LOZ: Lekárky majú právo byť matkami a nesmú byť za to trestané!

Hromadné pripomienky k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Lekárske odborové združenie sa stotožňuje s pripomienkami svojich členov lekárov a lekárok rezidentského programu:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Úplné znenie pripomienok pokračuje nižšie.

[emailpetition id=“25″]

Hromadné zásadné pripomienky k návrhu zákona,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich  s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov

 LP/2018/92

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/92

 

Všetky pripomienky sú zásadné 

 

Všeobecné pripomienky:

Žiadame rovnosť.  Nesúhlasíme s vracaním superhrubej mzdy za 5 rokov, akoby sme pre nemocnicu nič neodpracovali. Zaväzovať nás platiť 60.000-80.000 eur, ak sa zmení naša situácia, je neprípustné.

Nemáte právo ničiť náš rodinný život. Zásadne nesúhlasíme, aby ste obmedzovali počet detí, ktoré môžeme počas 8-9 rokov trvania programu porodiť ako aj dĺžku materskej a rodičovskej dovolenky a to spôsobom, že budeme vylúčené z programu. Lekárka skončí štúdium na lekárskej fakulte zväčša ako 25-ročná, ak nastúpi na rezidentský program, ukončí ho krátko pred 30.rokom života. Zmluva ju zaväzuje pracovať 8-9 rokov s maximálnym prerušením na 3 roky a bez možnosti pokračovať v štúdiu na skrátený úväzok. Teda fakticky môže za túto dobu porodiť maximálne jedno dieťa a ani s ním nemôže zostať na rodičovskej dovolenke 3 roky ako všetky ostatné matky v SR.

Sme riadni lekári, ktorí pracujú v nemocnici, nie iba študenti. Chceme rovnaké pracovné zmluvy ako majú iní lekári na celú dobu, počas ktorej sme v špecializačnom štúdiu. Momentálne dĺžka trvania pracovného pomeru vyplýva zo svojvôle vedenia danej nemocnice (1-3roky) a vyskytujú sa situácie, že pracovný pomer skončí počas materskej, či rodičovskej dovolenky, rezident je tak vystavený osobným následkom prerušenia štúdia, hoci tak nenastalo z jeho viny. Teda v pracovnej zmluve žiadame trvanie pracovného pomeru na dobu trvania štúdia.

Žiadame odstrániť ustanovenia, ktoré nemajú nič spoločné s našim vzdelávaním a sú diskriminačné voči ostatným lekárom v nemocnici. Nemienime sa zaväzovať k  službám v mesiaci, ak sa chcete s nami dohodnúť musíme mať rovnaké podmienky ako iní zamestnanci.

Žiadame do dohôd jasné podmienky, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť. Chceme sa zaviazať k povinnosti odslúžiť 5 rokov na obvode podľa nášho výberu v  Slovenskej republike v kraji, ktorý bol dohodnutý vopred podľa svojej špecializácie.

Zmeniť povinnosť rezidenta po skončení štúdia do 3 mesiacov nastúpiť na obvodnú ambulanciu na povinnosť rezidenta do 12 mesiacov po ukončení štúdia. Táto naša požiadavka má reálny dôvod v situáciách, kde napriek vyvinutej snahe rezidenta, obvodná ambulancia nie je uvoľnená a to z rôznych príčin, ktoré daný rezident nevie ovplyvniť  (napríklad si pôvodný prevádzkovateľ obvodnej ambulancie rozmyslí svoj odchod a pod. ) V prípade novej ambulancie tiež  nezávisí prevádzkovanie ambulancie len na žiadosti lekára, ale hlavne na tom, či dostane zmluvu s poisťovňou a či jej vyšší územný celok vydá licenciu.

