Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Autor: Aliancia za rodinu Adresáti: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Národná rada SR, Predseda Národnej rady SR

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás, predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a rodiacich mužoch sa nebudú týkať Slovenska, zabezpečte, aby ministerka zdravotníctva SR zrušila štandardy a zabezpečte, aby minister vnútra SR vydal jasné pokyny matrikám, že sa má zapisovať do matrík len skutočné pohlavie. Osoby trpiace genderovou dysfóriou si zaslúžia skutočnú pomoc, ktorá bude rešpektovať ich pohlavie.

13000 podpísaných. Dosiahnime podpisov!
Pred odoslaním podpisu musíte súhlasiť so spracovaním osobných údajov.

Na to, aby sme vedeli chrániť ženy, musíme vedieť, kto žena je! Muž nemôže rodiť deti!

Petícia: Ochráňte naše deti pred transexuálnou revolúciou!

Vážený pán predseda Národnej rady SR a predseda strany Hlas – sociálna demokracia,

dovoľujeme si Vás osloviť ako predsedu Národnej rady SR, ktorej práva ako zákonodarcu a ústavodarcu ste najpovolanejší chrániť  a tiež ako predsedu Strany Hlas, pretože Vaša strana vo vládnej koalícii zodpovedá za konanie Ministerstva zdravotníctva SR a  Ministerstva vnútra SR. Zároveň preto, lebo Vaša strana sa vo voľbách jasne dištancovala od extrémistických návrhov progresívnej ideológie a voliči, ktorí v dôvere v jej umiernenosť a stabilitu hodnôt odovzdali hlas by nemali byť sklamaní. 

Vážená pani ministerka zdravotníctva, Vážený pán minister vnútra,

z rovnakých dôvodov oslovujeme touto petíciou aj Vás.

Napriek tomu, že predchádzajúca vládna strana na to nezískala žiaden mandát vo voľbách bývalý minister Lengvarský podpísal Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zjednotenie postupov poskytovania zdravotnej starostlivosti ku zmene pohlavia pred vydaním lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby (ďalej len „usmernenie“). To malo zabezpečiť, aby iné orgány štátu vydávali oficiálne dokumenty s nesprávne uvedeným pohlavím, pretože všetci vieme, že pohlavie sa zmeniť nedá. Bývalý minister Lengvarský napriek značným rozporom v odbornej obci, podpísal v posledný deň vo svojej funkcii Štandardný postup pre diagnostiku a komplexný manažment zdravotnej starostlivosti o dospelú osobu s transsexualizmom (F64.0), (ďalej aj „štandardy“) ktorý je v jednoznačnom rozpore s našimi najvyššími právnymi normami a to Ústavou Slovenskej republiky, zákonom o rodine a ďalšími zákonmi. Kto je muž a kto žena ústava a  zákony chápu jasne a vždy rešpektovali, že nie je v ich moci meniť biologickú realitu.

Štandardy môžu prakticky spôsobiť, že už aj na Slovensku budú „legálni muži“  môcť rodiť deti a ak by kompetentné autority nezasiahli a  štandardy nezrušili stali by ste sa aj vy a nominanti strany  Hlas spoluzodpovednými za šírenie sociálnej nákazy rodovej dysfórie u mladých ľudí na Slovensku.

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

vzhľadom k tomu, že štandardy už spôsobili  zmenu praxe Najvyššieho správneho súdu je potrebné, aby sa na túto situáciu reagovalo jasnou  zákonnou úpravou, ktorá zmenu zapísaného pohlavia pripustí len na základe genetického testu v prípade omylu, keď bolo  nesprávne určené pohlavie.  Vyzývame Vás ako predsedu Národnej rady SR, poslanca NR SR  so zákonodarnou iniciatívou a člena koalície, predložte túto právnu úpravu!

Odborné vyjadrenie psychiatrov, psychológov a iných odborníkov k transsexualizmu proti týmto dokumentom  podpísala významná časť vedeckej a odbornej obce v danej oblasti zo Slovenska - 87 psychiatrov a psychológov, 216 lekárov a 123 iných zdravotníckych pracovníkov spolu 426 signatárov medzi nimi množstvo profesorov, docentov a vysokoškolských pracovníkov.

