Pani ministerka zrovnoprávnite policajtky a vojačky pri materskej!

Zásadná hromadná pripomienka Nového odborového zväzu polície

k návrhu zákona zverejneného na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75, pod názvom LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

 

 

Vážená pani ministerka,

dlhodobo pretrváva diskriminačný stav, keď majú naše kolegyne policajtky a vojačky nižšie materské oproti ostatným ženám na Slovensku. Ich poslanie matiek si my všetci hlboko vážime a preto si Vás ako ministerku a tiež ako ženu – matku dovoľujeme požiadať o to, aby ste vyhoveli našej zásadnej hromadnej pripomienke k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá znie:

Pred bod 1 návrhu sa dopĺňa nový bod 1 ktorý znie:

V § 8 zákona sa číslo „70“ nahrádza číslom „75“.

Odôvodnenie

Vzhľadom k naviazaniu materskej na výšku nemocenského sa touto zmenou odstraňuje diskriminačný stav v prípade materského pri policajtkách a profesionálnych vojačkách, ktoré majú nižšiu dávku materskej  oproti civilnému sektoru, v ktorom sa materské poskytuje vo výške 75 % z denného vymeriavacieho základu.  Materské sa čerpá dlhodobo, preto je zrovnoprávnenie v tejto oblasti nevyhnutné.

Ostatné body sa primerane prečíslujú.

Ďakujeme za Vašu osobnú angažovanosť.

S úctou,

Vojtech Klučarovský, predseda

Tomáš Doboš, podpredseda

Nový odborový zväz polície, Kuzmányho č. 8, Košice 040 01, IČO: 42409021

[emailpetition id=“39″]

 

 

 

 

Nesúhlasíme s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona č. LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

 

 

Vážený pán minister,

Aliancia za rodinu nesúhlasí s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.

Ombudsmani sa v poslednej dobe diskvalifikovali z objektivity podporou extrémnych požiadaviek LGBTI lobby. Vďaka aktivitám presadzujúcim extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva ombudsmani fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi pritom tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Navrhovaná voľba členov Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov,  odborných organizácií lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie počtu členov správnej rady tak, aby päť cirkví s najväčším počtom členov mali právo vymenovať člena správnej rady. Rovnako navrhujeme, aby predseda vlády nominoval za ďalšieho člena zástupcu občianskych združení s najväčším počtom členov, t. j. tak, aby sme vyhoveli Parížskym princípom, ktoré žiadajú zapojenie širokých sociálnych síl. Za nevyhnutné považujeme zapojenie odborových organizácií s najväčším počtom členov, ako aj vymenovanie členov Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou advokátskou komorou.

Žiadame

– rozšírenie členov Správnej rady strediska o zástupcov cirkví, odborov, občianskych združení, vedcov, a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú Parížske princípy,

– vypustenie kontroverznej úlohy strediska: „podporovať ratifikácie a prijímanie medzinárodných zmlúv“, pre jej možný zásah do ústavných kompetencií Národnej rady SR, vlády SR, prezidenta SR a Ústavného súdu SR.

Vážený pán minister,

potrebujeme viac rešpektu k ľuďom a ich názorom, nie menej. Potrebujeme viac plurality, viac zapojenia sociálnych síl spoločnosti do oblasti ľudských práv a vyzýva nás k tomu OSN v Parížskych princípoch. Urobme to!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

 

[emailpetition id=“36″]

 

Konkrétne pripomienky

 

V bode 2 návrhu, § 1, ods. 2 písm. g) navrhujeme vypustiť časť vety: „alebo z vlastnej iniciatívy“.

Odôvodnenie:

Nevyžiadané stanoviská majú prakticky vždy opačný efekt ako zamýšľaný. V spojení s ods. 7, ktorý zavádza povinnosť vlády SR, Národnej rady SR vyjadrovať sa k ich stanoviskám dokonca s 30 dňovou lehotou považujeme takto definovanú kompetenciu za nevhodný prvok. Názov nezávislé stanovisko je zároveň mätúci pretože rovnako ako iné orgány je aj stredisko zložené z osôb, ktoré sú determinované svojim svetonázorom a ich budúce zloženie nedáva záruku vyváženosti a kvality tzv. „nezávislého stanoviska“.

V bode 2 návrhu, § 1, ods. 2 navrhujeme vypustiť písm. h).

Odôvodnenie:

Úlohou SNSPĽP nie je agenda, ktorá patrí do výlučnej kompetencie iných ústavných orgánov.

Uvedený text by mohol byť vyvolať konflikt s ustanovením  čl. 101, ods. 1, čl. 102, ods. 1, písm. a) a b) vo vzťahu ku kompetenciám prezidenta SR, s čl. 112 a 114 ods. 1 v nadväznosti na čl. 119, písm. f), g), h) a i) Ústavy SR vo vzťahu k ústavným kompetenciám vlády SR, s a čl. 125a Ústavy SR vo vzťahu ku kompetencii Ústavného súdu SR, ako aj s ustanoveniami čl. 86, písm. b), d) a h) Ústavy SR vo vzťahu k Národnej rade SR.

Podľa čl. 01, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je hlavou Slovenskej republiky prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ústavné rozloženie kompetencií medzi prezidentom,  vládou, Národnou radou a Ústavným súdom SR vyžadujú veľmi citlivé vnímanie ich ústavnej roly v ústavnom systéme bŕzd a protiváh a vylučujú formulácie, ktoré by sa dali vnímať ako zásah do poľa ich výlučnej kompetencie. Iné orgány zriadené zákonom majú povinnosť túto ich kompetenciu plne rešpektovať a zdržať sa akýkoľvek zásahov, ktoré by mohli viesť narušeniu krehkého systému rovnováhy  demokraticky zvolených predstaviteľov daných inštitúcií v tak vážnej oblasti akou sú medzinárodnoprávne záväzky.

Samozrejme mnohé medzinárodnoprávne záväzky nás začleňujú do istého spoločného systému krajín s rovnakými hodnotami a zlepšujú pozíciu Slovenskej republiky a jeho občanov. Avšak navrhovaná formulácia svojim obmedzením úlohy iba na podporu ďalších medzinárodnoprávnych záväzkov prejudikuje ich vhodnosť pre Slovenskú republiku. To vylučuje objektivitu, posilňuje strácanie suverenity, nárast uniformity, naznačuje akúsi právnu  rezignáciu na vlastné dobré právne riešenia a národnú právnu  identitu. „Ubi societas ibi ius“, každá spoločnosť si vytvára svoj vlastný systém práva.

Navrhujeme nahradiť text bodu 15 nasledovne:

„15. § 3a ods. 1 znie:

„(1)

Správna rada má dvanásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:

 1. jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
 2. jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
 3. jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
 4. jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na spoločný návrh odborových zväzov odborových organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
 5. jeden člen vymenovaný Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike,
 6. jeden člen vymenovaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku,
 7. jeden člen vymenovaný Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,
 8. jeden člen vymenovaný Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,
 9. jeden člen vymenovaný Pravoslávnou cirkvou na Slovensku,
 10. jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,
 11. jeden člen vymenovaný Slovenskou lekárskou komorou a
 12. jeden člen vymenovaný Slovenskou akadémiou vied.“.“

 

Odôvodnenie:

Pripúšťame vhodnosť práva nominácie SAV, chýba nám však priznanie akejkoľvek pozície náboženským prúdom, ktoré predpokladajú Parížske princípy. Vo svetle Parížskych princípov, ktoré takúto účasť cirkví a náboženských spoločností vyžadujú sa predložený návrh kreovania členov javí ako otvorene proticirkevný.

Vypustenie členov iných inštitúcií a ponechanie práva nominovať ombudsmanke nie je pre nás prijateľné. Jej vplyv na stredisko sa neúmerne a neprípustne zvýšil. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudsko-právnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudsko-právnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Verejní ochrancovia práv majú vlastné inštitúcie a vlastné kompetencie výkonu. Nie je nevyhnutné ich začleňovať do orgánov Strediska.

Spôsob zákonnej formulácie nominácie člena za mimovládne organizácie predsedom vlády, nereflektuje majoritu členov v občianskych združeniach a tak nedáva záruku zapojenia širokých prúdov spoločnosti, tak ako ich predpokladajú Parížske princípy. Naopak z našich skúseností vyplýva, že svojim lobingom sa presadzujú skôr mimovládne organizácie, ktoré sú založené na financovaní od zahraničných sponzorov a vlád.

Navrhujeme vypustiť pôvodné znenie bodu 15 a nahradiť ho citovaným textom z nasledovných dôvodov. Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty by mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Navrhujeme však rozšírenie členov Správnej rady, pretože doterajšie zloženie nerešpektuje Parížske princípy, ktoré žiadajú nezávislosť a pluralitu. Konkrétne nerešpektuje zapojenie náboženských prúdov v Slovenskej republike, zapojenie odborových zväzov, zapojenie odborných organizácií lekárov, odborných organizácií právnikov a vedcov. Vzhľadom k snahe o pluralitu je potrebné rozšírenie rady tak, aby rešpektovala sociálne sily v spoločnosti. Upresňuje sa preto menovanie predsedom vlády, ktorý by mal akceptovať návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov a tiež menovanie člena ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal rešpektovať spoločný návrh odborových organizácií s najväčším počtom členov. K spresneniu menovania ministrom dochádza tiež z toho dôvodu, že samotné menovanie člena ministerstvom bez obmedzenia hlasovacích práv je v rozpore s Parížskymi princípmi, ktoré predpokladajú, že ak budú zastúpené ministerstvá, jeho zástupcovia by sa mali zúčastňovať iba v poradenskej pozícii. Parížske princípy hovoria nasledovne:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

 1. Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:
 2. a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr.

združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

 1. b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,
 2. c) univerzít a kvalifikovaných expertov,
 3. d) parlamentu,
 4. e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali

zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

V bode 16,   3a navrhujeme vypustiť ods. 2  a 3 a ostatné odseky prečíslovať a upraviť.

Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

EÚ delí 89 miliárd eur, nech podporí rodiny!

Zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/540 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (ďalej len „návrh“)

Vážený pán minister zahraničných vecí SR,

Aliancia za rodinu uplatňuje zásadné hromadné pripomienky k materiálu zverejnenému na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/540.

Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa vytvorí Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI), je realizovať zahraničnú politiku EÚ a presadzovať hodnoty a záujmy Únie na celom svete. Tie sú definované v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ z júna 2016. Európska komisia navrhuje vyčleniť na tento nástroj 89,2 miliardy eur na obdobie 2021-2027.

Ide o veľmi vysoké  finacie na ktoré bude prispievať aj Slovenská republika, preto by projekty podporené prostredníctvom tohto nástroja nemali byť v rozpore s ústavnými hodnotami Slovenskej republiky. Domnievame sa, že Slovenská republika by mala do svojho stanoviska voči návrhu zapracovať nasledovné pripomienky:

1/ návrh, ktorý svoju legitimitu odvodzuje od Zmluvy o založení EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ by mal používať  pojem „rovnosť mužov a žien“ namiesto „rodovej rovnosti“, tak ako to tieto zmluvy uvádzajú.

2/ Zdôrazňovanie kontroverzného pojmu „tzv.  rodovej rovnosti spôsobuje zatieňovanie iných mnohokrát aj častejšie porušovaných a významnejších ľudských práv, ktoré by mala mať EÚ na zreteli pri presadzovaní svojej zahraničnej politiky, preto by mala od tohto zdôrazňovania ustúpiť tak, aby všetky projekty ohľadom ľudských práv mali rovnakú príležitosť.

3/ EÚ by mala podporovať projekty, ktoré by pomáhali uplatňovanie ľudských práv v oblasti rodiny, pretože mladé rodiny patria k najviac zasiahnutým skupinám ohrozeným chudobou.

4/ Namiesto parciálneho posilňovania postavenia žien by sa mala zahraničná politika EÚ zamerať na podporu holistického a komplexného riešenia ako je „posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

5/ Nerešpektovanie základnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina presadzovaním kontroverzných projektov v rámci tzv. „rodovej rovnosti“ vedie k vzdoru a neochote vlád a štátov podieľať sa na takýchto projektoch, ako to v podstate konštatuje aj samotný návrh.  Riešením je dôsledné rešpektovanie kultúry spoločnosti, ustúpenie od sociálneho inžinierstva, rešpektovanie odlišností mužov a žien, ich prirodzených rozdielnych úloh pri zachovávaní či dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami, rešpektovanie princípu vzájomnej spolupráce medzi mužmi a ženami a rešpektovanie práva detí na výchovu vlastnými rodičmi. Konkrétne pripomienky sú uvedené nižšie.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

[emailpetition id=“34″]

Zásadné pripomienky k riadnemu predbežnému stanovisku SR: Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce LP/2018/540

 

1/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika podporuje nahradenie termínu rodová rovnosť v dokumentoch EÚ pôvodnou zmluvnou terminologickou definíciou „rovnosť mužov a žien“, keďže tá nevzbudzuje nejasné či priamo kontroverzné interpretácie ako súčasne používaný pojem „rodová rovnosť“. Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie používajú pojem rovnosť/ rovnoprávnosť mužov a žien nie pojem rodová rovnosť. Navrhujeme pojmologické zosúladenie s citovanými zmluvami, na základe ktorých je prijímané aj Nariadenie.“

Odôvodnenie:

SR by mala trvať na zmluvných pojmoch, ktoré nevzbudzujú kontroverzie. Aj u nás sme sa stretli s prípadmi, keď neboli podporené výborné projekty len pre ideologickú zaujatosť v oblasti gender ideológie.

2/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje v návrhu vypustiť osobitne vyzdvihovanie rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien medzi ľudskými právami. Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny. Slovenská republika navrhuje, aby medzi všeobecné zásady bol začlenené v rámci pomoci osobitne pomoc rodinám a podpora zakladania rodín s otcom a mamou, ktoré sú schopné najlepšie vychovávať deti.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

3/ Navrhujeme v riadnom predbežnom stanovisku v časti 13 doplniť: „V legislatívnom finančnom výkaze sa v časti 1.4.3 uvádza: „Začlenenie ľudských práv vrátane rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien sa vo väčšine prípadov považovalo za „prebiehajúcu prácu“, pričom partnerské vlády niekedy vyjadrujú nedostatočný záujem o tieto oblasti alebo vzdor voči nim.“ Slovenská republika zastáva názor, že pre účinné pôsobenie a prijatie rovnosti mužov a žien je nevyhnutné vyjadriť oveľa vyššiu mieru rešpektu k hodnotám spoločnosti v štátoch, v ktorých EÚ pomáha. Pravá solidarita nespočíva iba v podmieňujúcich finančných benefitoch, ale v rešpektovaní kultúry krajiny, bez zdôrazňovania nadradeného postoja EÚ. Nanucovanie vzdania sa rodinných hodnôt hlboko zakotvených v spoločnosti, podceňovanie materstva a osobitnej a nenahraditeľnej úlohy matky a otca pri výchove detí, či vyzdvihovanie zaraďovania matiek s malými deťmi do „pracovného procesu“ na úkor ich detí, presadzovanie „rovnakosti“ mužov a žien namiesto rovnosti, búranie aj tzv. „stereotypov“, ktoré nie sú založené na podriadenosti žien voči mužom môže byť dôvodom tohto „nedostatočného záujmu a vzdoru“ vlád a spoločnosti voči „rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien“.

Odôvodnenie:

Riadne predbežné stanovisko by malo obsahovať aj pozíciu SR pri presadzovaní cieľov upriamením na rešpektovanie kultúry.

 

4/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 6 Nariadenia slová „rodovej rovnosti“ slovami: „rovnosti mužov a žien a podpory rodiny založenej na rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou“.

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

5/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 2 Nariadenia slová: „Týmto nariadením sa podporuje rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien“ slovami: „Týmto nariadením sa podporuje rovnosť mužov a žien a posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Odmietame nový zákon o hazardných hrách!

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu  k návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vážené ministerstvo financií SR,

dovoľujeme si Vám predložiť tieto zásadné hromadné pripomienky k návrhu zákona o hazardných hrách. Žiadame, aby ste predložený návrh zákona stiahli z pripomienkového konania, pretože spôsobí ešte viac zhoršenie stavu v oblasti hazardu v Slovenskej republike. Nesúhlasíme s návrhom zákona ako celku.

Nesúhlasíme s privatizáciou štátneho monopolu na hranie internetových hier. Prenos práva na internetové kasína a herne z rúk štátu do rúk hazardnej lobby a súkromného biznisu prinesie ďalšie obete a zvýšenie množstva prehratých peňazí.

Vami navrhovaná zmena výberu odvodov vo vzťahu k stávkovým hrám na internete pripraví štátny rozpočet podľa našich odhadov o desiatky miliónov eur ročne. Žiadame vysvetlenie.

Zasahovanie do zákona o hazardných hrách neustále sťažuje situáciu občanom, aby sa voči hazardu postavili. Naposledy ste to urobili zavedením povinnej petície v obciach na to, aby sa hazard zakázal. Na príklade Bratislavy vidíme, že Vami navrhnutá súčasná právna úprava nefunguje a vystavuje Bratislavčanov stresom súdnych  konaní. Vôľa ľudí je na poslednom mieste a nepresadila sa napriek vyzbieraným podpisom. Napriek tomu, že do poslednej novely sa nedostala povinnosť preukazovať porušenia verejného poriadku, si súdy právnu úpravu vykladajú po svojom. Občania nie sú pajáci. Žiadame Vás vypustite povinnosť petície na zákaz hazardu zo zákona. Občania vedia vyvolať petíciu a osloviť svojich zástupcov, ale je neprípustné a nedemokratické, aby bola vôľa ľudí v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave zosmiešňovaná krádežami či právnymi kľúčkami. Nie je to len v Bratislave, zneužívanie tejto právnej úpravy ohľadom petičného práva zažili občania aj v Prešove a Poprade.

Na základe skúseností z Bratislavy vidíme, že potom, čo ste zákonom odobrali obciam právomoc dozoru nad hazardom túto kompetenciu nevykonáva ministerstvo riadne ani v Bratislave, kde to má najbližšie. Nevidíme žiaden racionálny dôvod, aby sme podporovali vznik nového úradu a byrokracie. Vráťte radšej kompetencie dozoru aj obciam.

Zmenili ste definíciu kasína. Kasína už nie sú herne. Nesúhlasíme. Nechceme, aby vznikli pochybnosti pri už prijatých zákazoch herní v mestách. Tieto zákazy sa vzťahujú aj na kasína. Najmä keď ste nedovolili obmedziť počet kasín.

Zvyšujete dĺžku obdobia, na ktorú je možno vydať licencie z dvoch na päť rokov pri kasínach a dokonca  až na desať rokov pri internetových hrách! Toto je absolútne neprípustné. Občania majú právo zmeniť svoj postoj k hazardným hrám a nemienia čakať na zmiznutie kasín  päť rokov a na zmiznutie nemorálnych hazardných internetových  stránok desať rokov. Vystavujete tento štát budúcim žalobám, ak bude nevyhnutné pristúpiť ku skutočnej regulácii.

Už roky Vás žiadame o množstvo opatrení osvedčených zo zahraničia, bohužiaľ v zákone sa neobjavili. Zhromaždili sme 30 opatrení, ktoré Vám ponúkame na to, aby sme znížili počet obetí hazardu. Úplné znenie pripomienok je nižšie.

[emailpetition id=“32″]

 

Hromadné zásadné pripomienky Aliancie za rodinu

 

Rezortné číslo: MF/007160/2018-622

Číslo legislatívneho procesu: LP/2018/312

 

V § 64, ods. 4 nahradiť text písm. a) obdobne tak ako je to v § 64, ods. 1, písm. j).

Zmenou výpočtu sa zvýhodňujú internetové stávky oproti súčasnému stavu. Pri licenciách podľa § 32, písm. b)  bod 13 a 14 pri internetových stávkach navrhujeme, aby sa herná istina počítala z vkladov ako to bolo v pôvodnom zákone pri stávkových hrách. Prechodom na výťažok pri stávkových hrách stráca  štátny rozpočet na stávkových hrách významnú sumu odhadujeme ju  na úrovni cca 28,3 miliónov ročne.

 

V celom texte zákona navrhujeme vypustiť slovo „úrad“ v § 68 navrhujeme ponechať kompetencie pôvodným orgánom dohľadu a vrátiť kompetencie dozoru a dohľadu aj obciam, tak ako to bolo v roku 2015.

 

Odôvodnenie

Vytváranie nového úradu je len byrokratickým rozrastaním aparátu a je vidno, že súčasné kompetencie ani ministerstvo a jeho orgány, ktoré dnes majú prejsť do nového úradu neriešia zodpovedajúcim spôsobom. Naše skúsenosti z Bratislavy nasvedčujú tomu, že model v ktorom sa obciam odobrala možnosť výkonu dozoru sa neosvedčil a je tu vyššia možnosť korupčného správania, ak sa orgány kontroly a dozoru zužujú. Nemáme dôveru v to, že na čele úradu nebude osoba, ktorá by nebola spätá s hazardnou lobby. Zároveň sa obávame, že sa stráca politická zodpovednosť za hazard, ktorá sa prenáša na akýsi úrad. Politickú zodpovednosť za súčasný stav neregulácie hazardu nesie minister financií a vláda SR.

 

§ 2 písm. u) sa mení a znie: „kasínom herňa, v ktorej sa prevádzkujú stolové hry, prípadne výherné prístroje, videohry a hazardné hry prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v kasíne“

  

Odôvodnenie

Očakávali sme takéto znejasňovanie a zahmlievanie. Navrhujeme ponechanie pôvodných pojmov pri ktorých kasíno je herňou, vzhľadom k tomu, nové pojmy sťažujú možnosť vykonania petícií proti hazardu a ich pokračovania a zároveň sa znejasňuje význam pôvodne prijatých VZN o zákaze umiestňovania herní. Kasína v týchto prípadoch boli herňami a zmenou pojmov by mohlo nastať nejasná právna situácia.

 

V § 4 sa za doterajší odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Zakazuje sa propagácia hazardnej hry podľa odseku 2 písm. a), c) až i) prostredníctvom reklamy v televíznych staniciach, rozhlasových staniciach, prostredníctvom billboardov a prostredníctvom letákov a reklamy v dennej, týždennej či mesačnej tlači.“

 

Hráči, ktorí chcú hrať, budú hrať aj bez reklamy. Osoby, ktoré hrať nesmú nie je etické pobádať k účasti na hre prostredníctvom reklamy.

 

V § 13 odsek 7 sa vypúšťajú slová „v hotovosti alebo“

 

Cieľom tohto opatrenia je predchádzanie legalizácie príjmov z trestnej činnosti, nakoľko hráči môžu príjmy trestnej činnosti vložiť do hry ako vklad a následne si nechať vyplatiť tie isté peniaze ako legálnu výhru. V súčasnosti nemá finančná polícia šancu odhaliť takéto konanie, nakoľko vklady a výhry sú pri mnohých hrách anonymné (nie je povinná registrácia hráčov). Platba prostredníctvom bezhotovostného platobného styku vytvára predpoklady na odhalenie neobvyklých finančných transakcií.

 

V § 13 odsek 9 písm. a) znie „na Veľký piatok, Veľkonočnú nedeľu, 2.novembra, 24. a 25. decembra,“

 

Pridáva sa Veľkonočná nedeľa ako najväčší cirkevný sviatok v roku a 2.november, ktorý je pietnum dňom kedy ľudia spomínajú na zosnulých zo svojich rodín.

 

V § 13 odsek 9 sa za doterajšie písm. c) pridáva nové písm. d), ktoré znie „v čase od 3:00 do 10:00“.  § 13 odsek 9 písm. d) sa prečísluje na písm. e)

 

Podľa navrhovaného zákona sa diskriminujú prevádzky herní, ktoré musia v čase od 3:00 do 10:00 prerušiť prevádzku. Navrhujeme, aby sa toto opatrenie vzťahovalo na všetky hazardné hry.

 

V § 14 odsek 1 a v § 15 odsek 1 sa slová „najmenej 15“ nahrádzajú slovami „najmenej 25 a najviac 40“.

 

Opatrenie, ktoré zvýšilo minimálny počet prístrojov v herni z 5 na 12 sa ukázalo ako úspešný nástroj regulácie počtu herní, ktorý pomohol znížiť počet herní na Slovensku. Odporúčame v tomto trende pokračovať a podmienky na prevádzku herní sprísňovať. Do úvahy pripadá aj postupné zvyšovanie minimálneho počtu prístrojov v herni tak, aby po 1.3.2019 mohli ostať v prevádzke už len herne s 15 a viac prístrojmi, po 1.1.2020 herne s 20 a viac prístrojmi a po 1.1.2021 už len herne s 25 a viac prístrojmi.

Samotné zvýšenie z 12 na 15 prístrojov však nestačí. Z 1415 herní na Slovensku je až 829 herní z 12 prístrojmi, 113 herní s 13 prístrojmi a 83 herní so 14 prístrojmi. Spolu ide o 1025 herní, až 72,44% herní na Slovensku. Všetky tieto herne zvýšia počet prístrojov na 15, čím počet prístrojov celoslovensky stúpne o 2796 (zvýšenie o 12,35%). K zániku herní môže dôjsť len vtedy, ak budú vedieť, že v horizonte 2-3 rokov budú musieť zvýšiť počet prístrojov viac ako 2-násobne.

Na druhej strane je nevyhnutné chrániť mestá pred vznikom megakasín a preto navrhujeme stanoviť maximálny počet prístrojov v herniach a kasínach na 40. Na Slovensku existuje len 25 herní, ktoré by boli týmto opatrením dotknuté, pričom sa na Slovensku nachádza 1415 herní. Toto opatrenie by malo dopad na menej ako 2% prevádzok.

V Rakúsku je nastavený limit na jednu herňu minimálne 10 a maximálne 50 výherných automatov.

  

V § 14 sa za doterajší odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„2) Počet všetkých výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier a kvízomatov prevádzkovaných v herniach v danej obci nesmie prekročiť koncentráciu 1 takýto prístroj na 2000 obyvateľov obce.“

 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.

