Nenúťte školy klamať o pohlaví!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo školstva SR

Vážený pán minister,

dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste napriek svojmu liberálnemu svetonázoru rešpektovali presvedčenie väčšiny slovenskej populácie vo vzťahu k hodnotám rodiny a manželstva, minimálne zaujali aspoň objektívny neutrálny postoj a akceptovali pripomienky ku školskému zákonu.

22514 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu školského zákona

LP/2020/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zmenou školského zákona chcete donútiť všetky školy aby vydávali „odpisy z dokladov“ v ktorých majú uvádzať po neskoršej zmene pohlavia bývalého žiaka nové meno a priezvisko, pohlavie a rodné číslo žiaka, ktoré sa nezhoduje s pôvodne vydaným dokladom o vzdelaní. Nesúhlasíme s tým, aby štát nútil školy a ich predstaviteľov klamať a falšovať doklady o vzdelaní. Nejde o žiadny „odpis z dokladu“.  Ide o falšovanie reality a pôvodne riadne vydaného  dokladu v zhode s realitou. Na škole, ktorú chce štát donútiť vydať nepravdivý odpis z dokladu o získanom vzdelaní neštudovala pred zmenou pohlavia napríklad žiadna „Violetta Nováková“ ak tam v skutočnosti študoval „Ján Novák“. Výkony, napríklad v telesnej výchove dosahoval/a buď ako muž alebo ako žena.

Skutočným dôvodom je presadzovanie transexuálnej ideológie, ktorú je potrebné odmietnuť. Ide o veľmi agresívnu ideológiu, ktorá okamžite útočí dokonca aj na feministky.

Nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví aj sfalšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Problémy možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

a.     zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby,

b.      zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

c.      pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím. (https://www.thesun.co.uk/news/7197153/transgender-rapist-women-inmates-in-jail/),

d.     poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru,

e.      zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.  

 Uvedená právna úprava zasahuje do ústavne garantovanej slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery.

Mnohí rodičia, deti a školy nemajú záujem na tom, aby sa snaha o „inkluzívnu výchovu“ a „rozmanitosť“ niekedy v budúcnosti vysvetľovala ako povinnosť školy zavádzať LGBTI ideológiu.

Teraz určite nie je čas na experimenty na deťoch. Vzdelávanie je vážna vec. Nemáme preto záujem, aby alternatívne programy vzdelávania pre deti schvaľovalo ministerstvo bez experimentálneho overovania.

Konkrétne pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu sú uvedené nižšie.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Aliancia za rodinu

 

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu školského zákona

LP/2020/562 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2020-562

 

 

1.     V čl. I, v bode 7, § 2 navrhujeme vypustiť písmeno af).

 Odôvodnenie

Definícia inkluzívneho vzdelávania nie je gramaticky správna. Jej obsah je vo viacerých dokumentoch[1] (https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie#cite_note-Slnko-1)  prezentovaný ako v čase meniaci sa a procesne nikdy nekončiaci, preto stanovovanie inklúzie ako zákonného princípu je vágne a neurčité stanovovanie povinností, ktoré by školy neprimerane zaťažili.

Takéto flexibilné definície môžu mať miesto ako vedecké konštrukcie v diskusii prípadne ako dobrovoľný praktický prístup, avšak ich stanovenie ako zákonného princípu môže viesť k diskriminácii škôl, ktoré sa týmto princípom zo svojej povahy riadiť nemôžu, lebo ich cieľom je výchova a vzdelávanie jedinca k hodnotám, ktoré môžu byť v jasnom rozpore s bližšie nedefinovanou „rozmanitosťou“.

Rozmanitosť (diverzita) sa totiž ako pojem sa používa aj na presadzovanie LGBTI agendy[2] (https://dennikslovensko.sk/67671/rozmanitost-je-dar-vyhrame-tento-boj-recnila-jankovska-na-lgbt-pochode-v-roku-2014/)

v školách a zavedenie princípu rešpektovať túto agendu by mohlo viesť k opačnému extrému exklúzii škôl, ktoré nemôžu odsúhlasiť správanie žiaka v tejto oblasti. Nemôžu stavať nové WC pre každý „rod“ v rámci rozmanitosti. Nemôžu a nechcú zabezpečiť  prístup mužov, cítiacich sa ako ženy do dievčenských prezliekární, súťaženie mužov v ženských športoch. Bohužiaľ takto si to predstavujú aj známi politici progresívnej ideológie inklúziu.[3] (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/)

 Je preto nevyhnutné, aby definícia inklúzie  

(i)              vylúčila tieto obavy,

(ii)            zabezpečila rešpekt k výchovným princípom a morálnym hodnotám školy, na ktorých je škola založená.

