Nevnášajte progresivistickú ideológiu do Trestného zákona!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vážené ministerstvo,
žiadame Vás, aby ste návrh Trestného zákona úplne prepracovali a nepredkladali na vládu. Návrh novely Trestného zákona je ideologický, kriminalizujúci, politicky zafarbený a škodlivý.

11038 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Trestný zákon nesmie ovládnuť absurdná ideológia!

Hromadné zásadné pripomienky k návrhu novely Trestného zákona (LP/2021/744 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „návrh“)

 

Odôvodnenie:

Ide o jednu z najrozsiahlejších noviel Trestného zákona a ukazuje akým paradoxom čelí absurdná ideológia progresivizmu pri svojej snahe prepísať rebríček morálnych noriem podľa svojich cieľov a prostriedkov. Progresivistická ideológia je synkretickým mixom ideológií a cieľov, ktoré by sa dali bez nároku na presnosť a úplnosť popísať takto:

1)    Snaha o presadenie väčšej voľnosti v užívaní drog.

2)    Zníženie hodnoty sexuálnej morálky a hodnoty záväzku.

3)    Presadzovanie ideologického konceptu, že medzi mužmi a ženami prebieha boj o moc.

4)    Gender ideológia bagatelizujúca význam pohlavia, v ktorej sa špeciálna ochrana a pozitívna hodnota priznáva rozhodnutiam zmeniť svoje pohlavie či tzv. rodovú identitu.

5)    Adorovanie a privilegovaná ochrana sexuálnych menšín.

6)    „Ekoterorizmus“ a  snaha o zvýšenie kriminalizácie nevhodného  či len neschváleného správania sa voči prírode, niekedy aj v nepomere s ochranou človeka.

7)    Cancel culture - agresivita vylučujúca a kriminalizujúca iné ako vyššie popísané názory rozširovaním slovných trestných činov a ich potieranie prostriedkami trestného práva.

8)    Snaha o väčšiu brachiálnu moc štátu a špeciálnu ochranu predstaviteľov, ktorí túto ideológiu presadzujú.

9)    Používanie dvojitého metra. Zabezpečenie beztrestnosti „našich“ ľudí, ak by „trestnoprávny bič“ začal plieskať na obe strany.

Tieto ciele sa  ako ozveny progresívnej ideológie dajú v návrhu jasne či menej jasne identifikovať.

Užívanie drog sa v rámci progresívnych skupín vníma ako taký malý „hriešik“, ktorým „každý“ prešiel.  Ešte aj drobné pestovanie konope a húb má byť trestané miernejšie. Aké zmätočné signály tým štát  vysiela  mladým ľuďom? Súhlasíme s alternatívnymi trestami,  avšak trest musí byť účinný, aby odrádzal mladých od toho, aby si pokazili život a zničili drogami zdravie. Preto navrhujeme pre užívateľov drog povinný zákaz vedenia motorových vozidiel. Nebude také štýlové, ak páchateľ pre drogy príde o možnosť riadiť motorku a určite to zníži počet dopravných nehôd.

Naopak, na vysokom piedestáli v progresivistickom morálnom kánone a v najvyššom stupni ochrany sú nové „sexuálne menšiny“ a gender ideológia. Každému, kto spácha trestný čin z osobitného motívu sa radikálne zvyšujú trestné sadzby. A tak sa kvôli gender ideológii zavádza osobitný motív - nenávisť kvôli rodovej identite do Trestného zákona. Neexistuje racionálny dôvod na vytváranie ďalších nerovností a privilégií formou  osobitne a silnejšie chránených názorov či osôb. Nenávisť voči babičke pre jej vek nie je  menej závažná ako nenávisť pre sexuálnu orientáciu či tzv. bližšie nedefinovanú „rodovú identitu“. Babička má byť rovnako chránená ako každý iný človek.

Osobitné sprísnenie by mohlo byť odôvodnené iba vtedy, ak by nás  k tomu priviedla historická skúsenosť. Takú Slovensko zažilo len v iných prípadoch, keď boli masovo páchané trestné činy, zabíjaní ľudia pri národnostných nepokojoch, etnických čistkách  či pri náboženskom prenasledovaní v komunistickom či fašistickom režime v minulosti. Izolované útoky vedia súdy zvážiť v rámci rozpätia trestnej sadzby za daný trestný čin.

Absurdnosť ideológie progresivizmu  je vidno v paradoxoch navrhovaných úprav:

Tresty za drogy sa majú znížiť. Tresty za pestovanie drog sa majú znížiť. Zločin sexuálneho zneužívania dieťaťa ak ho spácha mladistvý pod 16 rokov nemá byť trestným činom. Paradoxne pri iných trestných činoch spáchaných mladistvými pod 14 rokov sa netvárime, že zločin nie je zločin, len  páchateľ nenesie trestnú zodpovednosť. Obeť, ale  stále ostáva obeť.

Odpornosť  znásilnenia a sexuálneho násilia  typických znakom násilia sa má zriediť zmenou definície znásilnenia, v ktorej zmizne preň typický prvok násilia a všetko sa hádže do jedného vreca ako  sex bez súhlasu. Určite aj toto je odsúdeniahodné konanie, ale ak slovo „znásilnenie“ stratí  svoj pôvodný význam, potešia sa iba páchatelia týchto odporných zločinov. Zmätočné súhlasy, nejasné prípady (známy prípad Juliana Assangea zo Švédska) ukazuje aj problematické stránky tejto právnej úpravy.

