Otvorený list ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej

Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková,

dovoľte nám vyjadriť podporu Vášmu rozhodnutiu nefinancovať v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva politické aktivity LGBTI+ organizácií, ktoré vyvolávajú v spoločnosti zbytočné napätie.

Sme presvedčení, že osoby pociťujúce príťažlivosť k rovnakému pohlaviu sú v našej spoločnosti rovnocenné a nepatria k znevýhodneným skupinám. Naopak existujú mnohé skupiny so zdravotným postihnutím, či skupiny ohrozené chudobou, ktoré potrebujú podporu a pomoc. Sprístupnenie kultúry práve týmto skupinám je prioritnou úlohou dotačného programu. Ešte v roku 2015 podpísalo viac ako 2.400 ľudí pripomienky „Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!” Ďakujeme, že títo občania konečne prestali byť ignorovaní a dostane sa viac financií zdravotne postihnutým.

Dlhoročným paradoxom bolo, že politické ciele LGBTI+ lobby, ako sú adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú proti Ústave SR a našim zákonom boli podporované z peňazí slovenských daňových poplatníkov, ktorí väčšinovo odmietajú politické požiadavky LGBTI+ organizácií. Odmietame, aby štát použil peniaze určené pre zdravotne znevýhodnených na skryté dotovanie politickej kampane a politických programov liberálnych politikov, ktorých organizátori pozývajú a na akcii bežne vystupujú.

Dovoľujeme si na tomto mieste tiež vysloviť nádej, že sa na Vašom ministerstve nájde spôsob, ako podporovať zachovanie slovenského národa cez podporu pro-rodinnej a pro-manželskej kultúry. Demografické vymieranie národa spôsobené nedostatočnou pôrodnosťou nás už čoskoro začne dobiehať svojimi zásadnými dopadmi. Tieto dopady budeme ako krajina ťažko niesť nielen v ekonomickej rovine, ale aj v ťažkej dostupnosti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a pod. Je načase, aby štát aj kampaňami podporoval budovanie hodnôt a kultúry, ktorá bude viesť k jeho zachovaniu.

Vážená pani ministerka,

dnešná doba potrebuje múdre rozhodnutia, ktoré budú viesť k spájaniu a odpolarizovaniu spoločnosti. Ďakujeme Vám, že ste jedno také urobili a veríme, že v ňom vytrváte.

S úctou

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

Stanislav Gunčaga, Asociácia otca mamu deťom

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Robert Mátéffy, INŠTITÚT LEVA XIII.

Antónia Stiffelová, Aliancia za rodinu

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Výzva predstaviteľom štátu a politických strán pri príležitosti 30. výročia Sviečkovej manifestácie

Pred 30 rokmi veriaci mlčky prehovorili a svet to počul. Sviečková manifestácia predložila štátu viaceré požiadavky, jedna bola dobrom pre katolíkov, druhá pre všetkých kresťanov a tretia bola dobrom pre celú spoločnosť.

Nadviazať na ideály sviečkovej manifestácie po 30 rokoch znamená zdôrazniť hodnoty náboženskej slobody a občianske práva v našej spoločnosti. Preto sa v duchu odkazu sviečkovej manifestácie obraciame na predstaviteľov štátu a politických strán s nasledujúcimi požiadavkami.

∗ Žiadame, aby Slovenská republika stiahla svoj podpis pod Istanbulským dohovorom. Odmietnime násilie na ženách, podporme reálnu pomoc týraným ľuďom bez diskriminácie a rovnako odmietnime medzinárodné zmluvy, či dokumenty, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Odmietnime nevedeckú gender ideológiu v našej legislatíve, lebo je to experiment na deťoch, vedie k ohrozeniu práv rodičov a tiež náboženskej slobody.