(iii)          bola exaktná, s jasným vymedzením zákonných povinností z nej vyplývajúcich.

 

2.     V čl. I, v bode 8 navrhujeme text zmeniť nasledovne:

 

„8. V § 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

 „d)   rešpektovania práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Doterajšie písmená d) až r) sa označujú ako písmená e) až s). .“

 

Odôvodnenie:

Predseda vlády v posledných dňoch vyhlásil, že potrebujeme, aby sa Slovensko stalo čo najrýchlejšie pro-rodinným štátom. Táto zmena prispieva k posilneniu rodiny a rodičov a odstraňovaniu ich strachu z ideologizácie výchovy a vzdelávania.

Navrhovaná úprava medzi princípy výchovy a vzdelávania zaraďuje aj rešpektovanie práv rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Napĺňa sa tým ustanovenie článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práva základných slobôd, ktoré doposiaľ nebolo aproximované do školského zákona:

„Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

Rovnako je tento návrh v zhode s čl. 41 ods. 4 Ústavy SR: „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“

Princíp rešpektovania práva rodičov zabezpečovať výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením predmetom našich medzinárodných záväzkov, ktoré až do dnešnej doby neboli jasne premietnuté do školského zákona.

Argumenty prečo by princíp inklúzie nemal byť začlenený ako štvrtý princíp obsahuje predchádzajúca pripomienka k bodu 7. Vypustenie tohto pojmu neznamená žiadnu zmenu, integrácia zdravotne postihnutých bola zabezpečená už predchádzajúcimi úpravami.

 

3.     V čl. I, bode 7 navrhujeme v navrhovanom § 2, písm. ac) za slová „uskutočňuje po“ doplniť slová experimentálnom overovaní a“  

 

Odôvodnenie

Alternatívny vzdelávací program alebo alternatívny výchovný program musia prejsť experimentálnym overovaním. Upustenie od tejto garancie je hazardom na našich deťoch.

Rovnako ako pri liekoch sa nepreskakujú fázy, ale preukazuje sa to, že nemajú negatívne vedľajšie účinky odborníkmi. Tvorca alternatívneho vzdelávacieho programu musí preukázať, že je bezpečné pre deti. Preto pripustiť zmenu legislatívy  a odsúhlasiť  alternatívne programy bez experimentálneho overovania je hazardom na deťoch. Kontrola ex post po schválení štátnou školskou inšpekciou je nedostatočná.

Zabezpečuje sa tým aj právo rodičov nedať na experimentálne vyučovanie na svojom dieťati informovaný súhlas. V prípade alternatívneho vzdelávacieho programu už táto garancia mizne.

Úlohou štátneho vzdelávacieho programu alebo výchovného programu je práve zabezpečenie jasných hraníc vzdelávania.

Rodičia majú dôveru v to, že školy sú bezpečnými prostrediami a že schválený obsah nenarušujú ich práva vychovávať svoje deti v súlade s ich hodnotovým presvedčením. Nie je možné, aby sme  vzdelávanie a výchovu podriadili iba súhlasu školy a každý si učil čo chcel. Znižuje sa tým transparentnosť a obchádza celospoločenská diskusia.

Rodičia sa totiž môžu  dostať do veľmi komplikovanej a zložitej pozície aj vzhľadom k spádovým oblastiam po zmene programov vzdelávania na alternatívne, s ktorým nesúhlasia:

a)    presun na školu, ktorá má iný štátny školský program môže byť náročné a iluzórne napríklad z dôvodu časovej a fyzickej dostupnosti v rurálnych oblastiach,

b)    presun dieťaťa na inú školu môže byť včas nerealizovateľný v prípade škôl v potrebnom bezpečnom časovom horizonte, ktorý by zabránil vzniku negatívnych dôsledkov v prípade, ak rodič nesúhlasí s obsahom vzdelávania.