Trestný čin krádeže dreva  pod 500 eur sa má vypustiť, ale  zavádza sa nový trestný čin s trestom až na 5 rokov, ak vlastník v rozpore s predpismi predá vlastné drevo.

Trestný čin krádeže úrody  pod 500 eur sa má vypustiť, ale ak si vlastník  úrodu chce ochrániť a kúpi si s rozpore predpismi neschválený prípravok na ochranu rastlín má sa  trestať trestom odňatia slobody až na dva roky.

Znižujú sa tresty za ohováranie. Za ohováranie,  (klamstvo) ktoré značne zníži vážnosť osoby už nemá byť ukladaný trest odňatia slobody. Ak obeti spôsobí páchateľ  ohováraním (klamstvom) škodu vyššiu ako 50.000  eur môže byť odsúdený maximálne na rok. Doteraz mu za ohováranie so škodou 26.000 eur  hrozilo až 5 rokov.

Ochrana človeka pred škodou ohováraním sa znižuje, ale, ak  niekto v rozpore s veterinárnymi predpismi chová zviera  (hoci mu neublíži) vo väčšom rozsahu (teda napríklad hospodárske zvieratá nad 5000 eur) hrozí mu trest sa až na tri roky.

Paradoxne  zavádzajú sa  nové slovné trestné činy a extrémne drakonické a neprimerané tresty za nepravdivé informácie s trestom odňatia slobody až na 5 rokov. V krízovej situácii, v ktorej sa vlastne nachádzame od marca 2020 sa navrhuje  za dezinformácie trest odňatia slobody až na 10 rokov.

Čo je však pravda a kto ju bude určovať? Slobodná diskusia, ale aj vedecká diskusia je ohrozená. Vo vede vedci nehlasujú o pravde. Názor sa obhajuje a  názorový prúd zaniká, ak stráca racionálne argumenty v diskusii. Vedecký proces trvá niekedy desaťročia. Mnohokrát sa ukázalo, že aj marginalizovaný názor je pravdivý. Čo potom s odsúdenými? Vráti im obnova konania stratenú česť, roky života, rodinu?

Rozširuje sa trestnosť slovných nenávistných prejavov aj pre osobné charakteristiky a rodovú identitu.  Zavádzajú sa vyššie tresty, ak sú nenávistné prejavy spojené s cudzou mocou.   Zvyšujú sa sadzby ostatných trestných činov z nenávisti pre rodovú identitu cez osobitný motív, ale paradoxne sa beztrestnosť zaručuje  extrémistom produkujúcim extrémistické materiály  skryté za umeleckú produkciu.  

Už dnes vidno, že prax pri trestných činoch extrémizmu nefunguje poctivým metrom voči všetkým. Vidno to na odmietnutých trestných oznámeniach pri úplne jasných nenávistných prejavoch voči veriacim. To, či sa citovanie Biblie a presadzovanie katolíckej vierouky v prípadoch homosexuálneho správania alebo potratov považuje za nenávistný prejav sa líši v čase od krajiny ku krajine. Spojenie s cudzou mocou niekedy v minulosti znamenalo označovanie bežných katolíkov za vatikánskych špiónov. Trestná sadzba sa v tomto prípade zvyšuje až na šesť rokov. Slovensko si slobodu prejavu a náboženskú slobodu ťažko vybojovalo a preto nemienime pripustiť, aby vôbec niekto na základe vágnej právnej úpravy „nenávistného prejavu“ viedol debatu tohto druhu.

Ministerstvo spravodlivosti sa síce odvoláva na snahu prísnejšie postihnúť trestné činy voči zdravotníkom, ale osobitný motív naformulovalo tak, aby sa prísnejšie trestali aj trestné činy spáchané voči politikom (ministri, poslanci a pod.). Aj za násilie bez závažného zdravotného dôsledku v krízovej situácii majú hroziť trestné sadzby na úrovni vraždy či úkladnej vraždy. Teda 12-20 rokov pri orgáne verejnej moci a 12-25 rokov pri  verejnom činiteľovi. Že sa takéto drakonické tresty vo verejnej mienke v prípade drobných excesov nakoniec obrátia proti napadnutým politikom možno  považovať za istotu. Trest má byť spravodlivý a neprimeraný trest spravodlivý nie je.  Ministerstvo spravodlivosti navrhuje úpravu trestného činu podnecovania. Paradoxne boli to práve  zdravotníci (záchranári), ktorí za protest voči rozpočtu v čase krízovej situácie čelili trestnému stíhaniu pre podnecovanie.

Znepokojujúco a ako príprava na vojnu môže pôsobiť  návrh  odstrániť základné skutkové podstaty pri porušeniach brannej povinnosti a ponechanie iba vysokých kvalifikovaných skutkových podstát a zvýšených trestov.

