Nedajme Európskej únii právo zatvárať!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Ministerstvo spravodlivosti SR

Vážená pani ministerka,
určovať, ktorý názor môže byť vyslovený bez toho, aby bol onálepkovaný ako nenávistný s následkom väzenia nemôže Európska únia. Nielen preto, že za názory sa zatvárať nemá, ale aj preto, lebo nemá hodnoty usporiadané tak, aby o tom mohla rozhodnúť dobre a spravodlivo rešpektujúc skutočné hodnoty rodiny, manželstva a detí. Koho a aké názory chce kriminalizovať ukazuje tým, aké dokumenty cituje. (Stratégia LGBTIQ, rodová rovnosť) Výskumy ukazujú zvyšujúci sa strach ľudí z vyslovenia vlastných názorov a skúsenosti trestných stíhaní za štandardné náboženské presvedčenie v Európe nás presviedčajú, že demokracia je ohrozená.

10081 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu LPEU/2021/781 COM(2021)777 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Inkluzívnejšia Európa s vyššou mierou ochrany: rozšírenie zoznamu trestných činov v EÚ o nenávistné prejavy a trestné činy páchané z nenávisti (Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2021/781) Link: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LPEU/2021/781

 (Všetky pripomienky sú zásadné)

K riadnemu predbežnému stanovisku:

 

(1) Navrhujeme preformulovať celé riadne predbežné stanovisko tak, že Slovenská republika nesúhlasí s tým, aby Európska únia získala právo kriminalizovať slovné prejavy nenávisti a trestné činy páchané z nenávisti.

 

Odôvodnenie

 

To, čo my vnímame ako službu lásky k blížnym, vníma homosexuálna propaganda ako nenávisť. Dôvodov pre ktoré nemôžeme Európskej únii zveriť oprávnenie rozhodnúť,  aký slovný prejav bude trestný je viacero.

Európska únia vo svojej Stratégii, ktorú návrh[1] priamo cituje hovorí: „Označovanie LGBTIQ za „ideológiu“ sa šíri v online aj offline komunikácii[2] a to isté platí pre prebiehajúcu kampaň proti takzvanej „rodovej ideológii“. Zóny bez LGBTIQ sú zóny zbavené ľudskosti a v našej Únii nemajú miesto.“[3]

Je úplne jasné, že Poľsko nemá žiadne zóny, v ktorých by sa nemohli pohybovať ľudia s homosexuálnym cítením alebo v ktorých by nemali ľudské práva. To je lož a ideológia. A túto ideológiu odmietame aj my.

Ďalším citovaným materiálom v návrhu  je Stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 -2025[4], ktorá hovorí: „Referenciou pre medzinárodné normy v tejto oblasti je Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu – Istanbulský dohovor. EÚ podpísala dohovor v roku 2017 a dokončenie pristúpenia EÚ k dohovoru je pre Komisiu kľúčovou prioritou. S cieľom urýchliť dokončenie pristúpenia EÚ kdohovoru požiadal Európsky parlament Európsky súdny dvor v roku 2019 o stanovisko k tejto veci.“ [5]

Istanbulský dohovor bol trikrát odmietnutý Národnou radou SR. Únia sa vôbec netají tým, že plánuje obísť zmluvne stanovené procesy a postupy bez ohľadu na názor a vôľu obyvateľov členských štátov: „Ak by pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru zostalo zablokované, Komisia má v úmysle navrhnúť v roku 2021 opatrenia, v rámci právomocí EÚ, ktorých zámerom bude dosiahnuť rovnaké ciele, ako sú ciele stanovené v Istanbulskom dohovore.“  Môžeme to nazvať aj deficitom demokracie a citu pre základné pravidlá.