 

4.     V čl. II bode 11, navrhujeme vypustiť slová „bez experimentálneho overovania“.

 

Odôvodnenie

 Alternatívny vzdelávací program alebo alternatívny výchovný program musia prejsť experimentálnym overovaním. Upustenie od tejto garancie je hazardom na našich deťoch.

Rovnako ako pri liekoch sa nepreskakujú fázy, ale preukazuje sa to, že nemajú negatívne vedľajšie účinky odborníkmi. Tvorca alternatívneho vzdelávacieho programu musí preukázať, že je bezpečné pre deti. Preto pripustiť zmenu legislatívy  a odsúhlasiť  alternatívne programy bez experimentálneho overovania je hazardom na deťoch. Kontrola ex post po schválení štátnou školskou inšpekciou je nedostatočná.

 

5.     V článku I, za bod 41 sa dopĺňa nový bod 42 (ostatné body sa prečísľujú):

„42. Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠15a

Rešpektovanie  práva rodičov na výchovu a vzdelávanie v etických otázkach

(1)  Škola rešpektuje právo rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Rodič má právo na to, aby mu bol vopred sprístupnený celý obsah, metodika a ciele výchovy alebo vzdelávania, ak o to požiada. Škola nesmie vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania  alebo  eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas.“.“

 

Odôvodnenie:

Navrhovaná úprava deklaruje záujem štátu na rešpektovaní práva rodičov na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením. Štát jednoznačne deklaruje, že  nemá žiadny záujem na vzniku konfliktov medzi školou a rodičom najmä v citlivých etických otázkach, v ktorých plne rešpektuje práva rodičov.

 Napĺňa sa tým ustanovenie článku 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práva základných slobôd: „Nikomu nemožno odoprieť právo na vzdelanie. Pri výkone akýchkoľvek funkcií v oblasti výchovy a výučby, ktoré štát vykonáva, bude rešpektovať právo rodičov zabezpečovať túto výchovu a vzdelávanie v zhode s ich vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“

 Podľa Čl. 41 ods. 4 Ústavy SR ods. „Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť. Práva rodičov možno obmedziť a maloleté deti možno od rodičov odlúčiť proti vôli rodičov len rozhodnutím súdu na základe zákona.“

 Uvedená navrhovaná úprava je v plnej zhode so základným predpisom v oblasti rodičovských práv a to  § 30, ods. 1 zákona o rodine, podľa ktorého „Rozhodujúcu úlohu vo výchove dieťaťa majú rodičia. Rodičia majú právo vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským a filozofickým presvedčením.“.“

 

6.     Navrhujeme vypustiť v článku I bod 54 a tiež novelizovať zákon o vysokých školách tak, aby bolo z nich obdobný text vypustený.

 

Odôvodnenie

Predpokladané zvýšenie agresivity. Čas ukázal, že útoky transexuálnej lobby pri presadzovaní ich požiadaviek sú veľmi agresívne a každý ústupok vedie k ďalšiemu zvýšeniu ich agresivity. Dokladom toho sú útoky, sankcie aj voči feministickým legendám ako je napríklad J. K. Rowlingová, pokiaľ vyjadríte nesúhlas s ich presvedčením či pocitmi. (https://dennikslovensko.sk/49581/rowlingova-nesuhlasila-s-hormonalnou-terapiou-a-chirurgickou-zmenou-pohlavia-u-deti-odniesli-si-to-jej-odtlacky-ruk/)  J.K. Rowlingová čelila agresívnym vandalským útokom na jej ocenenia a prejavom nenávisti napriek tomu, že sa mnohokrát zastala homosexuálnej menšiny. Stačilo prejavenie nesúhlasu s transexuálnou agendou. Tejto agresivite sa dá zabrániť iba pokojnou láskavou argumentáciou a trvaním na pravde.

Štát núti školy a ich predstaviteľov touto úpravou klamať a falšovať. Nejde o žiadny „odpis z dokladu“.  Ide o falšovanie reality a pôvodne riadne vydaného  dokladu. Na škole, ktorú chce štát donútiť vydať nepravdivý odpis z dokladu o získanom vzdelaní neštudovala pred zmenou pohlavia napríklad žiadna „Violetta Nováková“ ak tam v skutočnosti študoval „Ján Novák“. Výkony, napríklad v telesnej výchove dosahoval/a buď ako muž alebo ako žena.