Zmenila sa vláda. Ministerka zdravotníctva pani Dolinková sa zaviazala tieto kontroverzné dokumenty zrušiť. Dovoľte, aby sme ocenili, že  pani ministerka v decembri 2023 usmernenie zrušila, avšak štandardy sú stále zverejnené ako platné na stránke spravovanej ministerstvom zdravotníctva SR.

Práve tieto štandardy a zrejme aj neverejný pokyn daný matrikám z Ministerstva vnútra SR spôsobili, že muž s mužskými pohlavnými orgánmi bol pred pár mesiacmi zapísaný v matrike ako žena, dostal nové rodné číslo, občiansky preukaz a ďalšie doklady s uvedením ženského pohlavia.

Od tohto nehorázneho a neústavného postupu  bývalej vlády sa treba dištancovať! Nesmie sa to opakovať.

Pripomíname, že matriky neboli v prvom kroku k zápisu nepravdivej skutočnosti  naklonené a k zápisu došlo zrejme až po pravdepodobnom pokyne  Ministerstva vnútra SR za minulej vlády.

Žiadame, aby pán minister vnútra preveril, či došlo k vydaniu takýchto nelegitímnych pokynov či inštrukcií, zrušil ich a nariadil rešpektovanie skutočného pohlavia pri zápisoch do matrík.  

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

jednotlivci, ktorí zažívajú vážny nesúlad svojich pocitov so svojim pohlavím, môžu úprimne veriť, že sú opačného pohlavia ako ich biologické pohlavie a veria, že sú „uväznení“ v nesprávnom tele.  Máme súcit s tými, ktorí trpia genderovou dysfóriou, ale pomoc týmto ľuďom nespočíva v amputovaní zdravej reprodukčnej časti tela alebo v podávaní hormónov. Aj neplodnosť je choroba, ktorá sa má liečiť, nie spôsobovať.

S hrôzou sme zistili, že namiesto toho, aby predchádzajúca vláda chirurgické kastrácie a podávanie hormónov zastavila, situácia sa ešte zhoršila. Rodovú dysfóriu nevyliečia administratívni pracovníci Ministerstva vnútra SR vydaním občianskeho preukazu s nepravdivým údajom o pohlaví!

A tom, že štandardy nie sú odborným dokumentom, ale  ideologickou šialenosťou sa môže presvedčiť každý normálny človek. 

„Pri narodení prisúdené pohlavie“

Napríklad taký pojem pohlavie. Pohlavie je biologická realita. Štandardy sa nás snažia presvedčiť, že ide akoby o nanútenú vec zvonka spoločnosťou,  preto namiesto jasného slova „pohlavie“ presadzujú nevedecký pojem „pohlavie prisúdené pri narodení“.  Pohlavie sa však neprisudzuje (ani nepripisuje) pri narodení, ale ide o objektívnu realitu človeka známu dávno pred jeho narodením, ktorá ovplyvňuje vývoj všetkých jeho orgánov.

Ironicky vzaté zo samotných štandardov sme sa dozvedeli, že to „pohlavie prisúdené pri narodení“  produkuje sexuálne hormóny skutočného pohlavia.  Medzi  ideologické vrcholy štandardov preto patrí časť, kde uvádza, že cieľom endokrinologického manažmentu dospelých osôb s dg. F64.0, má byť „potlačenie produkcie/sekrécie endogénnych sexuálnych hormónov pri narodení prisúdeného pohlavia.“

Sebaurčenie pohlavia

Štandardy presadzujú právo na „sebaurčenie“ pohlavia. To však nie je úlohou medicíny ani vedy. Medicína má liečiť psychické choroby a poruchy. Veda má skúmať svoju oblasť. Právo na tzv. „sebaurčenie pohlavia“ je nevedecký a extrémistický politický program.

Zákaz liečby, ktorá by viedla k stotožneniu sa so svojim pohlavím

Štandardy bez zohľadnenia (napr. súhlasu pacienta) považujú liečbu tejto vážnej bludnej predstavy o pohlaví dokonca za neetickú: „Liečba, ktorej cieľom je zmena pohlavnej identity v zmysle zladenia s pohlavím prisúdeným pri narodení, respektíve genetickým pohlavím, nie je efektívna a v súčasnosti sa považuje za neetickú (1)“ Rodovú identitu považuje z odborného hľadiska vonkajšími zásahmi za cielene nemeniteľnú (12).  

