Menu

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

13. októbra 2015 - Hromadné pripomienky
Hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Zásadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 (ďalej aj „Akčný plán“ alebo „Plán“) 

Slovensko je tolerantné k menšinám. Nie sú známe žiadne trestné činy páchané na osobách s iným ako heterosexuálnym cítením. Nie sú známe žiadne antidiskriminačné žaloby, ktoré by boli podávané vo väčšom rozsahu kvôli ich diskriminácii v práci a pod. Akčný plán však Slovensko predstavuje ako krajinu homofóbov a transfóbov, čím vyvoláva vášne a pocity ohrozenia v snahe presadiť ideologické požiadavky LGBTI lobby. LGBTI lobby podľa nášho názoru nezastupuje názory väčšiny osôb s homosexuálnym cítením. Väčšina týchto osôb chce normálne pokojne viesť svoj súkromný život. Dieťa je dar a má právo na otca a mamu. Práva a potreby detí sú nad požiadavkami dospelých. Žiadame odmietnuť tento materiál:

 

 1. Nesúhlasíme, so zavádzaním registrovaných partnerstiev tak ako to predpokladajú úlohy Akčného plánu v tomto dokumente, pretože vzhľadom k rozhodnutiam európskych súdov by zavedenie registrovaných partnerstiev znamenalo aj jasný krok ku adopciám detí.
 2. Nesúhlasíme s tým, aby sa zisťovalo koľko by stálo na sociálnych dávkach zavedenie registrovaných partnerstiev. Rodina je od slova rodiť, a to nespĺňajú páry rovnakého pohlavia. Manželstvo nedostáva podporu spoločnosti kvôli sexu, ale kvôli tomu, že sa ním zakladá rodina a najlepšie vychovávajú deti.
 3. Nesúhlasíme s koketovaním s adopciami detí homosexuálnymi partnermi rodiča. Každé dieťa má otca a mamu a nesmie byť klamané. Druhý rodič nesmie byť vylučovaný zo života dieťaťa.
 4. Nesúhlasíme so zavedením verbálnych trestných činov kvôli homofóbii a transfóbii. Kto bude určovať čo je trestné a čo nie? Čo znamená urážlivé vyjadrenie na adresu LGBTI? Ide sa zavádzať cenzúra?  Stane sa diskusia o LGBTI tabu?
 5. Nesúhlasíme s „náhubkom“ pre média vo forme tzv. Etického kódexu vytvoreného Výborom LGBTI a odporúčaniami ako informovať o LGBTI.
 6. Nesúhlasíme so zavádzaním cenzúry médií vo forme tzv. „preventívnych“ opatrení.
 7. Nesúhlasíme s zamieňaním pojmu pohlavie za rod. Rod neznamená iba to, ako sa človek cíti, ale má súvis s pohlavím.
 8. Nesúhlasíme so zavádzaním nového cenzorského úradu na učebné osnovy, ktorým má byť Výbor LGBTI.
 9. Nesúhlasíme s tým, aby bola v knižniciach, učebných osnovách pri kultúrnych podujatiach zavádzaná zo štátneho rozpočtu propaganda LGBTI.
 10. Nesúhlasíme so zavádzaním stratégií na „kvóty“ na zamestnancov LGBTI vyjadrené kulantnou formou ako „podpora zamestnávateľov na zavádzanie stratégii manažmentu diverzity LGBTI“ Vždy majú vyhrávať najlepší, nie iné charakteristiky.
 11. Nesúhlasíme s označovaním muža s mužskými pohlavnými orgánmi za ženu a naopak. Pohlavie ani rod nie sú závislé od toho, ako sa kto cíti.
 12. Nesúhlasíme, aby LGBTI lobby bola podporovaná zo štátneho rozpočtu.
 13. Nesúhlasíme so skrývaním pravých zámerov a cieľov Akčného plánu cez Jogjakartské princípy. Akčný plán tvrdí, že vychádza z Jogjakartských princípov a tvrdí, že princípy sa odvolávajú na množstvo noriem v oblasti ľudských práv a uplatňujú ich na problematiku sexuálnej orientácie a rodovej identity. Podľa Akčného plánu princípy potvrdzujú základnú povinnosť štátov chrániť ľudské práva. Každý princíp obsahuje podrobné odporúčania štátom.“ Tieto princípy však boli odmietnuté OBSE. Pretože sú radikálnou ideologickou agendou LGBTI napríklad citujem: : „Štáty a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii.“

Pripomienkovaný materiál sa nachádza na tomto mieste: https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1.

