Podporte nájomné bývanie pre mnohodetné rodiny!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky

Vážený pán podpredseda vlády Štefan Hollý,

dovoľte, aby sme Vám zaslali zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu nariadenia vlády, ktoré by sa dali zhrnúť do troch bodov:
1. Mnohodetné rodiny by mali mať prednosť pri prideľovaní nájomných bytov.
2. Rodiny s troma a viac deťmi by nemali byť vylúčené z poradia o väčší nájomný byt iba preto, že vlastnia malý byt, ktorý už nepostačuje pre potreby mnohodetnej rodiny.
3. Vláda by mala mať právo obmedziť zvyšovanie nájomného o výšku inflácie, ak by to znamenalo neprimerane vysoké zvýšenie. Navrhujeme hranicu 5 percent ročne.

5360 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania, rezortné číslo: 11381/2022/LO, číslo legislatívneho procesu: LP/2022/506 (ďalej len "návrh nariadenia vlády")

(Pripomienky k návrhu zverejnenému pod č. LP/2022/506 na linku https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/506 s termínom pripomienkovania do 6.9.2022. Všetky pripomienky sú zásadné.)

1.    § 3 odsek 1 písmeno c) sa mení a  znie:

„c) iní záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá pre postavenie nájomcov určené zákonom a v súlade so zákonom v zostávajúcom rozsahu bytov v agentúrou schválenom projekte nájomného bývania v postupnom poradí:

1. manželia, ktorí majú štyri alebo viac detí,

2. manželia, ktorí majú tri deti,

3. manželia, ktorí majú dve deti,

4. iní záujemcovia.“

 

Odôvodnenie:

Dňa 15.8.2022 pán minister Krajniak s pánom podpredsedom vlády SR Holým predstavili cenovú mapu nájomného bývania, pričom súčasťou prezentácie boli aj výsledky prieskumu medzi zamestnancami rezortu práce. Ak by sa postavilo 1000 nájomných bytov v pomere, v akom bol o ne v prieskume záujem, postavilo by sa 57 jednoizbových, 303 dvojizbových, 453 trojizbových a 187 štvorizbových bytov. V týchto bytoch by bývali nájomcovia so 729 deťmi (v priemere). To je samozrejme veľmi málo.  Na 1 byt vychádza v priemere 0,72 dieťaťa. Hlavným dôvodom je vysoký počet slobodných záujemcov a rozvedených, ktorí žijú bez detí. Z výsledkov prieskumu nie je zrejmé koľko detí záujemcovia o nájomné bývanie plánujú v budúcnosti mať. Tvrdenie v analýze vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, že „regulované nájomné odbúra ekonomický tlak na rodiny a umožní im mať taký počet detí, aký si želajú“ je preto potrebné naplniť obsahom zodpovedajúcim práve tomu, aby takíto záujemcovia viacdetných rodín boli na základe presných a korektných pravidiel uprednostnení. Mnohí respondenti prejavili záujem o väčšie byty ako sú ich aktuálne potreby, takže sa dá usudzovať, že uvažovali aj o svojich budúcich potrebách. Tie sa však nedajú spoľahlivo odhadnúť.

 

2.    V § 3, ods. 3 sa za slovami „(ďalej len „dočasne znevýhodnený záujemca“)“ dopĺňajú slová: „, okrem prípadu, ak ide o záujemcu, ktorý má viac ako dve nezaopatrené deti a jeho nehnuteľnosť určená na trvalé bývanie nepostačuje svojou veľkosťou na trvalé bývanie viacdetnej rodiny.“

 

Odôvodnenie

Problémom mnohých rodín je, že pri výbere prvého bývania nedokázali predpokladať skutočný počet detí a preto sa potrebujú presťahovať do väčšieho bytu alebo rodinného domu. Pri posudzovaní žiadosti o hypotéku sa posudzuje aj počet detí, ktoré výrazným spôsobom znižujú bonitu klientov. Rodina so 4 deťmi bývajúca v dvojizbovom byte kúpenom na hypotéku by nemala nárok na nájomný byt, ak by o rovnaký byt mal záujem slobodný záujemca bez detí bývajúci u rodičov, nakoľko rodina s deťmi by stratila poradie v prospech slobodného záujemcu. Vo všeobecnosti neplatí tvrdenie, že záujemca vlastniaci nehnuteľnosť v rovnakom okrese „nemá problém so zabezpečením bývania pre seba a svoju rodinu.“ O nové bývanie môže žiadať práve preto, že súčasné bývanie je pre jeho rodinu nepostačujúce. V prípade dvoch rodín s deťmi môže byť vlastné bývanie znevýhodňujúcim faktorom. Na druhej strane by rodiny s deťmi mali mať šancu zostať v poradí ak sa potrebujú presťahovať a nedokážu si kúpiť väčší byt. Nemožnosť získať väčšie bývanie totiž priamo motivuje rodiny, aby nemali viac detí.

Ak má byť cieľom podpora rodiny a toho, aby rodiny mali taký počet detí, aký si želajú, musia byť rodiny s deťmi zvýhodnené v poradovníkoch.  Môže byť vhodné podporu nájomného bývania a podporu výstavby bytov do osobného vlastníctva oddeliť a pripraviť samostatný zákon, ktorý by umožnil stavať väčšie byty s nižšou sadzbou DPH s cieľom stlačiť ceny nehnuteľností na trhu, aby si ich mohli dovoliť aj rodiny, ktoré nemajú nárok na nájomné bývanie.