Žiadame umožnenie pracovať na polovičný úväzok. Hoci veľká väčšina rezidentov pracuje a bude chcieť naďalej pracovať na plný úväzok, je tu nemalá skupina rezidentov – najmä lekárok – matiek, ktorým umožnenie pracovať na polovičný úväzok v konečnom dôsledku skráti štúdium. Keďže bez možnosti polovičného úväzku sú tieto rezidentky nútené riešiť svoju situáciu rodičovskou dovolenkou (3roky) ,prípadne predĺženou rodičovskou dovolenkou (6rokov), o ktoré sa štúdium predlžuje pri každom dieťati. Polovičný úväzok umožňuje skrátiť toto predlženie štúdia rodičovskou/predlženou rodičovskou  dovolenkou  na polovicu. Čiastočný úväzok umožňuje týmto rezidentom zabezpečiť potreby rodiny a popritom študovať.  Práca na polovičný úväzok umožňuje budúcim, obvodným lekárkam zabezpečiť si rodinný život tak, aby sa po ukončení štúdia mohli naplno venovať práci obvodnej lekárky. Pripomíname , že hlavne v krajoch, kde sú noví obvodní lekári najviac potrební, absentujú škôlky a jasle a ak aj existujú, je problém dieťa dať do takéhoto zariadenia a stihnúť začiatok práce v nemocnici, či v ambulancii  o siedmej hodine ráno.  Na druhej strane po začatí práce na obvodnej  ambulancii praktického lekára je nereálne prácu prerušiť na obdobie materskej dovolenky.  Situácia s lekármi v praktických ambulanciách je kritická a považujeme za mimoriadne nekoncepčné nevyužiť potenciál akéhokoľvek lekára ochotného pracovať v praktickej ambulancii.

Bod 4 návrhu sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Zákonná úprava môže vzhľadom k svojmu cieľu nakoniec pôsobiť kontraproduktívne. Sprísňovanie podmienok na ukončenie štúdia stanovením maximálnej doby štúdia nemusí dôjsť k len k pozitívnemu efektu, ktorým sa zrejme myslí urýchlené dokončenie štúdia, ale aj  k podstatným negatívnym efektom, keď bude v konečnom dôsledku v zdravotníckom systéme menej pracovníkov, ktorým zákonom nepredpokladané dôvody neumožnili ukončiť štúdium v štandardnom čase. Napr. vzdelávanie a prax v zahraničí a pod.

Druhým negatívnym efektom, je spomalenie prísunu kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov do systému v prípade existencie čiastočných prekážok, napr. rodičovská dovolenka a pod. Počet žien, ktoré sa stávajú lekárkami je vyšší ako počet mužov, preto pôjde o významnú časť, na ktorú bude mať táto úprava vplyv. Ustanovením sa obmedzujú ich možnosti vykonať si špecializačné štúdium popri plnení iných povinností. Právna úprava predpokladá iba výber medzi prerušením a pokračovaním.

 

V bode 7 návrhu, § 39a sa mení ods. 2 a znie:

„(2) Ak v § 102af ods. 5 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium poskytuje ministerstvo zdravotníctva zamestnávateľovi účastníka rezidentského štúdia (ďalej len „rezident“) na mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna rezidenta podľa osobitného predpisu31d) vo výške 1,25 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa mzda a náhrada mzdy za príslušný mesiac kalendárneho roku poskytuje vrátane odvodov zamestnávateľa za poskytnutú  mzdu a na náhradu mzdy počas pracovného voľna alebo jej pomernú časť v prípade pracovného pomeru rezidenta na kratší pracovný čas.“

 

Odôvodnenie:

Náhrada mzdy sa vzťahuje na čas pracovného voľna počas prípravy na skúšky počas ktorého zamestnanec nevykonáva prácu na oddelení avšak počas riadneho výkonu práce v zamestnaní v ktorom získava rezident praktické skúsenosti a rieši praktické prípady liečenia pacientov rezident/ zamestnanec poskytuje zdravotnú starostlivosť v mene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti / jeho zamestnávateľa.

Podľa čl. 3 Zákonníka práce Zamestnanci majú právo na mzdu za vykonanú prácu, na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na odpočinok a zotavenie po práci. Zamestnávatelia sú povinní poskytovať zamestnancom mzdu a utvárať pracovné podmienky, ktoré zamestnancom umožňujú čo najlepší výkon práce podľa ich schopností a vedomostí, rozvoj tvorivej iniciatívy a prehlbovanie kvalifikácie.

Podľa § 1, ods. 2 Zákonníka práce je závislá práca práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Ak by sme pripustili, že rezidenti sú iba študenti, ktorým sa poskytuje vzdelanie znamenalo by to, že neexistuje žiadny dôvod, aby boli s nimi uzatvárané pracovné zmluvy. Išlo by o zastrený nulitný právny úkon, keďže obsahom pracovnej zmluvy má byť výkon práce pre zamestnávateľa.

Rezidentov však potrebuje aj zamestnávateľ ako zamestnancov, pretože vykonávajú činnosť neatestovaného lekára a zároveň aj vďaka nim napĺňa zamestnávateľ personálne normatívy.