 

Podobne ako v Rakúsku navrhujeme zaviesť maximálnu koncentráciu automatov vzhľadom na počet obyvateľov.

 

 

V § 14 odsek 6 sa vypúšťajú slová „ak tak ustanoví obec všeobecne záväzným nariadením,“

 

Vítame možnosť zakázať herne v blízkosti škôl a ďalších zariadení, kde je prevádzkovanie hazardných hier nežiadúce. Odporúčame však, aby sa umiestnenie herní zakázalo pri takýchto zariadeniach úplne a nie len na základe všeobecne záväzného nariadenia obce.

Ak nedôjde k vypusteniu týchto slov, možno očakávať masívnu kampaň, ktorá sa bude snažiť docieliť, aby 250 miest a obcí, v ktorých sa nachádzajú herne, prijalo toto VZN. Pôjde o zbytočnú byrokraciu, nakoľko 250 miest a obcí bude musieť VZN pripraviť, prerokovať a prijať pričom budú 250-krát oznamovať Ministerstvu financií SR vyvesenie VZN a budú 250-krát oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie VZN. Pre prevádzkovateľov hazardných hier vznikne chaos v tom, ktoré mestá a obce takéto VZN prijali a ktoré nie.

 

V § 14 odsek 6 sa za písm. e) pridávajú písm. f) až h), ktoré znejú:

„f) detských ihrísk

g) kostolov, cintorínov, krematórií a domov smútku

h) železničných staníc a autobusových staníc“

 

Odporúčame rozšíriť zoznam miest, kde nie je možné umiestniť herňu. V roku 2018 došlo k výraznému zníženiu počtu herní a počtu obcí, v ktorých sa herne nachádzajú. Efektívnosť tohto opatrenia je nízka kvôli vysokej dostupnosti hazardných hier na železničných a autobusových staniciach v mestách, kde obyvatelia okolitých obcí môžu hrať aj keď v ich obci už herne zanikli.

 

V § 14 odsek 8 písm. a) a v a v § 15 odsek 5 písm. a) sa slová „hotely, motely a penzióny“ nahrádzajú slovami „hotely kategórie 4**** a 5*****“.:

 

Nízke nároky na zriadenie penziónov, motelov a hotelov nižších kategórií ako sú 4**** a 5***** môžu viesť k účelovým zmenám užívania budov, v ktorých sa nachádzajú herne v prípade, že obec príjme VZN, v ktorej zakáže umiestnenie herne v iných kategóriach budov.

 

V § 14 odsek 8 písm. b) a a v § 15 odsek 5  písm. b) sa slová „budovy pre obchod a služby“ nahrádzajú slovami „budovy, v ktorých sa nachádza aspoň 5000 metrov štvorcových nebytových priestorov určených pre obchod a služby.“

 

Mnohé nákupné centrá nie sú podľa listu vlastníctva budovami pre obchod a služby. Pritom sa povoľujú herne v budovách s podlahovou plochou menšou ako 100 metrov štvorcových. Navrhujeme, aby sa povolili herne len vo veľkých nákupných centrách.

 

V § 14 odsek 8 a v § 15 odsek 5 sa vypúšťajú písm. c) a písm. d)

 

Hazardné hry nie sú súčasťou slovenského kultúrneho dedičstva ani nie sú verejnou zábavou. Preto prevádzkovanie herne v budovách pre kultúru a na verejnú zábavu je v rozpore s účelom takýchto budov.

Zákonodarca nie je schopný zabezpečiť spravodlivé hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Bohatší obyvatelia bytového domu, ktorí si kúpili viacero bytov a nebytových priestorov môžu prehlasovať chudobnejších vlastníkov, ktorí si mohli kúpiť byt, ale nemohli si už dokúpiť nebytové priestory. Nie sú tak chranené práva najmä mladých rodín, ktorým často prekáža rušenie nočného kľudu v súvislosti s prevádzkou hazardných hier.

Ministerstvo financií dňa 5.3.2018 poskytlo informáciu, že k 29.12.2017 bolo v Slovenskej republike 1614 herní, z toho 75 v hoteloch, moteloch a penziónoch, 1413 herní v budovách pre obchod a služby, 24 v budovách pre kultúru a verejnú zábavu a 84 herní v bytových domoch. Toto opatrenie by malo dopad na 108 herní, čo predstavuje 6,67% prevádzok.

 

V § 15 sa za doterajší odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„2) Počet všetkých výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier a kvízomatov prevádzkovaných v kasínach v danej obci nesmie prekročiť koncentráciu 1 takýto prístroj na 3000 obyvateľov obce.“

 

Doterajšie odseky sa primerane prečíslujú.

 

Podobne ako v Rakúsku navrhujeme zaviesť maximálnu koncentráciu automatov vzhľadom na počet obyvateľov.

 

V § 15 odsek 4 sa na konci dopĺňajú slová „ani vo vzdialenosti do 200 metrov od týchto budov. Vzdialenosť sa meria kalibrovaným meradlom.“

 

Ak obec príjme všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakáže umiestnenie herní v blízkosti škôl a ďalších budov, toto VZN sa nebude vzťahovať na kasína. Reálne tak môže napríklad ukončiť prevádzku herňa na Mánesovom námestí v Bratislave, ktorá bude nahradená kasínom vo vzdialenosti 38 metrov od školy ZŠ Černyševského.

 

V § 17 obmedziť predaj žrebov len na budovy pre obchod a služby.

 

Po zavedení registra vylúčených osôb možno očakávať zvýšený záujem o lotérie medzi hráčmi, ktorí boli vylúčení na základe poberania dávok v hmotnej núdzi. V chudobných osadách možno očakávať masový predaj takýchto žrebov podporený masívnou reklamou v televízii. Odporúčame predaj žrebov prísnejšie regulovať.

 

 

V § 18 sa za doterajší odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Žreb žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých lotériách nesmie obsahovať kreslené motívy zvierat ani iné motívy, ktoré by mohli priťahovať pozornosť detí a vzbudzovať u nich túžbu po takomto žrebe. Súčasne sa zakazujú názvy žrebov a heslá, ktoré by vytvárali dojem, že hazardná hra je zárobkovou činnosťou.“

Doterajšie body sa primerane prečíslujú.

 

Na Slovensku sa predávajú „detské“ žreby, napríklad Prasa v žite, na ktorých sú zobrazené milé kreslené prasiatka na prázdninách (prasiatko na turistickom výlete, prasiatko pri táboráku, prasiatko s kúpacím kolesom s hlavou kačičky na pláži, prasiatko opaľujúce sa na pláži a prasiatko na lyžiach). Ide jednoznačne o detské motívy s cieľom upútať pozornosť detí, ktoré majú schopnosť presvedčiť rodičov o kúpe takýchto žrebov. Taktiež sa dajú zakúpiť žreby Renta či Sny na dosah, ktoré vzbudzujú dojem, že hazardná hra je spôsob zárobkovej činnosti ak si chce človek zabezpečiť lepší dôchodok alebo splniť sny o zahraničnej dovolenke. Odporúčame, aby sa nezneužívali emócie hráčov a už vôbec nie emócie detí na zvýšenie predaja žrebov hazardných hier.

 

V § 24 sa pridáva nový odsek 5, ktorý znie:

„Hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov nie je možné prevádzkovať po 31.12.2019.“

 

V roku 2011 bolo v Slovenskej republike prevádzkovaných 14 385 výherných prístrojov. Do 29.1.2018 ich počet postupne klesol na 2 850, čo predstavuje pokles o 80,19%. Väčšina z týchto zariadení bola nahradená videohrami, ktoré umožňujú registráciu hráčov s uchovávaním štatistík o hráčskom správaní na centrálnom serveri. Navrhujeme, aby boli všetky výherné prístroje nahradené videohrami do 31.12.2019.

 

 

V § 24 ods. 1 písm. f) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 25 ods. 1 písm. c) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 26 ods. 1 písm. b) sa slová „nesmie byť nižší ako 70%“ nahrádzajú slovami „nesmie byť nižší ako 90%“.

 

Znižujú sa finančné straty hráčov a tým sa znižuje riziko patologického hrania, ktoré je často spojené so snahou hráčov získať prehraté finančné prostriedky naspäť. Asociácia zábavy a hier, ktorá združuje vybraných prevádzkovateľov hazardných hier, sa chváli výherným pomerom nad 90%.

 

V § 28 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

„(12) Výherný pomer pri prevádzkovaní internetových hier nesmie byť nižší ako 95%.“

 

Za roky 2014 až 2016 bol v Slovenskej republike výherný pomer z online hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou Tipos vo výške viac ako 96%. Najnižsí výherný pomer navrhujeme stanoviť zákonom.

 

V § 29 písm. a) sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 1 sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 3 sa slová „osobám mladším ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osobám mladším ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa slová „osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku“ nahrádzajú slovami „osoby, ktoré dovŕšili 21 rokov veku“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 46 odsek 2 písm. j) sa slová „osoby mladšie ako 18 rokov“ nahrádzajú slovami „osoby mladšie ako 21 rokov“.

 

Účasť na hazardných hrách sa zakazuje mladistvým, ktorí sú najrizikovejšou skupinou z pohľadu patologického hrania.

 

V § 30 odsek 2 sa slová „podľa § 4 ods. 2 písm. c) a e) až i),“ nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. c) až i),“ a slová „podľa § 4 ods. 2 písm. c), e) až i)“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2 písm. c) až i)“

 

Osobám evidovaným v registri vylúčených osôb sa zakazuje aj účasť na stávkových hrách.

 

V § 30 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) V súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry sa prevádzkovateľovi zakazuje poskytovať hráčom akúkoľvek výhodu v podobe potravín, nápojov, tabakových výrobkov alebo povzbudzujúcich látok.“

 

Toto opatrenie je prekladom § 7 ods. 3 zákona 186/2016 o hazardních hrách, ktorý platí v Českej republike. Zakazuje sa lákanie hráčov do prevádzok hazardných hier na rôzne hmotné nefinančné výhody.

 

V § 30 sa za nový  odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) V prevádzkach hazardných hier sa zakazuje predaj a podávanie alkoholických nápojov. Taktiež sa zakazuje požívanie tabakových výrobkov s výnimkou stavebne oddelenej fajčiarskej miestnosti, v ktorej je zakázané prevádzkovať hazardné hry.“

 

Hráči pod vplyvom alkoholu viac riskujú a nezodpovednou hrou spôsobia seba aj svojej rodine vyššie finančné straty.

Oddelená fajčiarska miestnosť podša výskumov núti hráčov robiť si prestávky keď sú pod vysokým stresom. Počas prestávky sa hráči upokoja a hrajú menej rizikovo.

 

V § 30 sa za nový  odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Hazardné hry je možné prevádzkovať len v čase kedy je v prevádzke Linka pomoci pre problémy s hraním. Za prevádzku Linky pomoci pre problémy s hraním sa nepovažuje situácia, keď je hráčom k dispozícii záznamník bez možnosti okamžitého spojenia s operátorom Linky pomoci pre problémy s hraním.“

 

Nakoľko pri prevádzkovaní hazardných hier dochádza k problémovému hraniu, mali by mať hráči k dispozícii odbornú pomoc kedykoľvek budú hrať. Dá sa reálne predpokladať, že prevádzkovatelia hazardných hier neobmedzia otváracie hodiny svojich prevádzok na pondelok až piatok od 9:00 do 17:00, ale prispejú sumou 170 000 EUR ročne na nepretržitú prevádzku Linky pomoci pre problémy s hraním. Ukotvenie tohto opatrenia v zákone má zabezpečiť financie pre prevádzku Linky ako aj zabrániť tomu, aby sa neskôr jej financovanie obmedzilo či úplne zrušilo. Bude totiž bytostným záujmom prevádzkovateľov hazardných hier, aby Linka Linka pomoci pre problémy s hraním fungovala a mala vždy dostatok financií na prevádzku.

 

V § 30 sa za nový odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Účasť na hazardných hrách je povolená len zaregistrovaným hráčom, ktorí pri registrácii preukázali svoju totožnosť a ktorí si nastavili samoregulačné limity. Hráč pri registrácii nemá právo odmietnuť samoregulačné limity. Prevádzkovateľ hazardnej hry nesmie hráčovi umožniť účasť na hre, ktorá by znamenala nedodržanie akéhokoľvek limitu nastaveného hráčom alebo nariadeného zákonom. Maximálna výška limitu pre prehru za deň je 5% čistej mesačnej mzdy hráča. Maximálna výška limitu pre prehru za týždeň je 10% čistej mesačnej mzdy hráča. Maximálna výška limitu pre prehru za mesiac je 20% čistej mesačnej mzdy hráča. V prípade, že hráč nezdokladuje výšku svojho príjmu (prostredníctvom potvrdenia od zamestnávateľa alebo výpisu z bankového účtu, na ktorý je poukazovaná mzda hráča), za čistú mesačnú mzdu hráča sa považuje výška hrubej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve.

 

(10) Okrem limitov uvedených v odseku 8 je hráč povinný nastaviť si nasledujúce limity:

 1. pri hazardných hrách v kasíne:
  1. maximálny počet návštev kasína za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 návštev kasína za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 3 hodiny.
 2. pri stávkových hrách:
  1. maximálny počet uzavretých stávok za 1 deň, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 3 uzavreté stávky za deň;
  2. maximálny počet uzavretých stávok za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 15 uzavretých stávok za mesiac
 3. pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov, terminálov videohier, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo kvízomatov:
  1. maximálny počet návštev herne za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 návštev herne za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 2 hodiny;
  3. maximálnu dobu hrania za týždeň, pričom táto nesmie prekročiť 7 hodín;
  4. minimálnu dobu po odhlásení sa z hráčskeho účtu, po ktorú hráčovi nebude umožnená opätovná účasť na hre, pričom táto doba musí byť aspoň 8 hodín
 4. pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu
  1. maximálny počet prihlásení sa do hráčskeho účtu za 1 kalendárny mesiac, pričom tento limit nesmie byť vyšší ako 7 prihlásení za mesiac;
  2. maximálnu dobu hrania za deň, pričom táto nesmie prekročiť 1 hodinu;
  3. maximálnu dobu hrania za týždeň, pričom táto nesmie prekročiť 4 hodiny;
  4. minimálnu dobu po odhlásení sa z hráčskeho účtu, po ktorú hráčovi nebude umožnená opätovná účasť na hre, pričom táto doba musí byť aspoň 8 hodín“

 

Týmto odsekom zavádzame povinnú registráciu hráčov a povinné limity pre hráčov, ktoré sú nevyhnutnosťou pre uplatnenie princípov zodpovedného hrania. Výška maximálnych limitov vychádza zo štúdií na liečených patologických hráčoch v Českej republike ako aj výskume hrania hazardných hier v českej populácii, pričom limity zodpovedajú úrovni stredného rizika patologického hrania. Ak by boli zákonom stanovené maximálne limity vyššie, umožnila by sa hra hráčom vo vysokom riziku závislosti na hraní.

 

V § 31 odsek 2 sa za písm. d)  vkladá písm. e), ktoré znie:

„e) ktoré vyhlásili osobný bankrot.“

 

V roku 2017 pribudlo mesačne viac ako 300 ľudí, ktorí vyhlásili osobný bankrot a požiadali štát o pomoc pri riešení ich dlhov. Štát vynakladá verejné zdroje na to, aby týmto ľuďom pomohol. Cieľom tohto inštitútu nie je umožniť zadlženým ľuďom, aby hrali hazardné hry. Preto by mali byť takéto osoby vylúčené z hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa za písm. d)  vkladá písm. e), ktoré znie:

„e) voči ktorým súd vydal exekučný titul.“

 

V roku 2017 pribudlo mesačne viac ako 300 ľudí, ktorí vyhlásili osobný bankrot a požiadali štát o pomoc pri riešení ich dlhov. Štát vynakladá verejné zdroje na to, aby týmto ľuďom pomohol. Cieľom tohto inštitútu nie je umožniť zadlženým ľuďom, aby hrali hazardné hry. Preto by mali byť takéto osoby vylúčené z hrania.

 

V § 31 odsek 2 sa za nové písm. e)  vkladá písm. f), ktoré znie:

„f) ktoré neplatia výživné na dieťa.“

 

Ak rodič neprispieva na svoje dieťa, môže mu byť zadržaný vodičský preukaz, aby bol motivovaný čo najskôr uhradiť omeškané výživné. Odporúčame, aby rodič nemohol hrať za peniaze, ktoré na základe rozhodnutia súdu patria jeho dieťaťu.

 

V § 31 odsek 2 sa za nové písm. f)  vkladá písm. g), ktoré znie:

„g) ktoré míňajú majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov napriek jasnému nesúhlasu manželského partnera, pričom údaje o hráčovi sa do registra vylúčených osôb zapíšu na základe rozhodnutia súdu alebo predbežného opatrenia súdu.“

 

Dávame možnosť manželským partnerom patologických hráčov požiadať súd, aby rozsudkom alebo predbežným opatrením zakázal hru patologického hráča.

 

V § 31 odsek 7 sa za slová „po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa uskutočnenia zápisu“ vkladajú slovami „prípadne po uplynutí 5 rokov ak o to hráč požiada“.

 

Ak sa hráč dobrovoľne zapíše do registra vylúčených osôb, možno u neho predpokladať problémy s hraním, kvôli ktorým sa chce vylúčiť z hry. Hráči na základe diagnostikovanej choroby patologického hráčstva budú v registri zapísaní minimálne po dobu 12 mesiacov, počas ktorých budú lekármi vnímaní ako pacienti. Až po 12 mesiacoch abstinencie bez recidívy sa pacient považuje za vyliečeného. Preto odporúčame, aby hráči, ktorí majú problém s hraním a nechcú sa ísť liečiť, mali možnosť zapísať sa na dlhšie ako 12 mesiacov. Taktiež hráči, ktorí ukončili liečenie a dlhodobo abstinujú, vedia využiť práve dlhšiu lehotu, počas ktorej by nemohli požiadať o výmaz z registra.

 

V § 36 odsek 5 písm. d) sa slová „dva roky na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni,“ nahrádzajú slovami „na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch v herni do 31.12.2019,“

 

Výherné prístroje sú zastaralá technológia, ktorá je na ústupe a výherné prístroje sú nahrádzané inými technológiami, najmä terminálmi videohier. K 1.1.2020 odporúčame ukončiť prevádzku výherných prístrojov.

 

V § 36 zosúladiť dĺžky udeľovaných licencií na maximálne dva roky“

 

Po schválení VZN o zákaze umiestnenia herní v Bratislave sa ukázala problematická licencia na 10 rokov pre kasíno Banco Casino. Dĺžka licencie pre kasína na 2 roky je dostatočná.

 

 

V § 36 vypustiť písm. g) n) o) p) a r) a zosúladiť súvisiace ustanovenia tak, aby bol zachovaný štátny monopol na internetové hry.

 

Žiadame vypustiť možnosť získania licencie na internetové hry súkromnej hazardnej lobby. A v žiadnom prípade nesúhlasíme s 10 ročnými licenciami. Je to absolútne neprípustné.

 

V § 68 odsek 9 sa za písm. p) vkladá nové písm. q), ktorý znie:

„q) každoročne uskutočňuje dotazníkový výskum správania patologických hráčov liečených na Slovensku, pričom účasť liečených hráčov na tomto výskume je dobrovoľná a anonymná.“

 

Výskum liečených hráčov dokáže pri dostatočne veľkej vzorke odhaliť vzorce správania patologických hráčov ako sú výška prehraných peňazí, doba hrania a počet hier za deň, týždeň a mesiac. Na základe týchto vzorcov sa dajú prijať účinné opatrenia na prevenciu patologického hrania. Náklady na výskum predstavujú podľa agentúry ppm factum research s.r.o. maximálne 9000 EUR za rok (800 EUR paušál + 23 EUR na hráča pri 350 oslovených hráčoch). Spomínaná agentúra tento výskum uskutočnila v Českej republike už 3-krát.

 

V § 68 odsek 9 sa za písm. q) vkladá nové písm. r), ktorý znie:

„r) každoročne uskutočňuje dotazníkový výskum zameraný na výskyt látkových a nelátkových závislosti v populácii na Slovensku ako aj na správanie obyvateľstva v súvislosti užívaním návykových látok. Sledovanými návykovými látkami sú najmä alkohol, tabak, lieky, konopné a nekonopní drogy, hazardné hry, počítačové hry a aktivity na Internete. Účasť respondentov na tomto výskume je dobrovoľná a anonymná.“

 

Výskum zameraný na hranie hazardných hier na Slovensku pri 3500 respondentoch môže odhaliť vzorce obyvateľstva ako sú výška prehraných peňazí, doba hrania a počet hier za deň, týždeň a mesiac. Výhodou tohto výskumu je porovnanie zdravých hráčov s hráčmi v rôznych stupňoch rizika závislosti na hraní. Na základe výsledkov výskumu sa dajú prijať opatrenia, ktoré budú mať vysoký dopad na rizikových hráčov pri minimálnom dopade na zdravých hráčov.  Náklady na výskum hráčov hazardných hier predstavujú podľa agentúry MindBridge Consulting a.s. približne 60 000 EUR za výskum jednej závislosti. Pri sledovaní ďalších závislostí ako sú alkohol, lieky, drogy, tabak či počítačové hry sa náklady zvýšia na 64 000 EUR za celý výskum. Preto odporúčame zaplatiť výskum všetkých spomínaných závislosti. Spomínaná agentúra tento výskum uskutočnila v Českej republike 2-krát.

 

 

V § 68 odsek 10 sa písm. e) znie:

„e) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením maximálny počet herní a kasín v obci, minimálny počet prístrojov v herni a kasíne v obci, maximálny počet prístrojov v každej herni a kasíne v obci a maximálny počet prístrojov v obci. Minimálny a maximálnu počet prístrojov je pre všetky herne a kasína v obci rovnaký.“

 

Navrhujeme, aby zákaz herní do 200 metrov pri školách platil pre všetky mestá a obce bez ohľadu na to, či VZN prijmú alebo nie.

Súčasne navrhujeme, aby obec mohla obmedziť počet herní, kasín a prístrojov tak, aby v obci nemohli pribúdať ďalšie herne, kasína a prístroje.

 

V § 68 odsek 10 sa za písm. f) vkladá písm. g), ktoré znie:

„g) môže ustanoviť všeobecne záväzným, že na jej území nemožno umiestniť herňu alebo kasíno pokiaľ v obci žiadna herňa a žiadne kasíno umiestnené nie sú.“

 

Navrhujeme, aby obce bez herní a kasín mohli ich umiestnenie zakázať, aby sa nezvyšoval počet obcí s herňami.

 

V § 82 ods. 2 písm. h) sa slová „od 15 000 eur do 250 000 eur nahrádzajú slovami „od 50 000 eur do 250 000 eur“.

 

Odporúčame špekulantov prísne prísnejšie trestať a ukladať likvidačné pokuty, ktoré špekulanti nebudú ochotní riskovať.

 

V § 83 ods. 1 písm. j) sa slová „od 15 000 eur do 500 000 eur nahrádzajú slovami „od 50 000 eur do 500 000 eur“.

 

Odporúčame špekulantov prísnejšie trestať a ukladať likvidačné pokuty, ktoré špekulanti nebudú ochotní riskovať.

 

V § 85 odsek 19 sa slová „uhradí  3 333,33 eur.“ nahrádzajú slovami „mesiace  uhradí  4 266,67 eur.“

 

Ročný odvod je 4700 EUR. Súčet odvodov v tomto prechodnom ustanovení je 3766,66 EUR.

 

V § 85 odsek 20 sa slová „uhradí  3 333,33 eur.“ nahrádzajú slovami „mesiace  uhradí  4 050 eur.“

 

Ročný odvod je 4700 EUR. Súčet odvodov v tomto prechodnom ustanovení je 3983,33 EUR.

 

V § 68 ods. 10 písm. c) sa vypúšťajú slová „za podmienok podľa písmena d)“ a v § 68, ods. 10 sa vypúšťa písm. d).

 

Vypúšťa sa povinnosť predloženia petície, nakoľko orgány štátnej moci nedokážu zabezpečiť výkon petičného práva a vybavenie petície v súlade so zákonom. Obec môže pred prijatím všeobecne záväzného nariadenia požiadať obyvateľov obce o súhlas v obecnom referende. Vidíme, že vôľa ľudí je napriek vyzbieraným podpisom a schváleným VZN napádaná a nerealizuje sa. Tento spôsob regulácie sa pri Bratislave ukázal ako neefektívny a vedie k šokojúcim výsledkom vyvoláva výrazné znechutenie nad stavom našej legislatívy.

 

Tridsať strategických opatrení pre zlepšenie hazardu na Slovensku

 

1.    Žiadame, aby online hazardné hry ostali prevádzkované štátnym monopolným prevádzkovateľom hazardných hier

 

Odôvodnenie:

V najbližších rokoch očakávame prísnejšiu reguláciu trhu s hazardnými hrami a zavedenie preventívnych opatrení na prevenciu patologického hráčstva. Súkromní prevádzkovatelia hazardných hier lobbujú proti účinnej regulácii a na dobrovoľnej báze zatiaľ nepreukázali dostatočnú ochotu prijať opatrenia, ktoré by priamo obmedzovali hráčov v hre. Liberalizácia trhu v sektore online hazardných hier by bola proti trendu regulácie hazardných hier, ktorým sa Slovenská republika musí vydať. Keď sa bude prijímať prísna regulácia, súkromní prevádzkovatelia online hazardných hier by boli ďalšou protistranou, ktorá by sa pokúsila reguláciu zmariť.