∗ Žena si zaslúži viac ako potrat. Chýbajú nám sestry, lekári a profesionáli v mnohých povolaniach, no ďalej sa umožňuje zabíjanie detí, ktoré sa nimi mohli stať. Mnohé bezdetné páry túžia po osvojení detí. Nechceme kriminalizáciu matiek, chceme zákonnú ochranu života detí od počatia po prirodzenú smrť a  reálnu podporu materstva a otcovstva! Dnes už aj sekulárna väčšina spoločnosti odmieta potraty bez vážneho dôvodu. Najmasovejšou  demonštráciou od revolúcie bol Pochod  za život.

∗ Zmluvou so Svätou stolicou a Zmluvou s registrovanými cirkvami sa Slovenská republika zaviazala, že uzatvorí osobitnú zmluvu o výhradách vo svedomí. Slovenská republika si tento svoj záväzok doposiaľ nesplnila. Žiadame, aby Slovenská republika čím skôr pripravila a schválila túto medzinárodnú zmluvu. Táto požiadavka je o to naliehavejšia, o čo viac sme svedkami porušovania výhrady vo svedomí a náboženskej slobody v krajinách západného sveta.

∗ Slovensko čelí demografickému úpadku. Napriek tomu sme prostredníctvom prevládajúcej mediálnej kultúry svedkami výsmechu z rodiny a manželstva. Vernosť, mravnosť a slušnosť sa predkladajú ako nemoderné hodnoty. Spoločnosti musí záležať na podpore manželstva a rodiny. Žiadame vytvoriť takú mediálnu politiku, ktorá napomôže v spoločnosti vytvoriť prorodinnú atmosféru.

∗ Podporujte zamestnávanie rodičov s deťmi, ale odmietnite akékoľvek  pokusy o štátne zásahy do rodiny, ktoré by tlačili matky maličkých detí do troch rokov k odchodu do zamestnania. Deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom je dlhodobo najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nemá byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.

∗ Žiadame väčšie spoločenské ocenenie a daňové zvýhodnenie pre rodiny s troma a viac deťmi.

∗ Všetky deti aj deti kresťanov si zaslúžia rovnakú podporu. Napriek Zmluvám o výchove a vzdelávaní s cirkvami nie je cirkevné školstvo rovnocenné pri financovaní. Žiadame rovnoprávne financovanie školských zariadení bez ohľadu na zriaďovateľa.

Bratislava, 21.3.2018

Anton Chromík, advokát,  otec

Beáta Chromíková, ekonómka, matka

Jozef Mikloško ml., lekár, otec

Monika Miklošková, pedagogička – sociálna pracovníčka, matka

Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c, rektor,  otec

Peter Visolajský, lekár, otec

Kristína Visolajská, lekárka, matka

Pavol Vilček, riaditeľ charity, otec

Stanislav Gunčaga, statik, otec

Barbora Gunčagová, IT konzultant, matka

Vladimír Turenič, analytik, otec

Veronika Tureničová, knihovníčka, matka

Peter Beňa, IT špecialista a otec

Martin Rajňák, ekonóm, otec

Júlia Rajňáková, ekonómka, matka

Erik Zbiňovský, profesionálny rybár a sprievodca, otec

Beáta Zbiňovská, komunikačný kouč, matka

[emailpetition id=“26″]

Pravdu do RTVS!

Verejná výzva Aliancie za rodinu „Pravdu do RTVS“

Vážený pán riaditeľ RTVS,

vykúzliť z výsledku 6:4 „fenomenálne“ vyše 80 % víťazstvo dokážu iba redaktori RTVS. Dovoľte, aby sme Vás požiadali ako novovymenovaného riaditeľa RTVS, aby ste odstránili neduhy, ktoré v RTVS pretrvávajú z minulej doby.  Neobviňujeme Vás za to, ale očakávame zmenu.

V minulosti sme boli svedkami reportáží, ktoré mali našich občanov presvedčiť, akí sú hlúpi, či plní nenávisti, keď nedoprajú manželstvo párom rovnakého pohlavia.  My však stojíme vo veľkej úcte pred ľuďmi, ktorí nemôžu vstúpiť do manželstva. Môžu napĺňať iné cenné povolanie pre spoločnosť.