3.    V § 3 sa dopĺňa nový  odsek 5, ktorý znie:

„(5) Agentúra môže na základe vysokého záujmu o trojizbové byty a štvorizbové byty v agentúrou schválenom projekte nájomného bývania dočasne uplatňovať zvýhodnenie záujemcov s vyšším počtom nezaopatrených detí  v poradí uvedenom v § 3, ods. 1, písm. c).

 

Odôvodnenie:

Slovensko bude čeliť veľkým problémom spôsobených demografickou krízou, preto treba podporovať rodiny, aby mali viac detí, aby rodičia žili v manželstve a aby manželstvo a rodičovstvo neodkladali na vyšší vek, nakoľko by mohli mať problém vo vyššom veku počať ďalšie deti. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby viac detí v rodine a manželstvo  boli výhodou pri získaní bytu ak je o ne veľký záujem.

4.    V prílohe k nariadeniu vlády v odseku 6 sa na konci dopĺňajú slová:

„Ak miera inflácie dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahne úroveň 5%, vláda zvýši maximálnu výšku nájomného k 1.marcu o 5% a k 1.marcu nasledujúceho roku o mieru inflácie zníženú o 5 percentuálnych bodov. Ak miera inflácie dosiahnutá v dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch presiahne úroveň 5%, vláda zvýši maximálnu výšku nájomného k 1.marcu o 5%.“

 

Odôvodnenie:

Miera medziročnej inflácie rastie od januára 2021. V októbri 2021 prekročila hranicu 5% a v júni 2022 dosiahla úroveň 13,2%. Rast cien energií je enormný. Už v roku 2022 vzrástli domácnostiam zálohové platby za energie aj o viac ako 20%. Očakáva sa rast cien energií aj v najbližšom období, pričom niektorí ekonómovia odhadujú, že miera medziročnej inflácie dosiahne 2 roky po sebe aj viac ako 10%.

 

Dňa 15.8.2022 pán minister Krajniak s pánom podpredsedom vlády SR Holým predstavili cenovú mapu nájomného bývania, pričom v prezentácii bol modelový príklad 2-izbového bytu v Bratislavskom kraji. Čistý nájom vypočítali ako 519 EUR, energie a servisné poplatky na 128 EUR a počítali s príspevkom zamestnávateľ vo výške 192 EUR. Výsledné nájomné vypočítali na 455 EUR.

 

Predstavme si, že nájomca uzatvorí v roku 2022 zmluvu na nájom tohto bytu. Ak by inflácia už nerástla, nové nájomné po zohľadnení inflácie by bolo 587 EUR. Energie v optimistickom scenári by vzrástli na 160 EUR. Po odpočítaní príspevku zamestnávateľa by výsledný nájom bol 555 EUR.

 

Ak by v roku 2023 bola miera inflácie 10%, v marci 2024 by sa čistý nájom mohol stúpnuť na 646 EUR, energie približne na 200 EUR (aj keby ceny energií už nerástli, do rodiny môže pribudnúť dieťa a zvýšiť spotrebu). Po odpočítaní príspevku zamestnávateľa by výsledný nájom bol 654 EUR.

 

Vláda SR určuje maximálnu výšku nájmu a prenajímateľ by mohol určiť aj nižšiu sumu. V prípade vysokej miery inflácie sa však nedá spoliehať na dobrú vôľu prenajímateľa, ale vláda SR by mala mať mechanizmus, ako zabrániť prudkému rastu nájmu v štátom podporovaných bytoch.

 

Na zmenu bude potrebná novela zákona 222/2022.

 

Vážený pán podpredseda vlády Štefan Hollý,

zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu nariadenia vlády by sa dali zhrnúť do troch bodov:

1. Mnohodetné rodiny by mali mať prednosť pri prideľovaní nájomných bytov.
2. Rodiny s troma a viac deťmi by nemali byť vylúčené z poradia o väčší nájomný byt iba preto, že vlastnia malý byt, ktorý už nepostačuje pre potreby mnohodetnej rodiny.
3. Vláda by mala mať právo obmedziť zvyšovanie  nájomného  o výšku inflácie, ak  by to znamenalo neprimerane vysoké zvýšenie. Navrhujeme hranicu 5 percent ročne.

Ďakujeme za vyhovenie.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Mgr. Peter Beňa

člen Správnej rady

Aliancia za rodinu

 

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 399

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 703

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 151

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

3 názory na podpis

 • Peter Prasnicky

  Srdečne suhlasim

 • Zuzana

  Podpísala som, ale nerada robím nejaké nezhody medzi ľuďmi. Nemôžem povedať, že by ma niekto miloval, skôr pociťujem negatívne útoky z každej strany a preto som vážne uvažovala, že túto vašu petíciu nepodpíšem. A ktovie, možno, že to ani nie je správne rozhodnutie. Jednému prideľovať niečo len preto, že má veľa detí a druhý, ak je sám, môže sa stať aj bezdomovcom. … Pamätám si, že ako dieťa sme nemali veľa peňazí, žili sme skromne a nikto nám nepomohol, okrem vlastnej rodiny. Takže, ak by som mala uvažovať spravodlivo, nech si pomôžete, ako viete. Tak či onak, mám protichodné pocity.

 • Helena B.

  regulované nájomné odbúra ekonomický tlak na rodiny a umožní im mať taký počet detí, aký si želajú“, — v tejto vete by som vymenila a porozmýšľala o takejto zmene: „umožní im mať taký počet detí, aký prijmú “ / nie je to tak celkom v našich rukách/.
  Ďakujem za ochotu vážiť si aj mnohodetné rodiny a pomáhať im. Helena