Ak by sa liberalizácia trhu v sektore online hazardných hier ukázala ako nesprávna a priniesla by problémy a zvýšený počet patologických hráčov, Ministerstvo financií už nebude schopné odobrať licencie súkromným prevádzkovateľom hazardných hier a vrátiť sa k stavu pred liberalizáciou trhu. Treba pamätať na to, že vzhľadom na nástup moderných IT technologií a nízky vek kedy hráči začínajú hrávať hazardné hry (často sa to podarí aj mládeži do 18 rokov, pričom táto skupina hráčov je vysoko riziková) bude patologických hráčov na online hazardných hrách v budúcnosti pribúdať. Z tohto dôvodu treba nastaviť prísnu reguláciu a úplne eliminovať riziko, že súkromní prevádzkovatelia online hazardných hier zanedbajú svoje povinnosti pri prevencii, čoho následkom mnoho mladých hráčov prepadne závislosti na hraní hazardných hier.

 

2.    Žiadame zriadenie Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva

 

Odôvodnenie:

V Slovenskej republike existuje Rada vlády SR pre protidrogovú politiku so sídlom na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorá je „poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády Slovenskej republiky vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.“[1] Rada vlády SR pre protidrogovú politiku vznikla kvôli vysokému počtu závislých na drogách a práve kvôli vysokému počtu závislých na hazardných hrách je potrebné vytvoriť poradný orgán Vlády SR, ktorý bude systematicky monitorovať situáciu a pripraví účinne opatrenia na prevenciu patologického hráčstva. Novovzniknutá Rada vlády SR by mala spadať buď pod Ministerstvo zdravotníctva SR alebo priamo pod Úrad vlády SR.

V roku 2006 bol odhad počtu patologických hráčov v Slovenskej republike na úrovni 50 000 hráčov.[2] Aktualizovaný odhad z roku 2016 uvádza portál hrajsrozumom.sk, ktorý uvádza, že 3% populácie majú problém s hraním. Na Slovensko by tak pri populácii 5,4 milióna obyvateľov pripadalo 162 000 problematických hráčov. Na realistický odhad však treba spracovať podrobnejšiu štúdiu o danej problematike, ktorej vypracovaním by mala byť poverená práve Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva. Táto Rada vlády SR by mohla vypracovať Národnú stratégiu SR pre prevenciu patologického hráčstva.

 

3.    Žiadame zákaz reklamy na hazardné hry

 

Odôvodnenie:

Niektoré spoločnosti prevádzkujúce hazardné hry (najmä výherné prístroje a videoherné terminály) sa dobrovoľne zaviazali v takzvanom Memorande o porozumení, že od 1.4.2015 ukončia všetky reklamné kampane, ktoré by poukazovali na existenciu herní alebo nabádali na účasti k hre. Mnoho prevádzkovateľov hazardných hier však toto Memorandum nepodpísalo, nakoľko podnikajú v sektore online hazardných hier, kurzových stávkových hier a okamžitých lotérií. Štátna lotériová spoločnosť Tipos zaplavila svojou reklamou televízne stanice a pobočky Slovenskej pošty. Sociálne siete a webové stránky ponúkajúce možnosť pozrieť si filmy, seriály ako aj detské rozprávky sú zaplavené reklamou na online hazardné hry. Mnohé reklamy pritom ponúkajú hazardné hry ako spôsob zárobku či obohatenia, lebo prípadnú výhru prezentujú ako spôsob naplnenia si snov a zabezpečenia svojich životne dôležitých materiálnych potrieb. Dokonca televízne relácie spoločnosti Tipos televíznym divákom radili ako hrať hazardné hry, aby diváci najviac zarobili. Takáto forma propagácie je však jednoznačne zavádzajúca, nakoľko hazardná hra musí v zmysle zákona 171/2005 o hazardných hrách obsahovať prvok náhody, na základe ktorej hráč nedokáže reálne ovplyvniť či vyhrá ani zvýšiť svoju šancu na výhru. Šanca na výhru je daná herným plánom.

Takáto situácia je naďalej neakceptovateľná, nakoľko pri masovej reklame bude v budúcnosti stúpať počet hráčov hazardných hier a to najmä z chudobných vrstiev obyvateľstva pri lotériách, kurzových stávkach a u mladistvých pri online hazardných hrách. Preto vrámci prevencie patologického hráčstva žiadame úplný zákaz reklamy na hazardné hry. V prípade lotériových hier môže byť ponechaná možnosť oznámiť vyžrebované čísla, ale bez komentárov moderátorky, ktorá láka televíznych divákov na rozprávkové výhry a týmto spôsobom citovo manipuluje televíznymi divákmi, aby si kúpili žreby a hrali propagovanú hazardnú hru.

 

4.    Žiadame kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva

 

Odôvodnenie:

Po intenzívnej reklamnej kampani na hazardné hry, ktorá ignorovala riziká spojené s hraním hazardných hier odporúčame v spolupráci s odborníkmi na liečbu závislostí pripraviť reklamnú kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva, ktorá by upozornila na riziká spojené s hraním. Obsah kampane by malo schváliť Ministerstvo zdravotníctva SR.

 

5.    Žiadame nepretržitú prevádzku Linky pomoci

 

Odôvodnenie:

Od 1.2.2013 sa na Slovensku prevádzkuje bezplatná telefonická Linka pomoci pre problémy s hraním, na ktorú sa môžu hráči anonymne obrátiť so svojím problémom. Linka pomoci má svoje výsledky a treba ich oceniť. Ak sa hráč môže obrátiť na odborníka, ktorý ho povzbudí k tomu, aby riešil svoju hráčsku vášeň, môže mu to pomôcť zmeniť život. V roku 2016 skončilo až 70% hovorov na záznamníku kvôli tomu, že hráči volali mimo jej prevádzkových hodín, ktoré sú stanovené na pondelok až piatok od 9:00 do 17:00. Vo večerných hodinách a cez víkend je hráčom k dispozícii záznamník.

Navrhujeme preto, aby Ministerstvo financií SR spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR zabezpečili, aby sa Linka pomoci pre problémy s hraním mohla prevádzkovať nepretržite. Náklady na nepretržitú prevádzku predstavujú 170 000 EUR ročne na rozdiel od súčasných 70 000 EUR. V roku 2016 boli príjmy do štátneho rozpočtu z hazardných hier vo výške 185,5 mil. EUR.

 

6.    Žiadame zvýšiť kapacitu liečebných zariadení

 

Odôvodnenie:

Dňa 17.9.2017 priniesla televízia TA3 reportáž, v ktorej monitoruje situáciu ohľadom liečby závislostí, zvlášť alkoholu. Reportéri poukazujú na poradovníky s dlhými čakacími lehotami a nedostupnosť zdravotnej starostlivosti kvôli nízkym kapacitám zdravotných poisťovní, ktoré nechcú liečbu látkových a nelátkových závislosti uhrádzať v dostatočnej miere. Čakať tak musia aj pacienti, ktorí sa zo závislostí musia liečiť na základe rozhodnutia súdu. Neplatiči poistného majú problém dostať sa na liečenie. S týmito problémami sa stretávajú aj patologickí hráči.

Žiadame, aby sa navýšili zdroje na liečbu látkových a nelátkových závislosti a zvýšili sa kapacity liečebných zariadení tak, aby sa úplne eliminovali poradovníky. Príjmy z hazardných hier do štátneho rozpočtu za rok 2016 predstavovali 185,5 mil. EUR, príjmy z daní z liehu, piva a vína 270,8 mil. EUR. Je neakceptovateľné, aby štát ročne prijal 456,3 mil. EUR do štátneho rozpočtu a odmietal zaplatiť včasné liečenie tých alkoholikov a patologických hráčov, ktorí sa na túto enormnú sumu svojimi daňami skladali. Neplatiči poistného by mali dostať aspoň 1 šancu na liečenie za život. Bez liečenia svojej závislosti nenapravia svoj život a nebudú schopní pracovať a rozdeliť si svoje výdavky tak, aby svoj nedoplatok na poistnom splatili.

 

7.    Žiadame povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti

 

Odôvodnenie:

Pri online hazardných hrách prevádzkovaných Tiposom sa síce predpokladá registrácia hráčov, ale existujú základné hráčske účty, ktoré je možné založiť aj bez overenia totožnosti alebo veku hráča. Pri registrácii hráč vyhlasuje, že dovŕšil 18 rokov veku a toto vyhlásenie sa nachádza aj vo Všeobecných obchodných podmienkach Tiposu, pri základnej registrácii sa však totožnosť hráča neoveruje. Na založenie základného účtu hráčovi stačí:

 • Prístup na Internet
 • Emailová adresa
 • Číslo mobilného telefónu
 • Číslo bankového účtu

Žiaci 9. ročníka základnej školy, ktorí dovŕšili vek 15 rokov takýmito prostriedkami dokážu legálne disponovať. Ochranu Tiposu proti hraniu mladistvých osôb môžu títo žiaci základnej školy prelomiť tak, že zakliknú súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami a zakliknú, že majú viac ako 18 rokov. Následne môže mladistvý hráč uzatvárať stávky s celkovým obratom do 2 000 EUR.

Riešenie tohto problému ponúka sám Tipos – je ním komplexná registrácia hráčov. Pri tejto registrácii musí hráč uviesť meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo pasu.[3] Taktiež sa vyžaduje odoslanie 2 naskenovaných dokladov totožnosti, pričom jedným z nich je občiansky preukaz. Až po odoslaní dokladov totožnosti a následnej kontrole je hráčovi umožnené využívať všetky možnosti komplexného hráčskeho účtu.

Predstavme si situáciu, že sa mladistvému hráčovi podarí získať doklady totožnosti niektorého z rodičov a zaregistruje sa v jeho mene. Pokiaľ sa o tom rodič dozvie a dôjde k pripojeniu prevádzkovateľa online hazardných hier na register vylúčených osôb, môže rodič vo vlastnom mene požiadať o vylúčenie z hrania a tým zablokuje všetky hráčske účty, ktoré v jeho mene mohli byť vytvorené. Prevenciou môže byť aj zaslanie potvrdenia o registrácii hráča poštou do vlastných rúk (email aj číslo mobilného telefónu uvedie mladistvý na seba). Ak by niektorý mladistvý založil hráčsky účet v mene svojho rodiča, do 1 až 2 týždňov by rodič o tom dostal písomnú informáciu.

Povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti odporúčame pre všetky typy hazardných hier, nakoľko registrácia hráčov je nevyhnutnou podmienkou pre zavedenie preventívnych samoregulačných opatrení.

 

8.    Žiadame zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov

 

Odôvodnenie:

Na Slovensku je známa zatiaľ len jedna štúdia, ktorá sa zaberala hazardným hraním na Slovensku a skúmala aj vekovú štruktúru liečených hráčov. Ide o štúdiu Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov) od Mgr. Aleny Horváthovej a PaedDr. Evy Mamojkovej. Štúdia sledovala 2048 hospitalizovaných pacientov s diagnózou F 63.0 v rokoch 1996 až 2004, pričom sa na Slovensku v sledovanom období liečilo z patologického hráčstva 2005 mužov a 43 žien. Z nich bolo 235 vo veku od 10 do 19 rokov a ďalších 446 hráčov vo veku 20 až 24 rokov. Celkový počet liečených hráčov do 24 rokov bol 681 (33,25% všetkých liečených hráčov za toto obdobie).[4] To znamená, že každý tretí hráč, ktorý bol na Slovensku hospitalizovaný kvôli patologickému hráčstvu, mal v čase hospitalizácie 24 rokov alebo menej.

Kvôli prevencii patologického hráčstva odporúčame chrániť najrizikovejšiu skupinu hráčov a zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov. Pri zvýšení minimálneho veku na 21 rokov by došlo k ochrane hráčov, ktorí sú blízko mladistvým a sú aj miernejšie posudzovaní pri priestupkoch a spáchaní trestnej činnosti. Zvýšenie minimálneho veku na 24 rokov by ochránilo celú skupinu hráčov, ktorá vykazuje z hľadiska veku najvyššie riziko patologického hrania.

 

9.    Žiadame aplikovať register vylúčených osôb aj na online hazardné hry, kurzové stávky a lotérie

 

Odôvodnenie:

Register vylúčených osôb umožní vylúčiť patologických hráčov ako aj niektorých rizikových hráčov (osoby v hmotnej núdzi, študenti so sociálnym štipendiom) z vybraných druhov hazardných hier. Reálne však hrozí, že títo hráči začnú hrať online hazardné hry, kurzové stávky a lotériové hry. Pri týchto druhoch hazardných hier nie je ich prevádzkovateľ povinný využívať register vylúčených osôb. Účasť vylúčených osôb na lotériových hrách a stávkových hrách zákon nezakazuje.

V registri vylúčených osôb sa nachádzajú aj hráči, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb.[5] Títo by mali mať garanciu, že budú vylúčení zo všetkých hazardných hier a že zákon nebude pozitívne diskriminovať niektorých prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí môžu patologickým hráčom hru umožniť.

 

10.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o možnosť dobrovoľného zápisu na 5 rokov a doživotného zápisu

 

Odôvodnenie:

Po 1.1.2019 budú môcť hráči sami požiadať o vylúčenie z hrania prostredníctvom registra vylúčených osôb. Správca registra ich musí pri zápise poučiť, že po 6 mesiacoch sa môžu z registra nechať vymazať. Podľa Wiliamsa dobrovoľný zákaz hrania rušia najmä hráči, ktorí sa neúspešne snažia o sebakontrolu a pre ktorých je možnosť sebavylúčenia najväčším prínosom. Preto odporúča, aby sa zákaz hrania dal zrušiť najskôr po 5 rokoch a súčasne, aby mali hráči možnosť doživotného zápisu.[6] Preto navrhujeme, aby mohli fyzické osoby požiadať o zápis do registra vylúčených osôb a súčasne sa mohli doživotne zriecť možnosti výmazu z tohto registra. Dočasný dobrovoľný zápis odporúčame predĺžiť zo 6 mesiacov na 5 rokov.

Toto opatrenie pomôže aj rodičom, ktorým neplnoleté deti ukradnú identitu s cieľom založiť si účet u prevádzkovateľa online hazardnej hry. Rodičia majú istotu, že ich identita za týmto účelom už nikdy nebude zneužitá.

 

 

11.              Žiadame vrátiť blízkej osobe patologického hráča možnosť vylúčiť hráča z hrania

 

Odôvodnenie:

Do 31.12.2016 mohli o zákaz vstupu do herne požiadať okrem patologických hráčov aj ich blízke osoby. Od 1.1.2017 túto možnosť stratili. Väčšina osôb, ktoré trpia chorobou patologického hráčstva sa však nemieni liečiť a diagnostikovať. Utrpenie blízkych osôb je sociálne neudržateľné. Kým sa dosiahne súdne riešenie prostredníctvom rozdelenia BSM, majetok manžela alebo manželky hráča je buď v herni, založený, prípadne spoločný majetok už často zaťažujú dlhy, ktoré zničia celú rodinu vrátane detí. Nakladanie so spoločným majetkom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je vecou ich spoločnej dohody a musí byť rešpektovaná. Podľa § 145 Občianskeho zákonníka Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí síce môže vybavovať každý z manželov. V ostatných veciach je potrebný súhlas oboch manželov; inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov týkajúcich sa spoločných vecí sú oprávnení a povinní obaja manželia spoločne a nerozdielne. Nerešpektovanie týchto ustanovení herňami spôsobuje množstvo neplatných právnych úkonov, pretože poväčšine manželky žiaden súhlas na vloženie vkladu t. j.  prehajdákanie majetku formou hazardu nikdy nedali.

Navrhujeme preto, aby sa manželským partnerom žijúcim v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a prípadne aj ďalším blízkym osobám umožnilo nahlásiť prevádzkovateľom hazardných hier, že ich manžel alebo blízka osoba je patologickým hráčom. Po 1.1.2019 odporúčame, aby blízke osoby týchto hráčov nahlasovali priamo registru vylúčených osôb a to aj v prípade, že sa hráči odmietajú dobrovoľne liečiť.

 

12.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov v exekúciach a neplatičov výživného

 

Odôvodnenie:

Dňa 23.2.2017 uverejnili Bratislavské noviny článok o online hazardných hrách a regulácii hazardných hier. V ňom sa pýtali na stanoviská psychológa Jána Záskalana, odborníka na liečeniu nelátkových závislostí s 15 ročnou praxou. Pán Záskalan povedal, že regulácia si vyžaduje jasné pravidlá a pritom odporúčil „okrem poberateľov sociálnych dávok monitorovať napríklad aj dlžníkov na výživnom alebo ľudí s exekúciami, a tým chrániť aj ich príbuzných.“

 

13.              Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov páchajúcich trestnú činnosť

 

Odôvodnenie:

Každý rok je trestne stíhaných niekoľko hráčov kvôli bitke v herni, ublíženia na zdraví, krádeži cudzieho majetku alebo sprenevery peňazí svojho zamestnávateľa. V posledných dvoch rokoch prišlo aj k strelbe v herni. Takýmto hráčom je aj po spáchaní trestného činu umožnená hra. Pre porovnanie orgány činné v trestnom konaní môžu v Českej republike vydať predbežné opatrenie zákazu hazardných hier a hráča nechať zapísať do registra vylúčených osôb.[7]

 

14.              Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb nech je dostupná vo všetkých prevádzkach

 

Odôvodnenie:

Od 1.1.2019 budú môcť hráči hazardných hier dobrovoľne požiadať o zápis do registra vylúčených osôb. Odporúčame, aby boli žiadosti o dobrovoľný zápis do registra vylúčených osôb dostupné vo všetkých prevádzkach hazardných hier.

 

15.              Žiadame povinné samoregulačné opatrenia pre hráčov (maximálna výška vkladov a prehry, obmedzený počet vstupov, obmedzená doba hrania, povinné prestávky)

 

Odôvodnenie:

Samoregulačné opatrenia sú neodmysliteľnou súčasťou regulácie hazardných hier po celom svete. Na Slovensku môžu tieto opatrenia využívať hráči len ak sa dobrovoľne zaregistrujú a dobrovoľne si ich nastavia. Ak nie je systém povinný, využíva ho 1 až 3% hráčov.[8] Nelsonová v roku 2008 zistila, že pre-commitment systém dostupný na portáli bwin využívalo len 1,2% hráčov.[9]

Nórsko a Švédsko zaviedlo povinnú registráciu hráčov, pričom Nórska národná lotériová spoločnosť Norsk Tipping vyžaduje od všetkých hráčov nastavenie limitov pre maximálnu prehru za deň, týždeň a mesiac, pričom hráči majú možnosť nastaviť si limity pre dobu hrania ako aj úplne sa vylúčiť z hrania. Spoločnosť pritom stanovuje aj maximálne možné limity, ktoré si hráči môžu znížiť.[10] Hlavný radca pre zodpovedné hranie spoločnosti Norsk Tipping Bjørn Helge Hoffmann upozorňuje, že až 15% hráčov videohier na zariadeniach Multix využívalo maximálny mesačný limit 2200 NOK určený spoločnosťou. Pritom len 2,3% hráčov si stanovilo prísnejšie limity na výšku prehry a len 1,1% hráčov si dobrovoľne nastavilo časové limity.[11]

Žiadame zaviesť povinné samoregulačné opatrenia po vzore Nórska. Pre rozsah samoregulačných opatrení sa môžeme inšpirovať v Českej republike a Austrálii.[12] Tieto samoregulačné opatrenia môžu zabrániť hráčom, aby hrali hazardné hry každý deň, prípadne aby minuli celú svoju výplatu počas jednej hry. Zákon o 171/2005 Z.z. o hazardných hrách by mal stanovovať limity pre počet hier, dĺžku hry aj maximálny objem prehry pre jednotlivé typy hazardných hier.

Odporúčame, aby sa nastavili maximálne mesačné limity bez dokladovania príjmu napr. na 20% čistej minimálnej mzdy v národnom hospodárstve a aby si ich hráči po zdokladovaní svojho príjmu vedeli zvýšiť na 20% svojej čistej mesačnej mzdy.

Počet vstupov do herní, prípadne prihlásení do hráčskeho účtu pri online hazardných hrách, výherných prístrojov a videohrách odporúčame stanoviť na maximálne 7 do mesiaca, nakoľko 8 hier do mesiaca je median u liečených patologických hráčov v Českej republike[13] a podobné správanie hráčov predpokladáme aj na Slovensku.

Čas strávený hrou odporúčame obmedziť na maximálne 7 hodín do týždňa. 8 hodín hry týždenne je median u liečených patologických hráčov v Českej republike.[14] Na presnejšie stanovenie maximálnych limitov je nevyhnutný výskum liečených patologických hráčov v Slovenskej republike za účasti všetkých slovenských odborníkov na liečbu závislosti na hazardných hrách.

 

16.              Žiadame zaviesť hráčske karty a bezhotovostný platobný styk pre všetky typy hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Hotovostné platby za hazardné hry umožňujú hráčom hrať za peniaze, ktoré pochádzajú z trestnej činnosti (krádeže, lúpeže, sprenevera majetku, prepady bánk). Taktiež sa vytvára prostredie pre legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Vysoko liberalizovaný trh s hazardnými hrami hráčom umožňuje, aby hrali hazardné hry u desiatok prevádzkovateľov. Ak si hráč zvolí limity vo výške 20% príjmu u 5 prevádzkovateľov, za jediný deň môže prehrať celý mesačný príjem. Systém sa tak bude môcť obchádzať.

Riešením je, aby hráč platil za všetky typy hazardných hier z jedného bankového účtu, na ktorý bude vystavená jedna platobná karta bez možnosti čerpať úver alebo povolené prečerpanie. Platba hotovosťou za hazardné hry by nebola možná. Hráčsku platobnú kartu by vystavila banka, v ktorej má hráč bežný účet, na ktorý mu chodí príjem zo zárobkovej činnosti. Hráčske limity pre počet hier a výšku prehry by sa stanovili ako maximálny počet transakcií za deň, týždeň a mesiac a maximálna výška platieb za tieto obdobia.

Takéto riešenie sa reálne používa v praxi a poznáme ho pod pojmom Bratislavská mestská karta. UniCredit Bank ju ponúka aj ako predplatenú kartu. To znamená, že majiteľ karty si najprv musí dobiť kredit a následne môže kartu používať. Povolené prečerpanie nie je možné. Pri platbe predplatného cestovného lístka na MHD v Bratislave musí majiteľ platiť touto kartou. Neumožňuje sa, aby vlastnil kartu a súčasne platil za predplatný cestovný lístok na MHD v hotovosti. Ak sa oplatí systém Bratislavskej mestskej karty pri obrate 5,5 milióna EUR ročne, musí sa takýto systém oplatiť aj pri sektore hazardných hier s obratom 3,45 miliardy EUR ročne (627-krát väčší obrat).

 

17.              Žiadame zákaz podávania alkoholických nápojov v prevádzkach hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Jedným z následkov novely zákona 171/2005 o hazardných hrách bude aj to, že sa hazardné hry prestanú prevádzkovať v reštauráciach a pohostinstvách, pokiaľ v nich bolo umiestnených menej ako 12 herných zariadení. Alkohol v herniach ostal povolený.

Odborníci hráčom odporúčajú, aby nehrali hazardné hry pod vplyvom drog alebo alkoholu, nakoľko požívanie alkoholu ovplyvňuje rozhodovanie hráča a vedie k rizikovejšiemu hraniu (dlhšia hra, hranie aj napriek zlej východzej situácii v hre).[15] Toto odporúčanie je aj súčasťou 10 tipov a rád pre zodpovedné hranie, ktoré odborníci na liečbu závislostí pripravili pre portál hrajsrozumom.sk.[16] Cieľom tohto portálu je viesť hráčov k zodpovednej hre a pôsobiť preventívne, aby sa u hráčov znížilo riziko vzniku závislostí. Výročná správa Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislostí v Českej republike tiež odporúča obmedziť v herniach konzumáciu alkoholu.[17]

 

18.              Žiadame zákaz fajčenia v prevádzkach hazardných hier

 

Odôvodnenie:

Výročná správa Národného monitorovacieho strediska pre drogy a závislostí ČR z roku 2015 uvádza, že vo výskume až 73,5 % liečených hráčov hazardných hier uvádzalo užívanie tabakových výrobkov počas posledných 12 mesiacov pred liečbou, pričom 61,5% liečených hráčov fajčilo v poslednom mesiaci pred liečbou. Národné monitorovacie stredisko pre drogy a závislostí ČR odporúča obmedziť fajčenie v prevádzkach hazardných hier.[18] Fajčiaci hráči budú po takomto opatrení nútení robiť si počas hry fajčiarske prestávky, prerušiť hru, ísť do fajčiarskej miestnosti alebo dokonca výjsť z prevádzky s hazardnými hrami. Tým klesne pravdepodobnosť hrania po dlhšiu dobu (takéto hranie je únavné, stresujúce a vedie k zhoršeným úsudkom hráča).

 

19.              Žiadame stanoviť maximálny počet zariadení hazardných hier v obci podľa počtu obyvateľov obce

 

Odôvodnenie:

Začiatkom roku 2017 sme urobili prepočet koľko herných zariadení reálne pripadá na 10 000 obyvateľov vo Viedni, Budapešti a Bratislave ako aj v ďalších mestách a obciach Slovenskej republiky. Vyšli nám tieto výsledky:

Viedeň                                2,1

Budapešť                            5,8

Bratislava                            72,1

Priemer SR                          53,5

Priemer krajské mestá SR     68,3

Priemer okresné mestá SR    73,6

Slovenské Ďarmoty              830,3

Do úvahy sme brali informácie o počte výherných prístrojov, videoherných terminálov a elektromechanických ruliet a počet všetkých obyvateľov v meste či obci. Do priemeru v Slovenskej republike sme počítali počet obyvateľov tých obcí, v ktorých sa nachádza aspoň jedno zo spomenutých herných zariadení. Vynechali sme teda obce bez hazardných hier. Pri počítaní priemeru pre okresné mestá sme vynechali tie okresné mestá, v ktorých bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie o zákaze hazardných hier.

