Ombudsmanka nepotrebuje ďalšie úlohy!

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

 

 

Vážený pán minister, 

Aliancia za rodinu nesúhlasí s prenosom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva na verejného ochrancu práv. Prenos úloh neumožňuje Ústava SR, ktorá jasne vymedzuje úlohy verejného ochrancu práv.

Ombudsmani sa v poslednej dobe diskvalifikovali z objektivity podporou extrémnych požiadaviek LGBTI lobby.

Vďaka aktivitám presadzujúcim extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva ombudsmani fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi pritom tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ombudsman a jeho úrad tak svojim správaním a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti, tak ako to požadujú Parížske princípy. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má svoje problémy, ktoré sa dajú vyriešiť dôsledným rešpektovaním Parížskych princípov OSN. Súčasná voľba členov Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov,  odborných organizácií lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie počtu členov správnej rady tak, aby päť cirkví s najväčším počtom členov mali právo vymenovať člena správnej rady. Rovnako navrhujeme, aby predseda vlády nominoval za ďalšieho člena zástupcu občianskych združení s najväčším počtom členov, t. j. tak, aby sme vyhoveli Parížskym princípom, ktoré žiadajú zapojenie širokých sociálnych síl. Za nevyhnutné považujeme zapojenie odborových organizácií s najväčším počtom členov, ako aj vymenovanie členov Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou advokátskou komorou a Slovenskou akadémiou vied.

Žiadame

– rozšírenie členov Správnej rady strediska o zástupcov cirkví, odborov, občianskych združení, vedcov, a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú Parížske princípy.

– vypustenie kontroverzných úloh strediska (vzdelávanie na školách), ktoré bohužiaľ Stredisko realizovalo zle.

– vypustenie práva ombudsmanky podávať disciplinárne návrhy na sudcov a prokurátorov.

Vážený pán minister,

potrebujeme viac rešpektu k ľuďom a ich názorom, nie menej. Potrebujeme viac plurality, viac zapojenia sociálnych síl spoločnosti do oblasti ľudských práv a vyzýva nás k tomu OSN v Parížskych princípoch. Urobme to!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

 [emailpetition id=“28″]

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

Vyššie uvedená prvá časť tvorí všeobecné a zásadné pripomienky. Ďalej nasledujú konkrétne a zásadné pripomienky.

 

V čl. I, bod. 1 a s ním súvisiace body 4 až 11 navrhujeme vypustiť.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ani súčasná voľba členov Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

To bráni riadnej činnosti strediska viac ako čokoľvek iné. Rezignácia na zapojenie sociálnych síl spoločností cirkví, odborov, univerzít, profesných združení robia stredisko neúčinným nástrojom presadzovania ľudských práv.

 

V čl. I. navrhujeme vypustiť bod 3.

Odôvodnenie

Po našich skúsenostiach so školením učiteľov k téme LGBTI požiavaviek v Prešove sa domnievame, že spolupráca so strediskom je možná, ak sa začne rešpektovať najskôr názorové zloženie obyvateľstva a stredisko prestane byť hlásnou trúbou úzkej skupiny záujmov namiesto presadzovania univerzálnych ľudských práv. Takáto spolupráca vyžaduje rešpektovanie práv rodičov a ich prioritnú úlohu pri výchove detí. Navrhovaná formulácia je široká a vágna.

Parížske princípy uvádzajú, že národná inštitúcia pre ľudské práva má pomáhať pri formulovaní programov zameraných na vzdelávanie, výchovu a výskum v oblasti ľudských práv a zapájala sa do ich realizácie na školách, univerzitách a v odborných kruhoch. Takto definovaná formulácia naznačuje pomocný charakter strediska pri formulovaní programov a rešpektuje to, že vzdelávanie je prioritnou úlohou inej inštitúcie, ktorej má byť stredisko nápomocné.

Návrh na zakotvenie povinnosti vlády reagovať v krátkej časovej lehote na vyjadrenia strediska, odporúčania a návrhy sa javí ako neprimeraný.  Podľa Parížskych princípov je naopak povinnosťou strediska predkladať takéto návrhy vláde, či parlamentu na ich požiadanie.

Ustanovenia ods. 6 prelamuje všetky zásady prístupu k spisu a rozširuje tento okruh o osoby zo strediska. Tento odsek pritom nerieši bezpečnostné previerky daných osôb nahliadajúcich do spisov, potrebu režimu utajenia, následného oboznamovania sa s citlivými informáciámi a pod.

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť bod 14.

Odôvodnenie

Vypustením podmienky vyberať členov správnej rady strediska spomedzi osôb, ktoré požívajú prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ľudských práv postupuje degradácia strediska a je to v rozpore s úlohami zverenými stredisku.

 

V článku I navrhujeme nahradiť text bodu 15 nasledovne:

§ 3a ods. 1 znie:

„(1)

Správna rada má sedemnásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:

a) jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,

b) jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,

c) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv,

d) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

e) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

f) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

g) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

h) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

ch) jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na spoločný návrh odborových zväzov odborových organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

i) jeden člen vymenovaný Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike,

j) jeden člen vymenovaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku,

k) jeden člen vymenovaný Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,

l) jeden člen vymenovaný Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,

m) jeden člen vymenovaný Pravoslávnou cirkvou na Slovensku,

n) jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,

o) jeden člen vymenovaný Slovenskou lekárskou komorou a

p) jeden člen vymenovaný Slovenskou akadémiou vied.“

 