Práve preto nemôžme Európskej únii zveriť právo zatvárať ľudí pre názory do väzenia. Ak odmietame a varujeme pred homosexuálnym životným štýlom, nerobíme z ľudí, ktorí trpia týmto zranením obete, ale robíme im dobrú službu, ktorou sa im snažíme život predĺžiť a urobiť zdravším a plnším. Nemôžeme popierať biologickú realitu a tváriť sa, že jej popieranie nie je ideológia, alebo že osoby vedúce homosexuálny životný štýl nečelia vyšším zdravotným rizikám s dôsledkami na zdravie a život a podľa miery pochopenia a daru viery aj na večnosť človeka.

Nie je našim cieľom robiť to s nenávisťou v srdci alebo otrieskávať niekomu o hlavu pravdu bez lásky, ale ani byť ticho, ak  by právo malo byť zneužité na to, aby sa vyrábali deti ako „veci“ na objednávku alebo z detí robili úmyselne vopred polosiroty, len pre emocionálne uspokojenie dospelých. Dieťa nie je vec a ani nárok, či ľudské právo. V jeho najlepšom záujme je mať otca a mamu a vyrastať v harmonickom rodinnom prostredí, v ktorom svojich rodičov pozná, miluje a obaja rodičia ho prijali ako dar svojej vzájomnej lásky a takisto ho milujú. Všetko menej je krivda na dieťati.

Európska únia nemôže rozhodovať o tom, čo je a čo nie je nenávisť a aký názor má viesť ku kriminalizácii,  pretože v skutočnosti nemá hodnoty usporiadané tak, aby o tom mohla rozhodnúť dobre a spravodlivo rešpektujúc skutočné hodnoty rodiny, manželstva a detí.

Ochrana týchto hodnôt preto môže byť zaručená iba na národnej úrovni. Kriminalizácia nie je cesta.

Aj na vnútroštátnej úrovni sme protestovali voči tomu,  aby sa zatváralo za slová. Nie je spravodlivé  určovať, čo nenávisť je a čo nenávisť nie je a nie je spravodlivé rozhodovať rozdielne, ktorá obeť nenávisti bude mať nadštandardnú ochranu a ktorá si to nezaslúži.

Z formálneho hľadiska chýba právny základ. Nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy získala EÚ kompetenciu v oblasti trestného práva, ktorá je uvedená v piatej hlave ZFEÚ pod názvom Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Vv čl. 83 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje úplný zoznam oblastí trestnej činnosti[6], v ktorom môže Európsky parlament a Rada ustanoviť minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činov a sankcií za ne uplatniteľných vo všetkých členských štátoch EÚ. Zároveň sa v ňom stanovuje, že na základe vývoja trestnej činnosti môže Rada prijať rozhodnutie určujúce ďalšie oblasti obzvlášť závažnej trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom vyplývajúcim z povahy alebo dosahu takýchto trestných činov alebo z osobitnej potreby spoločne proti nim bojovať.  

Navrhované trestné činy nie sú ani obzvlášť závažnou trestnou činnosťou, ani nemajú výrazný cezhraničný rozmer vyplývajúci z povahy alebo dosahu trestných činov oproti iným trestným činom.

Osobitná potreba spoločného boja by mala byť jasná a podložená závažnými objektívnymi dôvodmi. Tie však nevidno a nevideli ich v čase prijatia zmluvy ani členské štáty.

Zároveň ide o nevhodne vymedzenú oblasť, ktorá spôsobom vymedzenia môže mať vplyv v zásade na skoro všetky trestné činy a tresty za ne.

Ak odsúhlasíme takto široký mandát pre EÚ, členské štáty už nebudú mať právo veta pri konkrétnom vymedzení pravidiel, definície  nenávistných prejavov a trestných činov z nenávisti.

 

(2) Navrhujeme vypustiť v celom texte  stanoviska formuláciu „pohlavie/rod“.

 

Odôvodnenie

Stanovisko sa účelovo snaží odmietnuť ústavný legislatívny pojem rodu vo význame rodového pôvodu a označiť ho ako akúsi alternatívu „pohlavia“.