Čelíme bezprecedentnej kríze, rozdeleniu spoločnosti a okresanie sociálnych kontaktov zvyšuje depresiu aj výskyty nevhodného správania. Pritvrdzovanie trestov, zvýšená kriminalizácia slovných prejavov sa môže stať tým povestným škrtaním zápalky v muničnom sklade. Liekom na dezinformácie je  viac slobody prejavu a nie menej. Lož neporazí štátne násilie a väzenie, ale pravda. Preto navrhujeme zrušenie všetkých slovných trestných činov okrem tých, ktoré nabádajú k násiliu alebo páchaniu trestnej činnosti a s historickými výnimkami. Všetky pripomienky sú zásadné.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Zásadné pripomienky ku konkrétnym ustanoveniam návrhu:

1.               Navrhujeme vypustiť bod 68.

Odôvodnenie:

Úplné zrušenie trestnosti  nepovažujeme za vhodné. Ak sme dokázali znížiť hranicu trestnej zodpovednosti mala by táto hranica skutočne platiť. Tvrdenie, že zločin vlastne nie je trestným činom nie je vhodné. Zároveň je táto úprava vzhľadom k závažnosti boja proti sexuálnemu zneužívaniu detí príliš vágna. Cieľom je predsa ochrana detí. Uvedená formulácia vysiela veľmi negatívny signál, hoci pri iných trestných činoch je mladistvý trestne zodpovedný. Je dôležité jasne definovať, že zneužitie trinásťročného dievčaťa, dvanásťročného dievčaťa, prípadne dievčaťa s ešte nižším vekom je závažný trestný čin.

Predčasné sexuálne správanie hoci aj štrnásťročného dievčaťa nie je žiadúce, má závažné psychické a fyzické následky a hroziace predčasné tehotenstvo, či často aj následný potrat môže úplne zmeniť jej budúci život. Trestné právo vidí ochranu maloletých ako dôležitú pretože pri deťoch absentuje možnosť skutočného vedomého a zrelého súhlasu. Preto ak trváme na trestnoprávnej zodpovednosti malo by to platiť bez výnimky pre všetky trestné činy a nemalo by dochádzať k vysielaniu zmätočných signálov.

 

2.               Navrhujeme vypustiť bod 71.

Odôvodnenie:

Zákon má mať všeobecnú povahu a nemá byť tvorený pre konkrétnu osobu či situáciu. Túto zmenu trestného zákona považujeme za účelovú. Kvôli  nezákonnému odpočúvaniu v poľovníckej chate nepovažujeme za vhodné meniť právnu úpravu tak, aby čin pytliactva spáchaný so zbraňou patril do kompetencie špeciálnej prokuratúry  lebo to znižuje vážnosť kompetencií špeciálnej prokuratúry a je to  nesystémové. Ďalším dôsledkom je vlastne zvýšenie trestnej sadzby za trestný čin pytliactva na 1 až 5 rokov, nakoľko pokiaľ páchateľ nebude loviť zver ručne (čo nepredpokladáme) pôjde vždy o kvalifikovanú skutkovú podstatu uvedenú v 310, ods. 3 závažnejším spôsobom konania.  A rovnako extrémne zvyšuje trestnú sadzbu pri všetkých ostatných trestných činoch spáchaných so zbraňou proti zvieraťu, pretože pôjde vždy potom o závažnejší spôsob spáchania trestného činu.

 

3.               Navrhujeme vypustiť bod 79 a vypustiť zároveň §§ TZ súvisiace s definíciou extrémistického materiálu a trestné činy spojené s nimi.

Odôvodnenie

Ukazuje sa, že zavedenie tohto trestného činu nie je účelné, obmedzuje slobodu prejavu a ostáva problematické. Účelové vyňatie akýchsi „umeleckých aktivít v ktorých sa pripúšťa šírenie  extrémistických materiálov ukazuje selektívny prístup a snahu o nedotknuteľnosť istého typu osôb. Takto sa teda pripúšťa extrémizmus ukrytý za umeleckú licenciu.   Takéto konanie je však v rozpore s ústavnou garanciou rovnosti pred zákonom.

Odsek 7 citovaného paragrafu neobsahuje zámienky, ale definície extrémistického materiálu. Navrhujeme preto vypustiť celý paragraf extrémizmus.

 

4.               Navrhujeme vypustiť bod 84.

 

Odôvodnenie

 

Nesúhlasíme s vypustením § 135, pretože prechovávanie pre vlastnú spotrebu musí byť oddelené od prechovávania pre iných a obchodovanie.

 

5.               Navrhujeme v bode 85, § 135b, ods. 1 nahradiť slová: „ak nie sú určené na ďalšiu distribúciu“ slovami „ak sú určené pre vlastnú spotrebu“.

 

Odôvodnenie

 

Ide o zavedený právny pojem obsahujúci aj materiálnu podstatu veci. Overenie toho, či ide o vlastnú spotrebu býva ťažko dokázateľné, vyžaduje skúmanie, svedecké výpovede o opaku, či znalecké dokazovanie avšak náročnejšie bude dokázať, že bola droga určená na ďalšiu distribúciu.

 

6.               Navrhujeme vypustiť bod 90.

Na zaradenie tohto osobitného motívu musia existovať závažné okolnosti, ktoré zvýrazňujú dôvod, pre ktorý by sme mali nenávisť voči babičke napr.  pre jej vek považovať za menej závažný osobitný motív ako nenávisť pre sexuálnu orientáciu či rodovú identitu, či skutočné alebo domnelé zdravotné postihnutie.

Na každú právnu úpravu hlavne čo sa týka zvýšenie trestných sadzieb z dôvodu  „osobitného motívu“ musí existovať hlbší praktický dôvod pre právnu úpravu. Praktickým dôvodom by bolo rozšírenie trestných činov, ktorých príčinou by bola nenávisť voči ženám, transsexuálom alebo rozšírenie trestných činov pre nenávisť k osobám so zmenou pohlavných znakov. V tejto oblasti nevidíme žiaden praktický dôvod a dôvodová správa okrem bezobsažného konštatovania neuvádza fakty.