Celý  text pripomienok vrátane odôvodnenia obsahuje tento súbor: MSSR_hromadna_LGBTIplan  a tiež sa nachádza pod podpismi.

 

Hromadné pripomienky k Akčnému plánu LGBTI

Áno, želám si dostávať od Aliancie za rodinu e-mailové správy s petíciami, hromadnými pripomienkami, informáciami o rodine a živote. Oboznámil som sa so znením súhlasu spracovaním osobných údajov. Súhlas udeľujem na dobu 20 rokov, môžem ho však kedykoľvek odvolať.
Oboznámil/a som sa so znením Pravidiel ochrany súkromia a cookies a rozumiem, akým spôsobom bude chránené moje súkromie, ako aj akým spôsobom si môžem uplatňovať svoje práva súvisiace so spracúvaním mojich osobných údajov. Uvedomujem si, že pre riadne uplatnenie petície, hromadnej pripomienky, kampane je nevyhnutné spracúvať moje osobné údaje a odovzdať ich adresátovi petície, hromadnej pripomienky alebo kampane.
13,934 signatures

Pošlite to ďalej:

   

  

Text pripomienok a odôvodnenie:

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

Všeobecné pripomienky:

 

 1. Vláda prijala uznesenie č. 71/2015, ktorého časť znie:

B.5.       

    vypracovať v medziach svojich kompetencií akčné plány pre tie zraniteľné a marginalizované skupiny a jednotlivcov, pre ktoré doposiaľ nie sú zabezpečené legislatívne rámce, inštitucionálne rámce, samostatné stratégie a rámce aplikačnej praxe

                                                 do 31. decembra 2015 

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny 
ministrovi kultúry 
ministrovi spravodlivosti 
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu 
vedúcemu Úradu vlády SR

Navrhujeme nepredkladať Akčný plán.

 

Odôvodnenie:

 

Keďže legislatívne rámce pre LGBTI osoby sú zabezpečené antidiskriminačným zákonom, inštitucionálnym rámcom je Slovenské národné stredisko pre ľudské práva nie je prijatie Akčného plánu úlohou vyplývajúcou z uznesenia vlády, ako to tvrdí návrh Akčného plánu. Minister spravodlivosti preto nie je viazaný, aby takúto úlohu plnil a tento plán predložil.

Žiadame preto, aby MS SR nepredkladalo Akčný plán, ktorý spoločnosť rozdeľuje. Viaceré skupiny  osôb, sú skutočne napádané  a boli by diskriminované oproti špeciálne vytvorenej a zvýhodnenej skupine ľudí. Napr. obézni ľudia majú viac problémov, ktoré by bolo potrebné riešiť. Vyberanie jednej skupiny neznamená nič iné, ako  prideľovanie nadpráv oproti inej skupine.

 

Materiál je v zásade neopraviteľný a namietanie každej vety v ňom nie je efektívne. Vyžaduje odmietnutie alebo radikálne prepracovanie.

 

 1. Navrhujeme vypustiť pojem LGBTI ľudia v celom texte.

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán vytvára nový pojem  LGBTI ľudia. Dokonca aj stratégia ľudských práv hovorí o LGBTI osobách. Pojem človek patrí každému. Ide o nedefinovaný pojem a konotácie môžu byť rôzne. Napr. nehovoríme o čiernych ľuďoch. Bolo by pravdivejšie  hovoriť o osobách s homosexuálnymi a bisexuálnymi sklonmi a poruchou pohlavnej identity. Dôstojnejšie je hovoriť o osobách na prvom mieste, lebo sexuálna stránka je len časťou ich osobnosti.