Manželstvo však nie je poukážkou na práva a výhody, ale je výnimočným zväzkom muža a ženy pre rodenie a výchovu detí. Rovnosť, rešpekt a láska podporuje jedinečnosť manželstva. Aká  by to bola rovnosť, ak by všetci mali nárok na poľnohospodárske dotácie, bez ohľadu na to, či sejú alebo nesejú? Aký by to bol rešpekt, ak by sme nerešpektovali právo detí poznať svojho otca a mamu? Bola by to láska, ak by sme priali druhému životný štýl, ktorý mu škodí?

Vo štvrtok 7.12.2017 o 19:00 hod.sme sa v Správach RTVS  nedozvedeli pravdu, ale propagandu, ktorá je v rozpore s našimi ústavnými hodnotami. (ďalej aj „reportáž“).

 Lož ako pracovná metóda

V tejto reportáži o schválení nového zákona o manželstve v Austrálii zaznela čistá lož v tvrdení: „Jeho schváleniu predchádzal nezáväzný poštový prieskum, v ktorom vyše 80 % oprávnených voličov podporilo homosexuálne sobáše.“

V nezáväznom poštovom prieskume podporilo zavedenie homosexuálnych manželstiev 61,60 % zúčastnených. Proti ich zavedeniu bolo 38,4 % zo zúčastnených voličov. Celková účasť v poštovom prieskume bola  79,52 % oprávnených voličov. (Austrálčania sú naučení hlasovať, pretože hlasovanie vo voľbách a v referendách je zo zákona povinné, zrejme preto v poštovom prieskume hlasovalo toľko voličov, hoci bolo dobrovoľné.)

Ak už chcel redaktor vyjadriť absolútny počet oprávnených voličov, ktorí podporili homosexuálne sobáše, potom mal uviesť, že išlo o  48,83 %  všetkých oprávnených voličov. O ostatných oprávnených voličoch vieme iba to,  že boli proti alebo sa nezúčastnili.

[emailpetition id=“23″]

Nevyváženosť a propaganda

V reportáži dostal priestor iba názor v prospech homosexuálneho manželstva. Obrazy ukazovali iba zástupcov, ktorí boli za zavedenie homosexuálneho manželstva. Kde je druhá strana? To má byť ten  rešpekt k rozmanitosti? Dozvedeli sme sa, že proti bolo 5 poslancov (v skutočnosti však boli štyria), ale nedozvedeli sme sa napríklad, že bývalý premiér Tony Abbott, ako aj ďalší  sa hlasovania nezúčastnili po tom, čo argumentovali proti zneniu  zákona.

Rešpekt, láska a rovnosť, ale nie pre tých, ktorí sú proti

O čom mohla byť reportáž. Láska a rovnosť sa asi nevzťahujú na tých, ktorí sú proti. Tí čelia nenávisti. Jedna z troch matiek vystupujúcich v kampani proti homomanželstvám Pansy Lai dostala priamo vyhrážky, že bude zastrelená. Gay lobby začala petíciu za odobratie jej lekárskej licencie. Nedozvedeli sme sa o útokoch „lásky, rešpektu, diverzity“ na Austrálsku kresťanskú lobby (ACL), ktorá viedla kampaň proti homosexuálnym manželstvám.

V decembri 2016 bolo vedľa budovy ACL zapálené auto obsahujúce štyri 9 kg fľaše na propán. Požiar spôsobil 100,000 $ škody na kanceláriách ACL.  Obžalovaný Jayden Duong „nemiloval“ ACL a tvrdil, že by bol „šťastný, ak by ju zničil“. Bol to bývalý súťažiaci v Mr. Gay Asian Pacific. Pred činom vyhľadával na internete témy „austrálska kresťanská lobby“, „krajiny s manželstvom rovnakého pohlavia“ a „bomby pod tlakom“. Počas kampane súvisiacej s poštovým prieskumom austrálskeho zákona o manželských právach ACL dostala hrozby a podozrivé balíčky, čo si vyžiadalo evakuáciu 30 zamestnancov v poštovom centre v Canberry. Kancelárie ACL boli  obhádzané vajíčkami.