Skutočne jediným dôvodom je presadzovanie transexuálnej ideológie, ktorú je potrebné odmietnuť. Ministerstvo školstva zastiera tento zámer tým, že sa tým vyrieši aj zmena mena po osvojení. Osvojenec však na praktické účely takéto pozmenené doklady nepotrebuje. Postačí mu jeho identifikácia dokladu rodným číslom. Podobne ako nikto nerieši situáciu po zmene priezviska po sobáši, pričom v tomto prípade zmena zasahuje oveľa viac osôb.  Vzdelanie po zmene priezviska pri prijatí priezviska manžela sa uznáva, rovnako ako sa uznáva vzdelanie osoby, ktorá si dala zapísať zmenu pohlavia aj bez tejto zmeny.

Znižuje sa tým ochrana poskytovaná ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  Táto téza je pochopiteľná a rozumná. Feministka J. K. Rowlingová sa vyjadrila ironicky k  „newspeaku“, ktorý, aby sa vyhol pojmu „žena“ pri ženách, ktoré sa cítia byť mužmi, uprednostňuje nový termín – „ľudia, ktorí menštruujú“. Rowlingová na adresu tohto novotvaru publikovala poznámku: „Ľudia, ktorí majú menštruáciu? Prisahala by som, že sa im nejako hovorí. Pomôžte mi s tým niekto. Žany? Žumy? Žedy?“

Zvyšuje sa ohrozenie akademickej slobody vrátane slobodného vedeckého bádania bez prenasledovania. Na prejavy agresivity zo strany transexuálnej lobby dnes stačí aj to, ak sa zastanete britskej vedkyne May Forstaterovej, ktorá tvrdila, že transsexuálne ženy nemôžu nikdy dokonale zmeniť svoje biologické pohlavie, čo vedkyňu nakoniec aj stálo kariéru. Pritom ide o pravdivé tvrdenie. Opäť, aj ľudia ako feministka J. K. Rowlingová čelila agresívnemu a nenávistnému správaniu iba za to, že nesúhlasila so sankciami voči citovanej vedkyni.

Zvyšuje sa tým diskriminácia voči ženám. Rovnaký hnev transexuálnej lobby pocítila aj Martina Navrátilová, zástankyňa lesbickej komunity. Navrátilovej vyjadrenie na jej pravidelnom blogu, ktorý publikuje web Sunday Times označila transgendrové „športovkyne“ ako „mužov, ktorí chcú byť ženami.“ K tomu dodala, že možnosť ich súperenia s ostatnými ženami je podvodná a neférová: „Nemôžete len tak sami seba vyhlásiť za ženu a zrazu potom súťažiť so ženami. Musia existovať nejaké štandardy, a to že má niekto penis, ale bude súťažiť so ženami, týmto štandardom nezodpovedá.“ Po zverejnení svojho blogu sa okamžite ocitla na čiernej listine a predstavitelia združenia Trans Actual jej slová označili za „poburujúce a hlboko transfóbne.“ Martina Navrátilová tlak neustála a sa musela ospravedlniť.

Ide o zásah do náboženskej slobody. Katolícke školy sú vedené katolíckymi predstaviteľmi a učiteľmi. Aj im sa ukladá povinnosť klamať (čo je v rozpore s ich vierou) a v dokladoch tvrdiť, že na ich škole neštudoval muž, hoci tam študoval, ale že tam študovala žena, ktorá tam v skutočnosti neštudovala. Zároveň katolícka cirkev verí, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. Zmena pohlavia pre nich znamená pre nich odmietnutie Božieho stvorenia.