Samotná skratka LGBTI zahŕňa lesby, gayov, bisexuálov, transexuálov a intersexuálov pričom ide o definíciu na základe ich sexuálnej stránky ich osobnosti. Niekedy ide o sexuálne preferencie, niektoré  písmená skratky /TI/ sú však zahrnuté aj v najnovšej medzinárodnej klasifikácii chorôb. Preto táto skratka pôsobí účelovo skôr  ako mediálny tlak na medicínsku sféru, ktorá by mala ostať prísne apolitická. Nie je žiadnym ľudským právom trpieť poruchou sexuálnej identity. Mám však právo ako človek na liečbu.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Jediným doterajším strategickým dokumentom, v ktorom bola uvedená aj potreba riešenia diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a pohlavia (teda aj rodovej identity) bol Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011[1] v gescii Úradu vlády SR.“

 

Odôvodnenie:

 

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011 nehovorí o rodovej identite.  Takisto tento plán nehovorí o potrebe riešenia diskriminácie. To by prejudikovalo, že tu diskriminácia  v Slovenskej republike je. Hovorí o prijatom antidiskriminačnom zákone a o citlivom zbere dát o sexuálnej orientácii.

 

 1. Navrhujeme vypustiť slová: „V súčasnosti je predchádzanie homofóbii podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR avšak objem finančných prostriedkov podporujúcich aktivity mimovládnych organizácií v oblasti ľudských práv za posledné roky výrazne poklesol.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto ustanovenie je nepravdivé. Mnohé projekty sa skrývajú za podporu ľudských práv. V mnohých  prípadoch vôbec nejde o predchádzanie homofóbii, ale o podporu projektov pre LGBTI aktivistov. Týmto aktivistom sa zároveň podarilo dosiahnuť, že  homofóbia je v Slovenskej republike práve vďaka LGBTI lobby pojmom bez obsahu.

 

Napríklad LGBTI aktivisti z Inštitútu ľudských práv, ktorí mimochodom získali viaceré granty od SR za homofóbov navrhli aj 102 poslancov, ktorí odhlasovali doplnenie Ústavy o manželstvo muža a ženy.

 

 1. Navrhujeme vypustiť: „Čiastočne sú projekty podobného typu podporované v rámci dotačnej schémy Ministerstva kultúry SR v oblasti kultúry znevýhodnených skupín.“

 

Odôvodnenie:

 

LGBTI nie sú znevýhodnenou skupinou. Túto skutočnosť znevýhodnenia by bolo potrebné dokázať. Také dôkazy však neexistujú. Dotácie sú podľa zákona viazané na kultúrne aktivity zdravotnej postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva. Ďalšie ciele idú nad rámec zákona. Preto ide o čerpanie grantov v rozpore s textom  zákona.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „V žiadnom ďalšom strategickom dokumente alebo v akčnom pláne sa riešenie problematiky ľudských práv LGBTI ľudí nenachádza. Znamená to, že široké spektrum problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi LGBTI ľudia, je zo strany orgánov štátnej správy neriešené. Preto je potrebné, ako jednu z hlavných priorít v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, pripraviť, prijať a zaviesť do praxe strategický dokument (akčný plán), ktorý bude riešiť naakumulované problémy LGBTI ľudí, a to najmä (ale nielen) v oblasti vzdelávania a predchádzania diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity.“

 

Odôvodnenie:

 

Dokumenty štátu sa nemajú zameriavať na tvrdené problémy, ale na skutočné problémy a ich závažnosť.

 

Na Slovensku nie sú zaznamenané žiadne trestné činy pre sexuálnu orientáciu napriek tomu homolobby dosiahla zaradenie tohto motívu medzi špeciálne chránené motívy, ktoré zvyšujú trestnú sadzbu. Ak preto tvrdí, že jej nejde o nadpráva, ale o rovné uplatňovanie ľudských práv tak zavádza a rovnako v tejto veci zavádza aj Akčný plán.

 

Potichu sa vnáša do slovníka pojem rodovej identity, ktorý má ospravedlniť výber rodu a tým preniesť poruchy sexuálnej identity medzi práva.

 

Existuje antidiskriminačný zákon a podľa našich vedomostí nepoznáme žiadne antidiskriminačné žaloby z tohto dôvodu. Slovensko je tolerantné, a rešpektuje osoby s homosexuálnymi sklonmi. Túto toleranciu však ničí absurdné presadzovanie agresívnych požiadaviek homolobby a priznávanie oveľa vyššej ochrany takémuto správaniu, ako bežnému človeku.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Obsah akčného plánu vychádza z prílohy č. 9 Stratégie, ktorá analyzuje práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí. Príloha identifikovala mnohé oblasti, v ktorých nie sú práva LGBTI ľudí zabezpečené a obsahuje monitoring situácie LGBTI ľudí na Slovensku ako aj všetky relevantné medzinárodné záväzky.“