Zákon o rešpekte?

Hovorca Koalície pre manželstvo Lyle Sheldon uviedol:  „Austrálskemu ľudu bolo prisľúbené, že ich sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania a rodičovské práva  budú chránené v právnych predpisoch o manželstve rovnakého pohlavia, čo sa nestalo. Vieme, že v Austrálii existuje chuť potrestať tých, ktorí nesúhlasia s novou definíciou manželstva. Videli sme to pred začatím kampane, keď bol arcibiskup Julian Porteous ťahaný pred antidiskriminačný súd pre kázeň svojim veriacim…“

 Výzva

Vážený pán riaditeľ,

potom, ako bola prijatá novela Ústavy SR o manželstve muža a ženy by sme očakávali, že hodnotové ústavné nastavenie nášho štátu budú zastávať všetky verejnoprávne ustanovizne vrátane RTVS, ktorej prispievame pravidelnými poplatkami. Hlavne teraz, keď ako vymierajúci národ zúfalo potrebujeme deti. Deje sa však pravý opak. Nielenže tu neexistuje kultúra manželstva, ale RTVS cielene buduje protimanželskú kultúru. Pán riaditeľ, zastavte to!

 

Výsledky austrálskeho poštového prieskumu
Malo by byť právo zmenené tak, aby dovoľovalo párom rovnakého pohlavia manželstvo?
Hlasy  %
 Áno 7,817,247 61.60%
 Nie 4,873,987 38.40%
Platné hlasy 12,691,234 99.71%
Neplatné alebo prázdne hlasy 36,686 0.29%
Celkový počet hlasov 12,727,920 100.00%
Celkový počet registrovaných voličov/účasť v % 16,006,180 79.52%

Táto petícia sa riadi Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Povinné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu a email) musia byť vyplnené úplne a pravdivo, inak sa na ne neprihliada.

Verejnú výzvu a petíciu zostavil:
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Podpísaním petície udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účel ich odovzdania adresátom petície a vzájomnej komunikácie s organizátorom petície.

 

Nie ste hlasom občanov, odstúpte!

Celoslovenská výzva

Nie ste hlasom občanov, odstúpte!

Výzva na odstúpenie poslancov mestského zastupiteľstva

Vo štvrtok 16.2.2017 ste vy, poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí ste nepodporili všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardu v Bratislave zmarili historicky najúspešnejšiu petíciu v jej dejinách a napľuli do tváre 136.139 Bratislavčanov.

Volilo Vás mnohonásobne menej ľudí ako je tých, ktorí podpísali petíciu proti hazardu. Spreneverili ste sa zastupiteľskej demokracii, nie ste zástupcami Bratislavčanov, ale zastupujete záujmy niekoho iného.

Oklamali ste nás, keď ste všetci petíciu proti úplnému zákazu hazardu podpísali.
Oklamali ste nás, keď ste pred troma týždňami hlasovali za to, aby primátor pripravil všeobecne záväzné nariadenie o úplnom zákaze a aby vyhovel našej petícii v plnom rozsahu.