Slovenská republika má vysokú koncentráciu herných zariadení v porovnaní s inými mestami a krajinami, kde došlo k prísnej regulácii hazardných hier. Rakúsky zákon Glucksspielgesetz v § 5 ods. 1 upravuje maximálny počet výherných automatov vzhľadom k počtu obyvateľov. V každej spolkovej krajine s výnimkou Viedne môže byť maximálna koncentrácia výherných automatov vo výške 1 výherný automat na 1200 obyvateľov a súčasne môžu byť povolené 3 herne s 10 až 50 automatmi. V spolkovej krajine Viedeň môže byť maximálna koncentrácia výherných automatov vo výške 1 výherný automat na 600 obyvateľov.[19]

Žiadame, aby sa v Slovenskej republike stanovila maximálna koncentrácia herných zariadení na úrovni 1 herné zariadenie na 1000 obyvateľov, ktorá by sa musela dodržať samostatne pre každé mesto a obec. Pripúšťame prechodné obdobie, počas ktorého sa bude maximálna koncentrácia herných zariadení znižovať v priebehu 3 rokov na požadovanú úroveň.

Regulácia prijatá v roku 2016 zníženie počtu herných prístrojov neprinesie, nakoľko na jeseň 2017 začali prevádzkovatelia mnohých herní do 12 prístrojov zbierať súhlasy majiteľov bytových domov, aby mohli od 1.1.2018 prevádzkovať herne s 12 prístrojmi.

 

20.              Žiadame zákaz umiestnenia herní do 200 m od škôl a školských zariadení

 

Odôvodnenie:

Umiestnenie herní v blízkosti škôl, školských zariadení, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadení pre liečbu nelátkových závislostí, zdravotníckych zariadení, ubytovní mládeže a budov štátnych orgánov považujeme za úplne nevhodné a dlhodobo neudržatelné vzhľadom na odpor verejnosti. Preto žiadame, aby bola do novelizovaného zákona zavedená podmienka, že akékoľvek hazardné hry nemožno prevádzkovať do vzdialenosti 200 metrov od škôl a ďalších vyššie citovaných zariadení.

 

21.              Žiadame koniec herní v moteloch, penziónoch, budovách pre kultúru a verejnú zábavu a v bytových domoch

 

Odôvodnenie:

Diskusia v Bratislave ukázala, že herne v luxusných hoteloch by sa mohli stať spoločensky akceptovateľné, nie však herne v moteloch a penziónoch kvôli nižším nárokom na majiteľov týchto budov. Panuje obava, že by majitelia herní mohli účelovo preklasifikovať herne na penzióny.

Budovy pre kultúru a verejnú zábavu sú často navštevované rodinami s deťmi a nie je v nich vhodné prevádzkovať hazardné hry tak, ako sa nesmú prevádzkovať v školách a školských zariadeniach.

Obrovskú vlnu odporu zaznamenávajú aj herne umiestnené v bytových domoch. Sťažnosti obyvateľov sa týkajú najmä rušenia nočného pokoja. K nemu dochádza nielen v čase prevádzky, ale aj v čase kedy hráči vychádzajú uprostred noci z herne na ulicu.

 

22.              Žiadame vypustiť povinnosť predloženia petície pre zákaz hazardu

 

Odôvodnenie:

Povinná petícia s 30 % podpisov občanov ako podmienka pre zákaz hazardu poslancami sa neosvedčila. Pocity Bratislavčanov po vyzbieraní najväčšej petície v dejinách hlavného mesta Slovenskej republiky ukazujú, že ich hlas ostáva nevypočutý. Vďaka správaniu sa prokuratúry bolo samotné všeobecne záväzné nariadenie napadnuté na súde z formalistických dôvodov. Takýto výkon demokracie si ľudia neprajú.

Zavedením povinnosti petície došlo k  obmedzeniu princípu demokracie. Vysoko nastavená percentuálna hranica petície spôsobuje, že petícia v tomto formáte je v zásade nefunkčným prvkom priamej demokracie. Týmto nefunkčným prvkom priamej demokracie sa podmienil výkon zastupiteľskej demokracie. Týmto spôsobom sa bráni ľudu rozhodovať vo veciach demokratickým spôsobom.

Z tohto dôvodu navrhujeme vypustiť povinnosť petície (§10, ods. 6 zákona o hazardných hrách a ďalšie súvisiace ustanovenia) a vrátiť sa k úprave, ktorá platila pred rokom 2012 podľa ktorej mohli obce zakázať hazardné hry samostatne.

 

23.              Žiadame reguláciu po kategóriach hotelov a na základe obchodnej plochy budov pre obchod a služby

 

Odôvodnenie:

4-hviezdičkové hotely v Bratislave Crowne Plaza s 224 izbami a Radisson Blu Carlton so 168 izbami spadajú do rovnakej kategórie ako penzióny, motely a 1-hviezdičkové hotely, ktoré majú niekedy aj menej ako 20 izieb.

Veľké nákupné centrá ako Aupark v Bratislave s rozlohou 58 000 m2 spadajú do rovnakej kategórie ako mnohé malé budovy pre obchod a služby s rozlohou do 300 m2, v ktorých sa nachádzajú viaceré herne. V Bratislave sa nachádza aj herňa v budove pre obchod a služby s rozlohou 89 m2 pričom zákon ju posudzuje rovnako ako veľké nákupné centrum.

Ponechanie veľkých hotelov a nákupných centier na zozname budov, kde možno umiestniť herňu automaticky znamená ponechanie množstva malých herní, ktoré je potrebné reguláciou odstrániť. Pritom nie je jasné ako sa bude kontrolovať, či prevádzkovateľ naozaj prevádzkuje herňu v takej budove ako uviedol v čestnom vyhlásení. Ak sa budú kontrolovať listy vlastníctva, môže nastať situácia kedy bude herňa v nákupnom centre Aupark zakázaná kvôli tomu, že toto nákupné centrum nie je podľa katastra nehnuteľností SR budovou pre obchod a služby a súčasne ostane povolená malá prevádzka s rozlohou 89 m2, lebo majiteľ bude mať list vlastníctva v poriadku.

 

24.              Žiadame reguláciu binga, stávkových hier a lotérii

 

Odôvodnenie:

Po prijatí VZN o zákaze umiestnenia herní v obci môže narásť počet prevádzok iných druhov hazardných hier. V mnohých mestách je už teraz vysoký počet stávkových kancelárii či predajní žrebov okamžitých lotérií (vrátane pobočiek Slovenskej pošty, kde sa žreby predávajú). Obce by mali počet týchto prevádzok regulovať.

 

25.              Žiadame reguláciu počtu prevádzok hazardných hier v obci

 

Odôvodnenie:

Kategórie budov definované zákonom sú také rozsiahle, že regulácia podľa nich nedáva zmysel. Pri 159 herniach v Bratislave nemalo zmysel regulovať podľa kategórie hotelov, motelov a penziónov so 114 budovami ani podľa kategórie budov pre obchod a služby s 549 budovami. Obec by mala mať právo určiť maximálny počet prevádzok hazardných hier v jednotlivých kategóriach budov.

 

26.              Žiadame reguláciu počtu zariadení hazardných hier v obci a v jednotlivých prevádzkach

 

Odôvodnenie:

Niektoré krajské mestá chcú znížiť počet zariadení hazardných hier pričom nechcú pristúpiť k ich úplnému zákazu. Zákon však neumožňuje regulovať počet zariadení hazardných hier v obci, nakoľko nie je stanovený maximálny počet herných zariadení na prevádzku. Stanovuje sa len minimálny počet 12 prístrojov, ktoré sa musia nachádzať v herni. Maximálny počet sa neudáva. Obce potrebujú právomoc stanoviť koľko zariadení hazardných hier bude povolených v obci a aké veľké prevádzky sa povolia.

 

27.              Žiadame reguláciu podľa typu hazardnej hry

 

Odôvodnenie:

Pri viacerých druhoch hazardných hier je vhodné stanoviť maximálny počet prevádzok a zariadení hazardných hier v obci pre každý druh hazardnej hry samostatne.

 

28.              Žiadame ochranu obcí, v ktorých sa nenachádza herňa

 

Odôvodnenie:

Mnohé obce ostanú po 1.1.2018 bez výherných prístrojov a videoherných terminálov, nakoľko sa v nich doteraz prevádzkovali maximálne 2 takéto prístroje v miestnom pohostinstve a v obci sa nenachádza žiadna herňa s 12 prístrojmi, v ktorej by sa mohli po 1.1.2018 prevádzkovať tieto druhy hazardných hier. Žiadame ochranu týchto obcí a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Možnosť obce prijať VZN o zákaze umiestnenia herne aj bez petície občanov.
 2. Povinnosť uskutočnenia platného miestneho referenda, v ktorom obyvatelia obce vyjadria súhlas s umiestnením herne.

Prevádzkovatelia hazardných hier by mali mať istotu, že ak sprevádzkujú prvú herňu v obci, okamžite sa nespustí petícia za jej zákaz čím sa ohrozí návratnosť investície.

 

29.              Žiadame referendum ako nástroj mestských poslancov na prijatie regulácie

 

Odôvodnenie:

Mestské a obecné zastupiteľstvo nemajú nástroj ako iniciovať reguláciu hazardných hier vo svojom meste či obci. Podľa aktuálneho znenia zákona môžu spísať petíciu za zákaz umiestnenia všetkých herní v obci. Petícia 30% obyvateľov obce za reguláciu je prakticky nerealizovateľná, nakoľko zákon neumožňuje v petícii jasne zadefinovať maximálny počet prevádzok hazardných hier, maximálny počet zariadení hazardných hier, ich umiestnenie podľa budov a druhu, ktorý obyvatelia obce požadujú. Tým pádom obyvatelia nemôžu poznať dôsledky petície a obsah petície je nejasný a osoby podporujúce petíciu sa nemôžu s obsahom petície riadne oboznámiť ako to vyžaduje zákon 85/1990 o petičnom práve.

Preto žiadame, aby obecné zastupiteľstvo mohlo 3/5 väčšinou všetkých poslancov vyhlásiť referendum o regulácii hazardných hier v obci a to bez potreby petície 30% obyvateľov obce. Referendum umožňuje obyvateľom obce, aby sa vyjadrili k viacerým alternatívam regulácie hazardných hier súčasne. Obecné zastupiteľstvo by mohlo schváliť tú alternatívu, ktorá by získala najviac hlasov za predpokladu, že by s ňou súhlasila viac ako polovica zúčastnených voličov.

Každá alternatíva by mala obsahovať kritéria, ktoré sa naformulujú do všeobecne záväzného nariadenia a to najmä:

 • Maximálny počet prevádzok v obci podľa druhu hazardnej hry a druhu budovy, v ktorej môžu byť umiestnené
 • Maximálny počet herných zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v obci
 • Maximálny počet herných zariadení, ktoré môžu byť umiestnené v 1 prevádzke

Ak sa bude konať miestne referendum v deň komunálnych alebo celoštátnych volieb, odporúčame kvôli úsporám a nižším nárokom na materiálne a personálne zabezpečenie, aby sa zlúčili okrskové referendové komisie s okrskovými volebnými komisiami. Toto zlúčenie okrem nižších nákladov navyše garantuje účasť vyššiu ako 50% oprávnených voličov a tým aj platnosť referenda v deň konania volieb do NR SR, volieb prezidenta SR a v mnohých mestách a obciach aj v deň komunálnych volieb.

Poznámka: V deň volieb do NR SR 5.3.2016 sa vyzbieralo 90 000 podpisov pod petíciu za zákaz niektorých hazardných hier v Bratislave. Petíciu podporilo celkovo 136 139 obyvateľov Bratislavy. V deň volieb do NR SR bolo v Bratislave vydaných 260 597 obálok s hlasovacími lístkami pri účasti 66,90% oprávnených voličov.[20] Ak by sa mohlo o regulácii hazardných hier uskutočniť v tento deň referendum vyhlásené mestským zastupiteľstvom, zúčastnil by sa ho takmer dvojnásobný počet obyvateľov Bratislavy ako podporilo petíciu. Súčasne by si voliči mohli vybrať z viacerých alternatív regulácie hazardných hier. Pre porovnanie, prvého kola prezidentských volieb sa v roku 2014 zúčastnilo 206 857 voličov.

 

30.              Žiadame povinné referendum ak obecné zastupiteľstvo neprijme VZN

Navrhujeme do zákona začleniť nasledovný text: „Obec je povinná rokovať o návrhu všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 4 písm. c, pokiaľ o to petíciou požiada najmenej 30% obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Prijatie takéhoto všeobecne záväzného nariadenia obec oznámi bezodkladne ministerstvu s uvedením dátumu jeho účinnosti. Ak obec neprijme všeobecne záväzné nariadenie, ktoré požadujú obyvatelia obce petíciou podľa odseku 5, vyhlási  o požiadavke z petície miestne referendum podľa osobitného predpisu 4a). Výsledky miestneho referenda sú záväzné.  Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnilo aspoň 20 % oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.“.

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

„4a) §11a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; § 9 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a § 8a zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice.“.

 

Odôvodnenie:

Ustanovenie dáva občanom reálne právo ovplyvniť osudy obce. Iniciovať referendum o tejto otázke majú právo aj na základe všeobecných predpisov. Úprava však sfunkčňuje referendum rešpektovaním reality a to znížením potrebnej účasti pre platnosť v tejto otázke.

 

 Strategické opatrenia na reguláciu hazardu Aliancie za rodinu 2018 (stručný súhrn). 1

 1. Žiadame, aby online hazardné hry ostali prevádzkované štátnym monopolným prevádzkovateľom hazardných hier. 12
 2. Žiadame zriadenie Rady vlády SR pre prevenciu patologického hráčstva. 13
 3. Žiadame zákaz reklamy na hazardné hry. 13
 4. Žiadame kampaň zameranú na prevenciu patologického hráčstva. 14
 5. Žiadame nepretržitú prevádzku Linky pomoci 14
 6. Žiadame zvýšiť kapacitu liečebných zariadení 14
 7. Žiadame povinnú registráciu hráčov s overením totožnosti 14
 8. Žiadame zvýšiť minimálny vek pre účasť na hazardných hrách na 21, prípadne 24 rokov. 15
 9. Žiadame aplikovať register vylúčených osôb aj na online hazardné hry, kurzové stávky a lotérie. 16
 10. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o možnosť dobrovoľného zápisu na 5 rokov a doživotného zápisu. 16
 11. Žiadame vrátiť blízkej osobe patologického hráča možnosť vylúčiť hráča z hrania. 16
 12. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov v exekúciach a neplatičov výživného. 17
 13. Žiadame doplniť register vylúčených osôb o hráčov páchajúcich trestnú činnosť. 17
 14. Žiadosť o zápis do registra vylúčených osôb nech je dostupná vo všetkých prevádzkach. 17
 15. Žiadame povinné samoregulačné opatrenia pre hráčov (maximálna výška vkladov a prehry, obmedzený počet vstupov, obmedzená doba hrania, povinné prestávky) 17
 16. Žiadame zaviesť hráčske karty a bezhotovostný platobný styk pre všetky typy hazardných hier. 18
 17. Žiadame zákaz podávania alkoholických nápojov v prevádzkach hazardných hier. 19
 18. Žiadame zákaz fajčenia v prevádzkach hazardných hier. 19
 19. Žiadame stanoviť maximálny počet zariadení hazardných hier v obci podľa počtu obyvateľov obce. 20
 20. Žiadame zákaz umiestnenia herní do 200 m od škôl a školských zariadení 20
 21. Žiadame koniec herní v moteloch, penziónoch, budovách pre kultúru a verejnú zábavu a v bytových domoch. 21
 22. Žiadame vypustiť povinnosť predloženia petície pre zákaz hazardu. 21
 23. Žiadame reguláciu po kategóriach hotelov a na základe obchodnej plochy budov pre obchod a služby. 21
 24. Žiadame reguláciu binga, stávkových hier a lotérii 22
 25. Žiadame reguláciu počtu prevádzok hazardných hier v obci 22
 26. Žiadame reguláciu počtu zariadení hazardných hier v obci a v jednotlivých prevádzkach. 22
 27. Žiadame reguláciu podľa typu hazardnej hry 22
 28. Žiadame ochranu obcí, v ktorých sa nenachádza herňa. 22
 29. Žiadame referendum ako nástroj mestských poslancov na prijatie regulácie. 23
 30. Žiadame povinné referendum ak obecné zastupiteľstvo neprijme VZN.. 23

 

[1] http://www.vlada.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-protidrogovu-politiku/

[2] HORVÁTHOVÁ, A., MAMOJKOVÁ, E. Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov). s. 7.

[3] https://www.etipos.sk/Pages/pravidla-registracie.html

[4] HORVÁTHOVÁ, A., MAMOJKOVÁ, E. Patologické hráčstvo v SR ako jeden z negatívnych spoločenských javov (fenomenológia hospitalizovaných gamblerov). s. 7.

[5] Zákon 171/2005 Z.z. § 35a ods. 2 písm. c)

[6] WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 56.

[7] Zákon č. 186/2016 Sb. §16 ods. 5 písm. d)

[8] WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 69.

[9] WINKLER, P. et al. Problémové hráčství. s. 64

[10] https://www.norsk-tipping.no/spilleregler-og-betingelser

[11] HOFFMANN, B. H. Responsible gaming and IVT’s. s. 23.

[12] Zákon č. 186/2016 Sb. §15; THE PARLIAMENT OF AUSTRALIA. National Gambling Reform Act 2012 : No. 193.

[13] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 78.

[14] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 78.

[15] TENGSTROM, A. & Rybeck, A. K. Survey Of Responsible Gambling Measures. s. 10.; WILLIAMS, R. J., West, B. L. & Simpson, R. I. Prevence problémového hráčství. s. 77

[16] http://hrajsrozumom.sk/10-tipov-a-rad-pre-zodpovedne-hranie/

[17] MRAVČÍK, V. et al. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. s. 163.; MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 81.

[18] MRAVČÍK, V. et al. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. s. 79-81.

[19] MRAVČÍK, V. et al. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. s. 215.

[20] http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2016/sk/data01.html

Ombudsmanka nepotrebuje ďalšie úlohy!

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

 

 

Vážený pán minister, 

Aliancia za rodinu nesúhlasí s prenosom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva na verejného ochrancu práv. Prenos úloh neumožňuje Ústava SR, ktorá jasne vymedzuje úlohy verejného ochrancu práv.

Ombudsmani sa v poslednej dobe diskvalifikovali z objektivity podporou extrémnych požiadaviek LGBTI lobby.

Vďaka aktivitám presadzujúcim extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva ombudsmani fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi pritom tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ombudsman a jeho úrad tak svojim správaním a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti, tak ako to požadujú Parížske princípy. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má svoje problémy, ktoré sa dajú vyriešiť dôsledným rešpektovaním Parížskych princípov OSN. Súčasná voľba členov Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov,  odborných organizácií lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie počtu členov správnej rady tak, aby päť cirkví s najväčším počtom členov mali právo vymenovať člena správnej rady. Rovnako navrhujeme, aby predseda vlády nominoval za ďalšieho člena zástupcu občianskych združení s najväčším počtom členov, t. j. tak, aby sme vyhoveli Parížskym princípom, ktoré žiadajú zapojenie širokých sociálnych síl. Za nevyhnutné považujeme zapojenie odborových organizácií s najväčším počtom členov, ako aj vymenovanie členov Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou advokátskou komorou a Slovenskou akadémiou vied.

Žiadame

– rozšírenie členov Správnej rady strediska o zástupcov cirkví, odborov, občianskych združení, vedcov, a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú Parížske princípy.

– vypustenie kontroverzných úloh strediska (vzdelávanie na školách), ktoré bohužiaľ Stredisko realizovalo zle.

– vypustenie práva ombudsmanky podávať disciplinárne návrhy na sudcov a prokurátorov.

Vážený pán minister,

potrebujeme viac rešpektu k ľuďom a ich názorom, nie menej. Potrebujeme viac plurality, viac zapojenia sociálnych síl spoločnosti do oblasti ľudských práv a vyzýva nás k tomu OSN v Parížskych princípoch. Urobme to!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

 [emailpetition id=“28″]

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

Vyššie uvedená prvá časť tvorí všeobecné a zásadné pripomienky. Ďalej nasledujú konkrétne a zásadné pripomienky.

 

V čl. I, bod. 1 a s ním súvisiace body 4 až 11 navrhujeme vypustiť.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ani súčasná voľba členov Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

To bráni riadnej činnosti strediska viac ako čokoľvek iné. Rezignácia na zapojenie sociálnych síl spoločností cirkví, odborov, univerzít, profesných združení robia stredisko neúčinným nástrojom presadzovania ľudských práv.

 

V čl. I. navrhujeme vypustiť bod 3.

Odôvodnenie

Po našich skúsenostiach so školením učiteľov k téme LGBTI požiavaviek v Prešove sa domnievame, že spolupráca so strediskom je možná, ak sa začne rešpektovať najskôr názorové zloženie obyvateľstva a stredisko prestane byť hlásnou trúbou úzkej skupiny záujmov namiesto presadzovania univerzálnych ľudských práv. Takáto spolupráca vyžaduje rešpektovanie práv rodičov a ich prioritnú úlohu pri výchove detí. Navrhovaná formulácia je široká a vágna.

Parížske princípy uvádzajú, že národná inštitúcia pre ľudské práva má pomáhať pri formulovaní programov zameraných na vzdelávanie, výchovu a výskum v oblasti ľudských práv a zapájala sa do ich realizácie na školách, univerzitách a v odborných kruhoch. Takto definovaná formulácia naznačuje pomocný charakter strediska pri formulovaní programov a rešpektuje to, že vzdelávanie je prioritnou úlohou inej inštitúcie, ktorej má byť stredisko nápomocné.

Návrh na zakotvenie povinnosti vlády reagovať v krátkej časovej lehote na vyjadrenia strediska, odporúčania a návrhy sa javí ako neprimeraný.  Podľa Parížskych princípov je naopak povinnosťou strediska predkladať takéto návrhy vláde, či parlamentu na ich požiadanie.

Ustanovenia ods. 6 prelamuje všetky zásady prístupu k spisu a rozširuje tento okruh o osoby zo strediska. Tento odsek pritom nerieši bezpečnostné previerky daných osôb nahliadajúcich do spisov, potrebu režimu utajenia, následného oboznamovania sa s citlivými informáciámi a pod.

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť bod 14.

Odôvodnenie

Vypustením podmienky vyberať členov správnej rady strediska spomedzi osôb, ktoré požívajú prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ľudských práv postupuje degradácia strediska a je to v rozpore s úlohami zverenými stredisku.

 

V článku I navrhujeme nahradiť text bodu 15 nasledovne:

§ 3a ods. 1 znie:

„(1)

Správna rada má sedemnásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:

a) jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,

b) jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,

c) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv,

d) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

e) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

f) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

g) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

h) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

ch) jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na spoločný návrh odborových zväzov odborových organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

i) jeden člen vymenovaný Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike,

j) jeden člen vymenovaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku,

k) jeden člen vymenovaný Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,

l) jeden člen vymenovaný Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,

m) jeden člen vymenovaný Pravoslávnou cirkvou na Slovensku,

n) jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,

o) jeden člen vymenovaný Slovenskou lekárskou komorou a

p) jeden člen vymenovaný Slovenskou akadémiou vied.“

 

Odôvodnenie

Navrhujeme vypustiť pôvodné znenie bodu 15 a nahradiť ho citovaným textom z nasledovných dôvodov. Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Navrhujeme však rozšírenie členov Správnej rady, pretože doterajšie zloženie nerešpektuje Parížske princípy, ktoré žiadajú nezávislosť a pluralitu. Konkrétne nerešpektuje zapojenie náboženských prúdov v Slovenskej republike, zapojenie odborových zväzov, zapojenie odborných organizácií lekárov, odborných organizácií právnikov a vedcov. Vzhľadom k snahe o pluralitu je potrebné rozšírenie rady tak, aby rešpektovala sociálne sily v spoločnosti. Upresňuje sa preto menovanie predsedom vlády, ktorý by mal akceptovať návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov a tiež menovanie člena ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal rešpektovať spoločný návrh odborových organizácií s najväčším počtom členov. K spresneniu menovania ministrom dochádza tiež z toho dôvodu, že samotné menovanie člena ministerstvom bez obmedzenia hlasovacích práv je v rozpore s Parížskymi princípami, ktoré predpokladajú, že ak budú zastúpené ministerstvá, jeho zástupcovia by sa mali zúčastňovať iba v poradenskej pozícii. Parížske princípy hovoria nasledovne:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť body 16 a 17

Odôvodnenie

Pôvodný text  považujeme za vhodnejší. Uvedené body súvisia so zmenou a našimi pripomienkami k bodu 15. Trojročný mandát považujeme za dostatočný.

 

V čl. I, bod 18, § 3a, ods. 13 navrhujeme slová „správna rada“ nahradiť slovami „ten, kto ho vymenoval“ a vypustiť ods. 14.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. I, bod 19, § 3aa, ods. 1 vypustiť písm. b) a v ods. 5 vypustiť „vrátane odvolávania členov správnej rady“.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 4

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s prenesením úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva verejnému ochrancovi práv.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 8

Odôvodnenie

Zákon jasne vymedzuje nezávislosť orgánov, ktoré majú rovnako ako verejný ochranca práv zákonné a ústavné vymedzenie svojich povinností. Vzťahy medzi týmito orgánmi vyžadujú vysokú mieru vzájomného rešpektu k nezávislosti. Preto vnímame § 3, ods. 1 a 2 ako kľúčové a vyvážené rešpektovanie ústavného rozdelenia moci.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 18

Odôvodnenie

Verejný ochranca práv je v súčasnosti známy viac svojou podporou extrémnej liberálnej LGBTI agendy. Verejný ochranca práv priamo svojou účasťou podporil požiadavky Dúhového pridu a pri tej príležitosti sa vyjadril, že požiadavky tejto skupiny osôb považuje za ľudskoprávnu agendu a preto nedáva v súčasnosti záruky k tomu, že disciplinárne opatrenia nebude zneužívať na presadzovanie extrémnej liberálnej agendy v súdnej moci.

K opatrnosti nás vedú aj príklady zo zahraničia, v ktorom sa vyskytli  aj konkrétne prípady disciplinárnych konaní voči sudcom, ktorí zastávali najlepší záujem dieťaťa, byť vychovávané v rodine s otcom a mamou  pri adopciách.