Odmietame zavádzanie  genderovej ideológie a zmenu významu pojmu pohlavie, či jeho nekonzistentné nahrádzanie akýmsi pojmom „rod“. Táto ideológia bola jednoznačne odmietnutá aj hlasovaním NR SR o Istanbulskom dohovore.

To, čo odmietame ako ideológiu by tak v budúcnosti mohlo byť označené ako prejav nenávisti a tak to nie je. Chceme si iba uchovať zdravý rozum a právo hovoriť pravdu o škodlivej ideológii či už vo vzťahu k sexualite alebo iným škodlivým veciam. Dôvodom nie je nenávisť, ale láska k ľuďom, ktorí potrebujú rozoznať škodlivé a zdravotne rizikové správanie.

 

(3) Navrhujeme vypustiť nasledovný text zo stanoviska: „Upravená je aj kriminalizácia trestných činov páchaných z nenávisti z dôvodu pohlavia/rodu. SR aktuálne chýba právna úprava kriminalizácie nenávistných prejavov na základe pohlavia/rodu, veku a zdravotného postihnutia, ako aj trestných činov páchaných z nenávisti z dôvodu veku a zdravotného postihnutia. V súčasnosti sa uskutočňujú novelizačné práce s cieľom postihovania nenávistných prejavov.“

 

Odôvodnenie

 

Prvé dve vety sú v úplnom rozpore. Prvá veta tvrdí, že kriminalizácia z dôvodu nenávisti k pohlaviu/rodu je upravená a druhá veta tvrdí, že chýba právna úprava kriminalizácie z dôvodu pohlavia/rodu.

Nerozumieme, prečo by mala byť niektorý typ nenávisti viac trestaný ako iný typ nenávisti. Každý trestný čin má motív. Ide o vnútornú pohnútku a žiadna z týchto pohnútok nie je chvályhodná, ale odsúdeniahodná. Ak niekto niekoho zabije pre zisk, nie je to menej odsúdeniahodné, ako keď ho zabije z nenávisti. Človek je mŕtvy. Drvivá väčšina trestných činov  sa nepácha z lásky k obeti.

Veľmi vážnym mementom v zneužívaní trestného práva na kriminalizáciu náboženského presvedčenia, dokonca aj takého, ktorého hodnoty  dejinne prežili 2000 rokov je prípad fínskej političky Päivi Räsänenovej a jej štandardného kresťanského postoja k homosexualite. Fínska generálna prokuratúra jej výroky posúdila ako nenávistné a  trestné konanie proti tejto kresťanskej političke pokračuje.

 [1] ROZHODNUTIE RADY o doplnení nenávistných prejavov a trestných činov páchaných z nenávisti do oblastí trestnej činnosti ustanovených v článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

[2]   Pozri napríklad správu agentúry FRA Fundamental rights report 2019 (Správa o základných právach za rok 2019) (29. mája 2019) a správu organizácie ILGA-Europe Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people 2019 (Ročný prehľad situácie v oblasti ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb za rok 2019) (február 2019).

[3] Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Únia rovnosti: Stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb na roky 2020 – 2025, 12.11.2020, COM(2020) 698.

[4] Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, 5.3.2020, COM(2020) 152 final.

[5] Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov, Únia rovnosti: stratégia pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025, 5.3.2020, COM(2020) 152 final.

[6] Tento zoznam obsahuje tieto oblasti trestnej činnosti: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

3 4 205

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 647

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 103

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

23 názorov na podpis

 • František Godla, PhDr.

  Jednoznačne súhlasím so znením tohto listu a plne ho podporujem čo potvrdzujem svojim podpisom.

 • Michal Fedor

  EU zachádza ďalej než komunisti. Omnoho ďalej. Čo sa týka pocitov, nikto nebráni nikomu aby o sebe tvrdil čokoľvek, že cíti. Ani že je kôň. Len nikto nesmie nútiť pod hrozbou väzenia, aby to isté museli povinne tvrdiť aj všetci ostatní. Taká „sloboda“ jedinca je ombedzenie slobody kolektívu. Druhá vec čo vadí je vyžadovanie úcty. T.j. dávať na roveň manželstva všetky zväzky, ktoré sú jeho karikatúrou a tým manželstvo potupovať – pod hrozbou basy.