Za osobitný motív trestného činu sa považujú špeciálne prípady, ktoré sú odôvodnené buď historickou skúsenosťou holokaustu, národnostného útlaku či násilia voči menšine. Nepoznáme žiadne prípady významného rozšírenia trestného správania, ktoré by boli motivované v tomto rozsahu s úmyslom “verejne podnecovať k násiliu alebo nenávisti voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k rodovej identite.”

V samotnom texte návrhu po prijatí nastane rozpor vo význame slov. V pôvodnom znení “rod” vnímame vo význame “pôvodu rodu” t. j. rodinný pôvod či spoločenstvo potomkov jedných prarodičov. Naopak z dôvodovej správy sa má prijať nový nekompatibilný význam “rodovej identity” v rámci gender ideológie, kde rod znamená skôr sociologický konštrukt a má znamenať osoby s operatívnou zmenou pohlavia prípadne osoby s poruchou pohlavnej identity v zmysle Medzinárodnej klasifikácie chorôb.

Právna úprava nemá racionálny dôvod, je nekompatibilná  s čl. 12 ods. 2 Ústavy SR a s významom pojmu “rod” bežne používaným Trestným zákonom.

Právna úprava je nielen iracionálna, ale zmenou obsahu pojmu “rod” v prídavnom mene v spojení „rodová identita“  môže dôjsť k zmäteniu významu pojmov a  zníženiu ústavne garantovanej  ochrany tých, ktorých v skutočnosti  pôvodná definícia “rodu” chránila, t. j. obetí, kde motívom trestného činu bol rodinný pôvod.

 

7.               Navrhujeme vypustiť bod 92 alebo spresniť ho, tak aby bolo jasné, že sa týka zdravotníkov.

 

Odôvodnenie

 

Ak stúpajú útoky, je potrebné vymedziť povolania jasne, pretože osobitný motív zvyšuje trestnú sadzbu na úroveň závažných zločinov. Akékoľvek povolanie znamená aj povolanie politika a podobne.

 

8.               V § 99 navrhujeme za slová „slobody“ doplniť slová „najmenej však trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlo na jeden rok až tri roky.“

 

Odôvodnenie

Znižovaním trestov za drogovú trestnú činnosť vysiela spoločnosť zmätočný signál o postoji k drogovej trestnej činnosti. Prvopáchateľom býva ukladaný vo väčšine prípadov podmienečný trest odňatia slobody a to považujeme za neúčinné. V čase, keď je potrebné prejaviť ráznosť v súdnom konaní tak, aby sa páchateľ vrátil zo zlej cesty robí spoločnosť pravý opak, prejavuje falošné milosrdenstvo, ktoré si vysvetľuje páchateľ ako nezáujem o jeho osobu. Správny trest  udelený správnym spôsobom má potenciál zabrániť ďalšiemu negatívnemu vývoju. Preto sa domnievame zrejme z presne z opačných dôvodov ako predkladateľ, že je potrebné uprednostniť pred trestom odňatia slobody účinné alternatívne tresty, ktoré ako trest vníma aj páchateľ. Talianske skúsenosti so zákazom činnosti viesť motorové vozidlo sú naozaj lepšie a efektívne. Zobrať mladistvému užívateľovi drog vodičák, a znemožniť mu jazdiť na motorke býva skutočne efektívne nielen z pohľadu ochrany zdravia a životov na cestách ale najmä preto, lebo to, že  niekto nemôže jazdiť na motorke sa za štýlové medzi mladými nepovažuje a odrádza ich od všeobecnej akceptácie drog.

 

9.               V bode 99 navrhujeme vypustiť § 172.

 

Odôvodnenie

 

Zníženie trestov za pestovanie konope, koky a ďalších rastlín obsahujúcich drogy a halucinogénne huby z 3-10 rokov na dva roky nepovažujeme za vhodné.  Príloha uvádza množstvá iba pri  dvoch  rastlinách  a jednej hube, pri ostatných rastlinách obsahujúcich drogy neurčuje nepatrné množstvo.

 

 

10.           Navrhujeme vypustiť bod 100.

 

Odôvodnenie

Nepovažujeme za vhodné zníženie trestov pre výrobcov. Preukázať, že niekto vyrábal je náročnejšie ako preukázať prechovávanie.  Doposiaľ bola trestná sadzba  1 až 5 rokov aj za prechovávanie predmetu na výrobu.

 

11.           Navrhujeme vypustiť bod 104.

 

Odôvodnenie

 

Spájanie troch skutkových podstát znásilnenia, iných foriem sexuálneho násilia a novej zavádzanej skutkovej podstaty sexu bez násilia a súhlasu považujeme  legislatívno- technického, materiálneho, štatistického a odborného pohľadu za nevhodné.

 

Predkladateľ v ostatných skutkových podstatách postupuje presne opačnou legislatívnou technikou a jasne oddeľuje skutkové podstaty z logických dôvodov.