POSLANCI

Milan Jambor, Devínska Nová Ves (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 1 975)
Peter Hanulík, Dúbravka (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 2 537)
Iveta Hanulíková, Karlova Ves (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 3 236)
Radoslav Olekšák, Lamač (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 1 305)
Katarína Augustinič, Nové mesto (NEKA, počet hlasov: 3 518)
Vladimír Bajan, Petržalka (NEKA, počet hlasov: 4 486)
Marián Greksa, Petržalka (NEKA, počet hlasov: 7 618)
Ľudmila Farkašovská, Petržalka (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 4 700)
Oliver Kríž, Petržalka (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 4 530)
Milan Černý, Podunajské Biskupice (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 1 640)
Martin Kuruc, Vrakuňa (NEKA, počet hlasov: 1 281)
Radovan Jenčík, Rusovce (MOST - HÍD, SIEŤ, SaS, SDKÚ-DS, počet hlasov: 854)
Martin Chren, Ružinov (KDS, KDH, NOVA, OKS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, SMK-MKP, Zmena zdola, DÚ, počet hlasov: 4 269)
Slavomír Drozd, Ružinov (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 4 827)
Martin Borguľa, Staré Mesto (SNS, SMER-SD, SZS, počet hlasov: 3 899)
Soňa Svoreňová, Vrakuňa (NEKA, počet hlasov: 803 )
Roman Weinštuk, Záhorská Bystrica (NEKA, počet hlasov: 582)

nie ste hodní, aby ste boli naďalej našimi zástupcami, preto Vás vyzývame, aby ste sa vzdali mandátu poslanca mestského zastupiteľstva a všetkých svojich verejných funkcií.

Vyzývame primátora Bratislavy Iva Nesrovnala, aby okamžite odvolal 1. námestníka primátora Milana Černého a námestníčku primátora Ľudmilu Farkašovskú, ktorí nepodporili zákaz hazardu!

Tím Zastavme hazard, V Bratislave 20.2.2017

[emailpetition id=“19″]

Otvorený list ministrovi školstva: Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!

 

„Žena si zaslúži ochranu pred násilím“

Vážený pán minister,

nie je našim cieľom posudzovať umeleckú kvalitu diela, ale literatúra nemá žiadnu imunitu pred etikou. Nie je našim cieľom odsudzovať konkrétnych autorov zosnulého Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa, ale trváme na zachovaní úcty k ženám a dievčatám v školskom procese a preto  Vás žiadame, aby ste vylúčili knihu Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa: Sekerou a nožom z povinnej literatúry pre každého študenta prvého ročníka gymnázia, lebo je nevhodná pre 15 ročné deti:

  • pre explicitné scény sexuálneho násilia voči ženám a sexuálneho zneužívania žien,
  • pre pornografické opisy sexu,
  • pre ponižovanie žien z osôb len na objekty sexuálneho pudu mužov, bez lásky a vyšších citov,
  • pre vytváranie negatívneho obrazu o manželstve
  • a pre vulgarizmy nepatriace k základom slovenského jazyka, ktoré by sa mali deti učiť.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby Ministerstvo školstva SR prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom tak, aby sa podobné prípady nemohli v budúcnosti udiať a ktoré neumožnia medzi učebné texty a povinnú literatúru zaraďovať diela, ktoré  propagujú  explicitné scény sexuálneho násilia a sexuálnej exploitácie žien, pornografické opisy sexu,  obsahujú ponižovanie žien na objekty sexuálneho pudu mužov bez jasného morálneho odsúdenia,  vytvárajú neprimeraný negatívny obraz o manželstve a propagujú v neprípustnej miere vulgarizmy.

Považujeme za neuveriteľné, aby v čase, keď žiadna z televízií nie je oprávnená rozširovať pornografiu mohla k rozširovaniu pornografie a násilia voči ženám viesť škola. Následky zo skorého nástupu sexuálneho života sú skoro každému vo vedeckej obci jasné: rozšírenie sexuálne prenosných chorôb, tínedžerské tehotenstvá, či nárast depresií. Potrebujeme legitimizovať takéto správanie aj školou? Ako sa majú po povinnom prečítaní tejto knihy cítiť chlapci a dievčatá, ktoré neplánujú sexuálne aktivity? Ako sa majú cítiť deti, keď sa pozerajú na svojich rodičov?