Uvedená úprava sa dostáva do rozporu so znením medzinárodnej zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o výchove a vzdelávaní.  Podľa čl. I, ods. 4 tejto zmluvy „riaditeľ školy schvaľuje vnútorný poriadok katolíckej školy v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom Slovenskej republiky a v súlade so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania.“ Vnútorný poriadok, ktorý by umožňoval vydávanie falošných odpisov dokladov o vzdelaní bez opory v realite by bol v rozpore so zásadami katolíckej výchovy a vzdelávania. A contrario, ak by dôvodom na neuznanie dokladu Slovenskou republikou bolo to, že cirkevná škola  nevyhovie žiadosti a vystaví skutočný odpis dokladu bolo by takéto neuznanie dokladu o vzdelaní v rozpore s čl. 13, ods. 4 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podľa ktorej „Slovenská republika uznáva platnosť dokladov o absolvovaní štúdia v školách a školských zariadeniach uvedených v odseku 1 v rozsahu platnosti dokladov o absolvovaní štúdia rovnakého alebo rovnocenného odboru, druhu a stupňa v štátnych školách a školských zariadeniach za podmienok ustanovených právnym poriadkom Slovenskej republiky pre platnosť dokladov o absolvovaní štúdia vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Slovenská republika uznáva rovnocennosť týchto dokladov. Pravidlá uvedené v tomto ustanovení sa týkajú aj dokladov o akademických a vedeckých tituloch a hodnostiach.“

Podporne platí, že v  čl. I, bod 7 Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o výchove a vzdelávaní sa Slovenská republika zaviazala, že nebude požadovať, aby katolícke školy uskutočňovali také výchovné a vzdelávacie programy, ktoré nezodpovedajú katolíckej výchove a vzdelávaniu.

Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví sfalšovanými odpismi dokladov môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Problémy možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

a.     zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby,

b.      zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia - príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

c.      pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím. (https://www.thesun.co.uk/news/7197153/transgender-rapist-women-inmates-in-jail/),

d.     poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru,

e.      zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.  

 Uvedená právna úprava zasahuje do ústavne garantovanej slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. Toto právo zahŕňa aj možnosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Biologický muž si môže úprimne veriť o sebe, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu nútiť nás k jeho viere. Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž.

 Podstatou definície pojmu muž a žena je najmä biologická realita a význam. Biologické  pohlavie sa v skutočnosti zmeniť nedá a preto sa doposiaľ nepodarilo ani pri využití najmodernejšej techniky medicíny spôsobiť, aby biologický muž porodil dieťa a stal sa matkou. Rovnako ako sa nepodarilo dosiahnuť to, aby biologická žena oplodnila mužským pohlavným orgánom ženu a splodila tak dieťa. Biologickým účelom dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich pohlaví je reprodukcia ľudskej populácie.

 Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom a vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

 Argument dôvodovej správy je veľmi slabý. Judikatúra je súhrn súdnych rozhodnutí, predstavujúcich súdnu prax. Jedno súdne rozhodnutie netvorí judikatúru, a už vôbec nie vtedy, ak ide  súdne rozhodnutie len jedného  súdu prvého stupňa. Kým daná vec  neprešla ani odvolacími súdmi a zjednotením judikatúry Najvyšším súdom SR nemôžeme hovoriť ani o stabilnej a zjednotenej judikatúre. A ani judikatúra nemôže byť dôvodom na takéto nepravdivé zmeny a falšovanie histórie, skôr ako podnet na úpravu legislatívy, aby k takýmto excesom nedochádzalo. Odôvodňovanie návrhu aktivitou pani ombudsmanky nie je dostatočným dôvodom, pani ombudsmanka sa viacnásobne prejavila  ako presadzovateľka LGBTI agendy.

Predkladateľ nepredložil zásadné dôkazy o tom, že uvedená zmena na Slovensku nadobudla tak masový  charakter, ktorý by odôvodňovalo  potrebu  riešiť situáciu zákonom.

Pojem "falšovanie" je použitý vo význame uvedenia skutočností a údajov v rozpore s pôvodným dokladom a v ňom obsiahnutou objektívnou realitou existujúcou v čase vystavenia. Pojem "klamstvo" a "klamať" je použitý vo význame tvrdenia existencie skutočností, ktoré v čase vydania dokladu neexistovali".

  

7.     V čl. I, v bode 231 navrhujeme vypustiť slová „inkluzívne vzdelávanie“

 

Odôvodnenie

Odôvodnenie a argumenty sú uvedené v pripomienke k bodu 7.

 

 

 [1] https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie#cite_note-Slnko-1

 [2] https://dennikslovensko.sk/67671/rozmanitost-je-dar-vyhrame-tento-boj-recnila-jankovska-na-lgbt-pochode-v-roku-2014/

[3] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/

Aktuálne petície

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

1 13 423

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu
Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

20 12 786

Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Vážený pán predseda Národnej rady SR, apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás, predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a r...