 

Doposiaľ je znásilnenie ako trestný čin vnímané celou spoločnosťou ako absolútne odsúdeniahodné správanie skoro na úrovni trestného činu vraždy. Samotný pojem „znásilnenie“ v sebe obsahuje násilie. Rozrieďovanie tohto obsahu rozširovaním aj o možné sporné prípady (nejasný súhlas, pohlavný styk medzi manželmi  a vzájomných rozporných tvrdení) môže pôsobiť úplne kontraproduktívne ba dokonca ospravedlňujúco pre páchateľov týchto najodpornejších trestných činov. To sa nesmie pripustiť. Aj pre štatistické účely, sledovanie legislatívy, potrebujeme jasné oddelenie trestného činu  znásilnenia od  násilných sexuálnych praktík a od  sexu bez súhlasu, ale aj bez násilia. Takéto oddelenie skutkových podstát zároveň nič nezmení na tom, že aj sexuálny styk s využitím bezbrannosti obete v spánku ostane naďalej trestným činom znásilnenia. Zároveň sa domnievame, že aj prípady psychického zamrznutia, ktorými odôvodňuje navrhovateľ  tak závažnú zmenu legislatívy (akou je vylúčenie znaku násilia) by vedela vyriešiť samotná judikatúra znaleckým dokazovaním cez pojmový znak „zneužitia bezbrannosti“ obete.

 

Považujeme za  potrebné upozorniť, že sa legislatívne musíme vyhnúť tomu, aby sa táto oblasť stala zneužívanou oblasťou používanou v rozvodových konaniach, pretože práve tieto koncové štádiá partnerských vzťahov sú poznačené väčšou labilitou vzájomných súhlasov či nesúhlasov, mlčaním, sťaženou komunikáciou, zlým čítaním komunikačných signálov ako aj akceptovaním sa či neakceptovaním sa v sexuálnej oblasti.

 

12.           V bode 109 navrhujeme doplniť pred slovo „výchovy“ slovo „mravnej“.

 

Odôvodnenie

 

Navrhujeme ponechať pôvodný názov trestného činu. Aj zabezpečenie školskej dochádzky je mravnou povinnosťou rodiča a súčasťou mravnej výchovy. Výchova totiž nemusí byť iba dobrá, ale aj zlá, preto použitím slova „mravnej“ /morálnej/ dával zákonodarca jasný odkaz, akú výchovu si želá od rodičov.

 

13.           Navrhujeme vypustiť bod 195.

 

Odôvodnenie

 

Ak niekto bude pestovateľom dvoch rastlín drog /konope/ hrozí mu trest odňatia slobody na jeden rok, ale ak kúpi neautorizovaný príplatok ochranu konope dostane až dva roky. Ak niekto úmyselne bude kradnúť drevo alebo úrodu nebude to trestný čin, ale ak na ochranu úrody a stromov použije čo i z nedbanlivosti neregistrovaný ochranný prípravok bude trestne stíhaný až na dva roky. Prostriedky trestného práva sú ultima ratio. Pokiaľ nie je preukázané, že prípravky poškodzujú životné prostredie a spôsobujú škodu inému ako danému pestovateľovi nepovažujeme danú formuláciu za prijateľnú. Ochranu životného prostredia zabezpečuje § 301.

 

14.           Navrhujeme vypustiť bod 198.

 

Odôvodnenie

 

Pokiaľ ide o exotické zvieratá podľa dôvodovej správy, potom by malo byť takto definované. Zároveň by prostriedkami trestného práva malo byť posudzované len konanie majúce závažné negatívne následky pre exotické zvieratá. Takýmto spôsobom sa môže stať trestným aj obyčajné nedodržanie pravidiel chovu hospodárskych zvierat bez toho, aby prišlo k škode či ujme.

 

15.           Navrhujeme vypustiť bod 205 a 206

 

Odôvodnenie

 

V danom prípade ide o návrh zvýšenej špeciálnej ochrany aj politických elít pôsobiacich v orgánoch verejnej moci. Ministerstvá a pod. Sme dva roky v krízovej situácii, vyšší trest ako pri vražde za použitie násilia za krízovej situácie pre výkon právomoci orgánu je skutočne neprimeraný. Ak by došlo k ťažkej ujme alebo škode chápeme opodstatnenosť drakonickej sadzby, avšak pri potýčkach, ktoré dnes nastávajú a po ktorých sú protestujúci obvinení pri sácaní z udretia ruky, či malej ranky z útoku na verejného činiteľa dávať tresty ako pri  vražde sa nejaví ako skutočne primerané.

 

16.           Navrhujeme vypustiť bod 207

 

Odôvodnenie

Zvyšovanie trestných sadzieb pre osobitný motív nevidíme ako vhodné. Mimo iného v jednom z navrhovaných prípadov je obsiahnutý v základnej skutkovej podstate, keďže použitie násilia pre výkon právomoci verejného činiteľa obsahuje skutková podstata § 323 písm. b) a predkladateľ zároveň navrhuje osobitný motív rozšíriť o ustanovenie. „pre výkon zamestnania, povolania alebo funkcie“ čo bude predstavovať duplicitu.

 

17.           V bode 208 navrhujeme vypustiť §323, ods. 4, písm. c).

 

Odôvodnenie

 

Sme dva roky v krízovej situácii, vyšší trest ako pri vražde za použitie násilia za krízovej situácie pre výkon právomoci orgánu je skutočne neprimerané. Ak by došlo k ťažkej ujme alebo škode chápeme opodstatnenosť drakonickej sadzby, avšak pri potýčkach, ktoré dnes nastávajú a po ktorých sú protestujúci obvinení pri sácaní z udretia ruky, či malej ranky z útoku na verejného činiteľa dávať tresty ako pri  úkladnej  vražde sa nezdá skutočne primerané. Je to dokonca viac, ako násilí pri orgáne verejnej moci.