 

Odôvodnenie:

 

Minister Lajčák ako predkladateľ stratégie jasne povedal, citujem „Prílohy nie sú súčasťou stratégie.“. Z tohto dôvodu by sa nemali za také označovať.  Príloha bola natoľko kontroverzným materiálom, že ho ani vláda neprijala.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami.“

 

Odôvodenie:

 

Rovnakú ak nie vyššiu diskrimináciu zažívali iné skupiny ako sú napr. kresťania, ktorých dnes pre vieru zomiera na svete niekoľko tisíc ročne. Rovnako ako sa to dialo v nedávnej minulosti aj u nás. Napriek tomu, sa nikto nezaujíma o osobitný plán pre zabezpečenie slobody vierovyznania, hoci v tomto prípade ide skutočne o ľudské právo na slobodu vierovyznania. Tvrdenie o diskriminácii by mali štátne orgány preukázať konkrétnymi konaniami.  Pretože inak ide o mrhanie štátnymi prostriedkami na problém, ktorý je marginálny, alebo vôbec neexistuje v porovnaní s sociálnym vylúčením iných skupín.

 

 1. Navrhujeme vypustiť text: „Podľa prieskumu[2] Agentúry pre základné práva viac ako polovica (52 %) všetkých respondentov a respondentiek na Slovensku (priemer EÚ je 47 %) uviedla, že osobne zažila diskrimináciu alebo obťažovanie na základe sexuálnej orientácie v roku predchádzajúcom prieskumu. Preto základným cieľom akčného plánu je zlepšenie pokroku v oblasti podpory a ochrany práv LGBTI, znižovanie predsudkov, homofóbie a transfóbie vo vzťahu k nim ako aj vytvorenie podmienok pre zlepšenie kvality ich života a zamedzenie ich diskriminácie.“

 

Odôvodnenie:

 

Ide o skompromitovaný anonymný prieskum, ktorý nespĺňal bazálne prieskumné požiadavky na to, aby mohol byť relevantne  citovaný v tejto súvislosti. Agentúra FRA aj potom, ako na jej čelo bol dosadený bývalý írsky katolícky homosexuálny kňaz a jeden z najagilnejších promotérov LGBTI agendy a Jogjakartských princípov odmietnutých Radou OBSE nie je dôveryhodnou inštitúciou na objektívne prieskumy.

 

Nepokryté viaceré oblasti problémov LGBTI ľudí napr. v oblasti súkromného a rodinného života.

Nedostatok adekvátnych štatistík a prieskumov, ktoré by umožňovali spracovať hĺbkové analýzy pre problematiku LGBTI ľudí.

Neexistencia objektívnych informácii o LGBTI ľuďoch a prevencii homofóbie a šikany vo vzdelávaní.

Neexistencia strategického dokumentu, ktorý by zastrešoval opatrenia v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí.

Obmedzené finančné zdroje u MVO.“

 

Odôvodnenie:

 

Vládne materiály by mali obsahovať exaktné údaje. Ak tvrdí, že je tu vysoká miera predsudkov vo vzťahu k LGBTI ľuďom. Bolo by vhodné vymedziť, aká je miera predsudkov a v čom konkrétne sa prejavuje.

LGBTI ľudia majú pokryté rovnako ako ostatní oblasti súkromného a rodinného života. Pokiaľ myslí Akčný plán prístup k rodine, ktorej základom je, že sa v nej rodia deti. Biologickú neschopnosť vytvoriť rodinu nemôže nahradiť štát. Ešte nebolo zakotvené ľudské právo na dieťa, ale právo detí na otca a mamu je základným právom.

Kvantifikácia potrebnosti štatistík je vecou Štatistického úradu a pokiaľ naozaj ide o uplatňovanie práv a nie nadpráv, mali by byť všeobecné údaje o akomkoľvek sexuálnom správaní  postačujúce.

Tvrdenie o neexistencii objektívnych informácií o LGBTI je subjektívne. Vládne dokumenty by sa mali zakladať na objektívnej  realite.

Zákon pamätá na LGBTI v antidiskriminačnom zákone, tento zákon je strategickým dokumentom, ktorý zabezpečuje rovnosť voči iným občanom. Tvrdenie o neexistencii strategického dokumentu nie je pravdivé.