  

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 19 a 20

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Voľba ombudsmana  zo svojej podstaty nevyhovuje požiadavkám obsiahnutým v Parížskych princípoch, lebo nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

Zároveň Parížske princípy explicitne predpokladajú, že túto činnosť bude vykonávať iná inštitúcia ako ombudsman v metódach fungovania národnej inštitúcie má táto inštitúcia konzultovať s ďalšími orgánmi zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv, najmä s ombudsmanom. Predpokladá sa, že národná inštitúcia bude mať svojich členov zo sociálnych síl štátu. Bude sa stretávať za prítomnosti všetkých svojich riadne zvolaných členov. Spôsob kreovania verejného ochrancu práv v Slovenskej republike znemožňuje takéto predpokladané fungovanie národnej inštitúcie v zmysle Parížskych princípov.

„Parížske princípy: Metódy fungovania

V rámci svojho pôsobenia národná inštitúcia: …f) konzultuje s ďalšími orgánmi, či už jurisdikčnými alebo inými, zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv (najmä ombudsmanom, mediátormi a podobnými inštitúciami),“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

 

 

LOZ: Lekárky majú právo byť matkami a nesmú byť za to trestané!

Hromadné pripomienky k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Lekárske odborové združenie sa stotožňuje s pripomienkami svojich členov lekárov a lekárok rezidentského programu:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Úplné znenie pripomienok pokračuje nižšie.

[emailpetition id=“25″]

Hromadné zásadné pripomienky k návrhu zákona,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 LP/2018/92

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/92

 

Všetky pripomienky sú zásadné 

 

Všeobecné pripomienky:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Bod 4 návrhu sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zákonná úprava môže vzhľadom k svojmu cieľu nakoniec pôsobiť kontraproduktívne. Sprísňovanie podmienok na ukončenie štúdia stanovením maximálnej doby štúdia nemusí dôjsť k len k pozitívnemu efektu, ktorým sa zrejme myslí urýchlené dokončenie štúdia, ale aj  k podstatným negatívnym efektom, keď bude v konečnom dôsledku v zdravotníckom systéme menej pracovníkov, ktorým zákonom nepredpokladané dôvody neumožnili ukončiť štúdium v štandardnom čase. Napr. vzdelávanie a prax v zahraničí a pod.

Druhým negatívnym efektom, je spomalenie prísunu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov do systému v prípade existencie čiastočných prekážok, napr. rodičovská dovolenka a pod. Počet žien, ktoré sa stávajú lekárkami je vyšší ako počet mužov, preto pôjde o významnú časť, na ktorú bude mať táto úprava vplyv. Ustanovením sa obmedzujú ich možnosti vykonať si špecializačné štúdium popri plnení iných povinností. Právna úprava predpokladá iba výber medzi prerušením a pokračovaním.

 

V bode 7 návrhu, § 39a sa mení ods. 2 a znie:

„(2) Ak v § 102af ods. 5 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva zamestnávateľovi účastníka rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna rezidenta podľa osobitného predpisu31d) vo výške 1,25 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mzda a náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje vrátane odvodov zamestnávateľa za poskytnutú  mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna alebo jej pomernú časť v prípade pracovného pomeru rezidenta na kratší pracovný čas.“

 

Odôvodnenie:

Náhrada mzdy sa vzťahuje na čas pracovného voľna počas prípravy na skúšky počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu na oddelení avšak počas riadneho výkonu práce v zamestnaní v ktorom získava rezident praktické skúsenosti a rieši praktické prípady liečenia pacientov rezident/ zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / jeho zamestnávateľa.

Podľa čl. 3 Zákonníka práce Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Podľa § 1, ods. 2 Zákonníka práce je závislá práca práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Ak by sme pripustili, že rezidenti sú iba študenti, ktorým sa poskytuje vzdelanie znamenalo by to, že neexistuje žiadny dôvod, aby boli s nimi uzatvárané pracovné zmluvy. Išlo by o zastrený nulitný právny úkon, keďže obsahom pracovnej zmluvy má byť výkon práce pre zamestnávateľa.

Rezidentov však potrebuje aj zamestnávateľ ako zamestnancov, pretože vykonávajú činnosť neatestovaného lekára a zároveň aj vďaka nim napĺňa zamestnávateľ personálne normatívy.

Malo by byť jasné, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi rezidentovi plnú sumu aj za prácu nadčas, hoci nie je poskytnutá ministerstvom ako príspevok na mzdu a náhradu mzdy.

Uvedená úprava ráta aj so skrátenými úväzkami pre rezidentov. Cieľom je urýchlené získanie špecializácie aj pre lekárky – matky, ktorým sa umožňuje, aby počas rodičovskej dovolenky mohli uzatvoriť  čiastočný pracovný úväzok a tak sa rýchlejšie priblížiť k ukončeniu rezidentského štúdia. Uvedenou koncepciou sa napĺňa  programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala „naďalej podporovať zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ako aj vyrovnávanie rodových rozdielov, napríklad v mzdovej oblasti a začleňovaní znevýhodnených skupín žien na pracovný trh.“

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 9 navrhujeme vypustiť písm. a) a c).

 

Odôvodnenie:

Rezident je podľa svojej pracovnej zmluvy povinný odpracovať poskytovateľovi čas zodpovedajúci jeho pracovnej zmluve. V prípade, ak pôjde o čas v rámci dohodnutého pracovného času nie je potrebné túto povinnosť riešiť. Avšak pridávanie povinností služieb nad tento rámec bez riadnej protihodnoty za prácu je neprípustné. Nevidíme žiaden dôvod, aby sa s rezidentami nakladalo inak ako s ostatnými zamestnancami. Majú nárok na platbu za služby. Nepredpokladáme, že sa budú počas služieb t. j. pracovnej pohotovosti na pracovisku iba pozerať. Vzhľadom k obmedzenej sume na mzdu na 1,25 násobok priemernej mzdy by išlo o znevýhodňovanie rezidentov oproti iným zamestnancom – lekárom v špecializačnej príprave.

Prakticky zároveň ide o právne pochybnú konštrukciu, pretože slovo „služba“ nie je definované a rovnako nie je definovaný jej rozsah. Rozsah a obsah tohto pojmu by bol výlučne v rukách zamestnávateľa.

Čo sa týka povinnosti úspešne ukončiť rezidentské štúdium zrejme by išlo o prvú zákonom definovanú povinnosť úspešne ukončiť vzdelávanie v Slovenskej republike. Následné naviazanie pokút na tento typ povinnosti nepovažujeme za vhodné. Navrhujeme sa vrátiť od systému správnych pokút na vrátenie finančných prostriedkov.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 11 navrhujeme vypustiť slová „najviac na tri roky“.

Odôvodnenie

Účelom materskej a rodičovskej dovolenky je realizácia ich ústavného práva na rodinný život, ktorý by mali ostatné zákony rovnako rešpektovať, ako to rešpektujú iní zamestnávatelia. Narušenie pozitívnych efektov tejto právnej úpravy dostáva lekárky – matky pred stresujúci výber medzi likvidačnými  finančnými sankciami  a dieťaťom. Takejto voľbe nemáme právo matky – lekárky vystaviť.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. a) navrhujeme nahradiť nasledovným textom:

 „a) začať do dvanástich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo b) na plný pracovný úväzok,“

Odôvodnenie

Na základe odborných skúseností sa doba troch mesiacov javí ako nerealistická na vybavenie novej ambulancie, ku ktorej môže dochádzať. Pôvodná ambulancia nemusí byť cenovo dostupná alebo nemusí byť voľná.  Môžu nastať komplikácie s VÚC, ktoré majú v danej veci kompetenciu. Cieľom nemá byť penalizácia, ale podpora čím skoršieho prevádzkovania ambulancie.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „súvisle“.

Odôvodnenie

Nevidíme dôvod na uplatňovanie pokút kvôli tomu, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude súvislé.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme nahradiť slová „určenom ministerstvom zdravotníctva za slová „dohodnutom písomne s rezidentom“

Odôvodnenie

Túto povinnosť doposiaľ rezidenti nemali, ak chce ministerstvo začať ukladať tieto povinnosti navrhujeme, aby  táto povinnosť bola jasne deklarovaná  zmluvne už na začiatku štúdia. Clara pacta, boni amici. V tomto prípade sú vopred dané povinnosti a práva a neznamená to,  že lekár z Trnavy dostane povinnosť otvoriť si ambulanciu v Prešovskom kraji či Košickom kraji.Text zároveň umožňuje aj neskoršie zmeny so súhlasom rezidenta.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme na konci textu doplniť text: „Rezident je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť päť rokov počas sedemročného obdobia, ktoré plynie odo dňa úspešného absolvovania špecializačnej skúšky a predlžuje sa o obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky alebo obdobie rodičovskej dovolenky. Rezident nie je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa tohto písmena, ak sa stal trvale práceneschopným alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.“

Odôvodnenie

Návrh spresňuje povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť počas 7 ročného obdobia, ktoré umožňuje prihliadať aj na špecifické situácie. Toto 7 ročné obdobie zahŕňa aj vybavovanie ambulancie, či iné bližšie nešpecifikované situácie a zároveň jasne dáva mantinely preto, aby sa  vyhlo akémukoľvek  špekulatívnemu správaniu. Uvedenou povinnosťou a následnými likvidačnými sankciami  nezaťažuje prípady hodné osobitného zreteľa  najmä trvale invalidné osoby či osoby v terminálnych štádiách choroby.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, navrhujeme doplniť nový odsek (18) a (19) ktoré znejú:

 (18) Rezident je povinný ministerstvu zdravotníctva na základe jeho výzvy vrátiť finančné prostriedky

a) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident neukončil úspešne rezidentské štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa § 39b ods. 9 písm. b),

b) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b) po 12. mesiacoch od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky,

c) vo výške 2 000 eur za každý rok, ktorý rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b).

 

(19) Povinnosť rezidenta  na vrátenie finančných prostriedkov nevzniká, najmä ak

a) ministerstvo zdravotníctva v priebehu rezidentského štúdia zastavilo poskytovanie nákladov na rezidentské štúdium podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, pretože sa rezident bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

b) rezident nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, xx)“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu xx) znie:

„xx) § 63, ods. 1 písm. c) Zákonník práce.“.“.

 (číslo poznámky sa primerane prečísľuje)

Odôvodnenie

Rozhodnutie poskytovať zamestnávateľovi plnú náhradu mzdy za rezidenta je rozhodnutím ministerstva. Preto by mala náhrada v prípade nesplnenia podmienok reflektovať aj to, že rezidenti odviedli prácu pre zamestnávateľa a za túto odvedenú prácu si zaslúžia odmenu. Zároveň je však potrebné stanoviť sankcie, ktoré by boli dostatočne odradzujúce od špekulatívneho postoja k vzdelávaniu, ktoré štát podporuje. Hoci v Českej republike sa zákonná povinnosť náhrady za vzdelávanie vypustila úplne sme ochotní v tejto veci nájsť kompromis a ponechať kompromisné riešenie, ktoré dáva ministerstvu právo žiadať polovicu poskytnutej sumy od rezidenta. Polovica superhrubej mzdy znamená vlastne skoro celú čistú mzdu, ktorú v skutočnosti rezident dostal vyplatenú za svoju prácu a preto pôsobí mimoriadne odradzujúco od špekulatívneho postoja.

Z úhrad sa vypúšťa suma na administráciu, odmeny školiteľov, ochranné prostriedky pretože tieto sumy nie sú vôbec ovplyvniteľné rezidentom a stanovenie bližšie nešpecifikovaných úhrad vo výškach, ktoré nie sú jasne určené a odôvodnené nepovažujeme za žiadúce. Máme informácie, že ide o sumy v hodnote minimálne niekoľko stoviek eur mesačne.

 

V bode 15 návrhu, § 82, ods. 6 navrhujeme vypustiť písm. g, h, i a j).

Odôvodnenie

Návrh mení povahu povinnosti vrátiť poskytnuté financie na povinnosť zaplatiť pokutu. Ostáva otázkou, či zaniknú občianskoprávne nároky na náhradu škody vo vzťahu k porušeným povinnostiam. Definičná  konštrukcia pokuty o zániku nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti nič nehovorí.  Pokuta je správna sankcia. Správna sankcia by však mala zaväzovať k možnému a splniteľnému cieľu. Povinnosť úspešne ukončiť štúdium je veľmi raritná v Slovenskej republike.

Aliancia za rodinu: Zastavme program „Hrou proti AIDS“!

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Ministerstvo zdravotníctva SR chce pokračovať v programe „Hrou proti AIDS“ Nesúhlasíme.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva SR je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, „maznať sa“, „cucflek“, „byť homosexuálny/lesbická“.

Takéto správanie a programy sú neprípustné. Citujeme z predmetného materiálu:“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

[emailpetition id=“21″]

 

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

1) Navrhujeme doplniť dáta na strane 1 o informáciu, koľko % z osôb, ktoré sa nakazili heterosexuálnym stykom boli nakazené osobou, ktorá sa nakazila homosexuálnym stykom

Odôvodnenie:

Táto informácia chýba a je veľmi dôležitá,  môže pomôcť k lepšiemu a adresnejšiemu cieleniu opatrení potrebných na znižovanie a prevenciu nákazy na cieľovú skupinu/cieľové skupiny. Namiesto drahých celoplošných kampaní navrhujeme venovať viac času a investícií na prevenciu v cieľovej skupine/skupinách, ktoré sú svojim správaním/či inými činiteľmi najviac ohrozené. Navrhujeme vypracovať špecifický postup a pravidlá, ktoré by pomohli cieľovej skupine/skupinám ochrániť sa pred nákazou.

 

2) Navrhujeme vypustiť na str. 1 text znejúci: „(Jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986)“

V roku 2010 sme mali vysoko pravdepodobné nakazenie sa formou transfúzie od darcu krvi, ktorý mal HIV https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168114-mladik-dostal-hiv-cez-transfuziu-ide-o-prvy-pripad-na-slovensku/

Najmä z úcty k tomuto nakazenému mladému človeku netvrďme skutočnosť, ktorá môže byť spochybnená a môže sa ho dotknúť.

3) Navrhujeme vypustiť aktivitu č. 3, ktorá znie:

„Názov: Edukačné programy zamerané na mládež, „Hrou proti AIDS“, rovesnícke programy a iné edukačné aktivity

Zodpovední: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, Slovenský Červený kríž  a sieť jeho územných spolkov, mimovládne organizácie

Termín: Priebežne do 31. 12. 2020

Kritériá plnenia: Počet a typ akcií, počet účastníkov, počet propagačných materiálov, evaluácia edukačných programov, tvorba evaluačných správ s dôrazom na ich dopad a účinnosť“

Odôvodnenie

Podľa našich informácií Ministerstvo školstva SR dostatočne pokrýva svojimi osnovami problematiku sexuálne prenosných chorôb.

Vzdelávacie programy sú v kompetencii Ministerstva školstva SR, ak Ministerstvo zdravotníctva SR identifikuje nedostatky, malo by ich riešiť štandardným spôsobom prostredníctvom návrhu Ministerstvu školstva SR do riadneho vzdelávacieho programu.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, podľa § 211 ods. 1 písm. a, Trestného zákona sa dopustí ten kto vydá čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že zvádza ju k záhaľčívému alebo nemravnému životu a potresce sa odňatím slobody až na dva roky.Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, maznať sa, cucflek, byť homosexuálny/lesbická.

Podľa všeobecných komentárov Zvádzanie k záhaľčivému alebo nemravnému životu má širší obsah ako navádzanie, lebo tu ide o priamu výzvu (slovom, skutkom) na také správanie, ktoré môže u takej osoby aj pri pasívnom správaní vyvolať záujmy a návyky, ktoré spravidla vedú k záhaľčivému alebo nemravnému životu. K hodnoteniu dĺžky a intenzity takého konania porovnaj R 25/1980.

Podľa rozhodnutia R 26/81 „Trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. a) TZ môže byť spáchaný úmyselne aj z nedbanlivosti. Formu zavinenia preto treba vždy zisťovať, a to tak vo vzťahu k znaku „vydá osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia“, ako aj vo vzťahu k znaku, že páchateľ takejto osobe „umožní viesť záhaľčivý alebo nemravný život“. Vo výroku rozsudku, prípadne iného rozhodnutia vo veci samej potom treba vždy uviesť príslušnú formu zavinenia.“

Podľa istých výskumov 87 %  pätnásťročných detí v čase realizácie projektu Hrou proti AIDS, nezačalo sexuálne žiť. Priemerný vek prvého sexuálneho kontaktu je oveľa neskôr. Preto prípadné odôvodnenie, že mladí sú „skazení“ a už sexuálne žijú nemôžeme akceptovať. Nespôsobujú aj tieto zavádzajúce otázky v programe, ktoré implicitne predpokladajú, že adresáti – deti sexuálne žijú znižovanie prvého sexuálneho kontaktu a ospravedlňovanie predčasného sexuálneho správania detí pod 18 rokov ako niečoho normálneho?  Znižovanie veku prvého sexuálneho styku pod 18 rokov má množstvo negatívnych dôsledkov.

Program propaguje konkrétne značky antikoncepcie, čím štátne orgány prekračujú svoje kompetenciu.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/408 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Hromadné pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Chceme verné a zodpovedné vzťahy namiesto distribúcie kondómov

Fórum života vypracovalo pripomienky k návrhu Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020, ktorý predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR.  Program nadväzuje na program z predchádzajúceho obdobia. Niektoré textové úseky a výrazy doslova kopírujú predchádzajúci text akoby formou „povinnej ideologickej jazdy“. Popri mnohých pozitívnych bodoch v oblasti diagnostiky a liečby HIV návrh v oblasti prevencie obsahuje nepriamu podporu sexualizácie mládeže a nabádanie na promiskuitu. Pripomienky FŽ sú zamerané a upozorňujú najmä na:

 1. nedostatok aktivít a programov na presadenie výchovy k vernosti v partnerstve, k sebaovládaniu a k zodpovednému sexuálnemu správaniu namiesto širokospektrálnej podpory distribúcie kondómov;
 2. na potrebu pravdivejšie informovať o nízkej účinnosti kondómov a falošnom pocite „bezpečného sexu“, a teda smerovaní k väčšej promiskuite a šíreniu infekcie.;
 3. na nebezpečenstvo plošného akceptovania homosexuálneho či bisexuálneho správania, ktoré je, naopak, percentuálne najvyššou hrozbou šírenia HIV;
 4. potrebu užšie definovať „diskrimináciu osôb s HIV“ tak, aby nebolo znemožnené pod hlavičkou „ich práv“ reálne zamedziť šíreniu HIV;
 5. potrebu zamerať sa na odstránenie drogovej závislosti a nie na „bezpečnú výmenu striekačiek“.

 

Aj Vaším podpisom môžete pomôcť zmeniť návrh tak, aby sa stal užitočným programom na reálne zníženie epidémie HIV a hrozby AIDS a na výchovu k zodpovedným a stabilným vzťahom medzi mužmi a ženami.

Ing. RNDr. Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ,

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD., členka FŽ

[emailpetition id=“20″]

 

Celé znenie pripomienok je tu:

 

Pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

 

Bod 2. Nie sú uvedené štatistiky detí nakazených HIV. Žiadalo by sa ich pre súvislosť doplniť, keďže v ďalšom texte sa uvádzajú aktivity na prevenciu HIV infekcie perinatálnym spôsobom.

Bod 4.1.1. b) Namiesto „podpora aktivít bezpečnejšieho sexu“ použiť text „podpora aktivít na ochranu pred infekciami prenesenými sexuálnym stykom“. Tento výraz lepšie zahŕňa aj možnosť pozitívnej výchovy k sexuálnej zdržanlivosti najmä u mladých ľudí.

Bod 4.1.1. c) Namiesto „zabezpečenie dostupnosti a používania mužských a ženských prezervatívov“ text zameniť za: „širšia informovanosť o jednotlivých spôsoboch prevencie a o porovnaní ich účinnosti“. Používanie prezervatívov má svoje riziká. Podľa prehľadu 50 štúdií z roku 2012 až 50 % užívateľov kondómy nepoužije v potrebnom čase a až u 30 % dochádza k chybnej manipuláciu či k poškodeniu kondómu. Tieto výsledky je potrebné zverejniť a neuprednostňovať prezervatívy pred výchovou k sebaovládaniu v sexuálnom správaní a k vernosti v partnerskom vzťahu.

Bod 4.1.1. f) Doplniť vetu výrazom „s dôrazom na ochranu života a zdravotnú bezpečnosť ženy“. Sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa v medzinárodnom jazyku aj používanie antikoncepcie a prístup k potratom, ktoré negatívne zasahujú do zdravia ženy. Vzhľadom na pokles záujmu o potraty a antikoncepciu na Slovensku nie je nutné zdôrazňovať tieto aktivity v národnom programe a na základe toho ich finančne podporovať. Slovensko, naopak, potrebuje vo všeobecnosti podporný demografický plán a výchovu k zodpovedným stabilným manželským vzťahom.

Bod 4.1.2 c) Navrhujeme pozmeniť text takto: „podpora opatrení smerujúcich k ochrane pred infekciou HIV u osôb, ktoré si aplikujú drogy“. Pôvodný text s výrazom „bezpečná aplikácia drog“ vyvoláva dojem, že užívanie drogy je v poriadku, len ju treba užívať „bezpečne“. Úplne to odporuje národnému záujmu „liečby drogových závislostí“.

Bod 4:1.2. d) Navrhujeme zrušiť. Navodzuje dojem, že lekárne majú podporovať drogovú závislosť.

Bod 4.1.2. f) Tento text zvýhodňuje iba jeden názor na liečbu drogových závislostí – tzv. substitučnú liečbu. Existujú aj iné postupy. Navrhujeme bod zrušiť alebo prepracovať.

Bod 4.2. a) Navrhujeme vetu na konci doplniť … „pri dodržaní epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“. Diskriminácia by mala byť jasne definovaná, pretože HIV je vysoko infekčný vírus, anonymita a nenahlásenie prípadov v mene „nediskriminácie“ odporuje základnému cieľu boja proti HIV a AIDS.

Body 4.2.2 a) a b) Obidva texty doplniť na konci viet výrazom „s prihliadnutím na epidemiologickú bezpečnosť populácie“. Odôvodnenie: pozri pripomienku k bodu 4.2. a).

Bod 5. Aktivity

Aktivita č. 1: Doplniť text za zátvorkou výrazom „ s dôrazom na partnerskú vernosť a sexuálnu zdržanlivosť ako najúčinnejší, najbezpečnejší a  finančne nulovo náročný spôsob prevencie“. Odôvodnenie: Takto sformulovaná aktivita zahŕňa aj bohaté výchovné programy zamerané na predmanželskú zdržanlivosť a vernosť partnerov, ktoré nemajú v koncepcii propagáciu kondómov.

Aktivita č. 2: Navrhujeme všeobecne spomenúť edukačné programy. Program „Hrou proti AIDS“ bol zo strany rodičov a prorodinných organizácií kritizovaný, pretože „podporuje sexualizáciu, vedie k strate citlivosti a intimity mladých ľudí, propaguje masové používanie kondómov“. Na samotnej stránke RÚVZ je uvedené, že vychádza z koreňov názorovej skupiny nemeckej pobočky BzGA. Z jej dielne vyšli programy sexuálnej výchovy nevhodné pre prospievajúcu budúcnosť mládeže i pre boj proti HIV: podpora antikoncepcie u mladých dievčat a jej užívanie bez vedomia rodičov, nepriame nabádanie na promiskuitu, odporúčanie telesných dotykov na intímnych miestach u detí, akceptovanie homosexuálneho správania a iné. Mnohí rodičia na Slovensku nesúhlasia s takouto celoplošnou koncepciou výchovy či ochrany proti HIV na školách a otvorene sa proti nej vyjadrili počas referenda za rodinu v roku 2015.

Aktivita č. 6: Text pozmeniť nasledovne: „Zdravotná výchova určená pre najrizikovejšiu skupinu – mužov, ktorí majú sex s mužmi – zameraná na zvýšenie osobnej zodpovednosti pri šírení infekcie HIV pri ich type sexuálneho správania“. Odôvodnenie: Národný program hneď v bode 2. uvádza absolútnu prevahu výskytu infekcie HIV u mužov (vyše 87 %) a homosexuálnym stykom  (64 %). Análna bariéra je oveľa priepustnejšia na infekciu ako vaginálna.

Aktivita č. 7: Navrhujeme text preformulovať nasledovne: „Zdravotná výchova zameraná na informovanosť o vysokom riziku sexuálne prenosných infekcií HIV/AIDS u osôb poskytujúcich nezákonné platené sexuálne služby a u injekčných užívateľov drog, ako aj na pravdivú informovanosť o spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti.“ Odôvodnenie: U týchto skupín dochádza najčastejšie k nesprávnej manipulácii a k vynechaniu používania kondómov z nedbanlivosti. Preto je ich účinnosť nízka. Podporou „bezpečného sexu“ formou kondómov vzniká u nich falošný pocit bezpečnosti, pričom môže vznikať opačný efekt – väčšia promiskuita a rýchlejšie šírenie infekcie .

Aktivita č. 8: V názve na začiatku: „Prevencia…“ zmeniť na „Informovanosť o rizikách prenosu HIV a spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti“. Odôvodnenie: Text lepšie vystihuje dôraz na výchovný moment prevencie.

Aktivita č. 9 a č. 10 detto.

Aktivita č. 13: V názve na konci vety doplniť text: … „s prihliadnutím na dôležitosť epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“.

Aktivita č. 14: V názve namiesto „bezpečnejšej aplikácii drogy“ nahradiť „obmedzeniu aplikácie drogy a zníženiu rizika prenosu HIV u osôb“…. Odôvodnenie:  Výraz „bezpečná aplikácia drogy“ navodzuje dojem súhlasu  a podpory drogovej závislosti.