Už neplatí, že pravda nás vyslobodí. Lekár, ktorý svojmu pacientovi klame, ho veľmi ťažko vylieči. Pohlavie nie je rola. Človek je tvor, ktorý nemôže zmeniť svoje pohlavie. Bývalý hlavný psychiater z Univerzitnej nemocnice Johnsa Hopkinsa Dr. Paul McHugh to uznal slovami:  „povzbudzovanie k chirurgickému zákroku v skutočnosti znamená spoluprácu s duševnou poruchou a jej podporu.“

Dlhodobá švédska štúdia (jedna z mála kohortových štúdií) prináša veľmi závažné zistenia, ktoré nepotvrdzujú jednoznačné benefity po zmene pohlavia. Osoby s transsexualizmom majú po zmene pohlavia podstatne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedného správania a psychiatrickej morbidity ako bežná populácia. 

Johns Hopkins University, prvé americké medicínske centrum, ktoré sa pustilo do „operácie na zmenu pohlavia“, pod vedením Dr. McHugha spustilo v 70. rokoch štúdiu porovnávajúcu výsledky transrodových ľudí, ktorí podstúpili operáciu, s výsledkami tých, ktorí ju neurobili. McHugh uviedol : „Väčšina chirurgicky liečených pacientov sa opísala ako „spokojní“ s výsledkami, ale ich následné psycho-sociálne prispôsobenie nebolo o nič lepšie ako u pacientov, ktorí operáciu nepodstúpili. A tak sme v Hopkinsovi prestali robiť operácie na zmenu pohlavia, pretože produkovať „spokojného“, ale stále problémového pacienta sa zdalo byť neadekvátnym dôvodom na chirurgickú amputáciu normálnych orgánov.“ 

Štandardy podpísané bývalým ministrom  Lengvarským napomáhajú popieraniu biologickej reality, a preto ich považujeme za nekompetentné. Bez ohľadu na to, koľko krajín „skočí do studne“ ideologickej propagandy, Slovensko za nimi skočiť nemusí.

Šírenie istého druhu sociálnej nákazy pri rodovej dysfórii u mladých ľudí na Slovensku nie je nič nevypočítateľné. V krajinách, ktoré podľahli tejto ideológii enormne rastie počet obetí – detí, ktoré cítia nesúlad so svojím pohlavím. Dianna Kenny  psychologička zo Sydney pripúšťa, že  ideológia zasiahla aj množstvo odborníkov a inštitúcií.

Neodborným usmernením si bývalý pán minister zdravotníctva  urobil zo zákona o rodine a Ústavy Slovenskej republiky nemiestny žart.  Bola v jeho právomoci zmena zákona o rodine alebo zmena Ústavy Slovenskej republiky?

Podľa zákona o rodine je matkou dieťaťa žena, ktorá dieťa porodila. „Papierový muž“ preto nemôže byť matkou, lebo už právne nie je žena. Ako otec zapísaný byť nemôže, lebo otec dieťa nerodí, ale plodí s matkou dieťaťa (§ 94, ods. 2 zákona o rodine).

Podľa zákona o rodine je rodina založená manželstvom základnou bunkou spoločnosti. Manželstvo je zväzkom muža a ženy. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Čo sa stane s manželstvom po zmene pohlavia jedného z manželov? Budeme mať manželstvo dvoch mužov alebo dvoch žien?

Ústava Slovenskej republiky neumožňuje dať pojmu muž a žena iný význam ako ten, že žena je biologická žena a muž je biologický muž. A to vyplýva z toho, čo hovorí o manželstve a o žene v článku 41 Ústavy Slovenskej republiky, preto naša ústava zaručuje žene v tehotenstve osobitnú starostlivosť, nie tehotnému mužovi. Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Základný zákon štátu nemá právo meniť ani minister, ani psychológ.