Malo by byť jasné, že zamestnávateľ je povinný vyplatiť zamestnancovi rezidentovi plnú sumu aj za prácu nadčas, hoci nie je poskytnutá ministerstvom ako príspevok na mzdu a náhradu mzdy.

Uvedená úprava ráta aj so skrátenými úväzkami pre rezidentov. Cieľom je urýchlené získanie špecializácie aj pre lekárky – matky, ktorým sa umožňuje, aby počas rodičovskej dovolenky mohli uzatvoriť  čiastočný pracovný úväzok a tak sa rýchlejšie priblížiť k ukončeniu rezidentského štúdia. Uvedenou koncepciou sa napĺňa  programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala „naďalej podporovať zosúlaďovanie pracovného a rodinného života, ako aj vyrovnávanie rodových rozdielov, napríklad v mzdovej oblasti a začleňovaní znevýhodnených skupín žien na pracovný trh.“

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 9 navrhujeme vypustiť písm. a) a c).

 

Odôvodnenie:

Rezident je podľa svojej pracovnej zmluvy povinný odpracovať poskytovateľovi čas zodpovedajúci jeho pracovnej zmluve. V prípade, ak pôjde o čas v rámci dohodnutého pracovného času nie je potrebné túto povinnosť riešiť. Avšak pridávanie povinností služieb nad tento rámec bez riadnej protihodnoty za prácu je neprípustné. Nevidíme žiaden dôvod, aby sa s rezidentami nakladalo inak ako s ostatnými zamestnancami. Majú nárok na platbu za služby. Nepredpokladáme, že sa budú počas služieb t. j. pracovnej pohotovosti na pracovisku iba pozerať. Vzhľadom k obmedzenej sume na mzdu na 1,25 násobok priemernej mzdy by išlo o znevýhodňovanie rezidentov oproti iným zamestnancom – lekárom v špecializačnej príprave.

Prakticky zároveň ide o právne pochybnú konštrukciu, pretože slovo „služba“ nie je definované a rovnako nie je definovaný jej rozsah. Rozsah a obsah tohto pojmu by bol výlučne v rukách zamestnávateľa.

Čo sa týka povinnosti úspešne ukončiť rezidentské štúdium zrejme by išlo o prvú zákonom definovanú povinnosť úspešne ukončiť vzdelávanie v Slovenskej republike. Následné naviazanie pokút na tento typ povinnosti nepovažujeme za vhodné. Navrhujeme sa vrátiť od systému správnych pokút na vrátenie finančných prostriedkov.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 11 navrhujeme vypustiť slová „najviac na tri roky“.

Odôvodnenie

Účelom materskej a rodičovskej dovolenky je realizácia ich ústavného práva na rodinný život, ktorý by mali ostatné zákony rovnako rešpektovať, ako to rešpektujú iní zamestnávatelia. Narušenie pozitívnych efektov tejto právnej úpravy dostáva lekárky – matky pred stresujúci výber medzi likvidačnými  finančnými sankciami  a dieťaťom. Takejto voľbe nemáme právo matky – lekárky vystaviť.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. a) navrhujeme nahradiť nasledovným textom:

 „a) začať do dvanástich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 3 ods. 4 písm. a) alebo b) na plný pracovný úväzok,“

Odôvodnenie

Na základe odborných skúseností sa doba troch mesiacov javí ako nerealistická na vybavenie novej ambulancie, ku ktorej môže dochádzať. Pôvodná ambulancia nemusí byť cenovo dostupná alebo nemusí byť voľná.  Môžu nastať komplikácie s VÚC, ktoré majú v danej veci kompetenciu. Cieľom nemá byť penalizácia, ale podpora čím skoršieho prevádzkovania ambulancie.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „súvisle“.

Odôvodnenie

Nevidíme dôvod na uplatňovanie pokút kvôli tomu, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude súvislé.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme nahradiť slová „určenom ministerstvom zdravotníctva za slová „dohodnutom písomne s rezidentom“

Odôvodnenie

Túto povinnosť doposiaľ rezidenti nemali, ak chce ministerstvo začať ukladať tieto povinnosti navrhujeme, aby  táto povinnosť bola jasne deklarovaná  zmluvne už na začiatku štúdia. Clara pacta, boni amici. V tomto prípade sú vopred dané povinnosti a práva a neznamená to,  že lekár z Trnavy dostane povinnosť otvoriť si ambulanciu v Prešovskom kraji či Košickom kraji.Text zároveň umožňuje aj neskoršie zmeny so súhlasom rezidenta.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, ods. 12, písm. b) navrhujeme na konci textu doplniť text: „Rezident je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť päť rokov počas sedemročného obdobia, ktoré plynie odo dňa úspešného absolvovania špecializačnej skúšky a predlžuje sa o obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti, obdobie materskej dovolenky alebo obdobie rodičovskej dovolenky. Rezident nie je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa tohto písmena, ak sa stal trvale práceneschopným alebo z iných dôvodov hodných osobitného zreteľa.“