Čo sa týka nedostatku financií MVO, toto tvrdenie je subjektívne a nepravdivé. Bolo by vhodné porovnať si podporu LGBTI MVO s podporou občianskych združení poskytujúcich pomoc tehotným ženám v núdzi. V tomto kontexte je nedostatočná práve pomoc tehotným ženám.

 

Odsúvanie problematiky riešenia ľudských práv LGBTI ľudí.

Riešenie tejto témy ako politickej agendy a nie ako konkrétnych životných situácii znevýhodnenej skupiny.

Malý záujem o riešenie problematiky zo strany relevantných aktérov.

Zneviditeľňovanie LGBTI ľudí v spoločnosti.

Nedostatok adekvátnych poznatkov o problematike.“

 

Odôvodnenie:

 

Toto konštatovanie znamená priznanie vlády, že porušuje ľudské práva a takéto tvrdenia vnímame ako silné obvinenie bez dôkazov a nepravdivé.

Rozdiel je skôr vo vnímaní požiadaviek a ich subjektivita. Práve MVO, ktoré sa zaoberajú pomocou LGBTI by tam mali urobiť odborne, bez politického nánosu, ale v snahe o skutočné riešenie problémov. Napríklad, neboli to LGBTI organizácie, ktoré upozornili na riziká rozkývania rodovej identity, ale bolo to viac ako 200 slovenských odborníkov. Rodové scitlivovanie prináša mnohé negatívne efekty.

Jeden z popredných svetových autorít na pohlavnú dysfóriu, Dr. Paul McHugh, bývalý vedúci psychiater na Johns Hopkins University Hospital varoval, „… politici a médiá nerobia žiadnu láskavosť ani verejnosti ani transgender osobám zakotvením ich zmätku ako práva, ktoré ich má chrániť,  duševná porucha si skôr zaslúži pochopenie, liečbu a prevenciu. “

Operácia na zmenu vzhľadu pohlavia zvyšuje zdravotné riziká, vrátane samovrážd. Dlhodobá švédska štúdia sledovala viac ako 300 pacientov chirurgickej zmene po dobu až 30 rokov, uverejnená v roku 2011 dospela k záveru: „Osoby s transsexualismom, po zmene pohlavia, majú značne vyššie riziko úmrtnosti, samovražedné správanie, a psychiatrické morbidity vyššie, než u bežnej populácie. Štúdia zistila,  počet samovrážd 10 rokov po operácii bol 20-krát vyšší ako u bežnej populácie.

 

 

Odôvodnenie:

 

Autori  si zamieňajú špecifické práva a požiadavky LGBTI s univerzálnymi právami. Univerzálne práva patria každému, nevzťahujú sa k špecifickým životných situáciám LGBTI, ale k právam, ktoré si môže uplatniť každý človek, bez ohľadu na to, či je alebo nie je LGBTI. Tieto práva nemajú špecifickosť práve preto, lebo sú univerzálne. Právo na slobodu pohybu znamená, že si každý človek môže vybrať kam ide, neexistuje špeciálne LGBTI právo na slobodu pohybu. Ľudské práva sú univerzálne a spôsob, akým ich predstavuje Akčný plán znamená skôr zneužívanie témy ľudských práv.

 

 

Odôvodnenie:

 

Výbor pre ľudské práva patrí medzi zmluvné orgány. Jeho oprávnenie prijímať individuálne oznámenia vyplýva z Opčného  protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach, (ďalej aj „Pakt“) t. j. pre strany, ktoré uznali jeho kompetenciu v posudzovaní dohovoru.[5]

Bez zníženia významu Výboru pre ľudské práva je potrebné upresniť, že nejde o rozhodnutie, ale názor Výboru pre ľudské práva. Výbor podľa článku  5, ods. 1 a 4 Opčného protokolu  posúdi oznámenia, ktoré dostal podľa tohto Protokolu vo svetle všetky písomné informácie, ktoré dostal od jednotlivca a od príslušného zmluvného štátu a oznámi svoj názor príslušnému štátu, zmluvnej strany týka, a jednotlivcovi.