Aktivita č. 15: V názve doplniť vetu textom: „ s dôrazom na zodpovedné sexuálne správanie a vernosť partnerov“.

Aktivita č. 17: V názve doplniť vetu textom: „s dôrazom na zodpovednosť v ich správaní a v zamedzení šírenia HIV“. Pri kritériách plnenia v prvom rade spomenúť zodpovednosť, potom práva a povinnosti. Text pozmeniť nasledovne: „Vypracovanie informačného materiálu o zodpovednosti, právach a povinnostiach ľudí žijúcich s HIV/AIDS“. Odôvodnenie: Nad právom stojí zodpovednosť za spoločnosť, pretože ide o vysoké epidemiologické riziko šírenia infekcie.

Kontakt: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

Predsedníčka Fóra života: Ing. RNDr. Marcela Dobešová

 

Hromadné pripomienky k stanovisku MS SR k návrhu rozhodnutia Rady pri uznávaní majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev a manželstiev.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu Ministerstva spravodlivosti SR LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (ďalej aj „Stanovisko“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/531

Všetky pripomienky sú zásadné.

Stručný súhrn pripomienok k Stanovisku:

Navrhujeme, aby Slovenská republika odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  

(i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy

(ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a

(iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Navrhujeme tiež, aby Slovenská republika  k posilnenej spolupráci nepristúpila z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o odmietnutí  alebo prijatí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci,

(ii) preváženie súdnej moci nad zákonodarnou mocou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko a Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť,

(iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva,

(iv) podľa nariadenia môžu súdy z tohto dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce,

(v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k  spolupráci a nariadeniam začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,

(vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné,

(vii) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval,

(viii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom považujeme za nedostatočný právny rámec,

(ix) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia v tak citlivej oblasti bez legislatívnej úpravy do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy,

(x) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, budú súdy SR disponovať právomocou podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  

(xi) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia podľa nášho názoru nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si právny poriadok iného členského štátu za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.“

 

[emailpetition id=“15″]

Konkrétne pripomienky:

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR písm. a) navrhujeme nahradiť text: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti.“

 

nasledovným textom: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Navrhuje sa však, aby odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.“.

 

Odôvodnenie:

 

Navrhuje sa odmietnuť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Ide o salámovú metódu, ktorou sa presadzuje užšia spolupráca, ale ktorá následne umožňuje v oblasti registrovaných partnerstiev ako aj manželstiev proces na úrovni vlády SR a to k jednoduchému pristúpeniu, pričom sa na našu Slovenskú republiku budú následne vzťahovať všetky priamo aplikovateľné nariadenia prijaté v tejto oblasti. Ako je vôbec možné, že sme s touto úpravou v oblasti registrovaných partnerstiev súhlasili na úrovni COREPER bez zapojenia a oboznámenia širšej verejnosti pri tak citlivej téme, akou nesporne registrované partnerstvá  či manželstvá osôb rovnakého pohlavia sú?

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR, písm. b) navrhujeme text:

 „b) Predbežné stanoviská SR k  pôvodným návrhom nariadení boli schválené ešte v roku 2011. Návrhy predložených implementačných nariadení zodpovedajú výsledkom niekoľkoročných rokovaní v pracovnej skupine a obsahujú garancie, ktorými v zmysle schválených predbežných stanovísk k pôvodným návrhom SR podmieňovala prijateľnosť návrhov.

Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach.“

nahradiť nasledovným textom: „b) Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení, ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 

 1. Navrhujeme v časti 2 Vecná analýza, Pozícia SR vypustiť text:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie manželstva Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva je možné trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkový režim vyplývajúci z manželstva, ktoré podľa predpisov SR nie je platné (napr. manželov rovnakého pohlavia, manželstvo s maloletým, polygamné manželstvo a pod.), nariadenie umožňuje súdu odmietnuť právomoc. Slovenský súd tak nebude nútený rozhodovať o majetkových režimoch manželstva, ktoré podľa slovenského právneho poriadku neexistuje. Manželia z takto neuznaného manželstva by museli v záujme vyriešenia majetkového režimu adresovať ich návrh na iný ako slovenský súd.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkového režimu manželov nebude znamenať uznanie manželstva, ktorého sa rozhodnutie týka. Táto záruka bude znamenať, že slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Uznať bude potrebné rozhodnutie cudzieho súdu iba vo vzťahu k súvisiacim majetkovým právam.“

a nahradiť ho textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia čo  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú neprimerane širokú právomoc súdom v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či  odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce.“

Odôvodnenie:

Inštitút manželstva muža a ženy spoločnosť neuznáva len morálne, ale reálne ako inštitúciu, ktorá si zaslúži aj materiálne výnimočné postavenie. Prijatím citovaného návrhu  nariadenia zosúvame výnimočný inštitút manželstva len  na prázdnu deklaračnú úroveň, ktorú môže dosiahnuť akýkoľvek vzťah, bez ohľadu na prínos, ktorý spoločnosti prináša. Ústava však nemá mať len prázdny „kazateľský“ charakter, ale je reálnou a živou materiálnou dohodou našej spoločnosti so skutočnými výnimočnými dôsledkami na spoločnosť. Ak takýto charakter stráca, približuje sa k strate vlastného významu.  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, či manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia a to  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce, (v) samotný text priznáva, že budeme povinní uznať majetkové práva aj pri manželstvách, ktoré naša Slovenská republika neuznáva, t. j. bude to možné aj v prípade, polygamie, manželstva s maloletým, manželstva s osobami rovnakého pohlavia, takéto uznávanie je však v rozpore so záujmami na zachovaní celistvosti nášho právneho poriadku.

 1. V časti 2) Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov, Pozícia SR navrhujeme nahradiť text:

„Pozícia SR: K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie registrovaného partnerstva. Členskému štátu, ktorého právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva, nariadenie neukladá povinnosť ustanoviť registrované partnerstvo vo vnútroštátnom právnom poriadku.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkové dôsledky registrovaného partnerstva, súd môže odmietnuť vykonávať právomoc. Slovenský súd nebude nútený rozhodovať o majetkových dôsledkoch registrovaného partnerstva, keďže tento inštitút slovenské právo nepozná.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva nebude znamenať uznanie registrovaného partnerstva, ktorého sa rozhodnutie týka“

nasledovným textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 1. Vzhľadom k vyššie uvedenej presadzovanej pozícii Slovenskej republiky navrhujeme vypustiť časť 2. Všeobecná právna analýza návrhov a časť 3 Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam

Odôvodnenie:

Argumentáciu ohľadom postačujúceho neuznania inštitútov manželstva osôb rovnakého pohlavia či registrovaného partnerstva považujeme za nedostatočnú z vyššie citovaných dôvodov. Súhlas na decembrovej Rade nie je argumentom vzhľadom k tomu, že bolo jasné využitie veta Maďarska a Poľska. Prejav ministra spravodlivosti naznačoval pochopenie pre tento postoj dvoch  krajín V4.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[signaturelist id=“15″]

Hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k k Akčnému plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

Ministerstvo vnútra SR predložilo do skráteného pripomienkového konania Akčný plán predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.  (ďalej aj „plán“)

Aliancia za rodinu k nemu dáva tieto zásadné pripomienky:

 • žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR v Pláne riadne definovalo, čo považuje a čo nepovažuje za homofóbiu a transfóbiu.
 • na Slovensku sa podľa našich informácií nerozmáhajú trestné činy či násilné trestné činy z dôvodu homofóbie a transfóbie a preto, žiadame, aby Ministerstvo vnútra SR doplnilo riadnymi dôkazmi tvrdenia o takýchto trestných činoch.
 • žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.
 • žiadame doplniť, že akákoľvek multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Úplné znenie pripomienok je uvedené nižšie.

[emailpetition id=“9″]

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu  k Akčnému  plánu predchádzania a eliminácie rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie na roky 2016-2018.

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=8804&docEID=456824&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1&tStamp=20151202152725943

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať text: „Takéto aktivity sa prejavujú vo forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou (vrátane transfóbie) a obdobnými formami intolerancie.“

Odôvodnenie:

Odmietame, akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine ľudí vrátane LGBTI, a z rovnakého dôvodu odmietame a obávame sa cieleného budovania predsudkov a stereotypov voči väčšinovej skupine obyvateľstva.

Akékoľvek opatrenia verejných politík by v záujme efektívneho vynakladania verejných prostriedkov mali vychádzať z poznania skutočnosti založeného na faktoch a dôkazoch (evidence based policy). Poznanie skutočnosti by sa malo opierať o spoľahlivé kvantitatívne a kvalitatívne dáta, čo mimo iného uznáva aj Ministerstvo vnútra SR.

Žiadame MV SR, aby predložilo dôkazy ku koľkým trestným činom došlo z dôvodu homofóbie a transfóbie. Koľko páchateľov bolo odhalených a koľko právoplatne odsúdených pre trestné činy motivované homofóbiou. Tvrdenie bez dôkazov môžu vyvolávať pravý opak tolerancie. Pokiaľ takýmito kvalitatívnymi a kvantitatívnymi dátami ministerstvo nedisponuje bolo by vhodné, aby svoje tvrdenie poopravilo a predmetné tvrdenie vypustilo.

Žiadame, aby MV SR špecifikovalo v akom rozsahu sa stereotypné zobrazovanie menšín, diskriminácia objavuje, v akom rozsahu sa objavujú nenávistné vyjadrenia voči LGBTI. Bolo by v tejto súvislosti vhodné, aby predložilo dôkazy o podaných antidiskriminačných žalobách vo vzťahu k tejto menšine.

 • Žiadame vypustiť, alebo zásadne preformulovať vetu: „Takéto prejavy totiž neohrozujú len príslušníkov jednotlivých národnostných, etnických, rasových, náboženských skupín či lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych (ďalej len „LGBTI“) ľudí žijúcich na území SR, ale pri ich podcenení môžu vo forme extrémizmu ohroziť základy demokratického ústavného zriadenia.“

Odôvodnenie:

Odmietame akékoľvek prejavy násilia voči akejkoľvek skupine osôb vrátane LGBGTI. Avšak  žiadame o definíciu toho, čo sa považuje za nenávistný prejav.

Uvedieme príklad:  102 poslancov Národnej rady, ktorí hlasovali za novelu Ústavy SR boli jednou z líderských organizácií LGBTI lobbistov – Inštitútom ľudských práv (mimo iného podporovaného aj z grantov MV SR) vyhlásení pre toto hlasovanie za nominantov  na cenu  homofóbov roka 2014.

Uvedená skupina LGBTI aktivistov označila Antona Chromíka za homofóba roka 2014 za vyjadrenie k ohrozeniu slobody slova. Napriek snahe túto anticenu prevziať v rámci hesla, nech to hateri povedia do očí sa Inštitút ľudských práv odovzdaniu ceny vyhol, ale zároveň sa neospravedlnil za šírenie nenávisti.

Preto žiadame o definovanie, či sa za homofóbiu a netoleranciu považuje aj obrana súčasného zákonodarstva vo vzťahu k výnimočnosti manželstva a  rodiny, adopciám detí do rodín s otcom a mamou, či právam rodičov na výchovu svojich detí. Ak nie, žiadame, aby plán vyslovene uviedol,  že takéto konanie za homofóbiu a transfóbiu sa nepovažuje.

Rovnako, žiadame doplniť, že multikultúrna výchova  bude rešpektovať prioritnú úlohu rodičov pri vštepovaní hodnôt rodiny, manželstva, vzťahu k deťom, našu Ústavu a kultúrne dedičstvo našej krajiny.

Pripomienku možno podporiť aj na portále:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=8804&mrEID=457382

[signaturelist id=“9″]

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska  a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 predstavuje ideologickú indoktrináciu do škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny. Akčný plán pre LGBTI ľudí neprimerane zvýhodňuje jednu skupinu ľudí, ktorá sa v spoločnosti – podľa odbornej literatúry – vyskytuje v minimálnom percente až promile [1].Sloboda názoru a sloboda prejavu osôb LGBTI nesmie byť zameraná proti slobode prejavu ostatného obyvateľstva.

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 žiadame stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a nepokračovať v jeho príprave. Táto pripomienka je zásadná.

Tento dokument odmietame ako celok z nasledovných dôvodov:

1)      Zásah do práv rodičov,  učiteľov  a pedagogicko-vedeckých pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese: Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či to nie je v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Rodičom sa vnucuje pri výchove vlastných detí postoj v štýle nového druhu totalitarizmu a radikálne sa od nich žiada, aby sa prispôsobili – čo bude mať ničivé následky na slobodu prejavu a názoru. Nejde pritom o spravodlivé vyvažovanie záujmov, ale o odvrátenie sa od princípu spravodlivosti, na ktorom je postavený náš právny systém. Úlohy vyplývajúce z AP LGBTI sú v rozpore so Štátnym vzdelávacím programom, ktorého súčasťou je Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá vštepuje našim žiakom pozitívne hodnoty smerujúce k životu a k založeniu si rodiny, učí deti tolerancii a zodpovednosti. Obmedzenie slobody svedomia vo výchovno-vzdelávacom procese je v rozpore s medzinárodnými zmluvami (Zmluvou medzi SR a registrovanými cirkvami a Zmluvou medzi SR a Svätou stolicou (čl.13, ods. 7), ako aj v rozpore s Ústavou SR (čl. 41, ods.4: Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov).  

2)      Dekonštrukcia pohlavnej identity:  Dokument  nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej. Cielené zneistenie pohlavnej identity detí a žiakov považujeme za ideologické zneužitie detí.

3)      Trestno-právna zodpovednosť: Má sa zaviesť inštitút nového trestného činu za verbálny prejav z nenávisti kvôli sexuálnej orientácii a rodovej identite. Nenávisť pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové prejavy nemá žiadnu exaktnú definíciu a preto je táto úloha zneužiteľná a tým môže viesť k novej totalite.

4)      Riziko zneužitia možnosti získať novú identitu: Možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní štúdia so spätnou platnosťou na iné meno môže byť nebezpečným precedensom. Mohla by nastať situácia, že by predmetná legislatíva mohla byť zneužitá ľuďmi, ktorí netrpia transsexualizmom, ale napríklad po spáchaní trestného činu by mali záujem o zmenu identity.  

5)      Propagácia LGBTI štýlu v školách, knižniciach, v médiách, atď., až ovládnutie médií, knižníc: Do knižníc sa majú nakupovať knihy o problematike LGBTI; majú sa vypracovávať rešerše k tejto problematike; o LGBTI ľuďoch má sa písať v časopise Sociálna prevencia. Majú sa vypracovať etické štandardy a odporúčania pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite; majú sa podporovať kultúrne aktivity zamerané  na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí – a to všetko z verejných financií. Transrodoví ľudia považujú za problém kastráciu ako súčasť zmeny pohlavia – takže zdravotnícki pracovníci majú byť vzdelávaní v problematike procesu prepisu rodu. Extrémne zvýhodňovanie jednej skupiny ľudí prirodzene spôsobuje znevýhodňovanie iných skupín, čo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky – čl. 12, ods.1: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.  

 

V prípade, ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 05 Bratislava; riaditel@svfrantisek.sk

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Studenohorská 45, 841 03  Bratislava, tajomnik@zkss.sk

Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelka 19. októbra 2015. Hromadnú pripomienku pripravilo Združenie katolíckych škôl Slovenska (zkss.sk) a Fórum kresťanských inštitúcií (fki.sk)

 

[1] Homosexuálna orientácia u 1,1 % mužov a u 0,2 % žien podľa Lukšíka; Spoločnosť pre plánované rodičovstvo: http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/kap3.6.pdf; Transsexualizmus 1:30 000 až 1:400 000 podľa Zvolského, P. a kol.: Speciální psychiatrie, Univerzita Karlova Praha, 1996.

[emailpetition id=“8″]

 

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Zásadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 (ďalej aj „Akčný plán“ alebo „Plán“) 

Slovensko je tolerantné k menšinám. Nie sú známe žiadne trestné činy páchané na osobách s iným ako heterosexuálnym cítením. Nie sú známe žiadne antidiskriminačné žaloby, ktoré by boli podávané vo väčšom rozsahu kvôli ich diskriminácii v práci a pod. Akčný plán však Slovensko predstavuje ako krajinu homofóbov a transfóbov, čím vyvoláva vášne a pocity ohrozenia v snahe presadiť ideologické požiadavky LGBTI lobby. LGBTI lobby podľa nášho názoru nezastupuje názory väčšiny osôb s homosexuálnym cítením. Väčšina týchto osôb chce normálne pokojne viesť svoj súkromný život. Dieťa je dar a má právo na otca a mamu. Práva a potreby detí sú nad požiadavkami dospelých. Žiadame odmietnuť tento materiál:

 

 1. Nesúhlasíme, so zavádzaním registrovaných partnerstiev tak ako to predpokladajú úlohy Akčného plánu v tomto dokumente, pretože vzhľadom k rozhodnutiam európskych súdov by zavedenie registrovaných partnerstiev znamenalo aj jasný krok ku adopciám detí.
 2. Nesúhlasíme s tým, aby sa zisťovalo koľko by stálo na sociálnych dávkach zavedenie registrovaných partnerstiev. Rodina je od slova rodiť, a to nespĺňajú páry rovnakého pohlavia. Manželstvo nedostáva podporu spoločnosti kvôli sexu, ale kvôli tomu, že sa ním zakladá rodina a najlepšie vychovávajú deti.
 3. Nesúhlasíme s koketovaním s adopciami detí homosexuálnymi partnermi rodiča. Každé dieťa má otca a mamu a nesmie byť klamané. Druhý rodič nesmie byť vylučovaný zo života dieťaťa.
 4. Nesúhlasíme so zavedením verbálnych trestných činov kvôli homofóbii a transfóbii. Kto bude určovať čo je trestné a čo nie? Čo znamená urážlivé vyjadrenie na adresu LGBTI? Ide sa zavádzať cenzúra?  Stane sa diskusia o LGBTI tabu?
 5. Nesúhlasíme s „náhubkom“ pre média vo forme tzv. Etického kódexu vytvoreného Výborom LGBTI a odporúčaniami ako informovať o LGBTI.
 6. Nesúhlasíme so zavádzaním cenzúry médií vo forme tzv. „preventívnych“ opatrení.
 7. Nesúhlasíme s zamieňaním pojmu pohlavie za rod. Rod neznamená iba to, ako sa človek cíti, ale má súvis s pohlavím.
 8. Nesúhlasíme so zavádzaním nového cenzorského úradu na učebné osnovy, ktorým má byť Výbor LGBTI.
 9. Nesúhlasíme s tým, aby bola v knižniciach, učebných osnovách pri kultúrnych podujatiach zavádzaná zo štátneho rozpočtu propaganda LGBTI.
 10. Nesúhlasíme so zavádzaním stratégií na „kvóty“ na zamestnancov LGBTI vyjadrené kulantnou formou ako „podpora zamestnávateľov na zavádzanie stratégii manažmentu diverzity LGBTI“ Vždy majú vyhrávať najlepší, nie iné charakteristiky.
 11. Nesúhlasíme s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti.
 12. Nesúhlasíme, aby LGBTI lobby bola podporovaná zo štátneho rozpočtu.
 13. Nesúhlasíme so skrývaním pravých zámerov a cieľov Akčného plánu cez Jogjakartské princípy. Akčný plán tvrdí, že vychádza z Jogjakartských princípov a tvrdí, že princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Podľa Akčného plánu princípy potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje podrobné odporúčania štátom.“ Tieto princípy však boli odmietnuté OBSE. Pretože sú radikálnou ideologickou agendou LGBTI napríklad citujem: : „Štáty a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii.“

Pripomienkovaný materiál sa nachádza na tomto mieste: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1.

Celý  text pripomienok vrátane odôvodnenia obsahuje tento súbor: MSSR_hromadna_LGBTIplan  a tiež sa nachádza pod podpismi.

 

[emailpetition id=“7″]

  [signaturelist id=“7″]

Text pripomienok a odôvodnenie:

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

Všeobecné pripomienky:

 

 1. Vláda prijala uznesenie č. 71/2015, ktorého časť znie:

B.5.       

    vypracovať v medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe

                                                 do 31. decembra 2015 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi kultúry 
ministrovi spravodlivosti 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
vedúcemu Úradu vlády SR

Navrhujeme nepredkladať Akčný plán.

 

Odôvodnenie:

 

Keďže legislatívne rámce pre LGBTI osoby sú zabezpečené antidiskriminačným zákonom, inštitucionálnym rámcom je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nie je prijatie Akčného plánu úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády, ako to tvrdí návrh Akčného plánu. Minister spravodlivosti preto nie je viazaný, aby takúto úlohu plnil a tento plán predložil.

Žiadame preto, aby MS SR nepredkladalo Akčný plán, ktorý spoločnosť rozdeľuje. Viaceré skupiny  osôb, sú skutočne napádané  a boli by diskriminované oproti špeciálne vytvorenej a zvýhodnenej skupine ľudí. Napr. obézni ľudia majú viac problémov, ktoré by bolo potrebné riešiť. Vyberanie jednej skupiny neznamená nič iné, ako  prideľovanie nadpráv oproti inej skupine.

 

Materiál je v zásade neopraviteľný a namietanie každej vety v ňom nie je efektívne. Vyžaduje odmietnutie alebo radikálne prepracovanie.

 

 1. Navrhujeme vypustiť pojem LGBTI ľudia v celom texte.

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán vytvára nový pojem  LGBTI ľudia. Dokonca aj stratégia ľudských práv hovorí o LGBTI osobách. Pojem človek patrí každému. Ide o nedefinovaný pojem a konotácie môžu byť rôzne. Napr. nehovoríme o čiernych ľuďoch. Bolo by pravdivejšie  hovoriť o osobách s homosexuálnymi a bisexuálnymi sklonmi a poruchou pohlavnej identity. Dôstojnejšie je hovoriť o osobách na prvom mieste, lebo sexuálna stránka je len časťou ich osobnosti.

Samotná skratka LGBTI zahŕňa lesby, gayov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov pričom ide o definíciu na základe ich sexuálnej stránky ich osobnosti. Niekedy ide o sexuálne preferencie, niektoré  písmená skratky /TI/ sú však zahrnuté aj v najnovšej medzinárodnej klasifikácii chorôb. Preto táto skratka pôsobí účelovo skôr  ako mediálny tlak na medicínsku sféru, ktorá by mala ostať prísne apolitická. Nie je žiadnym ľudským právom trpieť poruchou sexuálnej identity. Mám však právo ako človek na liečbu.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Jediným doterajším strategickým dokumentom, v ktorom bola uvedená aj potreba riešenia diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a pohlavia (teda aj rodovej identity) bol Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011[1] v gescii Úradu vlády SR.“

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011 nehovorí o rodovej identite.  Takisto tento plán nehovorí o potrebe riešenia diskriminácie. To by prejudikovalo, že tu diskriminácia  v Slovenskej republike je. Hovorí o prijatom antidiskriminačnom zákone a o citlivom zbere dát o sexuálnej orientácii.

 

 1. Navrhujeme vypustiť slová: „V súčasnosti je predchádzanie homofóbii podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR avšak objem finančných prostriedkov podporujúcich aktivity mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv za posledné roky výrazne poklesol.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto ustanovenie je nepravdivé. Mnohé projekty sa skrývajú za podporu ľudských práv. V mnohých  prípadoch vôbec nejde o predchádzanie homofóbii, ale o podporu projektov pre LGBTI aktivistov. Týmto aktivistom sa zároveň podarilo dosiahnuť, že  homofóbia je v Slovenskej republike práve vďaka LGBTI lobby pojmom bez obsahu.

 

Napríklad LGBTI aktivisti z Inštitútu ľudských práv, ktorí mimochodom získali viaceré granty od SR za homofóbov navrhli aj 102 poslancov, ktorí odhlasovali doplnenie Ústavy o manželstvo muža a ženy.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Čiastočne sú projekty podobného typu podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR v oblasti kultúry znevýhodnených skupín.“

 

Odôvodnenie:

 

LGBTI nie sú znevýhodnenou skupinou. Túto skutočnosť znevýhodnenia by bolo potrebné dokázať. Také dôkazy však neexistujú. Dotácie sú podľa zákona viazané na kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ďalšie ciele idú nad rámec zákona. Preto ide o čerpanie grantov v rozpore s textom  zákona.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „V žiadnom ďalšom strategickom dokumente alebo v akčnom pláne sa riešenie problematiky ľudských práv LGBTI ľudí nenachádza. Znamená to, že široké spektrum problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi LGBTI ľudia, je zo strany orgánov štátnej správy neriešené. Preto je potrebné, ako jednu z hlavných priorít v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, pripraviť, prijať a zaviesť do praxe strategický dokument (akčný plán), ktorý bude riešiť naakumulované problémy LGBTI ľudí, a to najmä (ale nielen) v oblasti vzdelávania a predchádzania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.“

 

Odôvodnenie:

 

Dokumenty štátu sa nemajú zameriavať na tvrdené problémy, ale na skutočné problémy a ich závažnosť.

 

Na Slovensku nie sú zaznamenané žiadne trestné činy pre sexuálnu orientáciu napriek tomu homolobby dosiahla zaradenie tohto motívu medzi špeciálne chránené motívy, ktoré zvyšujú trestnú sadzbu. Ak preto tvrdí, že jej nejde o nadpráva, ale o rovné uplatňovanie ľudských práv tak zavádza a rovnako v tejto veci zavádza aj Akčný plán.

 

Potichu sa vnáša do slovníka pojem rodovej identity, ktorý má ospravedlniť výber rodu a tým preniesť poruchy sexuálnej identity medzi práva.