Nie sú to zbytočné obavy, ale môžu to byť reálne súdne spory, ktorým bude vystavená aj Slovenská republika, už v roku 2019 Európsky súd pre ľudské práva riešil napríklad aj takéto prípady:

O.H. and G.H. v. Nemecko – skutočná matka dieťaťa sa sťažuje, že na rodnom liste dieťaťa nie je uvedená ako „otec“  (matka je transsexuálka)

R.F. and ostatní v. Nemecko – manželka skutočnej matky dieťaťa sa sťažuje, že nepožíva výhody plynúce z prezumpcie materstva, tak ako otcovia normálnych párov požívajú výhody plynúce z prezumpcie otcovstva

S.W. and ostatní v. Rakúsko – dve lesby, z ktorých jedna je skutočnou matkou dieťaťa a druhá si ho adoptovala sa sťažujú, že na rodnom liste jedna z nich figuruje ako „otec/rodič“ a nie ako druhá matka.

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

nejde nám o to, aby niekto trpel, práve naopak. Zatajovanie pravdy o skutočnom biologickom pohlaví môže priniesť viac problémov ako riešení a zasiahnuť do práv tretích osôb. Závažné dôsledky možno predpokladať všade tam, kde na skutočnom biologickom pohlaví záleží, napríklad:

– zásah do intimity dievčat pri prideľovaní  dievčat na spoločné internátne izby a v hygienických zariadeniach,

– zásah do práv prehliadaných osôb pri práve byť pri telesných prehliadkach prehliadaný osobou rovnakého pohlavia – príslušníkom polície alebo príslušníkom ZVJS,

– pri ochrane žien vo väzbe a výkone trestu pred sexuálnym násilím.

– poskytnutie neoprávnenej výhody vo vzťahu k ženám pri posudzovaní športových výsledkov pri prijímaní na vysoké školy telovýchovného smeru a zvýšený vznik zranení,

– zásah do autonómneho postavenia a  práva cirkvi pripravovať do kňazskej služby mužov pri prijímaní na teologické štúdium do seminára.

Naše obavy sú reálne, ako to vidíme v krajinách, ktoré sa tejto ideológii poddali. Pohlavne oddelené zariadenia zabezpečujú okrem intimity aj bezpečnosť, napríklad žien pred obťažovaním pri prezliekaní. Táto zmena môže priniesť zámienku sexuálnym predátorom pre prístup na najmä ženské toalety a sťažuje vyšetrovanie týchto prípadov. Anderson odkazuje na štúdiu z marca 2017, v ktorej je uvedených vyše 130 takýchto medializovaných prípadov. A prípady ďalej pribúdajú:

Transsexuálny žiak na strednej škole v okrese Loudoun v americkom štáte Virgínia znásilnil spolužiačku na ženských záchodoch. Akú bolesť musel zažívať otec znásilnenej dcéry, bežný údržbár, ktorý prišiel na zasadnutie školy a vedenie školy v snahe ututlať vec mu oznámilo, že nič také sa nestalo a  LGBT aktivisti jej rodičov označili za domácich teroristov. Mal právo byť nahnevaný? Ale bol to on, kto skončil v rukách polície a odsúdený za výtržníctvo na desať dní. Zatiaľ čo vinník bol potichu premiestnený do inej školy, v ktorej sa dopustil ďalšieho sexuálneho útoku. Až potom bol odsúdený.

Vo Veľkej Británii boli vo výkone trestu znásilnené štyri ženy biologickým mužom tvrdiacim, že je žena, kým si priznala väznica tento problém.

Transgender športovec, ktorý hrá na guamskom stredoškolskom ženskom ragbyovom tíme, zranil tri dievčatá zo strednej školy Tiyan na začiatku sezóny. Conrad Kerber, ktorý trénuje chlapčenské aj dievčenské tímy v Tiyane, povedal: „Agresívna povaha, ktorej sme boli svedkami, jasne ukázala, že toto je skutočný problém, s ktorým sa musíme vyrovnať.“ Je to otázka bezpečnosti.

Vážený pán predseda,

biologický muž môže úprimne veriť, že je žena, môže sa tak úprimne cítiť. To sa naozaj môže stať. Nie je však úlohou štátu prinútiť všetkých k jeho viere! Rešpekt k ústavnej slobode myslenia znamená rešpektovať, že ostatní si môžu úprimne a skutočne myslieť, že je muž. A biológia im dáva za pravdu.