Podľa článku 2, ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach: „Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou paktu, sa zaväzuje rešpektovať práva uznané v tomto Pakte a zabezpečiť tieto práva všetkým jednotlivcom na svojom území podliehajúcim jeho jurisdikcii bez akéhokoľvek rozlišovania podľa rasy, farby, pohlavia, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“

Podľa článku 26 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach          „Všetci sú si pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú ochranu zákona bez akejkoľvek diskriminácie. Zákon zakáže akúkoľvek diskrimináciu a zaručí všetkým osobám rovnakú a účinnú ochranu proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov, napr. podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku a rodu.“

Vo veci Toonen v. Australia  nevyslovil priamo  názor na diskrimináciu podľa článku 26 Paktu, Výbor podal svoj názor na to, že trestnosť homosexuálneho súkromného správania je podľa jeho názoru v rozpore s právom na súkromie podľa Paktu.  „11. Keďže výbor konštatoval porušenie práv pána Toonen podľa článkov 17 (1) a 2 (1) Paktu vyžadujúce zrušenie zákona porušilo, Výbor nepovažuje za nutné posúdiť, či tam tiež došlo k porušeniu článku 26 Dohovoru.“[6]

Takisto by bolo vhodné skôr citovať originálny text Toonen v. Autrália pri pojme „iné  postavenie“, pretože citujem „Zmluvná strana sa snažila vedenia Výboru o tom, či môže byť sexuálna orientácia považovaná za „iné postavenie“ v zmysle článku 26. Rovnaký problém mohol vzniknúť podľa článku 2, odsek 1, dohovoru. Výbor sa obmedzuje na zmienku, že podľa jeho názoru odkaz na „pohlavie“ v článkoch 2, odsek 1, a 26 je potrebné brať tak, že zahŕňa sexuálnu orientáciu.“

Výbor nerozhoduje, ale podáva svoj názor.

V tejto súvislosti je potrebné vrátiť sa k samému pojmu diskriminácie a navrhujeme doplniť do Akčného plánu: „Rozhodnutie Ústavného súdu SR, PL 24/2014-90 vymedzilo, že niektoré otázky nepatria medzi základné ľudské práva.“

Ďalej navrhujeme doplniť nasledovný text:  „Nie je diskrimináciou ak manželstvo patrí mužovi a žene, nie je diskrimináciou ak sa pri deťoch prihliada na právo detí na otca a mamu a nie je diskrimináciou ak štát uznáva ako jediný rodinnoprávny inštitút a životné spoločenstvo manželstvo.“

 

„Akčný plán vychádza najmä z nasledovných medzinárodných dokumentov:

Jogjakartské princípy uplatňovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv vo vzťahu k sexuálnej orientácii“

 

Odôvodnenie:

 

Jogjagartské princípy nie sú medzinárodnými dokumentami, ide o materiál  LGBTI aktivistov, ktorí zhrnuli svoje požiadavky v bojovnom dokumente. Tieto princípy menia význam rodiny, tak ako je zakotvený v našich zákonoch. Rodina sa zakladá buď manželstvom, alebo ju tvoria vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi.

Jogjakartské princípy boli aj na medzinárodnej úrovni na hlasovaní OBSE 29. 6. 2013 v Istanbule odmietnuté. Akčný plán nerieši rozpor medzi právom rodičov vychovávať svoje deti a celoplošným tlakom na výchovu k akceptovaniu životného štýlu LGBTI a preto nedáva rodičom nijaké záruky.

Nesúhlasíme, aby dochádzalo k oslabovaniu suverenity štátu a parlamentu v citlivých etických oblastiach. Uvádzanie nezáväzných odporúčaní výborov OSN pre hospodárske a sociálne práva na právne uznanie párov rovnakého pohlavia vytvára neprimeraný tlak na našich poslancov.

Jogjakartské princípy žiadajú, aby boli zakázaná akákoľvek liečba pri poruchách sexuálnej identity. Zároveň žiadajú zabrániť dobrovoľnej terapii psychologickej pri nežiadúcej pociťovanej sexuálnej orientácie.  Jogjakartské princípy  žiadajú odmietnutie operácií detí v prípadoch nejasného pohlavia, alebo napr. v prípadoch výskytu viacerých pohlavných orgánov u jedného dieťaťa.