Zobraz petíciu
Neničte rodičovský dôchodok!

15 9 590

Neničte rodičovský dôchodok!

Svojim podpisom sa pripájam k Verejnej výzve "Neničte rodičovský dôchodok" iniciovanej signatármi z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevné...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

16 názorov na podpis

 • Gabriela baginova

  Nepáči sa mi ,pretláčanie do popredia gender ideológiu. Tiež ,aby sa v škôlkach a v školách učili deti, že môže byť aj niečo iné ako chlapec či dievča.

 • Danka

  Muz je muzom a zena zenou. Bodka. Co za sprostosti vymyslaju? Cudujem sa, ze sa toto musi riesit. Jednoducha vec. Nechapem, ako mohla takato blbost niekoho napadnut, propagovat a pretlacat akoze normalne. Ved je to chore!!!

 • Mariana Dostalova

  Marianna,
  Som rohodne proti zmene takehoto nezmyselneho skolskeho zakona.Je to zasahovanie do ludskych prav.
  Co si to dovoluju voci slobodnym obcanom SR. Kto s tym suhlasil, aby rozhodovali o nasich detoch a vnucatach. Kam sme to dospeli. Zdrava rodina je zakladom nasho statu. A niektori nechcem sa sprosto vyjadrit chcu rozvratit a rozlozit nasu spolocnost,aby nastal chaus a clovek isiel proti cloveku.Chori ludia nech sa liecia, ale aby sa nasilu menili pohlavia, je to proti Bohu a proti zdravemu rozumu.
  Vazeny pan Chromik, vazim si nesmierne Vasu pracu, je to boj s veternymi mlynmi, ale uz sa vela veci dosiahlo, musi sa nato tvrdie a dufam, ze tento skolsky zakon sa zmiete zo stola. Budem sa zato modlit.
  Drzim palce.

 • ingrid krišteková

  je to hamba pre ľudstvo

 • Zuzana

  Dobry den,
  Skoda ze ste do sirenej spravy nenapisali, ze tu pri peticii je aj naozaj uvedena referencia na dokument v ktorom su zmeny naozaj navrhovane. Inak to vyzera ako ultra konzervativny hoax, ktory sa zial nikde neda overit.

 • Khandlova

  To sa nesmie nikdy dopustiť.

 • Lazorik Andrej

  Je to urážka človečenstva.

 • Inrich Girašek

  Tušenie tieňa…Nemyslím si,že prijatie toho zákona z dielne Ministerstva školstva ma „hodnotu iba pre administratívne vyjadrenie.Tento zákon by mohol byť platformou pre obidenie Ústavy SR v zmysle garancie ústavných práv garantovaných práve ústavou SR.Zákon nemá relevantnú oporu v Ústave SR,nevychádza z jej mantinelov ,ale vnucuje tým,ktorých sa to týka „novépoňatie“ktoré v ústave nemá oporu.Žalm o.i. hovorí …..štyridsať rokov sa mi priečilo toto pokolenie je to ľud s blúdiacim srdcom…dobrý strom, dobré ovocie…Prijatie zákona nie pre všeobecné dobro všetkých obyvateľov s ohľadom, na ich špecifické potreby a ústavné práva ,stavia platformu neprijateľnosti tak pre prítomnosť ako aj pre budúcnosť ,prináša skrat do spoločenstva a porušovanie princípov právneho štátu a jednotlivých občanov.Dobré fungovanie spoločenstva Európskej Únie musí byť garantované zákonnosťou nie však preferovaním idelógii skupinových záujmov tipu LGBT respektíve lobujúcich pre túto ideológiu.EU nie je organizáciou pre skupiny,ale pre obyvateľov v dvadsiatich štátov.

 • Robert Šusta

  Uplne absurdne.
  Hadam by sa potom mali upravovat vsetky doklady a tlaciva vsade, nie iba skolske doklady. A nie iba v pripade zmeny pohlavia, o co su ine zmeny menej dolezite? Ak sa zena vyda a zmeni si tym meno, hadam by bolo z rovnakeho dovodu reflektovania sucasneho stavu zahodno menit vsetky existujuce tlaciva a doklady, nie? Ak si hocikto necha zmeni meno z akychkolvek dovodov, treba to spravit tiez! Ak niekomu pribudne titul, tiez budeme menit vsetky minule zaznamy?
  Tu uz sme davno boli… bolo to v roku 1984.