Neznižujte ochranu poskytovanú ženám. Na to, aby sme vedeli ženu chrániť, musíme vedieť, kto ženou je.  

Objektívna realita má význam a je plne rešpektovaná štátom, vedou a medicínou pri oveľa menej významných parametroch napríklad vek, farba očí, rasa, a preto nemôže ideológia odstrániť význam objektívnej reality pri určení pohlavia. K  medicínsky zriedkavým  prípadom nejasného biologického  pohlavia sa má a musí  pristupovať vedecky.

Rodová dysfória patrí do rovnakej rodiny duševných porúch ako ostatné dysfórie. Dr. McHugh uviedol: „. . . rodová dysfória – oficiálny psychiatrický termín pre pocit, že ste opačného pohlavia – patrí do rodiny podobne neusporiadaných predpokladov o tele, ako je anorexia nervosa a telesná dysmorfická porucha. Jeho liečba by nemala byť zameraná na telo, ako sú chirurgické zákroky a hormóny, rovnako ako anorektičky obávajúce sa obezity neliečime liposukciou. Liečba by sa mala snažiť napraviť nesprávny, problematický charakter predpokladu a vyriešiť psychosociálne konflikty, ktoré ho vyvolávajú. U mladých ľudí sa to najlepšie robí v rodinnej terapii.“

Vážený pán predseda,

apelujeme na Váš zdravý rozum! Vyzývame Vás,

-       predložte zákon, ktorý zagarantuje, že absurdity o tehotných a rodiacich mužoch sa nebudú týkať Slovenska, 

-       zabezpečte, aby ministerka zdravotníctva SR zrušila štandardy a

-       zabezpečte, aby minister vnútra SR vydal jasné pokyny matrikám, že sa má zapisovať do matrík len skutočné pohlavie.

Osoby trpiace genderovou dysfóriou si zaslúžia skutočnú pomoc, ktorá bude rešpektovať ich biologické pohlavie.

Vážená pani ministerka zdravotníctva, Vážený pán minister vnútra,

aj Vám je adresovaná táto petícia a rovnako Vás osobne žiadame o to isté v rozsahu Vašej kompetencie.

 

S pozdravom

Anton Chromík

Aliancia za rodinu

Petíciu zostavil: 

Aliancia za rodinu, Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, IČO: 42357934, osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

 

 

Aktuálne petície

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

4 4 399

Upokojme spolu Slovensko! Nedeľa bez politických šarvátok!

Pozývame predstaviteľov médií a politických strán k zamysleniu a presunutiu politických diskusií v televíziách a rádiách na iné dni, aby sa aspoň jed...

Zobraz petíciu
Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

3 7 703

Začnite hazard obmedzovať, nie znovu povoľovať tam, kde ho ľudia nechcú!

Vyzývame Vás pán premiér Fico, rešpektujte právo obcí zakázať herne a kasína, zakážte reklamu na hazard, zaveďte limit na prehru závislý od príjmu h...

Zobraz petíciu
Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

2 14 151

Vetujte bezprecedentné zásahy EÚ do výlučných kompetencií členských štátov, pán premiér!

Podpíšte petíciu predsedovi vlády, ktorou ho vyzývame aby oznámil Rade EÚ, že akékoľvek pokusy o zásah do výlučných kompetencií členských štátov EÚ b...

