že niekto žije nezodpovedne a niekto bude „čerpať“ moje peniaze na svoj hýrivý život! Nech sa tie prosriedky použijú tam a do tých rodín, kde naozaj nie vlastnou príčinou došlo k nutnosti finančne náročného zákroku.
Pri takomto pohľade aj na zdravotné úkony/poistenie bude hneď menej nezodpovedných aj na cestách, keď budú musieť uhrádzať spôsobenú škodu na zdraví nezodpovední vodiči, bude menej „radodajok“ na diskotékach a pod.
Asi netreba viac rozvádzať. Byť preventívne zodpovedný!!!!

Reply
Peter Komanický

Ochrániť zdravie, aby o pár hodín zobrať život? Hmm… pokrytectvo a podlosť najhrubšieho zrna. Povedal by som „diabolstvo“. Odporúčam pánu prednostovi, aby ak sa tvári, že je ochrancom života, nech ho chráni dôsledne celý. Až potom si získa rešpekt a úctu nás ostatných. Ako človek, ktorý nerobí kompromisy, ale verí Životu, ktorému sa rozhodol slúžiť ako lekár. Tento štát stojí a rozvíja sa len vďaka tým, ktorí nelavírovali a nerobili kompromisy, ale boli verní svojmu svedomiu, veľakrát zaplatili vysokú cenu za to, aby aj pánu prednostovi vybojovali právo, že sa môže ako lekár beztrestne rozhodnúť a postaviť hlavne na stranu dobra, hájiť ho bez následkov a so cťou. Pán prednosta prajem vám, aby ste mali odvahu nespreneverovať sa svojmu poslaniu a neboli polovičatý.
Jeden sudca raz povedal: …aby (táto biedna žena) neprišla a neudrela ma po tvári. Robte tak, aby vás nikdy žiadna nemala dôvod udierať po tvári.

Reply
MM

Život nenarodeného dieťaťa je sväté a nikdy nevieme kedy zavraždíme ďašieho „Shakespeare“, či „Matku Terezu“… dajme životu šancu.

Reply
JánJán Kováčik

Ak som to dobre pochopil Pán prednosta gynekologickej kliniky má obavu, aby sa neuškodilo dieťatku ultrazvukovou energiou, ale nemá obavu, že to isté dieťatko ide na potrat kde mu zaživa odtrhnú rúčky, nôžky a …???
To čo je???????????
Dokedy budeme trpieť masové vraždy a masových vrahov medzi sebou??????

Reply
Peter Sabol

Dobrý deň,
popísal som uvedenú petíciu, i keď si nie som úplne istý, že uvedený výrok pána prednostu dostatotčne kvalifikuje požiadavku na jeho odvolanie. Možno by to bolo vhodné na začatie disciplinárneho konania.

Reply

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.