 

Existuje antidiskriminačný zákon a podľa našich vedomostí nepoznáme žiadne antidiskriminačné žaloby z tohto dôvodu. Slovensko je tolerantné, a rešpektuje osoby s homosexuálnymi sklonmi. Túto toleranciu však ničí absurdné presadzovanie agresívnych požiadaviek homolobby a priznávanie oveľa vyššej ochrany takémuto správaniu, ako bežnému človeku.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Obsah akčného plánu vychádza z prílohy č. 9 Stratégie, ktorá analyzuje práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Príloha identifikovala mnohé oblasti, v ktorých nie sú práva LGBTI ľudí zabezpečené a obsahuje monitoring situácie LGBTI ľudí na Slovensku ako aj všetky relevantné medzinárodné záväzky.“

 

Odôvodnenie:

 

Minister Lajčák ako predkladateľ stratégie jasne povedal, citujem „Prílohy nie sú súčasťou stratégie.“. Z tohto dôvodu by sa nemali za také označovať.  Príloha bola natoľko kontroverzným materiálom, že ho ani vláda neprijala.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami.“

 

Odôvodenie:

 

Rovnakú ak nie vyššiu diskrimináciu zažívali iné skupiny ako sú napr. kresťania, ktorých dnes pre vieru zomiera na svete niekoľko tisíc ročne. Rovnako ako sa to dialo v nedávnej minulosti aj u nás. Napriek tomu, sa nikto nezaujíma o osobitný plán pre zabezpečenie slobody vierovyznania, hoci v tomto prípade ide skutočne o ľudské právo na slobodu vierovyznania. Tvrdenie o diskriminácii by mali štátne orgány preukázať konkrétnymi konaniami.  Pretože inak ide o mrhanie štátnymi prostriedkami na problém, ktorý je marginálny, alebo vôbec neexistuje v porovnaní s sociálnym vylúčením iných skupín.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Podľa prieskumu[2] Agentúry pre základné práva viac ako polovica (52 %) všetkých respondentov a respondentiek na Slovensku (priemer EÚ je 47 %) uviedla, že osobne zažila diskrimináciu alebo obťažovanie na základe sexuálnej orientácie v roku predchádzajúcom prieskumu. Preto základným cieľom akčného plánu je zlepšenie pokroku v oblasti podpory a ochrany práv LGBTI, znižovanie predsudkov, homofóbie a transfóbie vo vzťahu k nim ako aj vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality ich života a zamedzenie ich diskriminácie.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o skompromitovaný anonymný prieskum, ktorý nespĺňal bazálne prieskumné požiadavky na to, aby mohol byť relevantne  citovaný v tejto súvislosti. Agentúra FRA aj potom, ako na jej čelo bol dosadený bývalý írsky katolícky homosexuálny kňaz a jeden z najagilnejších promotérov LGBTI agendy a Jogjakartských princípov odmietnutých Radou OBSE nie je dôveryhodnou inštitúciou na objektívne prieskumy.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Slabé stránky: Vysoká miera predsudkov vo vzťahu k LGBTI ľuďom v spoločnosti.

Nepokryté viaceré oblasti problémov LGBTI ľudí napr. v oblasti súkromného a rodinného života.

Nedostatok adekvátnych štatistík a prieskumov, ktoré by umožňovali spracovať hĺbkové analýzy pre problematiku LGBTI ľudí.

Neexistencia objektívnych informácii o LGBTI ľuďoch a prevencii homofóbie a šikany vo vzdelávaní.

Neexistencia strategického dokumentu, ktorý by zastrešoval opatrenia v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí.

Obmedzené finančné zdroje u MVO.“

 

Odôvodnenie:

 

Vládne materiály by mali obsahovať exaktné údaje. Ak tvrdí, že je tu vysoká miera predsudkov vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Bolo by vhodné vymedziť, aká je miera predsudkov a v čom konkrétne sa prejavuje.

LGBTI ľudia majú pokryté rovnako ako ostatní oblasti súkromného a rodinného života. Pokiaľ myslí Akčný plán prístup k rodine, ktorej základom je, že sa v nej rodia deti. Biologickú neschopnosť vytvoriť rodinu nemôže nahradiť štát. Ešte nebolo zakotvené ľudské právo na dieťa, ale právo detí na otca a mamu je základným právom.

Kvantifikácia potrebnosti štatistík je vecou Štatistického úradu a pokiaľ naozaj ide o uplatňovanie práv a nie nadpráv, mali by byť všeobecné údaje o akomkoľvek sexuálnom správaní  postačujúce.

Tvrdenie o neexistencii objektívnych informácií o LGBTI je subjektívne. Vládne dokumenty by sa mali zakladať na objektívnej  realite.

Zákon pamätá na LGBTI v antidiskriminačnom zákone, tento zákon je strategickým dokumentom, ktorý zabezpečuje rovnosť voči iným občanom. Tvrdenie o neexistencii strategického dokumentu nie je pravdivé.

Čo sa týka nedostatku financií MVO, toto tvrdenie je subjektívne a nepravdivé. Bolo by vhodné porovnať si podporu LGBTI MVO s podporou občianskych združení poskytujúcich pomoc tehotným ženám v núdzi. V tomto kontexte je nedostatočná práve pomoc tehotným ženám.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Ohrozenia

Odsúvanie problematiky riešenia ľudských práv LGBTI ľudí.

Riešenie tejto témy ako politickej agendy a nie ako konkrétnych životných situácii znevýhodnenej skupiny.

Malý záujem o riešenie problematiky zo strany relevantných aktérov.

Zneviditeľňovanie LGBTI ľudí v spoločnosti.

Nedostatok adekvátnych poznatkov o problematike.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto konštatovanie znamená priznanie vlády, že porušuje ľudské práva a takéto tvrdenia vnímame ako silné obvinenie bez dôkazov a nepravdivé.

Rozdiel je skôr vo vnímaní požiadaviek a ich subjektivita. Práve MVO, ktoré sa zaoberajú pomocou LGBTI by tam mali urobiť odborne, bez politického nánosu, ale v snahe o skutočné riešenie problémov. Napríklad, neboli to LGBTI organizácie, ktoré upozornili na riziká rozkývania rodovej identity, ale bolo to viac ako 200 slovenských odborníkov. Rodové scitlivovanie prináša mnohé negatívne efekty.

Jeden z popredných svetových autorít na pohlavnú dysfóriu, Dr. Paul McHugh, bývalý vedúci psychiater na Johns Hopkins University Hospital varoval, „… politici a médiá nerobia žiadnu láskavosť ani verejnosti ani transgender osobám zakotvením ich zmätku ako práva, ktoré ich má chrániť,  duševná porucha si skôr zaslúži pochopenie, liečbu a prevenciu. “

Operácia na zmenu vzhľadu pohlavia zvyšuje zdravotné riziká, vrátane samovrážd. Dlhodobá švédska štúdia sledovala viac ako 300 pacientov chirurgickej zmene po dobu až 30 rokov, uverejnená v roku 2011 dospela k záveru: „Osoby s transsexualismom, po zmene pohlavia, majú značne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedné správanie, a psychiatrické morbidity vyššie, než u bežnej populácie. Štúdia zistila,  počet samovrážd 10 rokov po operácii bol 20-krát vyšší ako u bežnej populácie.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Práva LGBTI ľudí sú už chránené existujúcimi medzinárodnými záväzkami SR, čím sa zabezpečuje široký rozsah ich uplatnenia. Nejde teda o vytváranie nových ľudských práv alebo vytváranie nejakých nadštandardných práv, ale o to, že univerzálne ľudské práva sa nespochybniteľne vzťahujú aj na LGBTI ľudí a ich špecifické životné situácie.“

 

Odôvodnenie:

 

Autori  si zamieňajú špecifické práva a požiadavky LGBTI s univerzálnymi právami. Univerzálne práva patria každému, nevzťahujú sa k špecifickým životných situáciám LGBTI, ale k právam, ktoré si môže uplatniť každý človek, bez ohľadu na to, či je alebo nie je LGBTI. Tieto práva nemajú špecifickosť práve preto, lebo sú univerzálne. Právo na slobodu pohybu znamená, že si každý človek môže vybrať kam ide, neexistuje špeciálne LGBTI právo na slobodu pohybu. Ľudské práva sú univerzálne a spôsob, akým ich predstavuje Akčný plán znamená skôr zneužívanie témy ľudských práv.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: Sexuálna orientácia a rodová identita, rovnako ako zdravotné postihnutie, vek a zdravotný stav, nie sú výslovne uvedené medzi diskriminačnými dôvodmi uvedenými v Medzinárodnom dohovore o občianskych a politických právach a Medzinárodnom dohovore o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach, predstavujú však „iné postavenie“, pre ktoré platí zákaz diskriminácie. V roku 1994 vo veci Toonen/Austrália[3] Výbor pre ľudské práva rozhodol, že štáty majú povinnosť chrániť jednotlivcov pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie. Toto rozhodnutie Výbor opakovane potvrdil aj vo svojich neskorších rozhodnutiach a stanoviskách[4].“

 

Odôvodnenie:

 

Výbor pre ľudské práva patrí medzi zmluvné orgány. Jeho oprávnenie prijímať individuálne oznámenia vyplýva z Opčného  protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, (ďalej aj „Pakt“) t. j. pre strany, ktoré uznali jeho kompetenciu v posudzovaní dohovoru.[5]

Bez zníženia významu Výboru pre ľudské práva je potrebné upresniť, že nejde o rozhodnutie, ale názor Výboru pre ľudské práva. Výbor podľa článku  5, ods. 1 a 4 Opčného protokolu  posúdi oznámenia, ktoré dostal podľa tohto Protokolu vo svetle všetky písomné informácie, ktoré dostal od jednotlivca a od príslušného zmluvného štátu a oznámi svoj názor príslušnému štátu, zmluvnej strany týka, a jednotlivcovi.

Podľa článku 2, ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach: „Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“

Podľa článku 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach          „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez akejkoľvek diskriminácie. Zákon zakáže akúkoľvek diskrimináciu a zaručí všetkým osobám rovnakú a účinnú ochranu proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov, napr. podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku a rodu.“

Vo veci Toonen v. Australia  nevyslovil priamo  názor na diskrimináciu podľa článku 26 Paktu, Výbor podal svoj názor na to, že trestnosť homosexuálneho súkromného správania je podľa jeho názoru v rozpore s právom na súkromie podľa Paktu.  „11. Keďže výbor konštatoval porušenie práv pána Toonen podľa článkov 17 (1) a 2 (1) Paktu vyžadujúce zrušenie zákona porušilo, Výbor nepovažuje za nutné posúdiť, či tam tiež došlo k porušeniu článku 26 Dohovoru.“[6]

Takisto by bolo vhodné skôr citovať originálny text Toonen v. Autrália pri pojme „iné  postavenie“, pretože citujem „Zmluvná strana sa snažila vedenia Výboru o tom, či môže byť sexuálna orientácia považovaná za „iné postavenie“ v zmysle článku 26. Rovnaký problém mohol vzniknúť podľa článku 2, odsek 1, dohovoru. Výbor sa obmedzuje na zmienku, že podľa jeho názoru odkaz na „pohlavie“ v článkoch 2, odsek 1, a 26 je potrebné brať tak, že zahŕňa sexuálnu orientáciu.“

Výbor nerozhoduje, ale podáva svoj názor.

V tejto súvislosti je potrebné vrátiť sa k samému pojmu diskriminácie a navrhujeme doplniť do Akčného plánu: „Rozhodnutie Ústavného súdu SR, PL 24/2014-90 vymedzilo, že niektoré otázky nepatria medzi základné ľudské práva.“

Ďalej navrhujeme doplniť nasledovný text:  „Nie je diskrimináciou ak manželstvo patrí mužovi a žene, nie je diskrimináciou ak sa pri deťoch prihliada na právo detí na otca a mamu a nie je diskrimináciou ak štát uznáva ako jediný rodinnoprávny inštitút a životné spoločenstvo manželstvo.“

 

 • Navrhujeme vypustiť nasledovný text: „V tom istom všeobecnom komentári Výbor odkazuje na Jogjakartské princípy uplatňovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii a rodovej identite ako zdroja vymedzenia pojmov „sexuálna orientácia“ a „rodová identita“[7]. Tieto princípy navrhla, vypracovala, prediskutovala a zrevidovala skupina významných odborníčok a odborníkov na ľudské práva. Jogjakartské princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Princípy potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje podrobné odporúčania štátom.“

„Akčný plán vychádza najmä z nasledovných medzinárodných dokumentov:

Jogjakartské princípy uplatňovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii“

 

Odôvodnenie:

 

Jogjagartské princípy nie sú medzinárodnými dokumentami, ide o materiál  LGBTI aktivistov, ktorí zhrnuli svoje požiadavky v bojovnom dokumente. Tieto princípy menia význam rodiny, tak ako je zakotvený v našich zákonoch. Rodina sa zakladá buď manželstvom, alebo ju tvoria vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi.

Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Akčný plán nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.

Nesúhlasíme, aby dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výborov OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov.

Jogjakartské princípy žiadajú, aby boli zakázaná akákoľvek liečba pri poruchách sexuálnej identity. Zároveň žiadajú zabrániť dobrovoľnej terapii psychologickej pri nežiadúcej pociťovanej sexuálnej orientácie.  Jogjakartské princípy  žiadajú odmietnutie operácií detí v prípadoch nejasného pohlavia, alebo napr. v prípadoch výskytu viacerých pohlavných orgánov u jedného dieťaťa.

„Princíp 18  …a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia,  ktorými  sa  zabezpečí  plná  ochrana  pred  škodlivými  lekárskymi  praktikami  vychádzajúcimi  zo  stereotypov  vo  vzťahu  k  sexuálnej orientácii či rodovej identite, bez ohľadu na to, či pochádzajú z kultúry  alebo majú iný pôvod a týkajú sa správania, telesného vzhľadu alebo vnímaných rodových noriem,27b)  prijmú  všetky  potrebné  legislatívne,  administratívne  a  ďalšie opatrenia,  aby  zabránili  nezvratným  telesným  úpravám  dieťaťa  prostredníctvom lekárskych procedúr pri pokuse o úpravu rodovej identity bez plného, slobodného a informovaného súhlasu dieťaťa v  súlade  s  jeho  vekom  a  zrelosťou  a  zásadou,  že  pri  všetkých zásahoch týkajúcich sa detí musí byť prvoradým hľadiskom najlepší záujem dieťaťa,

 1. c) zriadia mechanizmy na ochranu detí, aby sa žiadne dieťa nestalo obeťou zneužívania v oblasti zdravotníctva,
 2. d) zabezpečia ochranu ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít pred  neetickými  alebo  nedobrovoľnými  lekárskymi procedúrami  alebo  výskumom,  a  to  aj  v  súvislosti  s  očkovaním, liečením alebo baktericídnymi látkami na HIV/AIDS alebo iné choroby,
 3. e) preskúmajú, zmenia a doplnia opatrenia a programy financovania zdravotníctva vrátane tých, ktoré majú povahu rozvojovej pomoci a mohli by podporovať, uľahčovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať príležitosť na takéto zneužívanie,
 4. f) zabezpečia, aby sa v rámci žiadneho lekárskeho ani psychologické liečenia či poradenstva  priamo  ani  nepriamo  neliečila  sexuálna orientácia a rodová identita ako ochorenie, ktoré sa má ošetrovať, liečiť alebo potlačiť.“

„24 princíp PRÁVO NA ZALOŽENIE RODINY Jogjakartské princípy

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť rodinu. Rodiny existujú v rôznych formách. Žiadna rodina nesmie byť vystavená diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity niektorého z jej členov.

Štáty:

 1. a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,
 2. b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii,
 3. c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri všetkých činnostiach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí, uskutočňovaných štátnymi alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi,  sa  budú  v  prvom  rade  zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa, a že sexuálna orientácia či rodová identita dieťaťa alebo ktorejkoľvek osoby z rodiny či inej osoby sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami.“

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Ústava Slovenskej republiky[8] stanovuje, že „základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým…“ Sexuálna orientácia a rodová identita v nej priamo nie sú spomenuté, ale môžeme ich zahrnúť pod pojem „iné postavenie“, čo prvýkrát explicitne uviedol vo svojom náleze Ústavný súd SR v roku 2005[9].

Odôvodnenie:

Citovaný nález vôbec explicitne neuviedol, že sexuálna orientácia a rodová identita je zahrnutá pod pojem „iné postavenie“.

Pojem rodová identita sa v náleze nenachádza ani raz. Pojem sexuálna orientácia sa nachádza medzi diskriminujúcimi dôvodmi raz pri opise antidiskriminačného zákona a raz v nasledovnej citácii: „Diskriminácia  je  vo  všeobecnosti  vymedzená  ako  každý  spôsob zaobchádzania vrátane odmietnutia takého zaobchádzania s osobou, ktoré je pre túto osobu  menej  priaznivé  než  pre  iné  osoby  so  zreteľom  na  rasu,  etnickú  príslušnosť, sexuálnu orientáciu a iné ústavne ustanovené charakteristiky.“

 • Navrhujem vypustiť text: „Homofóbia a transfóbia zanechávajú vážne dôsledky na mladých LGBTI ľuďoch, najmä na ich mentálnom zdraví, a to aj preto, že im chýbajú adekvátne nápomocné poradenské služby v školách. Chýbajú tiež vzdelávacie programy pre učiteľov a učiteľky na školách so zameraním na riešenie a prevenciu homofóbnej a transfóbnej šikany. Transrodovým osobám veľké problémy spôsobujú diplomy a vysvedčenia, pretože chýba zákonná povinnosť vysokých, stredných a základných škôl upravovať ich po prepise rodu.“

Odôvodnenie:

 

Nesúhlasíme s týmto textom, že keďže predpokladá, že na Slovensku je homofóbia a transfóbia vážnym problémom, na toto tvrdenie, je potrebné predložiť dôkazy a štúdie. Je potrebné, aby nedochádzalo k opaku, normálne správanie sa nesmie považovať za diskrimináciu: Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Prepis rodu naše zákony nepoznajú. Poznajú zmenu pohlavia. Cieľom Plánu je zaviesť oddelenie pohlavia od rodu. Nesúhlasíme so  zmenou významu pojmov.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Keďže páry rovnakého pohlavia nemajú možnosť v SR uzavrieť manželstvá ani registrované partnerstvá, nemajú upravenú celú škálu práv a povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup.[10]

 

Odôvodnenie:

 

Veta naformulovaná týmto spôsobom, akoby navrhovala zaviesť registrované partnerstvá alebo manželstvá. Táto veta tvrdí, že sú im upieraná celá škála práv a povinností.

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Zákon o rodine[11] úpravu osobitne sa vzťahujúcu na transrodové osoby neobsahuje a ak sú v manželskom stave, sú pred právnym uznaním prepisu rodu donútené rozviesť sa, aj keď im zákon takú povinnosť priamo neukladá.“

 

Odôvodnenie:

 

Ústava SR ako aj zákon o rodine jasne udáva, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Ako také je samozrejme nemožné, aby manželstvo pretrvávalo medzi mužom a druhou osobou, ktorá je považovaná za muža a pod. Úlohou manželstva je založenie rodiny. Tento účel nemôžu osoby po dobrovoľnej operácii odstraňujúcej pohlavné orgány jednej z nich ďalej napĺňať.

 

Plán používa pojmy ako je „zmena rodu“, „prepis rodu“, hoci zákon hovorí o „zmene pohlavia“. § 6, ods. 6 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení hovorí: „Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“

 

 • Navrhujeme vypustiť text: „Podľa toho istého zákona[12] si páry rovnakého pohlavia nemôžu osvojiť dieťa svojho parntnera, alebo partnerky, ktorý je biologickým rodičom dieťaťa. Pritom chýbajú informácie o problémoch LGBTI rodín v praxi.“

 

Odôvodnenie:

 

V kontexte predchádzajúcich viet, ktoré tvrdia, že „páry rovnakého pohlavia nemajú upravenú celú škálu práv povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup“, Plán predpokladá, že jeho cieľom je dosiahnutie tejto legislatívnej zmeny pri adopciách detí homosexuálnych partnerov.

 

S takouto legislatívnou zmenou vyjadrujeme svoj nesúhlas. Deti sa nemôžu klamať. Každé dieťa na svete má otca a mamu. Každé dieťa na svete má právo na otca a mamu a poznať svojich rodičov. Starostlivosť o dieťa neznamená, že ho budeme  klamať o najpodstatnejších veciach a to o vo význame založenia si rodiny.

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Pri transrodových ľuďoch medzi najvypuklejšie problémy patrí povinné podstúpenie kastrácie ako súčasti procesu zmeny pohlavia, ktorý je podmienkou administratívneho prepisu rodu. Rovnako aj v tomto prípade absentuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok a transrodové osoby v procese prepisu rodu nemajú v SR prístup k primeraným službám a k špecializovaným pracoviskám. Postup pripísania rodu pri narodení intersexuálneho dieťaťa nie je právne upravený.“

 

Odôvodnenie:

 

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje rovnako a v obdobnej kvalite ako pri iných diagnózach. Ak Plán tvrdí, že sú tu nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti mal by ich identifikovať. Každý lekár má povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť riadne. Podmienkou poskytovania zriedkavých služieb nie sú špecializované  pracoviská, ale pracoviská, ktoré adekvátne pristúpia k poskytovaniu starostlivosti.

Postup určenia pohlavia (nie pripísania rodu) pri narodení intersexuálneho dieťaťa je medicínsky problém, ktorý je riešený medicínsky. Právna úprava by skôr zväzovala tieto výnimočné prípady zbytočne. Na tieto prípady existujú ako v iných prípadoch medicínske postupy.

Transexualizmus je poruchou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Existujú viaceré výskumy, ktoré spochybňujú terapeutický význam operatívnej zmeny pohlavia.  Psychické poruchy pohlavnej identity sa neodstraňujú tým, že  zmeníme operatívne vonkajší vzhľad. Napriek tomu, nejde o nútenú kastráciu, ale o čisto dobrovoľnú operáciu. Nikto nie je nútený k zmene pohlavia. Doklady a zápis pohlavia alebo rodu napr.  ženského pri mužovi s mužskými pohlavnými orgánmi môže spôsobovať chaos.

Právna úprava Ústavy SR o manželstve medzi mužom a ženou by stratila svoj význam. Pretože ženou, by podľa tejto úpravy bol nepochybne aj muž s mužskými pohlavnými orgánmi. Manželstvo bolo však vždy vnímané, ako základná bunka spoločnosti, ktorej účelom je založenie  rodiny a riadna výchova detí. Aj mnohé právne povinnosti, ktoré zákon kladie na mužov, napr. brancov môžu byť veľmi jednoducho obídené jednoduchým administratívnym procesom uznania zmeny pohlavia.

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Zatiaľ čo legislatíva rozpoznáva koncept nenávistných verbálnych prejavov a považuje ich za trestné, sexuálna orientácia a rodová identita, resp. príslušnosť k skupine LGBTI, nie je touto ochranou pokrytá.[13]Neexistujú žiadne štatistické údaje, výskum ani relevantná judikatúra týkajúce sa homofóbnych alebo transfóbnych trestných činov motivovaných nenávisťou a diskriminácie na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity.“

 

Odôvodnenie:

 

O akomkoľvek akte z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu by podrobne informovali médiá a LGBTI organizácie. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii znamená to skôr to, že občania Slovenska napriek maľovaniu falošného obrazu v médiách sú v skutočnosti tolerantní.

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 • Navrhujeme vypustiť: V oblasti médií konkrétne preventívne opatrenia v oblasti diskriminácie a ich adresátov nešpecifikuje ani zákon o vysielaní a retransmisii, ani iné z relevantných orgánov zodpovedajúcich za oblasť mediálneho obsahu, napr. Rada pre vysielanie a retransmisiu.“

 

Odôvodnenie:

 

V tejto vete je skrytý absolútny zásah do slobody slova, otvorene sa navrhuje cenzúra.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu č. 1, ktorá znie: Uskutočňovať aktivity na zvýšenie povedomia a na podporu LGBTI ľudí zamerané na efektívny prístup k verejným službám, oznamovanie diskriminácie a nenávisťou motivovaného násilia.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagandu LGBTI životného štýlu za štátne peniaze. Zo štátnych financií bol zafinancovaný GAY Pride v Košiciach. Domnievame sa, že tu nejde o podporu ľudských práv, ale zneužívanie finančných zdrojov na masírovanie verejnej mienky. Stačí si porovnať, aké zdroje dalo MZV SR na zriadenie linky pomoci tehotným ženám?

 

 • Navrhujeme vypustiť Aktivitu č. 2 Podporovať zber anonymizovaných údajov o sexuálnej orientácii a rodovej identite a stanoviť oblasti, ktorých sa bude tento zber týkať. Zodpovedný: MS SR v spolupráci s Výborom pre práva LGBTI ľudí a relevantnými rezortmi a inštitúciami“

 

Odôvodnenie

 

Existuje riziko zneužitia osobných údajov v oblasti, ktorá je výlučne súkromnou záležitosťou každého jednotlivca. Ak budú vopred údaje anonymizované, Neexistuje a nemal by existovať reálny štátny záujem na zisťovanie takýchto údajov. Na zber štatistických dát je tu vytvorený štátny orgán a tým je Štatistický úrad SR. Prípadne konkrétne orgány v rámci svojich kompetencií. Plán musí rešpektovať zákonné kompetencie jednotlivých orgánov. Výbor LGBTI nie je štátnym orgánom, ale poradným orgánom.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva a verejnému ochrancovi práv sa odporúča, aby sa v spolupráci s Výborom pre práva LGBTI osôb pri svojej činnosti venovali aj nerovnosti a diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity v zmysle platnej legislatívy a poskytovali poradenstvo v tejto oblasti.“

 

Odôvodnenie:

 

Výbor LGBTI nie je výkonným výborom, ale poradným orgánom. Venuje sa zo zákona svojim činnostiam.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: Prostredníctvom dotačného systému MKSR podporovať kultúrne aktivity zamerané na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí.“

 

Odôvodnenie:

 

Dotačná schéma MK SR podľa zákona je určená iba na podporu kultúrnej tvorby ľudí so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín. Takéto vymedzenie aktivity je v rozpore so zákonnou dikciou na ktorú sú určené granty.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Zvyšovať informovanosť o problematike LGBTI ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti kultúry a v rámci časopisu Sociálna prevencia.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu životného štýlu, ktorý má zrejme slúžiť na podporu LGBTI organizácií, ktoré neformálne vzdelávanie budú vykonávať. Posledná výstava Feminist fatale nás presvedčila, že ide o veľmi kontroverzné výstavy, v ktorých sa skryjú aj fotografie rozkrokov slovenských velikánov.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: Prostredníctvom akvizícií kníh a vypracúvaním rešerší poskytovať širokej verejnosti informácie o problematike LGBTI.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu LGBTI životného štýlu prostredníctvom financovania nákupu kníh.