 • Anna Martinková

  Som za to aby muž bol mužom a žena ženou. Lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz a na svoju podobu. A stvoril ich ako muža a ženu a nie inak. A. M.

 • Anna

  Ja stále tvrdím že negramotnosť nie je to že nevieme čítať písať,ale že nevieme pochopiť čo je správne a nesprávne, čo je dobré a nedobre a čo chce väčšina ľudí alebo len skupina ľudí nášho Slovenska.Preto som sklamaná z našej vlády a z toho čo sa tu deje prvého som proti týmto zákonom.

 • Ing. Patrik Obrtáč

  Poruchy treba liečiť, snažiť sa akceptovať, pomáhať a nie podľa nich smerovať spoločnosť!

 • Kováč Martin

  V skutočnosti samozvaným aktivistom a odborníkom za LGBTI práva nejde o LGBTI komunitu. Pochopili to homosexuáli vo Francúzsku ale i v Amerike, kde dokonca v minulosti spustili svoju vlastnú kampaň v ktorej hovoria. Že fakty ktoré často používajú LGBTI aktivisti v médiách, nie sú o nich.
  Žiaľ i u nás sa však homosexuáli nechali dobehnúť. Keby si dali tú námahu a sadli za internet. Poskladali by si sami skladačku v ktorej ide len o ďalší úrad ktorý bude v ich mene, okrádať tento národ.
  Pre nich sme však my tý zlý, lebo ich nazývame homosexuálmi. Prehliada sa, že ten kto vymyslel v duchu rovnosti názov LGBTI, ich už len podľa toho názvu nemal v pláne priblížiť k nám ostatným.
  Našou snahou by preto nemal byť boj proti nim. Áno treba sa postaviť za tradičné hodnoty. To nepopieram. No vyhrať túto partiu je možné len tým, keď LGBTI komunita pochopí, že my sme tiež na ich strane. Len pomocnú ruku im chceme podať iným spôsobom. A že ten náš postoj k nim, je ten úprimnejší, práve pre to. Že pravdou ktorú im hovoríme ich nechceme nechať žiť v klamstve.
  Ďakujem.

 • Škvarna Rudolf

  Som zasadne proti partnerstvu rovnkajych pohlavi.

 • Jozef Uhrovčík

  Váž.pán Chromík,
  rád sa hocikedy podpíšem pod výzvu tohto charakteru. Chcem Vás touto cestou poprosiť, vysvetlite a apelujte na nechápavých a žiaľ aj nerozumných ľudí podľa potreby i tvrdšie. Neviem koľko je na svete nevyliečiteľných chorôb.Ale s určitosťou viem,že jedna s najhorších je ľudská hlúposť. Preto je treba aj tvrdšia reč. Ako hovorí jedno slovenské porekadlo,že múdremu napovedz a sprostému ukáž,myslím,že v súčastnosti na Slovensku tých čo ukazujú je stále málo a čo je horšie nikto nechce pozerať. Viete, keby na to doplatili iba tí nerozumný povedal by som nech. Tých je vždy viac,ale doplatíme na to všetci a to je tá najväčšia tragédia. Slovensko nemá vládu, máme iba zapredancov a vlastizradcov. Oni si asi neuvedomujú resp.nepoznajú s dejín, že víťaz popravil ako prvých vždy zradcov, veď načo by mu boli mohli by zradiť aj jeho. Ja mám jednu veľkú obavu z toho,aby sa im nepodarilo vyvolať občiansku vojnu o ktorú sa stále usilujú. Nech nás Boh chráni,lebo to by bola katastrofa. Chybou je aj to,že sa skôr neohlásila inteligencia. Nakoniec mi dovoľte vysloviť môj názor a moje životné krédo. Človek,ktory je schopný a ochotný počúvať a plniť príkazy hlúpejšieho, ako je on sám je hlúpejší ako ten čo mu rozkazuje.

  S pozdravom

  Jozef Uhrovčík

 • Jozef Mikita

  Mentálne poruchy sa môžu liečiť, tolerovať ale nie podporovať.