  Tu existuje historická paralela, keď počas francúzskej revolúcie sa museli veriaci klaňať kurve na oltári. Pod hrozbou smrti. A veru ich aj zabili, lebo sa neklaňali. Aj s ich deťmi. Brutálnym spôsobom.

 • Ingrid

  Ďakujem, že sa venujete týmto rafinovaným aktivitám zo strany dnešných ideológov a robíte všetko pre to aby ste odhaľovali ich taktiky a zabránili ich nedemokratickému prevzatiu moci.

 • JÁN

  V tejto poslednej dobe človek už ani nestíha sledovať všetko zlé, čo sa na nás valí a čo na nás chystajú mocní, ktorí chcú vládnuť celému svetu a diktovať im svoje zvrátené ideológie. Človek niekedy niečo zachytí v médiách, ale tam sa účelovo povie len minimum, resp. spomenie sa to len veľmi okrajovo…..akoby nenápadne, len aby sa to moc nerozoberalo, aby tomu ľudia nevenovali veľkú pozornosť. Väčšinou, ak sa v tom človek chce zorientovať, musí si tieto veci sám dohľadávať, pátrať na internete a všade možne, aby zistil čo je naozaj vo veci. Nie každý má však čas sa tomu venovať. Našťastie ešte sú tu možnosti, ako sa k daným informáciám dostať, aby mal človek trochu prehľad. A jednou z nich je aj takáto forma, že konkrétne informácie získavame od ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú a sledujú ju a potom nám to oznámia prostredníctvom emailu. Iste, je to možno len kvapka v mori, povieme si, ale vďaka aj za to…aj keď zmeniť to asi nedokážeme. Môžeme sa len modliť! Druhá možnosť je sledovať určité stránky, ktoré ale v poslednom čase chcú viac a viac eliminovať a blokovať, obzvlášť, ak sú kresťanské a upozorňujú na konkrétne a nebezpečné veci, ktoré nám chce elita EU nanútiť a je im jedno, ako to urobia. Viacerí to tu v komentároch aj popisujú. Deje sa to pomaly a potichu, sme počúvali ešte nedávno….. V poslednom čase mám však pocit že v tomto čase chaosu sa veci neskutočne zrýchlili….akoby ich tlačil čas. A tak sa nestačíme diviť, že čo sa to deje. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že EU a jej príslušné korporácie zo západu nám tu zavádzajú novodobú diktatúru v štýle totality a komunizmu. Veď stačí len sledovať, čo sa deje okolo nás….akonáhle vyjadríme svoj názor (môže byť aj neutrálny), tak je s nami zle….už nás onálepkujú, blokujú….vraj sme napr. konšpirátori, hoaxeri, vraj žijeme v dobe kamennej, atď. . . . . A to máme len iný názor . . . . . (Vidíme, čo sa deje, keď na určité veci proti pravidlám a názorom elít západu,EU,… povedalo svoj názor Poľsko a Maďarsko, že oni vnímajú a vidia určité veci inak a EU nemá právo im tento názor meniť a vnucovať im ten svoj!) … Akonáhle náš názor nie je podľa ich predstáv, je to zlý názor! Desím sa toho, čo bude nasledovať ďalej, keď si prevezmú všetku právomoc, resp. keď im ju naši predstavitelia, ktorých si žiaľ sami volíme dobrovoľne/nasilu odovzdajú . . . čo bude potom??? To sa budeme zase skrývať, len preto že máme iný pohľad na vec, iný názor???
  Že nesúhlasím s tým, aby na školách moje deti niekto učil choré ideológie v štýle západného cítenia a podpory LGBTIQ….. A že tieto ohavnosti a množstvo vecí s tým súvisiacich na nás budú vyskakovať a striehnuť všade naokolo??? Nepripomína nám to azda niečo, čo sme tu už raz mali a čo zažívali naši rodičia a starí rodičia? Vraj je dnes iná doba…moderná, 21.storočie, teraz sa to stať nemôže? A to tvrdí kto? Mladá generácia, odchovaná na soc.sieťach, kde sa im zámerne podsúvajú akože “ len tie správne “ názory?
  Mimochodom, ľudstvo a svet všeobecne je už roky varované, prostredíctvom zjavení Panny Márie, že príde na svet strašná doba . . .
  Myslíme si, že sa nás to netýka? Ale veď tá doba je už tu! Kto má oči, ten sleduje a vidí . . . Musíme sa modliť, lebo je to to jediné, čo nám nikto nikdy nezakáže! A modlitba má veľkú moc. Netreba si zúfať, aj keby prišlo na najhoršie . . . a to iste príde!
  V tomto boji však nikdy nebudeme sami. Majme na pamäti Ježišové slová. “ Nebojte sa, Ja som s Vami až do skončenia sveta.“