 

 

18.           Navrhujeme vypustiť bod 212, alebo ho minimálne preformulovať.

 

Odôvodnenie

 

Vzhľadom k znižovaniu záťaže a humanizácii trestného systému, keď pristupujeme k trestom odňatia slobody pri vážnych veciach ako je možné závažné poškodenie zdravia a život znižovaním trestov za drogy sa javí ako neprimerané, aby sme zvyšovali tresty páchateľom, ktorí si nechali sľúbiť úplatok za hlasovanie. Domnievame sa, že práve naopak by mohlo pomôcť k usvedčovaniu páchateľov trestnej činnosti uvedenej k odseku 1, t. j. voči tým,  ktorí úplatky ponúkajú to, aby sme z nich nevytvárali jednu skupinu vedenú rovnakým záujmom vyhnúť sa trestnému konaniu a oddelili tých, ktorí pasívne si nechali sľúbiť úplatok od tých, ktorí úplatok žiadali alebo prijali.

 

 

19.           Navrhujeme vypustiť bod 214.

 

Odôvodnenie

Aktuálny prípad záchranárov protestujúcich proti reforme a rozpočtu, ktorí boli obvinení z trestného činu podnecovania nasvedčuje, že tento trestný čin  sa práve v čase krízovej situácie zneužil na začatie trestného stíhania. Zvýšené trestné sadzby na 3 až osem rokov za nesúhlas a odmietanie opatrení sú sadzbami za závažné zločiny. Máme dlhodobo schválenú stále krízovú situáciu od marca 2020 a preto treba veľmi citlivo zvažovať ďalšiu zostrujúcu sa kriminalizáciu, ktorá môže práve naopak viesť k eskalácii napätia v spoločnosti. Zároveň to môže viesť ďalšej eskalácii napätia a k závažným presahom medzi politikou nakoľko verejnými činiteľmi sú aj poslanci NR SR.

 

20.           Navrhujeme vypustiť bod 226.

 

Odôvodnenie

 

Definícia tohto činu je veľmi vágna. Samotné povzbudzovanie k  násiliu je trestné. Avšak podnecovanie proti inému spôsobom, ktorý vyvoláva nenávisť vzbudzujúcu dôvodnú obavu je natoľko nepriame a vágne, že samotné dokazovanie bude problematické. V danom trestnom čine je totiž zaangažovaných viacero subjektov s autonómnou vôľou a to, páchateľ, obyvateľstvo, poškodený. V tomto novom trestnom čine  nepôjde k žiadnej výzve na násilie. Nesúhlasíme so zavádzaním ďalších verbálnych trestných činov, pretože to obmedzuje slobodu prejavu. Trestným právom by mali byť stíhané iba prejavy priamo vyzývajúce k násiliu. Riešenie vidíme vo sfunkčnení priestupkového zákona ukladania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, v zrýchlení súdneho konania v prípade žalôb na ochranu osobnosti a v sprístupnení tejto nápravy odstránením poplatkovej povinnosti, prípadne poskytnutí bezplatnej právnej pomoci štátu. Takto sa ochránia obete a tiež trestný súdny systém pred preťažovaním.

 

21.           Navrhujeme vypustiť bod 228 a ponechať § 361 v pôvodnom znení.

Odôvodnenie:

Navrhovaná formulácia môže spôsobiť obavy oznamovateľov potencionálne závažnej informácie o nebezpečenstve z toho, že budú obvinení zo šírenia nepravdivej informácie.  Z navrhovaného znenia totiž vypadli pôvodné znaky „úmyselného spôsobenia nebezpečenstva vážneho znepokojenia časti obyvateľstva“, ako aj formulácia ods. 2, ktorá predpokladala, že páchateľ vie, že táto informácia je nepravdivá, keď ju šíri. Zároveň vzhľadom k trvaniu krízovej situácie od marca 2020 nemôžeme súhlasiť so zaradením tohto znaku pri zvýšenej trestnej sadzbe 3 až osem rokov.

22.           Navrhujeme vypustiť bod 229  a 230 a ponechať súčasnú právnu úpravu.

Odôvodnenie: 

Súčasná právna úprava je postačujúca. Nesúhlasíme so zavedením trestnosti v prípade nepravdivej informácii, ktorá nespôsobila ani znepokojenie, ani ohrozenie, ale iba bola spôsobilá ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu. Toto  je v zásade spôsobilá každá vážnejšia nepravdivá informácia. Rozhodovanie o pravdivosti či nepravdivosti informácie je však náročný proces a aj pôvodné hoaxy sa nie zriedka ukázali ako pravdivé informácie. K náprave však už nebude môcť dôjsť, nakoľko roky vo výkone trestu odňatia slobody sa vrátiť nedajú.

 Nesúhlasíme so zavádzaním ďalších verbálnych trestných činov, pretože to obmedzuje slobodu prejavu. Trestným právom by mali byť stíhané iba prejavy priamo vyzývajúce k násiliu. Riešenie vidíme vo sfunkčnení priestupkového zákona ukladania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, v zrýchlení súdneho konania v prípade žalôb na ochranu osobnosti a v sprístupnení tejto nápravy odstránením poplatkovej povinnosti, prípadne poskytnutí bezplatnej právnej pomoci štátu. Takto sa ochránia obete a tiež trestný súdny systém pred preťažovaním.