„Princíp 18  …a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia,  ktorými  sa  zabezpečí  plná  ochrana  pred  škodlivými  lekárskymi  praktikami  vychádzajúcimi  zo  stereotypov  vo  vzťahu  k  sexuálnej orientácii či rodovej identite, bez ohľadu na to, či pochádzajú z kultúry  alebo majú iný pôvod a týkajú sa správania, telesného vzhľadu alebo vnímaných rodových noriem,27b)  prijmú  všetky  potrebné  legislatívne,  administratívne  a  ďalšie opatrenia,  aby  zabránili  nezvratným  telesným  úpravám  dieťaťa  prostredníctvom lekárskych procedúr pri pokuse o úpravu rodovej identity bez plného, slobodného a informovaného súhlasu dieťaťa v  súlade  s  jeho  vekom  a  zrelosťou  a  zásadou,  že  pri  všetkých zásahoch týkajúcich sa detí musí byť prvoradým hľadiskom najlepší záujem dieťaťa,

 1. c) zriadia mechanizmy na ochranu detí, aby sa žiadne dieťa nestalo obeťou zneužívania v oblasti zdravotníctva,
 2. d) zabezpečia ochranu ľudí rozličných sexuálnych orientácií a rodových identít pred  neetickými  alebo  nedobrovoľnými  lekárskymi procedúrami  alebo  výskumom,  a  to  aj  v  súvislosti  s  očkovaním, liečením alebo baktericídnymi látkami na HIV/AIDS alebo iné choroby,
 3. e) preskúmajú, zmenia a doplnia opatrenia a programy financovania zdravotníctva vrátane tých, ktoré majú povahu rozvojovej pomoci a mohli by podporovať, uľahčovať alebo akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať príležitosť na takéto zneužívanie,
 4. f) zabezpečia, aby sa v rámci žiadneho lekárskeho ani psychologické liečenia či poradenstva  priamo  ani  nepriamo  neliečila  sexuálna orientácia a rodová identita ako ochorenie, ktoré sa má ošetrovať, liečiť alebo potlačiť.“

„24 princíp PRÁVO NA ZALOŽENIE RODINY Jogjakartské princípy

Všetci ľudia, bez ohľadu na sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, majú právo založiť rodinu. Rodiny existujú v rôznych formách. Žiadna rodina nesmie byť vystavená diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity niektorého z jej členov.

Štáty:

 1. a) prijmú všetky potrebné právne, administratívne a ďalšie opatrenia na zabezpečenie práva na založenie rodiny, a to aj v oblasti prístupu k osvojeniu u alebo asistovanej reprodukcii, bez diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity,
 2. b) zabezpečia, aby právne predpisy a politiky uznávali rozmanitosť rodinných foriem vrátane takých, ktoré nie sú definované rodovou líniou alebo manželstvom, a prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby žiadna rodina nebola diskriminovaná z dôvodu sexuálnej orientácie či rodovej identity osôb, ktoré ju tvoria, a to ani vo vzťahu k sociálnej starostlivosti o rodinu a iným štátnym dávkam, zamestnaniu a imigrácii,
 3. c) prijmú všetky potrebné legislatívne, administratívne a ďalšie opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že pri všetkých činnostiach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí, uskutočňovaných štátnymi alebo súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi,  sa  budú  v  prvom  rade  zvažovať najlepšie záujmy dieťaťa, a že sexuálna orientácia či rodová identita dieťaťa alebo ktorejkoľvek osoby z rodiny či inej osoby sa nesmie považovať za nezlučiteľnú s takýmito najlepšími záujmami.“

 

Odôvodnenie:

Citovaný nález vôbec explicitne neuviedol, že sexuálna orientácia a rodová identita je zahrnutá pod pojem „iné postavenie“.

Pojem rodová identita sa v náleze nenachádza ani raz. Pojem sexuálna orientácia sa nachádza medzi diskriminujúcimi dôvodmi raz pri opise antidiskriminačného zákona a raz v nasledovnej citácii: „Diskriminácia  je  vo  všeobecnosti  vymedzená  ako  každý  spôsob zaobchádzania vrátane odmietnutia takého zaobchádzania s osobou, ktoré je pre túto osobu  menej  priaznivé  než  pre  iné  osoby  so  zreteľom  na  rasu,  etnickú  príslušnosť, sexuálnu orientáciu a iné ústavne ustanovené charakteristiky.“

Odôvodnenie:

 

Nesúhlasíme s týmto textom, že keďže predpokladá, že na Slovensku je homofóbia a transfóbia vážnym problémom, na toto tvrdenie, je potrebné predložiť dôkazy a štúdie. Je potrebné, aby nedochádzalo k opaku, normálne správanie sa nesmie považovať za diskrimináciu: Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Prepis rodu naše zákony nepoznajú. Poznajú zmenu pohlavia. Cieľom Plánu je zaviesť oddelenie pohlavia od rodu. Nesúhlasíme so  zmenou významu pojmov.