Odôvodnenie

Návrh spresňuje povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť počas 7 ročného obdobia, ktoré umožňuje prihliadať aj na špecifické situácie. Toto 7 ročné obdobie zahŕňa aj vybavovanie ambulancie, či iné bližšie nešpecifikované situácie a zároveň jasne dáva mantinely preto, aby sa  vyhlo akémukoľvek  špekulatívnemu správaniu. Uvedenou povinnosťou a následnými likvidačnými sankciami  nezaťažuje prípady hodné osobitného zreteľa  najmä trvale invalidné osoby či osoby v terminálnych štádiách choroby.

 

V bode 7 návrhu, § 39a, navrhujeme doplniť nový odsek (18) a (19) ktoré znejú:

 (18) Rezident je povinný ministerstvu zdravotníctva na základe jeho výzvy vrátiť finančné prostriedky

a) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident neukončil úspešne rezidentské štúdium alebo sa neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa § 39b ods. 9 písm. b),

b) vo výške jednej polovice preukázateľne vynaložených nákladov podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, písm. d), ak rezident nezačal poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b) po 12. mesiacoch od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky,

c) vo výške 2 000 eur za každý rok, ktorý rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa § 39b ods. 12 písm. b).

 

(19) Povinnosť rezidenta  na vrátenie finančných prostriedkov nevzniká, najmä ak

a) ministerstvo zdravotníctva v priebehu rezidentského štúdia zastavilo poskytovanie nákladov na rezidentské štúdium podľa § 39b ods. 2 a ods. 3, pretože sa rezident bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilý na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu,

b) rezident nemôže vykonávať podľa lekárskeho posudku prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise, xx)“.

 Poznámka pod čiarou k odkazu xx) znie:

„xx) § 63, ods. 1 písm. c) Zákonník práce.“.“.

 (číslo poznámky sa primerane prečísľuje)

Odôvodnenie

Rozhodnutie poskytovať zamestnávateľovi plnú náhradu mzdy za rezidenta je rozhodnutím ministerstva. Preto by mala náhrada v prípade nesplnenia podmienok reflektovať aj to, že rezidenti odviedli prácu pre zamestnávateľa a za túto odvedenú prácu si zaslúžia odmenu. Zároveň je však potrebné stanoviť sankcie, ktoré by boli dostatočne odradzujúce od špekulatívneho postoja k vzdelávaniu, ktoré štát podporuje. Hoci v Českej republike sa zákonná povinnosť náhrady za vzdelávanie vypustila úplne sme ochotní v tejto veci nájsť kompromis a ponechať kompromisné riešenie, ktoré dáva ministerstvu právo žiadať polovicu poskytnutej sumy od rezidenta. Polovica superhrubej mzdy znamená vlastne skoro celú čistú mzdu, ktorú v skutočnosti rezident dostal vyplatenú za svoju prácu a preto pôsobí mimoriadne odradzujúco od špekulatívneho postoja.

Z úhrad sa vypúšťa suma na administráciu, odmeny školiteľov, ochranné prostriedky pretože tieto sumy nie sú vôbec ovplyvniteľné rezidentom a stanovenie bližšie nešpecifikovaných úhrad vo výškach, ktoré nie sú jasne určené a odôvodnené nepovažujeme za žiadúce. Máme informácie, že ide o sumy v hodnote minimálne niekoľko stoviek eur mesačne.

 

V bode 15 návrhu, § 82, ods. 6 navrhujeme vypustiť písm. g, h, i a j).

Odôvodnenie

Návrh mení povahu povinnosti vrátiť poskytnuté financie na povinnosť zaplatiť pokutu. Ostáva otázkou, či zaniknú občianskoprávne nároky na náhradu škody vo vzťahu k porušeným povinnostiam. Definičná  konštrukcia pokuty o zániku nároku na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti nič nehovorí.  Pokuta je správna sankcia. Správna sankcia by však mala zaväzovať k možnému a splniteľnému cieľu. Povinnosť úspešne ukončiť štúdium je veľmi raritná v Slovenskej republike.

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

1 názor na podpis

  • Mária

    súhlasím