Podporte nájomné bývanie pre mnohodetné rodiny!

Autor: Aliancia za rodinu Adresát: Úrad vlády Slovenskej republiky - podpredseda vlády Slovenskej republiky

Vážený pán podpredseda vlády Štefan Hollý,

dovoľte, aby sme Vám zaslali zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu nariadenia vlády, ktoré by sa dali zhrnúť do troch bodov:
1. Mnohodetné rodiny by mali mať prednosť pri prideľovaní nájomných bytov.
2. Rodiny s troma a viac deťmi by nemali byť vylúčené z poradia o väčší nájomný byt iba preto, že vlastnia malý byt, ktorý už nepostačuje pre potreby mnohodetnej rodiny.
3. Vláda by mala mať právo obmedziť zvyšovanie nájomného o výšku inflácie, ak by to znamenalo neprimerane vysoké zvýšenie. Navrhujeme hranicu 5 percent ročne.

5350 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v súvislosti so štátnou podporou nájomného bývania, rezortné číslo: 11381/2022/LO, číslo legislatívneho procesu: LP/2022/506 (ďalej len "návrh nariadenia vlády")

(Pripomienky k návrhu zverejnenému pod č. LP/2022/506 na linku https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/506 s termínom pripomienkovania do 6.9.2022. Všetky pripomienky sú zásadné.)

1.    § 3 odsek 1 písmeno c) sa mení a  znie:

„c) iní záujemcovia, ktorí spĺňajú kritériá pre postavenie nájomcov určené zákonom a v súlade so zákonom v zostávajúcom rozsahu bytov v agentúrou schválenom projekte nájomného bývania v postupnom poradí:

1. manželia, ktorí majú štyri alebo viac detí,

2. manželia, ktorí majú tri deti,

3. manželia, ktorí majú dve deti,

4. iní záujemcovia.“

 

Odôvodnenie:

Dňa 15.8.2022 pán minister Krajniak s pánom podpredsedom vlády SR Holým predstavili cenovú mapu nájomného bývania, pričom súčasťou prezentácie boli aj výsledky prieskumu medzi zamestnancami rezortu práce. Ak by sa postavilo 1000 nájomných bytov v pomere, v akom bol o ne v prieskume záujem, postavilo by sa 57 jednoizbových, 303 dvojizbových, 453 trojizbových a 187 štvorizbových bytov. V týchto bytoch by bývali nájomcovia so 729 deťmi (v priemere). To je samozrejme veľmi málo.  Na 1 byt vychádza v priemere 0,72 dieťaťa. Hlavným dôvodom je vysoký počet slobodných záujemcov a rozvedených, ktorí žijú bez detí. Z výsledkov prieskumu nie je zrejmé koľko detí záujemcovia o nájomné bývanie plánujú v budúcnosti mať. Tvrdenie v analýze vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, že „regulované nájomné odbúra ekonomický tlak na rodiny a umožní im mať taký počet detí, aký si želajú“ je preto potrebné naplniť obsahom zodpovedajúcim práve tomu, aby takíto záujemcovia viacdetných rodín boli na základe presných a korektných pravidiel uprednostnení. Mnohí respondenti prejavili záujem o väčšie byty ako sú ich aktuálne potreby, takže sa dá usudzovať, že uvažovali aj o svojich budúcich potrebách. Tie sa však nedajú spoľahlivo odhadnúť.

 

2.    V § 3, ods. 3 sa za slovami „(ďalej len „dočasne znevýhodnený záujemca“)“ dopĺňajú slová: „, okrem prípadu, ak ide o záujemcu, ktorý má viac ako dve nezaopatrené deti a jeho nehnuteľnosť určená na trvalé bývanie nepostačuje svojou veľkosťou na trvalé bývanie viacdetnej rodiny.“

 