 

 • Navrhujeme vypustiť aktivitu: „Pripraviť návrh etických štandardov a odporúčaní pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite.“

 

Odôvodnenie

 

Ide o zásah do slobody slova, skrytej pod etické štandardy. Etické štandardy vytvárajú buď profesionálne organizácie daného sektora, alebo sú obsahom zákona. Výbor LGBTI nie je orgánom, ktorý by bol odborníkom v masmediálnej oblasti.

 

 

 • Navrhujeme vypustiť: „Pripraviť návrh relevantnej právnej úpravy umožňujúcej vydanie nových potvrdení o absolvovaní štúdia na základných, stredných a vysokých školách osobám po prepise rodu.“

 

Odôvodnenie:

 

Prepis rodu neexistuje v legislatíve. Neexistuje žiadne právo na utajenie svojej predchádzajúceho pohlavia. Naplnenie tejto úlohy, môže ostať praktickým problémom, pretože diplomy by sa spätne nemali meniť. Potvrdenia o štúdiu by znamenali záväzok preukázať skutočnú identitu priamo škole. Kto bude však garantom toho, že ide o tú istú osobu?

 

 • Navrhujem vypustiť Aktivitu č. 1 Vypracovať návrh metodiky na predchádzanie homofóbnej a transfóbnej šikane, využívajúc príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie s cieľom zabezpečiť, aby školy predstavovali inkluzívne a bezpečné prostredie pre mladých LGBTI ľudí, oslobodené od násilia a vylúčenia.“

 

Odôvodnenie:

 

Touto úlohou nemôže byť poverené ani MS SR, nakoľko to nie je v jeho kompetencii. Sme proti šikane z akéhokoľvek dôvodu. Nesúhlasíme však so zavádzaním nedefinovaných pojmov homofóbna a transfóbna šikana. Pretože sa obávame, že nám hrozí v školách  druhý extrém a tým je podpora a presvedčenie o nezmeniteľnosti  LGBTI životného štýlu detí pri pohlavnom zmätku.

 

Bolo by vhodné, aby bol identifikovaný najskôr problém, teda v koľkých prípadoch a ako dochádza k šikane. Čo sa považuje za šikanu v navrhovanom slova zmysle? Je šikanou, ak niekto nesúhlasí so životným štýlom prípadne pri zmätkoch v pohlavnej identite, preferuje či odporúča ukotvenie v heterosexuálnej identite? Podľa Jogjakartských princípov je to neprípustné.  Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok však zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Proti rodovému scitlivovaniu protestovalo viac ako dvesto odborníkov.

 

 • Navrhujeme vypustiť úlohu: „Analyzovať pedagogické osnovy, metodiky a odporúčané učebné materiály a v prípade potreby odstrániť materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii a navrhnúť materiály poskytujúce vhodné objektívne informácie o LGBTI ľuďoch, sexuálnej orientácii a rodovej identite.“

 

Odôvodnenie

 

Byť cenzorom učebných osnov nie je úlohou MS SR a už vôbec nie poradného orgánu, ktorým je Výbor LGBTI „prostredníctvom“ ktorého má MS SR túto úlohu plniť. Táto úloha naznačuje, akoby ministerstvo školstva neplnilo svoje kompetencie a neposkytovalo objektívne informácie o LGBTI, ba dokonca možno používalo materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii. Výbor LGBTI má byť tým, kto schváli a navrhne čo je objektívne.  Bohužiaľ Výbor LGBTI už viackrát ukázal, že objektívny nie je. Naposledy pri stanovisku k novele Ústavy SR pri inštitúte manželstva.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „V rámci vzdelávania policajtov, policajných vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov a súdnych úradníkov viesť k eliminácii homofóbie a transfóbie.“

 

Odôvodnenie:

 

Táto úlohy je zbytočná. Uvedené osoby sú vedené vo vzdelávacom procese k snahe o odstránenie všetkých prejavov nenávisti s akéhokoľvek dôvodu, či diskriminácie. Používanie nových pojmov nepomôže tejto oblasti. Rovnako vytváranie špeciálnych skupín môže spôsobiť,  že  nenávisť z nepreferovaných motívov je viac prípustná ako iná.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Vypracovať modelové situácie a odhad ich možného finančného dopadu sociálnych dávok na štátny rozpočet v prípade právneho uznania párov rovnakého pohlavia.“

 

Odôvodnenie:

 

Táto úloha predpokladá zavedenie registrovaných partnerstiev ako nového rodinnoprávneho inštitútu. Rodina je však od slova „rodiť“ a to takéto  páry nespĺňajú svojou podstatou. Zásah so súkromia je odôvodnený iba verejným záujmom. Regulácia vzťahov v manželstve prípadne pri rodičovstve je odôvodnený záujmom spoločnosti na deťoch. Homosexuálny pár však nemôže splodiť dieťa. Dôvody na podporu sociálnymi dávkami odpadajú, pretože lebo neexistuje benefit v podobe založenia rodiny, pre ktorý by mal byť takýto pár podporovaný.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu č. 2 „Podporovať zamestnávateľov pri vypracovávaní stratégií manažmentu diverzity zahŕňajúcich aj LGBTI zamestnancov.“

 

Odôvodnenie:

 

Skutočne sú cestou kvóty na zamestnávanie LGBTI osôb? T. j. stratégií manažmentu „diverzity“ zahŕňajúcich LGBTI zamestnancov.

Je potrebné si položiť nasledovné otázky: Naozaj budú prijaté takéto stratégie a polícia bude musieť na základe týchto kritérií prijímať LGBTI do zamestnania?  Lesbické ženy musia mať zastúpenie medzi  dozorkyňami v ženských väzniciach?  Gay muži musia mať právo byť dozorcami v mužských väzniciach?  Musia mať homosexuálni/bisexuálni muži zastúpenie medzi vychovávateľmi v chlapčenských internátoch, reedukačných domovoch?  A rovnako aj medzi inými povolaniami?

Doposiaľ sa preukazovala odbornosť a najlepší vyhrávali. Spôsob, ktorý tvoria kvóty či „stratégie diverzity“ znamenajú obmedzenie slobody výberu zamestnávateľa  a aj to, že nebudú vyhrávať vo výberovom konaní tí najlepší, ale tí, ktorí spĺňajú „diverzitu“.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Realizovať výskum a analyzovať situácie LGBTI párov a rodičov a prekážky s ktorými sa stretávajú pri realizácii práv v rámci partnerstva a pri výchove detí. V prípade potreby navrhnúť riešenia.

 

Odôvodnenie:

Vychádza sa z toho, že LGBTI páry majú práva v rámci partnerstva a pri výchove detí. Takéto práva však majú iba rodičia. Preto túto úlohu považujeme za ideologicky motivovanú, ktorej cieľom je presadiť zmenu zákona o rodine.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: „Vypracovať analýzu právneho postavenia nezosobášených párov, vrátane párov rovnakého pohlavia, identifikovať bariéry s ktorými sa stretávajú pri zabezpečovaní svojich práv a v prípade potreby navrhnúť potrebné legislatívne opatrenia.“

Odôvodnenie:

Každý človek má právo na súkromie. Je jeho slobodným rozhodnutím, či chce alebo nechce vstúpiť do manželstva. Štát manželstvo podporuje, lebo najlepšie zabezpečuje stabilné prostredie pre rodenie a výchovu detí. Návrhy legislatívnych opatrení, ako je zavedenie registrovaných partnerstiev, či postavenie manželstva na úroveň vzťahov, ktoré neplnia úlohy pre spoločnosť spočívajúce vo vytváraní stabilného prostredia pre rodenie a výchovu detí.

Spoločnosť musí k manželstvu a vytváraniu stabilných vzťahov motivovať a to sa diať nebude, ak budú iným vzťahom priznávané obdobné práva ako manželom. Manželstvo je náročné na obetu.

Formulácia úlohy naznačuje, akoby páry už mali viac práv ako jednotlivci, prípadne špeciálne práva.

 

 • Navrhujem vypustiť úlohu: Vypracovať novú metodiku postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti transrodovým osobám a intersexuálnym osobám ako aj na vypracovávanie lekárskych posudkov, ktoré tvoria podmienku administratívneho prepisu rodu. Zabezpečiť, aby táto metodika bola postavená na najnovších vedeckých poznatkoch a štandardoch ľudských práv Rady Európy.“

 

Odôvodnenie:

Formuláciou tejto úlohy tvrdí MS SR, že MZ SR nepostupuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa najnovších poznatkov v oblasti vedy. Nepovažujeme takéto obvinenie za pravdivé.  Ani zdravotná starostlivosť ani lekárske posudky neleží na pleciach MZ SR, ale na čisto medicínskych hľadiskách, politické zásahy do tejto oblasti sú neprípustné. Rovnako ako snaha vylúčiť transeuxalizmus z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Je známe, že osoby s touto poruchou trpia viacerými negatívnymi dôsledkami.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Analyzovať dôvody neoznamovania trestných činov z nenávisti okrem iného pre sexuálnu orientáciu obeťami týchto činov a navrhnúť potrebné opatrenia.“

 

Odôvodnenie:

 

Typicky sugestívne tvrdenie. Predpokladá, že dochádza k neoznamovaniu trestných činov z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Na toto tvrdenie neexistujú dôkazy. Pripomína to situáciu v Sovietskom zväze, keď dostali úrady pokyn nájsť a usvedčiť  a odsúdiť v každej oblasti 200 špiónov. Presne toľko ich našli a potom žiadali zvýšiť kvóty.

 

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Zabezpečiť úpravu relevantných právnych predpisov tak, aby bola aj fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia dostupná možnosť slobodnej voľby mena a priezviska.

 

Odôvodnenie:

Zákon umožňuje už dnes priznať v priebehu procesu neutrálne meno a priezvisko. Priznanie ženského mena mužovi by však vzhľadom k neukončenému procesu ale  aj možnému zanechaniu celého procesu  osobou, ktorá si už nechce ďalej meniť pohlavné orgány mohol spôsobovať viac problémov.

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: Zahrnúť medzi osobitné motívy trestných činov aj spáchanie trestného činu z nenávisti pre rodovú identitu a rodové prejavy.“

 

Odôvodnenie:

 

Domnievame sa, že nadštandardná ochrana nie je odôvodnená. Skúsme si odpovedať na nasledovné otázky:

Sú osoby LGBTI viac zraniteľné ako ľudia so zdravotným postihnutím, deti, starí ľudia? Prečo majú mať nadštandardnú ochranu? Je väčšie zlo, ak niekto ublíži príslušníkovi LGBTI ako zdravotne postihnutému (slepému, mentálne retardovanému), starčekovi/starenke? Prečo nevytvoríme takúto špeciálnu ochranu (Akčný plán) pre všetky zraniteľné populácie? Kto bude viac potrestaný. Ak ublíži LGBTI inému LGBTI? ak ublíži nie-LGBTi človeku z LGBTI? Ak ublíži LGBTi človeku z nie-LGBTI (preto, že je hetero)?

 

 • Navrhujem vypustiť aktivitu: „Rozšíriť zoznam skutkových podstát trestných činov zahŕňajúcich nenávistné verbálne prejavy o homofóbne a transfóbne nenávistné verbálne prejavy.

 

Odôvodnenie:

 

Verbálne trestné činy sú jedným z najdiskutovanejších trestných činov rozširovanie verbálnych trestných činov je diskriminačným zvýhodňovaním ďalších motívov oproti iným motívom nenávistných prejavov.

 

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[1] Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011, dostupné na: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_17826_309755246.pdf.

[2] EU LGBT survey results at glance. FRA, 2013 [on-line], dostupné na internete: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf

[3] Toonen/Austrália, oznámenie č. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992).

[4] Pozri napríklad Young/Austrália, oznámenie č. 941/2000 (CCPR/C/78/D/941/2000), ods. 10.4; X/Kolumbia, oznámenie č. 1361/2005 (CCPR/C/89/D/1361/2005), ods. 9; a záverečné odporúčania pre Mexiko (CCPR/C/MEX/CO/5), ods. 21 a Uzbekistan (CCPR/C/UZB/CO/3) ods. 22.

[5] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx  Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).

 

[6] https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws488.htm

 

[7] Všeobecný komentár Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 20 (E/C.12/GC/20), ods. 32, poznámka pod čiarou č. 25.

[8] Čl. 2 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.

[9] Nález ústavného súdu PL. ÚS 08/04-202 z 18. októbra 2005.

[10] Ide napr. o prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky, nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu, nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky, právo navzájom po sebe dediť, nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi/lekárke, možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo, vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami, nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke, právo mať daňové úľavy atď.

[11] Zákon  č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[12] § 46 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[13] Trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia (§ 423 Trestného zákona) a trestný čin podnecovania k národnostnej,

rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona).

Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!

Vážené ministerstvo, 

 • žiadame úpravu návrhu výnosu, tak aby granty boli poskytované ako káže zákon – na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva a nie na výchovu prijímania „inakosti“. Tento pojem nie je legislatívne jednoznačný.
 • Čím viac iných cieľov, tým menej peňazí pre tých, ktorým sú dotácie určené a preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím, či znevýhodnením.
 • Výstava FEM(INIST) FATALE v Dome umenia Kunsthalle, ktoré patrí pod Ministerstvo kultúry SR, bola kontroverzná voči rodine a manželstvu (rozkroky národných buditeľov, zosmiešňovanie dojčenia http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/57312-v-bratislave-predstavili-vystavu-feminist-fatale/9-foto/, http://www.kunsthallebratislava.sk/event/feminist-fatale Neželáme si, aby štát finančnou podporou takýchto výstav vysielal dva protichodné signály

a preto podávame túto hromadnú pripomienku:

[emailpetition id=“6″]

Hromadná pripomienka Aliancie za rodinu k Výnosu Ministerstva kultúry

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=8467&docEID=443755&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

 

V § 3, ods. 1  písm. a) Návrhu VÝNOSU Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z ………. 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu navrhujeme upraviť nasledovne:

 „§ 3

(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:

a) kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.“

Odôvodnenie:

Ministerstvo navrhlo nový výnos,  v ktorom opätovne rovnako ako v pôvodnom výnose  podľa nášho názoru nad rámec zákona rozširuje poskytovanie dotácií nasledovne:

„(1) Dotáciu na účel podľa § 2 ods. 1 písm. b) zákona môže ministerstvo poskytnúť na podporu týchto projektov:

 1. kultúrna aktivita osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, podpora rovnosti príležitostí, podpora integrácie do spoločnosti, prevencia a eliminácia všetkých foriem násilia, potláčanie všetkých foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, extrémizmu, výchova k tolerancii a prijímaniu inakosti, posilnenie sociálnej súdržnosti a rozvoj medzikultúrneho dialógu,“

 

Navrhujeme správne citovať písmeno odseku zákona, podľa ktorého má byť poskytovaná dotácia. Predpokladáme, že ide o písm. e) § 2, ods. 1 zákona č. 434/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Dotácie sú podľa zákona viazané na kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ďalšie ciele idú nad rámec zákona. Aj ak by išlo o dobré ciele, je potrebné podmieniť ich poskytnutie tým, že ide o kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a kultúrne aktivity inak znevýhodnených skupín.

Množstvo ďalších cieľov neviazaných na pôvodný cieľ zákona môže spôsobiť opačný efekt. O to menej financií sa dostane na kultúrne aktivity osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín. Preto navrhujeme vypustenie cieľov, ktoré nerealizujú osoby so zdravotným postihnutím či znevýhodnením.

Súhlasíme, že je potrebné  prijímať ľudí, ktorí znevýhodnením a zdravotným postihnutím trpia, avšak navrhujeme vyhnúť nedefinovanému slovu „inakosť“ a používať legislatívne overené pojmy.

Dovoľte nám však v tejto súvislosti upozorniť Vás na zrealizovanú výstavu FEM(INIST) FATALE  v Dome umenia Kunsthalle.  Podľa web stránky http://www.kunsthallebratislava.sk/khb/dom-umenia-kunsthalle-bratislava „Dom umenia/Kunsthalle Bratislava bola založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení (SCVU). Organizačne je oddelením Národného osvetového centra (NOC), zriadeného Ministerstvom kultúry SR (MKSR).“

Zákon o rodine, ktorý hovorí o najlepšom prostredí výchovy s otcom a mamou, bohužiaľ má minimálny vplyv, ak organizácia Ministerstva kultúry propaguje  pravý opak. Okrem veľkých fotografií propagujúcich výchovu detí lesbickými pármi priamo vo výkladoch sme si mohli všimnúť nafotené rozkroky našich známych národných buditeľov. (http://www.kunsthallebratislava.sk/event/feminist-fatale) Nemyslíme si, že k podstate feminizmu patrí urážanie mužov a národných buditeľov.

Mohli sme vidieť aj predstavy feministiek o rozdelení kultúry života od kultúry smrti v podobe spodného prádla bieleho a čierneho. Samozrejme tým čiernym prádlom neboli potraty, ale práve naopak Vatikánska zmluva a pod.  Z medzinárodného hľadiska ide o blamáž, ak by ministerstvo podporovalo konanie znevažujúce jeho zahraničného partnera.

Nepredpokladáme, že zákon ani ministerstvo kultúry pri navrhovanom výnose malo na mysli podporu takéhoto druhu „inakosti“.

Rovnako predpokladáme, že Ministerstvo nesúhlasí s dehonestáciou dojčenia, či rodiny s mužom, ženou a deťmi. O pozitívnom vplyve dojčenia neexistujú vedecké spory. Niektoré obrazy na výstave podľa nášho názoru zosmiešňovali rodinu, materstvo a dojčenie. http://www.webnoviny.sk/fotogaleria/57312-v-bratislave-predstavili-vystavu-feminist-fatale/9-foto/

Ak štát zastáva a deklaruje hodnoty rodiny nemal by vysielať dvojznačné signály. Sloboda aj v umení znamená, že každý môže vyjadriť svoj názor, ale nie to, že štátna organizácia bude financovať popieranie a zosmiešňovanie hodnôt, ktoré náš štát presadzuje.

Dovoľujeme si Ministerstvo kultúry SR požiadať o akceptovanie našej pripomienky, vysvetlenie a  vyjasnenie textu, tak aby nevzbudzoval pochybnosti o nakladaní s dotáciami na iné účely, ako stanovuje zákon.

Pre osoby so zdravotným postihnutím  je rodina tým lanom a záchranou, ktoré ich môže udržať, preto by nemala čeliť útokom. Veríme, že financie, ktoré sú určené  na ich kultúrnu tvorbu, budú priznávané naozaj tým, ktorým patria.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[signaturelist id=“6″]

 

Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Návrh zákona o odmeňovaní pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky.  Návrh sa vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a ani im negarantuje odmenu, ktorú vlastne dostávajú už teraz.

Sestry a pôrodné asistentky nechápu, načo boli potrebné trojročné rokovania na MZ SR, keď spravodlivé požiadavky sestier neboli vôbec akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky. Tento dehonestujúci prístup k sestrám spôsobí vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti kvôli nedostatku kvalitných sestier. Priemerný vek sestier je už okolo 50 rokov. Za kolaps budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákona, ktorý kastuje sestry na dve triedy a nerešpektuje roky praxe sestier pri spravodlivej odmene.  Z týchto dôvodov  podávame k návrhu zákona tieto zásadné pripomienky:

Hromadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. V § 80ab, ods. 1 až 3 a v § 80ac, ods. 1 až 3, ale aj z ostatného  textu návrhu zákona ( 80aa až 80ay)  navrhujeme vypustiť slová „u poskytovateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátnym podnikom v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo obchodnou spoločnosťou v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť,“

 Odôvodnenie: 

Obmedzenie na štátne zariadenia spôsobí diskriminačné postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníckych pracovníkov

Nevidíme žiaden racionálny dôvod pre kastovanie sestier a pôrodných asistentiek a samozrejme ani ďalších zdravotníckych pracovníkov z dôvodu typu vlastníka zariadenia.

Vysoká regulácia v tomto sektore je odôvodnená významom zabezpečovanej povinnosti a  spočíva v tom, že štát zdravotníckym pracovníkom ukladá výnimočné povinnosti oproti iným zamestnancom (obmedzenie práva na štrajk, povinnosť celoživotného vzdelávania, povinnosť získavania licencie, povinnosť bezúhonnosti)  a nerozlišuje pri ukladaní povinností sestry a pôrodné asistentky v súkromných či štátnych zariadeniach. Rovnako nemá štát právo rozlišovať pri zabezpečení platových nárokov, vzhľadom k tomu, že systém je regulovaný ako celok. Za rovnakú prácu patrí rovnaká odmena. Minimálne „lôžkové“ zariadenia si zaslúžia rovnaké podmienky.

Nakladanie s verejnými prostriedkami nesmie byť diskriminačné voči poskytovateľom a ani voči ich zamestnancom.

Spôsob zakotvenia platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek len pre  tzv. štátom vlastnené či kontrolované zariadenia sekundárne spôsobí ďalšie  vzďaľovanie sa tzv. „otváranie nožníc“ medzi financovaním subjektov pôsobiacich v zdravotníctve podľa  typu vlastníctva subjektu. Logicky bude narastať a prehlbovať sa rozdiel aj  v kvalite poskytovaných služieb. Platí jednoduchá premisa: Ak nebudú zaviazané súkromné subjekty k povinnostiam voči svojim zamestnancom, nedostanú žiadne financie. Ak nedostanú financie, nebudú si môcť dovoliť vyššie platy a to spôsobí odliv sestier a pôrodných asistentiek a zníženie kvality poskytovania zdravotníckych služieb v danom regióne.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia. Ide o verejné prostriedky a štát garantuje a reguluje celý systém poskytovania zdravotných služieb. V prostredí zabezpečovania zdravotnej starostlivosti nefunguje „neviditeľná ruka trhu“ a ani niet dôvodu, aby fungovala, lebo jeho cieľom nie je dosahovanie zisku, ale dosahovanie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti občanov a naplnenie ústavného práva občanov na zdravie garantovaného v čl. 40 Ústavy SR „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Podľa § 2 os. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami….“

Obmedzenie na štátom vlastnené zariadenia spôsobuje nestabilitu garancií platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov

Garantovanie platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek iba pre štátne zariadenia je nedôveryhodné. Napríklad ak dôjde k odpredaju čo i len jedného percenta akcií štátom vlastnených zariadení, alebo vstupu jedného investora u poskytovateľa všetky zákonné  garancie padajú a nie je potrebné vôbec meniť zákon. Spravodlivá odmena sestier a pôrodných asistentiek sa stane stálym rukojemníkom vlády či jednotlivého ministra zdravotníctva, bez ďalšej potrebnej účasti parlamentu.

Garancie sa tiež nevzťahujú na platové náležitosti sestier a pôrodných asistentiek v zariadeniach vlastnených vyššími územnými celkami.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nové odseky 4 nasledovného textu:

„(4) Sestre uvedenej v § 80ab, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ab, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky ošetrovateľskej  praxe sestry    minimálne o 0,03 násobok priemernej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky ošetrovateľskej praxe sestry sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 4:

„(4) Pôrodnej asistentke uvedenej v § 80ac, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ac, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky praxe výkonu pôrodnej asistencie  minimálne o 0,03 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky praxe výkonu pôrodnej asistencie sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

Odôvodnenie:

Ustanovenia návrhu zákona v navrhovanom koeficiente sú výsmechom práce sestier a pôrodných asistentiek. Návrh negarantuje sestrám ani v štátom vlastnených zariadeniach ani to, čo mali garantované na základe prísľubu ministerky zdravotníctva.

Pripomíname, že potom, ako  súčasný poradca  premiéra Milan Dragula podal návrh na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR, Ústavný súd SR zrušil právnu úpravu zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom zrušenia bola aj analýza Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bola predložená Ústavnému súdu a ktorá sa zakladala na už nepravdivých odhadoch o výbere poistného. V  čase rozhodovania Ústavného súdu bolo známe, že ide o nepravdivé odhady výberu poistného a výber je oveľa vyšší. Ministerstvo neurobilo nič, aby tento stav napravilo a takto zasiahla analýza Ministerstva zdravotníctva SR do rozhodovania Ústavného súdu SR v neprospech sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky preto trvajú na tom, aby popri základom  koeficiente vo finančnom aspekte zohľadnené aj roky praxe.

Vzhľadom k odôvodnenému verejnému záujmu na podpore materstva a obrany vlasti ako aj to, aby z finančného hľadiska nedochádzalo k oslabovaniu a podceňovaniu tejto služby spoločnosti a vlasti navrhujeme započítavať do doby praxe pre účely mzdy aj rodičovskú dovolenku a vojenskú službu. Potrebná doba praxe pre účel posúdenia odbornosti sestry a pôrodnej asistentky ostáva nedotknutá.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem sestier uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach okrem pôrodných asistentiek uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8 -násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

Odôvodnenie

Aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré nepracujú v lôžkových zdravotníckych zariadeniach si zaslúžia aspoň základnú garanciu minimálnej mzdy. Pripomíname, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek stúpa (pohybuje sa okolo 50 rokov) a zákon môže vyriešiť aspoň nastavenie podmienok, aby práca sestry a pôrodnej asistentky znovu začala byť zaujímavá aj pre žiakov s lepším prospechom, tak ako to bývalo v minulosti.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Mgr. Monika Kavecká

predsedníčka

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

oprávnená zastupovať verejnosť pri pripomienkovom konaní

[emailpetition id=“5″]

[signaturelist id=“5″]