Vážený pán minister,

Rozumieme snahe ukázať tvár totality cez príbehy svedčiace o dobe komunizmu. Pre tvár totality nacizmu a komunizmu však máme v našej literatúre neuveriteľné silné príbehy opísané v knihe Alfréda Wetzlera: „Čo Dante nevidel“ a v knihe Silvestra Krčméryho „Pravdou proti moci“, ktoré môže naša vlasť s hrdosťou ukázať aj prvákom na gymnáziách.

V Bratislave 2.5.2016

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Adresát:

Vážený pán

 Peter Plavčan

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1

813 30   Bratislava

 email MŠ SR:  kami@minedu.sk

 

Vyzývam poslancov Národnej rady SR, aby presadzovali Deklaráciu za rodinu

Pred parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 5. marca 2016, sme pre Vás pripravili projekt Hlas za rodinu, kde prezentujeme Deklaráciu za rodinu. Podpisom Deklarácie za rodinu sa kandidáti na poslancov zaväzujú, že v parlamente navrhnú a podporia zákony, ktoré pomôžu rodinám a deťom na Slovensku.

Pridajte svoj podpis pod túto výzvu a povedzte nahlas, že chcete, aby  Národná rada Slovenskej republiky pristupovala k otázkam týkajúcich sa rodiny a jej potrebám zodpovedne  a aby pomáhala rodinám prijatím potrebných zákonov opísaných v Deklarácii za rodinu.


[emailpetition id=“11″]


 

Deklarácia za rodinu

„BUDEM HLASOVAŤ ZA RODINU, MANŽELSTVO A DETI!“

Ja, kandidát za poslanca Národnej rady SR,

uznávam, rovnosť všetkých ľudí a ich právo na dôstojnosť, bez ohľadu na ich rasu, náboženstvo, národnosť alebo politické presvedčenie

uznávam, že občania tejto krajiny majú právo vedieť, ako budem hlasovať,

chcem deklarovať svoj verejný prísľub svojim voličom a občanom Slovenskej republiky, že budem presadzovať pro-rodinnú politiku (family mainstreaming) a budem bez ohľadu na politickú orientáciu predkladateľa hlasovať za každý dobrý návrh zákona v prospech rodiny, v prospech manželstva ako jedinečného zväzku medzi mužom a ženou, v ktorom sa rodia a najlepšie vychovávajú deti a v prospech detí, ktoré potrebujú otca a mamu nastálo a

preto verejne sľubujem, že ak budem zvolený za poslanca Národnej rady SR:

 1. Budem hlasovať za všetky dobré a vhodné opatrenia k tomu, aby si rodiny v súlade so svojim želaním mohli dovoliť mať viac detí.
 2. Predložím v pléne a budem hlasovať za prijatie novely ústavy o práve detí na otca a mamu pri adopciách ako je to v súčasnom zákone o rodine a o jedinečnom postavení manželstva muža a ženy tak, aby práva a povinnosti založené výlučne manželstvom nebolo možné založiť inak.
 3. Budem hlasovať proti zavádzaniu nových rodinnoprávnych inštitútov pripodobňujúcich sa manželstvu, pretože v zmysle judikatúry európskych súdov tieto inštitúty vedú k adopciám detí. Budem hlasovať proti oslabovaniu dedičského postavenia maloletých detí v prospech iných osôb.
 4. Predložím v pléne a budem hlasovať za to, aby osobná starostlivosť rodičov o dieťa bola finančne podporovaná minimálne rovnako a v rovnakej finančnej výške, ako je príspevok štátu a obce na dieťa pre škôlky či inú starostlivosť. (ak nejde o sociálne prípady rodičov).
 5. Budem hlasovať vždy proti zneužívaniu žien formou prenájmu maternice (surogátneho materstva), pretože dieťa nie je produkt, ktorý sa môže dodať alebo kúpiť.
 6. Budem hlasovať za podporu zamestnávania rodičov s deťmi, ale budem hlasovať proti štátnym zásahom do rodiny, ktoré by lákali matky maličkých detí do troch rokov na odchod do zamestnania, pretože deti si zaslúžia byť najdôležitejšou prioritou našej spoločnosti a čas matky strávený s dieťaťom považujem za najlepšie ekonomicky využitý čas. Žena si zaslúži slobodne sa rozhodnúť a nesmie byť ekonomicky nútená vyberať si medzi prácou a dieťaťom.
 7. Budem hlasovať proti všetkým zákonom, medzinárodným zmluvám, či dokumentom, ktoré by oddeľovali rod od pohlavia, či zavádzali viac rodov, ako je mužský a ženský. Nesúhlasím s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti. Preto budem hlasovať aj proti ratifikácii Istanbulského dohovoru. Nebudem hlasovať za také dokumenty, ktoré sa odvolávajú na Jogjakartské princípy.
 8. Budem hlasovať proti akejkoľvek zmene zákona o rodine, ktorou by sa rozširovali dôvody odoberania detí z rodín a budem hlasovať proti obmedzovaniu súčasne platných primeraných výchovných prostriedkov rodičov opísaných v zákone o rodine, ktoré neohrozujú zdravie, dôstojnosť, duševný, telesný a citový vývoj dieťaťa.
 9. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) garantujúcu právo rodičov a detí na rešpektovanie ich názoru, tak aby škola nemohla vyžadovať účasť žiaka na výchove alebo vzdelávaní ak s obsahom výchovy alebo vzdelávania v oblasti sexuálneho správania alebo eutanázie vyjadril rodič alebo žiak vopred svoj nesúhlas. Tento nesúhlas sa nevzťahuje na biologické fakty o človeku.
 10. Predložím v pléne návrh novely ústavy a budem hlasovať za sfunkčnenie inštitútu referenda, ktorým sa odstráni kvórum pre platnosť referenda a zabezpečí záväznosť rešpektovania výsledkov referenda poslancami NR SR.
 11. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za zvýšenie rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o viac detí.
 12. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za daňovo výraznejšie zvýhodnenie rodín s troma a viac deťmi.
 13. Predložím návrh zákona a budem hlasovať za úpravu dôchodkového systému tak, aby bol spravodlivý voči mamám a otcom viacdetných rodín, aby odvody ich pracujúcich detí prispievali väčšou mierou k dôchodku ich rodičov.
 14. Predložím návrh zákona a budem hlasovať, za poskytovanie vyššej podpory pri štúdiu rodinám s troma a viac deťmi.
 15. Ak budem súčasťou vládnej koalície využijem svoj vplyv k tomu, aby na čele Inštitútu pre výskum práce a rodiny, sekcie legislatívy na MSSR, sekcie sociálnej a rodinnej politiky a odboru rodovej rovnosti MPSVaR SR stáli dlhoroční odborníci – experti v danej oblasti bez akéhokoľvek ideologického pozadia, ktorí budú presadzovať hodnoty tejto deklarácie.
 16. Budem hlasovať proti akémukoľvek podporovaniu LGBTI ideologickej propagandy zo štátneho rozpočtu.
 17. Predložím a budem hlasovať za novelu zákona o hazardných hrách, ktorým sa vypustí povinnosť predložiť petíciu s 30 % podpismi všetkých občanov pre možnosť zákazu hazardu v obciach. Obce a mestá majú právo obmedziť či zakázať hazard na svojom území. Budem hlasovať za rozumné obmedzenie hazardu, ktorý ničí rodiny najmä za obmedzenie hracích automatov či videoherných automatov.
 18. Predložím a budem hlasovať za prijatie silného mediálneho zákona, ktorý bude chrániť hodnoty rodiny a manželstva a jeho stability, a ktorý bude chrániť deti a mládež pred nevhodným obsahom v televízii, rozhlase a iných médiách (tlač, internet atď.), vrátane podrobných kritérií na zhodnotenie programov, ktoré ohrozujú mravný vývoj mládeže.

[signaturelist id=“11″]