Odôvodnenie

Problémom mnohých rodín je, že pri výbere prvého bývania nedokázali predpokladať skutočný počet detí a preto sa potrebujú presťahovať do väčšieho bytu alebo rodinného domu. Pri posudzovaní žiadosti o hypotéku sa posudzuje aj počet detí, ktoré výrazným spôsobom znižujú bonitu klientov. Rodina so 4 deťmi bývajúca v dvojizbovom byte kúpenom na hypotéku by nemala nárok na nájomný byt, ak by o rovnaký byt mal záujem slobodný záujemca bez detí bývajúci u rodičov, nakoľko rodina s deťmi by stratila poradie v prospech slobodného záujemcu. Vo všeobecnosti neplatí tvrdenie, že záujemca vlastniaci nehnuteľnosť v rovnakom okrese „nemá problém so zabezpečením bývania pre seba a svoju rodinu.“ O nové bývanie môže žiadať práve preto, že súčasné bývanie je pre jeho rodinu nepostačujúce. V prípade dvoch rodín s deťmi môže byť vlastné bývanie znevýhodňujúcim faktorom. Na druhej strane by rodiny s deťmi mali mať šancu zostať v poradí ak sa potrebujú presťahovať a nedokážu si kúpiť väčší byt. Nemožnosť získať väčšie bývanie totiž priamo motivuje rodiny, aby nemali viac detí.

Ak má byť cieľom podpora rodiny a toho, aby rodiny mali taký počet detí, aký si želajú, musia byť rodiny s deťmi zvýhodnené v poradovníkoch.  Môže byť vhodné podporu nájomného bývania a podporu výstavby bytov do osobného vlastníctva oddeliť a pripraviť samostatný zákon, ktorý by umožnil stavať väčšie byty s nižšou sadzbou DPH s cieľom stlačiť ceny nehnuteľností na trhu, aby si ich mohli dovoliť aj rodiny, ktoré nemajú nárok na nájomné bývanie.

3.    V § 3 sa dopĺňa nový  odsek 5, ktorý znie:

„(5) Agentúra môže na základe vysokého záujmu o trojizbové byty a štvorizbové byty v agentúrou schválenom projekte nájomného bývania dočasne uplatňovať zvýhodnenie záujemcov s vyšším počtom nezaopatrených detí  v poradí uvedenom v § 3, ods. 1, písm. c).

 

Odôvodnenie:

Slovensko bude čeliť veľkým problémom spôsobených demografickou krízou, preto treba podporovať rodiny, aby mali viac detí, aby rodičia žili v manželstve a aby manželstvo a rodičovstvo neodkladali na vyšší vek, nakoľko by mohli mať problém vo vyššom veku počať ďalšie deti. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby viac detí v rodine a manželstvo  boli výhodou pri získaní bytu ak je o ne veľký záujem.

4.    V prílohe k nariadeniu vlády v odseku 6 sa na konci dopĺňajú slová:

„Ak miera inflácie dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku presiahne úroveň 5%, vláda zvýši maximálnu výšku nájomného k 1.marcu o 5% a k 1.marcu nasledujúceho roku o mieru inflácie zníženú o 5 percentuálnych bodov. Ak miera inflácie dosiahnutá v dvoch predchádzajúcich kalendárnych rokoch presiahne úroveň 5%, vláda zvýši maximálnu výšku nájomného k 1.marcu o 5%.“

 

Odôvodnenie:

Miera medziročnej inflácie rastie od januára 2021. V októbri 2021 prekročila hranicu 5% a v júni 2022 dosiahla úroveň 13,2%. Rast cien energií je enormný. Už v roku 2022 vzrástli domácnostiam zálohové platby za energie aj o viac ako 20%. Očakáva sa rast cien energií aj v najbližšom období, pričom niektorí ekonómovia odhadujú, že miera medziročnej inflácie dosiahne 2 roky po sebe aj viac ako 10%.

 

Dňa 15.8.2022 pán minister Krajniak s pánom podpredsedom vlády SR Holým predstavili cenovú mapu nájomného bývania, pričom v prezentácii bol modelový príklad 2-izbového bytu v Bratislavskom kraji. Čistý nájom vypočítali ako 519 EUR, energie a servisné poplatky na 128 EUR a počítali s príspevkom zamestnávateľ vo výške 192 EUR. Výsledné nájomné vypočítali na 455 EUR.