  Preto nebudem a nemôžem mlčať, keď vidím kam žiaľ aj naša krajina smeruje. Treba, aby bolo počuť v EU aj náš hlas, podobne ako je počuť teraz Maďarsko a Poľsko . . . že sú veci, ktoré si chránime a postoje z ktorých ako kresťanská krajina nikdy neustúpime a celá EU sa s tým bude musieť zmieriť a rešpektovať náš názor . . . či už sa jej to páči, alebo nie.

 • Elena

  Je neuveriteľné, aké zvrátenosti táto vládna garnitúra nám na Slovensku chce zaviesť. Ako ničí základné páva občanov, slobodu slová. Ako zle narába s našimi finančnými prostriedkami a nestará sa o blaho národa. Ako vedie štát do chaosu a dlhov. Ako zaťahuje Slovensko do vojnového konfliktu na Ukrajine a tým ohrozuje Slovensko, ktoré sa dôsledkom toho stane bojiskom tretej svetovej vojny. Je to tá najhoršia vláda v zložení zradcov Slovenska.

 • Juraj šebeňa

  Súhlasím s pripomienkami a som proti všetkým zvrátenostiam (lgbtqyz) ktoré sa všemožne snaží pretláčať eu. Som za tradičnú rodinu (otec, mama, deti, starý rodičia…), slobodu slova a médií (a to aj tých alternatívnych), život v súlade s prírodou (toto je veľmi dôležité, oni sa nás totižto snažia vykoreniť a odtrhnúť od toho ako funguje celá príroda a aj my ľudia), mier a pokojný život ľudí na Slovensku a celom svete, (táto vláda robí všetko preto aby sme tu nemali mier ani pokoj, rozoštváva, nálepkuje a rozdeľuje ľudí, ich heslo je ROZDEĽUJ A PANUJ, naše heslo: SPÁJAJME SA, SPOLUPRACUJME A PROSPERUJME ). Dajte nám už konečne pokoj!!!

 • Denisa

  Je mi velmi luto, ze musim podpisovat peticiu v podstate za slobodu slova. EU sa zmenila na totalitne monstrum priamo pred nasimi ocami. Ako je vobec mozne, ze to zachadza tak daleko? Ako to mohli Europania vobec dovolit? Ide o dalsi zakerny krok proti povodnemu europskemu obyvatelstvu, proti prirodzenosti a hlavne proti Bohu.

  A potom nech mi este niekto povie, ze NWO je konspiracia… Ak to nezadtavime teraz, zastavia nas oni, uz coskoro.

 • Robert Žilík

  Som za prirodzený život a to musia rešpektovať všetky zákony ľudské. Stvoriteľov koncept (ak chcete inak – vesmírny) nemožno kriviť ľudskou nedokonalosťou!

 • Anna

  Anna nemožeme mlčať ide o zasah do ustav.prava.Ustavu si treba važit ctiť arešpektova.Ide o zakladne prava každeho občana SR. Zasah do zakld.prav občana garantovanych ustavou je proti ustavny a zo strany akych kolvek štatov EU nepripustny.Ustava SR je zakladnym zakonom štatu ktory si treba važit a ctit.