Odôvodnenie

Navrhujeme vypustiť pôvodné znenie bodu 15 a nahradiť ho citovaným textom z nasledovných dôvodov. Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Navrhujeme však rozšírenie členov Správnej rady, pretože doterajšie zloženie nerešpektuje Parížske princípy, ktoré žiadajú nezávislosť a pluralitu. Konkrétne nerešpektuje zapojenie náboženských prúdov v Slovenskej republike, zapojenie odborových zväzov, zapojenie odborných organizácií lekárov, odborných organizácií právnikov a vedcov. Vzhľadom k snahe o pluralitu je potrebné rozšírenie rady tak, aby rešpektovala sociálne sily v spoločnosti. Upresňuje sa preto menovanie predsedom vlády, ktorý by mal akceptovať návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov a tiež menovanie člena ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal rešpektovať spoločný návrh odborových organizácií s najväčším počtom členov. K spresneniu menovania ministrom dochádza tiež z toho dôvodu, že samotné menovanie člena ministerstvom bez obmedzenia hlasovacích práv je v rozpore s Parížskymi princípami, ktoré predpokladajú, že ak budú zastúpené ministerstvá, jeho zástupcovia by sa mali zúčastňovať iba v poradenskej pozícii. Parížske princípy hovoria nasledovne:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť body 16 a 17

Odôvodnenie

Pôvodný text  považujeme za vhodnejší. Uvedené body súvisia so zmenou a našimi pripomienkami k bodu 15. Trojročný mandát považujeme za dostatočný.

 

V čl. I, bod 18, § 3a, ods. 13 navrhujeme slová „správna rada“ nahradiť slovami „ten, kto ho vymenoval“ a vypustiť ods. 14.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. I, bod 19, § 3aa, ods. 1 vypustiť písm. b) a v ods. 5 vypustiť „vrátane odvolávania členov správnej rady“.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 4

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s prenesením úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva verejnému ochrancovi práv.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 8

Odôvodnenie

Zákon jasne vymedzuje nezávislosť orgánov, ktoré majú rovnako ako verejný ochranca práv zákonné a ústavné vymedzenie svojich povinností. Vzťahy medzi týmito orgánmi vyžadujú vysokú mieru vzájomného rešpektu k nezávislosti. Preto vnímame § 3, ods. 1 a 2 ako kľúčové a vyvážené rešpektovanie ústavného rozdelenia moci.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 18

Odôvodnenie

Verejný ochranca práv je v súčasnosti známy viac svojou podporou extrémnej liberálnej LGBTI agendy. Verejný ochranca práv priamo svojou účasťou podporil požiadavky Dúhového pridu a pri tej príležitosti sa vyjadril, že požiadavky tejto skupiny osôb považuje za ľudskoprávnu agendu a preto nedáva v súčasnosti záruky k tomu, že disciplinárne opatrenia nebude zneužívať na presadzovanie extrémnej liberálnej agendy v súdnej moci.

K opatrnosti nás vedú aj príklady zo zahraničia, v ktorom sa vyskytli  aj konkrétne prípady disciplinárnych konaní voči sudcom, ktorí zastávali najlepší záujem dieťaťa, byť vychovávané v rodine s otcom a mamou  pri adopciách.

  

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 19 a 20

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Voľba ombudsmana  zo svojej podstaty nevyhovuje požiadavkám obsiahnutým v Parížskych princípoch, lebo nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

Zároveň Parížske princípy explicitne predpokladajú, že túto činnosť bude vykonávať iná inštitúcia ako ombudsman v metódach fungovania národnej inštitúcie má táto inštitúcia konzultovať s ďalšími orgánmi zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv, najmä s ombudsmanom. Predpokladá sa, že národná inštitúcia bude mať svojich členov zo sociálnych síl štátu. Bude sa stretávať za prítomnosti všetkých svojich riadne zvolaných členov. Spôsob kreovania verejného ochrancu práv v Slovenskej republike znemožňuje takéto predpokladané fungovanie národnej inštitúcie v zmysle Parížskych princípov.

„Parížske princípy: Metódy fungovania

V rámci svojho pôsobenia národná inštitúcia: …f) konzultuje s ďalšími orgánmi, či už jurisdikčnými alebo inými, zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv (najmä ombudsmanom, mediátormi a podobnými inštitúciami),“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

 

 

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

4 názory na podpis

 • Mmartuna Duller

  Uplne suhla,kjbb

 • Meno

  Pane Bože a Vám vďaka za všetko dobro, ktoré ide cez Vás, Pane, prosím Ťa o pomoc vo všetkom, čo robíme.

  1. V texte je dvakrát chyba: „požiadaviek, ktoré sú V PRIAMO rozpore so zásadami zákona“.

 • Peter Komanický

  Vážený pán Štefan.
  Aliancia za rodinu nieje politická strana (hoci politiku ako vec verejnú ovplyvňuje). Je to občianska iniciatíva, do ktorej sa zapájajú rôzne subjekty – môžu sa aj politické strany. Preto tento návrh spojiť sa je potrebné adresovať skôr KDH alebo inej politickej strane. Aliancia je totiž širšie fórum, lebo je občianske. V tom je práve náš omyl, že si myslíme, že to politické strany sú na vrchole a čele verejného života. Ony len majú slúžiť občanom, ktorí sú hlavným subjektom rozhodovania v štáte.
  Ohľadom petície – Hromadná pripomienka nie je petícia. Je to pripomienka k návrhu zákona. A ak sa navrhuje zlo, potom je potrebné mať k tomu pripomienku – a to čím z viacerých strán, tým lepšie.

 • ŠtefanHrenák

  Rád by som vyslovil názor, s poďakovaním, že vykonávate veľmi dôležitú činnosť pre rodinu. Navrhujem spojiť sa s KDH a spoločne presadzovať aj politicky vstúpiť a razantnejšie riešiť záujmy rodiny – vytvoriť tak koalíciu, lebo petíciami sa zatiaľ nič nedoriešilo….