Zobraz petíciu

Pridajte svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

22 názorov na podpis

 • Eva Fabiánová

  . „A keď dopúšťajú, že matka môže zabiť svoje vlastné dieťa, ako môžu po iných ľuďoch chcieť, aby sa nezabíjali navzájom? Zem, ktorá potraty povoľuje, neučí ľudí, aby sa navzájom milovali, ale aby používali násilie k dosiahnutiu svojich cieľov. A preto je potrat úhlavným nepriateľom lásky a najväčším nebezpečím ohrozenia mieru na svete“ „Potraty povedú svet do atómovej vojny.“ ( Matka Tereza, vo Washingtone v r. 1994)
  Aj zo Slovenska sa o ňu pričiní žena, „matka,“ ktorá nedovolí narodiť sa svojmu dieťaťu. Aj „lekár,“ čo jej v tom pomáhal. Ten, čo skladal Hippokratovu prísahu, že bude chrániť život. O hroznú vojnu, ktorá už visí na vlásku a varuje pred ňou aj pápež František (v Mierovej výzve 2.10.2022)ktorú azda nik nebude môcť prežiť, alebo budú živí závidieť mŕtvym, sa pričinia aj politické strany zo Slovenska, čo potraty legálne schvaľujú. Možno neutečú ani pred vážnym varovaním, že sami „budú hľadať smrť a nenájdu ju, budú si žiadať zomrieť a smrť od nich utečie.“(Zjv9,6)
  Nesčíselné vraždy nenarodených detí spôsobujú prekliatie zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila ich krv (porov. Gn 4, 11). Počet „priamych vrážd nevinných, vykonaných ich vlastnou matkou“ (Matka Tereza) v našej dobe presahuje zločiny druhej svetovej vojny. Hlas krvi zavraždených detí na celom svete hlasno volá zo zeme k Bohu (porov. Gn 4, 10).
  Ak neprijmeme lásku k pravde a uveríme lži, bude v nás pôsobiť tajomstvo neprávosti. Moc satana, ktorý chce všetkých priviesť do záhuby (porov. 2 Sol 2, 7 – 12)
  Aj proroci varujú: „Ak sa Božím príkazom zdráhate a protivíte, pohltí vás meč!“ (porov. Iz 1,20)

 • Ladislav Mikloška

  Je nespochybniteľné,že morálny úpadok západu sa páči značnej časti vedúcich „elít“ EU a snažia sa svojimi zákonmi a nariadeniami presvedčiť obyvateľstvo o svojej dekadentnej pravde. Denne sme svedkami morálnych havárií týchto samozvaných majiťeľov pravdy a sveta a vnucujú svoje zlyhania ,ako normu života ostatným. Budúci rok (ak dožijem)pristane mi na pleciach 7-my krížik. Ani vo sne by ma nenapadlo,že raz budeme riešiť takéto absurdity,takéto vybočenia z normálnosti a že za verejné prejavenie svojich vlastných hodnôt,ktoré nám vštepili rodičia,ktoré sa prenášali z pokolenia na pokolenie storočia, môže nasedovať aj trest. Ak sa k tomuto dianiu konečne nepostavia ľudia,ktorí si ešte zachovali v tejto šialenej dobe zbytok zdravého rozumu, tak potom ….

 • Janka

  Rodina je základnou bunkou spoločnosti otec mama ,a dieta, ja odmietam ,transexsuálnu revolúciu ,odmietam aby boli dedti ktoré sú v detských domovoch adoptované ludom rovnakého pohlavia ,myslím tým 2 muži a 2 ženy.odmietam aby títo ludia boli sobášený v kostoloch .pre mna je dôležitá rodina otec mama a dieta.

 • Marquerite

  Títo ľudia to majú v hlavách pomýlené, je to diagnóza, ktorá mala zostať v registri psychických deviácií. Keď nevedia, že existujú chromozómy, nech si to doštudujú. Je to zvrátené a dekadentné myslenie!

 • Nataša Rašmanová

  sú len dve pohlavia muž a žena, rodiť môže len žena

 • Pavol Dvorský

  Nič iné doteraz veda nezistila, len to, že mužské a ženské pohlavie je rozdielne v génoch XX a XY,, takže niečo iné je len psychická porucha a tú je treba tak aj liečiť …

 • Štefan Furda

  Nesúhlasím s násilnou absurditou o tehotných a rodiacich mužoch a s transexuálnou revolúciou, vtláčanou do naších hláv americkými mimovládkami.

 • Zdena Borkova

  Ak veríte v Boha tak ste na správnej ceste ak ste ešte Boha nespoznali tak rýchlo za ním on skutočne pomáha

 • Zuzana Porubska

  Zena je ta, ktaro rodi. Dceru alebo syna. Nic tretie. Dakujem.

 • Marta

  Môžme byť Bohu vďační,za to čo sme.som žena a matka .Je choré meniť dielo Boha.Nemozme človeka meniť na trosku .Sme darom.