 • Ladislav

  Ideologia LGBTI a jej presadzovanie do života normálnych zdravých ľudí je absurdné a rodová rovnosť vyplývajúca z nej rozvracia všetky oblasti rodiny a zámerne degraduje každého ľudského jedinca vo svojej prirodzenosti. Samotná homosexualita je defekt, ktorý je treba vykoreniť a za ktorý by sa mal každý jedinec prinajmenšom hanbiť ak má zdravý rozum. LGBTI je najrafinovanejším produktom novodobej marxistickej ideológie na totálne zničenie morálky ľudstva a to rozvrátením rodiny. Ideológia LGBTI povyšovaním pudovosti nad úroveň rozumu, znižuje dôstojnosť človeka ešte pod úroveň zvieracej ríše, ktorá rozumom obdarená nebola. A čo nastane potom ?

 • Eduard

  Určite nesúhlasím s presadzovaním praktík rodovej rovnosti či už v školách,alebo na verejnosti.Od počiatku Boh stvoril muža a ženu,aby pokračovali v Jeho tvorcovskej činnosti. Nesúhlasím ani takým názorom,že sa niekto cíti iným ako je.Vedˇ je to poníženie Božskej múdrosti.Boh stvoril každého človeka ako ORIGINAL a nikdy sa nepomýlil.
  Budem ich rešpektovať ale nikdy nebudem súhlasiť s ich „pokrokovým zmýšľaním“.

 • Iveta Palesova

  Nemozem mlcat ked sa sloboda slova drasticky porusuje aj ked je vyjadrena slusne. Je to proti ustave SR

 • Martin Bóna

  LGBTIQ potiera prirodzené zákonitosti človeka, dané Stvoriteľom ako dar, umožňujúci okrem iného radostnú a posvätnú účasť ľudstva na svojom stvorení. Zriekaním sa tejto prirodzenosti oberáme našich potomkov o šťastnú budúcnosť a dôsledky takejto zvrátenej ideológie už vidno v krajinách, kde je tolerovaná a násilne presadzovaná. Ľahostajným tolerovaním takýchto zvráteností na Slovensku sa stávame ich podporovateľmi a nepriamo tiež ako veriaci kresťania ukazujeme Stvoriteľovi, že si dostatočne nevážime dar manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorý ako jediný má predpoklady pre zdravý vývin našich detí a budúcich generácií.

 • Ivan Mrva

  Nemôžeme mlčať, keď sa sloboda slova a prejavu drasticky obmedzuje a tým sa aj porušuej ústava

 • Tibor

  Nesúhlasím s tým, aby sa zvrátená forma sexuality propagovala ako normálna. V demokratickej krajine sa nemôže potláčať názor, ktorý je väčšinový. Dokonca LGBTIQ nie je žiadna menšina. Sú chorí a treba im pomôcť.

 • Miroslava Stančíková

  Nesúhlasím aby boli prejavy vôči LBGTI považované za väčšie trestné činy ako akékoľvek iné prejavy nenávisti. Nesúhlasím ani s propagovaním LBGTI, pretože práve táto propagácia á za následok zvýšené prejavy nenávisti. Či je niekto orientovaný tak alebo onak, mali by žiť riadnym životom a potom nebude treba niečo propagovať. Bohužial LBGTI je je ideologia presadzovaná súčasnými vládnucimi elitami. Každá takáto propagácia je škodivá

 • Marta Brezinová

  Súhlasím so všetkým.