23.           Navrhujeme vypustiť bod 231 a zachovať tento zástupný trestný čin opilstva.

Odôvodnenie:

Napriek obave môže dôjsť k úplne opačnému dôsledku vypustenia tohto trestného činu a to úplnej trestnej nezodpovednosti páchateľa za pôvodný trestný čin, ktorému nebude môcť byť preukázaný úmysel. Nič totiž nezabráni páchateľovi priviesť sa do stavu nepríčetnosti po spáchaní trestného činu aj tak a jeho situácia môže byť ešte priaznivejšia.

24.           V bode 232, § 364, ods. 1, písm. d) za slovami „sexuálneho exhibicionizmu“ navrhujeme doplniť slová: „alebo prezentovaním nahoty pohlavných orgánov“

Odôvodnenie:

Mnohokrát dochádzalo v minulosti k verejnému pohoršeniu a tieto činy ostali nepotrestané ako takzvaná umelecká licencia pouličných umelcov a tvrdenie, že ich zámerom nebol sexuálny exhibicionizmus. Domnievame sa, že podstatný je dôsledok, ku ktorému dochádzalo a to ohrozenie mravnej výchovy mládeže, verejnému pohoršeniu a pod. Toto konanie považujeme dokonca za závažnejšie, pretože dochádza k väčšiemu zásahu obyvateľov, ako pri jednotlivom sexuálnom exhibicionizme. Cieľ je pôsobiť na širšiu spoločnosť a neraz dokonca nie je možné zabrániť tomu, aby závažné traumy nevznikali aj deťom, ktoré nemajú šancu dané prezentácie ani pochopiť a spracovať. 

 

25.           Navrhujeme vypustiť bod 235.

 

Odôvodnenie:

Orgány činné v trestnom konaní veľmi opatrne až nad mieru zvažujú a v drvivej väčšine prípadov používajú zásadu ultima ratio pri trestnom čine ohovárania. Zdá sa však neprimerané aby v prípade, že takéto nekalé konanie pri spôsobení značnej škody (50.000 eur) úmyselným konaním navrhovateľ pristupoval  k zníženiu trestnej sadzby z 1-5 rokov na 1 rok. Je to výrazne nekonzistentné, ak škoda na prírode a zvierati je trestnoprávne viac postihovaná ako škoda spôsobená človekovi. Naša pripomienka však stratí opodstatnenie, pokiaľ budú odstránené všetky verbálne trestné činy, okrem tých, ktoré priamo vyzývajú na násilie a páchanie trestnej činnosti, avšak dovtedy musíme trvať na zachovaní  proporcionality. V prípade odstránenia verbálnych deliktov však tiež trváme, aby došlo ku komplexnej reforme, ktorá sfunkční priestupkové konania, zrýchli súdne konanie v prípadoch ochrany dobrého mena a poskytne potrebnú pomoc a ochranu obetiam ohovárania.

 

26.           Navrhujeme vypustiť bod 237  a 238 a ponechať pôvodné znenie.

 

Odôvodnenie:

 

Rozlišovanie považujeme naďalej za dôvodné z nasledovných dôvodov. Slovenská republika sa môže znovu rozhodnúť zaviesť povinnú vojenskú službu, prípadne definovať bližšie iné povinnosti na obranu vlasti.

 

27.           Navrhujeme vypustiť body 240 až 244.

Odôvodnenie:

Rozlišovanie považujeme naďalej za dôvodné z nasledovných dôvodov. Slovenská republika sa môže znovu rozhodnúť zaviesť povinnú vojenskú službu, prípadne definovať bližšie iné povinnosti na obranu vlasti. Zvyšovanie trestných sadzieb však zároveň považujeme za zbytočné zvyšovanie napätia, ktoré by si mohli vysvetľovať mnohí ako prípravu na vojnový stav.

28.           Navrhujeme preformulovať bod 245 nasledovne: § 422a až 422c sa vypúšťa.

Odôvodnenie:

Uvedené ustanovenie Trestného zákona sa neosvedčilo v praxi. Ide o verbálne delikty a ak nevyzývajú priamo k násiliu nemali by byť riešené prostriedkami trestného práva.

29.           Navrhujeme vypustiť bod 247.

Odôvodnenie:

Pôvodný trestný čin mal trestať hanobenie národa, rasy a presvedčenia z dôvodov historickej skúsenosti, neustále rozširovanie na ďalšie skupiny ako je osobná charakteristika, sexuálna orientácia, občianstvo stráca na význame, hlavne ak v prípade ohovárania, pri ktorom vzniká reálna škoda ide navrhovateľ ako aj orgány činné v trestnom konaní úplne opačným smerom. Navrhujeme preto úplne tento bod vypustiť. Ochranu náboženskej skupine v skutočnosti  štát napriek výslovne hanobiacim výrokom neposkytol a záujem na ďalšom krimininalizovaní spoločnosti za vyjadrenie  nesúhlasu s niektorým druhom sexuálneho správania nevidíme ako vhodnú. Keďže trestné stíhania za citovanie Biblie vo veci sexuálneho správania (hate speech) sa v západných krajinách už vyskytli považujeme za vhodnejšie preventívne sa vyhnúť nedorozumeniam.