 • Ľubomír

  Mali by sme sa poučiť z krajín kde sa to deje. Mnohí z preoperovaných ľudí majú psychycké problémy. O tom sa už píše veľmi málo.
  Miesto zmeny pohlavia by mala nastúpiť psychologická a psychyatrická liečba. Myslím, že tým že by sa prijali čo sa týka pohlaví nové pravidlá, ktoré sú proti prírode bude tým traumatizovaná celá spoločnosť. Nedovoľme to, aby sme išli touto cestou.

 • Slavka Spišáková

  sú len dve pohlavia muž a žena, rodiť môže len žena

 • Bohdan JACOS

  Transgeder ideologia ukazuje velku neuctu a arognaciu k jazyku a slovam. Vsetci vieme co vzdy vo vsetkych kulturach na svete po tisicrocia znamenali slova MUZ a ZENA. Biologicku realitu. Dnes tu transakticisti po vzore anglosfery sa snazia vyrobit zmatok v slovach a prepisovat jednostranne ich vyznam. Na to nemaju ziadne pravo. Jazyk a slova patria nam, ochranme ich. Netreba legitimizovat nikdy a nijako jazyk a slova ktore pretlacaju transaktivisti. Ich ideologia zacina mrzacenim slov a konci mrzacenim detskych tiel – hormonmi a operaciami. Jednoznacne sa treba tomuto zlu postavit.

 • Anton

  Písali sme petíciu aj bývalému ministrovi Lengvarskému, písali sme petíciu bývalému premiérovi Hegerovi! Bez pozitívnej odpovede! Taká je pravda!

 • Tereza Borkovičova

  Prirodzený zákon, teda morálny, je fungujúci a spĺňa svoj cieľ. Ľudská sexualita, je dôležitou zložkou tohto zákona. Keď sa tento zákon naruší, to je tragédia. Na tomto princípe skončila, celosvetová rímska ríša. Kde sa vzali šialenci, ktorí chcú na svoj obraz premeniť celú spoločnosť? Ako môžu tí, ktorí majú problém rešpektovať dve prirodzené pohlavia chcieť, aby sa celá spoločnosť riadila ich šialeným myslením? V minulosti boli šialenci izolovaní v psychiatrických zariadeniach. Dnes, chcú diktovať svoje choré názory, ľudskej spoločnosti. Malo by to byť trestané a nie rešpektované. Treba ich zastaviť a vylúčiť z úradov. Demoralizácia má strašné ovocie. Zvlášť na deti, ktoré ešte nemajú schopnosť rozlišovania.

 • Anna Mikulová

  Nemáme sa o čom baviť…sú len 2 pohlavia a basta!Keď na západe nechajú ľudia zo seba robiť hlupákov, to je ich vec.Ale z nás a z naších detí hlupákov nikto robiť nebude!

 • Alena

  Ja ako matka šiestich detí Vás prosím a vyzývam, aby ste chránili detské nevinné duše. Aby sa zakázali mobili na školách. Aby matky ,ktoré sa chcú doma starať o deti, im bol štát nápomocný a nebola nútená z finančných dôvodov odísť od rodiny za prácou. Aby ženy boli ženami a muži mužmi. Aby sa viac robila prevencia a zabezpečila sa adekvátna pomoc takýmto deťom a rodinám. Už aj tak sú dosť plné ambulancie a liečebne takto chorých detí.
  Ďakujem a prajem požehnaný čas.

 • Zdenko Šiška

  Rodina-Muž a Žena

 • Zdenko Šiška

  SÚ. Len dve pohlavia,Muž a Žena

 • Juraj

  Dobry den,
  podporujem alianciu za rodinu a nech Vam Pan Boh pozehnava vasu pracu a dava dost sil, zdravia a mudrosti .
  Suhlasim a som zasadne proti, podpisal som peticiu, ale?
  – byvala vlada v ktorej boli zastupeny krestania a krestanske hnutia?
  – byvaly miniter nominovany OLANO?
  – a co tak slovensky krestansky europoslanci?
  – nakoniec co robili predstavitelia krestanskych cirkvi?
  – 3,5 roka ???
  Tu by sa hodila peticia ktora by bola zasielana aj takymto verejnym instituciam a osobam.
  S pozdravom
  Juraj