 • Mária Kamenská

  Úctu si zaslúži v našej SR každý človek rovnako. Od historie ľudstva bol človek otec a človek matka. Rodová rovnosť ja absurdnosť.Dvaja chlapi nebudú mať deti a pod. Dve ženy nebudú mať deti.. Národ zahynie bez detí. Vylúdní sa.. Treba dať úctu aj pohlaviami, ktoré sa v posledných rokoch začali cítiť inak, podporované zo zdrojov LGBTI.NO, nemôžu si robiť nárok na otcovstvo, atď..Koľko máme úžasných vedcov, bez nároku na „vymyslené manželstvo“. Sú spokojní, uznávaní..Tieto absurdnosti niektorých „političiek“ sú umelo vymyslené, dobre platené,ale nerozumné a protiprávne.

 • Andrej Veselský

  Západné krajiny (z ktorých tieto ideologické prúdy vždy prúdili a aj teraz prúdia) ich zhubné následky v takom rozsahu, intenzite, nevraživosti, dlhej dobe ako my nikdy nezažili !!! Túto našu jedinečnú prežitú živú skúsenosť si musíme chrániť, brániť ako nikým nespochybniteľnú – (aj prijatím ústavného zákona) ako oprávnené národné a štátne, kultúrne, spoločenské, náboženské a politické dedičstvo !!!
  Aj boľševíci, fašisti, komunisti, …nám najskôr začali vnášať ideológie pod nadnesenými vždy tými istými ideálmi ľudskej rovnosti, slobody, spravodlivosti – ktoré sa potom zmenili tak, že boľševícka, fašistická, komunistická menšina začala terorizovať násilným presadzovaním proti väčšine pod tými istými heslami vždy svoje najskôr totalitné ideológiei (napr. za uznanie triedneho boja, za majetkovu rovnosť, za vedecký ateizmu, za oslobodenie človeka od tmárstva, za internacionalizmus, za solidaritu ….. . pritom za týmito heslami a ich presadzovaním sa skrývalo: vyvlastňovanie a zatváranie podnikateľov, roľníkov, obchodníkov, živnostníkov, habanie ich majetku, boj proti kresťanom, ich trestanie, väznenie mučenie, vraždenie, vyvlastňovanie, zatváranie, arizovanie majetku židov a ich deportácie, fašistický antirusizmus, antislovanizmus a zatváranie ….. a po každom temto „novom ideologickom prúde“ boli naši občania iného zmýšľania, presvedčenia vždy jestvujúcou štátnou mocou zastrašovaní, tyranizovaní, väznení, ožobračovaní a popravovaní !!! Kolíková a vláda toto chce nasledovať !? Najnekultivovanejšia, najnevzdelanejšia, najneslušnejšia štátna moc SR „pod prevzatou EU ideologiou LGBDI“ bude znova tak isto ako boľševíci, fašisti, komunisti „pod svojimi ideológiami“ zasa zastrašovať, vyhrožovať, trestať, tyranizovať, ožobračovať, väzniť a vraždiť ľudí iného zmýšľania, názor !? Veď to je nástup vnucovania novej zdokonalenej ideológie fašizmu o praktické skúsenosti boľševizmu a komunizmu.! To je arogantný, drzý nástup novej ideológie ako zámienky a provokácie k nastoleniu budúcej novej totality!!! Tomuto sa musíme tak ako Poliaci, Maďari, rezolútne a nekompromisne aj my Slováci vzoprieť, určite sa pridajú aj Chorváti, Bulhari ….

 • Pavol a Anna Hronec

  Súhlasíme s pripomienkami…

 • Anton Hykisch

  Pokus o kriminalizáciu odlišných názorov na základné hodnotové otázky medziľudského spolužitia a zachovania ľudského rodu je neprijateľný. Členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii sme nedali právo žiadnym orgánom EÚ rozhodovať o prípustnosti či neprípustnosti názorov v biologicko-etických otázkach. Porušenie práva na slobodu slova a prejavu zo strany orgánov EÚ je v priamom protiklade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

 • Peter

  porušovanie medzinárodne uznávaných konvencii o slobode názoru !!!

 • Rudolf Abrahám

  LGBTIQ považujem za nezdravý, hriešny a zdraviu škodlivý životný štýl bez ohľadu na to či verím alebo neverí v posmrtný život