 

Predstavme si, že nájomca uzatvorí v roku 2022 zmluvu na nájom tohto bytu. Ak by inflácia už nerástla, nové nájomné po zohľadnení inflácie by bolo 587 EUR. Energie v optimistickom scenári by vzrástli na 160 EUR. Po odpočítaní príspevku zamestnávateľa by výsledný nájom bol 555 EUR.

 

Ak by v roku 2023 bola miera inflácie 10%, v marci 2024 by sa čistý nájom mohol stúpnuť na 646 EUR, energie približne na 200 EUR (aj keby ceny energií už nerástli, do rodiny môže pribudnúť dieťa a zvýšiť spotrebu). Po odpočítaní príspevku zamestnávateľa by výsledný nájom bol 654 EUR.

 

Vláda SR určuje maximálnu výšku nájmu a prenajímateľ by mohol určiť aj nižšiu sumu. V prípade vysokej miery inflácie sa však nedá spoliehať na dobrú vôľu prenajímateľa, ale vláda SR by mala mať mechanizmus, ako zabrániť prudkému rastu nájmu v štátom podporovaných bytoch.

 

Na zmenu bude potrebná novela zákona 222/2022.

 

Vážený pán podpredseda vlády Štefan Hollý,

zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu nariadenia vlády by sa dali zhrnúť do troch bodov:

1. Mnohodetné rodiny by mali mať prednosť pri prideľovaní nájomných bytov.
2. Rodiny s troma a viac deťmi by nemali byť vylúčené z poradia o väčší nájomný byt iba preto, že vlastnia malý byt, ktorý už nepostačuje pre potreby mnohodetnej rodiny.
3. Vláda by mala mať právo obmedziť zvyšovanie  nájomného  o výšku inflácie, ak  by to znamenalo neprimerane vysoké zvýšenie. Navrhujeme hranicu 5 percent ročne.

Ďakujeme za vyhovenie.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Mgr. Peter Beňa

člen Správnej rady

Aliancia za rodinu

 

 

 

Aktuálne petície

Neničte rodičovský dôchodok!

15 9 189

Neničte rodičovský dôchodok!

Svojim podpisom sa pripájam k Verejnej výzve "Neničte rodičovský dôchodok" iniciovanej signatármi z kultúrneho, akademického, občianskeho, cirkevné...

Zobraz petíciu
Zabráňte Prešovskej zrade!

15 6 362

Víťazstvo

Zabráňte Prešovskej zrade!

Ešte nedobehli ani všetky licencie a už je tu snaha o znovuzavedenie hazardu v Prešove návrhom všeobecne záväzného nariadenia. Postavme sa spolu proti...

Zobraz petíciu
Verejná výzva predsedom politických strán: Budete presadzovať registrovaných dôverníkov?

8 4 548

Verejná výzva predsedom politických strán: Budete presadzovať registrovaných dôverníkov?

adresované: predsedom všetkých relevantných strán, ktoré majú podľa prieskumov nádej dostať sa do parlamentu: SMER-Sociálna demokracia, Hlas, Republik...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

3 názory na podpis

 • Peter Prasnicky

  Srdečne suhlasim

 • Zuzana

  Podpísala som, ale nerada robím nejaké nezhody medzi ľuďmi. Nemôžem povedať, že by ma niekto miloval, skôr pociťujem negatívne útoky z každej strany a preto som vážne uvažovala, že túto vašu petíciu nepodpíšem. A ktovie, možno, že to ani nie je správne rozhodnutie. Jednému prideľovať niečo len preto, že má veľa detí a druhý, ak je sám, môže sa stať aj bezdomovcom. … Pamätám si, že ako dieťa sme nemali veľa peňazí, žili sme skromne a nikto nám nepomohol, okrem vlastnej rodiny. Takže, ak by som mala uvažovať spravodlivo, nech si pomôžete, ako viete. Tak či onak, mám protichodné pocity.

 • Helena B.

  regulované nájomné odbúra ekonomický tlak na rodiny a umožní im mať taký počet detí, aký si želajú“, — v tejto vete by som vymenila a porozmýšľala o takejto zmene: „umožní im mať taký počet detí, aký prijmú “ / nie je to tak celkom v našich rukách/.
  Ďakujem za ochotu vážiť si aj mnohodetné rodiny a pomáhať im. Helena