30.           Navrhujeme vypustiť bod 248 a 249.

Odôvodnenie:

Pôvodný trestný čin mal za trestať hanobenie národa, rasy a presvedčenia z dôvodov historickej skúsenosti, neustále rozširovanie na ďalšie skupiny ako je osobná charakteristika, sexuálna orientácia, občianstvo stráca na význame, hlavne ak v prípade ohovárania, pri ktorom vzniká reálna škoda ide navrhovateľ ako aj orgány činné v trestnom konaní úplne opačným smerom. Navrhujeme preto úplne tento bod vypustiť. Ochranu náboženskej skupine v skutočnosti štát napriek výslovne hanobiacim výrokom neposkytol a záujem na ďalšom krimininalizovaní spoločnosti za vyjadrenie  nesúhlasu s niektorým druhom sexuálneho správania nevidíme ako vhodnú. Keďže trestné stíhania za citovanie Biblie vo veci sexuálneho správania (hate speech) sa v západných krajinách už vyskytli považujeme za vhodnejšie preventívne sa vyhnúť nedorozumeniam.

Za skutkovo jasné považujeme vymedzenie sa  a ochranu voči podnecovaniu násilia s čím súhlasíme, avšak obsah toho, čo sa považuje za „nenávisť“ je veľmi „tekutý“.  Keďže trestné stíhania za citovanie Biblie vo veci sexuálneho správania (hate speech) sa v západných krajinách už vyskytli považujeme za vhodnejšie preventívne sa vyhnúť nedorozumeniam.

 Pribudnutie písm. e) v spojení s cudzou mocou môže evokovať naozaj aj 50-te roky, v ktorých sa hovorilo o vatikánskych špiónoch.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

3 4 205

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 647

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 103

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

30 názorov na podpis

 • Martin Smrek

  Súhlasím s pripomienkami!
  Rodina a Európania na prvom mieste!!!

 • Anna Mozolikova

  Suhlasim s pripomienkami v plnom rozsahu.

 • Magdaléna Fričová

  Ja už nemôžem počúvať súdruha Ficu, ktorý klame.a krádne pred voľbami rozdávali poukážky v Košiciach pred Carefouronom na nákup v Dome dôchodcov na Geriatrii a …Že nám dôchodcom zvýšil dôchodky, mne osobne 0,,88 centov a teraz dr. Igor Matovič 12.50 eu. Chodila som za tetou na Geriatriu pred voľbami a chválila sa, že bude voliť SMER, lebo dostala poukážku. Odkiaľ zobral milióny na voľby ?
  Boh Vás žehnaj a ochraňuj.

 • Imrich Girašek

  Bože,tak to vyzerá, že žiadná pomoc ľudská už nestačí,preto Ťa prosím ujmy sa nás, z tých čo dúfajú v Teba a ochráň nás ,tak ako si ľud Izraelský ochránil.

 • František Hässler

  Súhlasím s vyslovenými/vyššie uvedenými pripomienkami a námietkami voči zmenám v novele Trestného zákona

 • Anton Mačuga

  Takáto petícia mala byť už dávno!!!

 • Tatiana Koprdová

  Súhlasím s vyššie uvedeným.

 • Janka Košová

  Súhlasím s navrhovanými pripomienkami v plnom rozsahu.

 • Marián Telgarský

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v plnom rozsahu.

 • Milan Polák

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v celom rozsahu.

 • Ladislav Penc

  Súhlasím s predloženími pripomienkami v celom rozsahu.

 • Mária Pavlíková

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v celom rozsahu.

 • Lucia Suchoňová

  SÚHLASÍM S PREDLOŽENÝMI PODMIENKAMI V CELOM ROZSAHU.

 • Tomáš Pastrnek

  Súhlasím s priloženými pripomienkami v celom rozsahu

 • Michal Borsík

  Súhlasím s predloženými pripomienkami

 • Zuzana Grečová

  Súhlasím v celom rozsahu

 • Sylvia Nerádová

  súhlasím

 • Mgr.Art.Michal Uhrin

  Vyjadrujem svoj suhlas.

 • Branislav Gašpar

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v celom rozsahu.

 • Adalbert Múdry

  Súhlasím v plnom rozsahu.

 • Daniel Boďo

  Súhlasím s navrhovanými pripomienkami v celom rozsahu.

 • Dana Skupinova

  Suhlaim s pripomienkami v celom rozsahu

 • Milan Priečko

  Suhlasim s pripomienkami v plnom rozsahu.

 • Jarmila Baculikova PhDr.

  Treba zverejňovať nebezpečné kroky vedúce k zničeniu ľudskosti a morálky, kroky ohrozujúce naše deti a ich budúcnosť. Postaviť sa manipulácii a ubíjaniu skutočných hodnôt v živote, nedovoliť aby vládli tie deklarované – bezobsažné a nebezpečné – frázy, ktoré počúvame dnes..

 • Roman Ilavský

  Súhlasím

 • Margita Hucalova

  Suhlasim s prilozenymi pripmienkami v celom rozsahu

 • Eva Medvecká

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v celom rozsahu.

 • JUDr. Milan Tadial

  Súhlasím v celom rozsahu

 • Juraj Štefanka

  Súhlasím s navrhovanými zmenami v plnom rozsahu.

 • Erika Kelemenová

  Súhlasím s predloženými pripomienkami v celom rozsahu.