 

 

Odôvodnenie:

 

Veta naformulovaná týmto spôsobom, akoby navrhovala zaviesť registrované partnerstvá alebo manželstvá. Táto veta tvrdí, že sú im upieraná celá škála práv a povinností.

 

 

Odôvodnenie:

 

Ústava SR ako aj zákon o rodine jasne udáva, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Ako také je samozrejme nemožné, aby manželstvo pretrvávalo medzi mužom a druhou osobou, ktorá je považovaná za muža a pod. Úlohou manželstva je založenie rodiny. Tento účel nemôžu osoby po dobrovoľnej operácii odstraňujúcej pohlavné orgány jednej z nich ďalej napĺňať.

 

Plán používa pojmy ako je „zmena rodu“, „prepis rodu“, hoci zákon hovorí o „zmene pohlavia“. § 6, ods. 6 zákona č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v platnom znení hovorí: „Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí okresný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe jej žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.“

 

 

Odôvodnenie:

 

V kontexte predchádzajúcich viet, ktoré tvrdia, že „páry rovnakého pohlavia nemajú upravenú celú škálu práv povinností, ku ktorým je im znemožnený prístup“, Plán predpokladá, že jeho cieľom je dosiahnutie tejto legislatívnej zmeny pri adopciách detí homosexuálnych partnerov.

 

S takouto legislatívnou zmenou vyjadrujeme svoj nesúhlas. Deti sa nemôžu klamať. Každé dieťa na svete má otca a mamu. Každé dieťa na svete má právo na otca a mamu a poznať svojich rodičov. Starostlivosť o dieťa neznamená, že ho budeme  klamať o najpodstatnejších veciach a to o vo význame založenia si rodiny.

 

 

Odôvodnenie:

 

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje rovnako a v obdobnej kvalite ako pri iných diagnózach. Ak Plán tvrdí, že sú tu nedostatky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti mal by ich identifikovať. Každý lekár má povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť riadne. Podmienkou poskytovania zriedkavých služieb nie sú špecializované  pracoviská, ale pracoviská, ktoré adekvátne pristúpia k poskytovaniu starostlivosti.

Postup určenia pohlavia (nie pripísania rodu) pri narodení intersexuálneho dieťaťa je medicínsky problém, ktorý je riešený medicínsky. Právna úprava by skôr zväzovala tieto výnimočné prípady zbytočne. Na tieto prípady existujú ako v iných prípadoch medicínske postupy.

Transexualizmus je poruchou podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Existujú viaceré výskumy, ktoré spochybňujú terapeutický význam operatívnej zmeny pohlavia.  Psychické poruchy pohlavnej identity sa neodstraňujú tým, že  zmeníme operatívne vonkajší vzhľad. Napriek tomu, nejde o nútenú kastráciu, ale o čisto dobrovoľnú operáciu. Nikto nie je nútený k zmene pohlavia. Doklady a zápis pohlavia alebo rodu napr.  ženského pri mužovi s mužskými pohlavnými orgánmi môže spôsobovať chaos.

Právna úprava Ústavy SR o manželstve medzi mužom a ženou by stratila svoj význam. Pretože ženou, by podľa tejto úpravy bol nepochybne aj muž s mužskými pohlavnými orgánmi. Manželstvo bolo však vždy vnímané, ako základná bunka spoločnosti, ktorej účelom je založenie  rodiny a riadna výchova detí. Aj mnohé právne povinnosti, ktoré zákon kladie na mužov, napr. brancov môžu byť veľmi jednoducho obídené jednoduchým administratívnym procesom uznania zmeny pohlavia.

 

 

Odôvodnenie:

 

O akomkoľvek akte z dôvodu nenávisti pre sexuálnu orientáciu by podrobne informovali médiá a LGBTI organizácie. Ak takéto informácie nie sú k dispozícii znamená to skôr to, že občania Slovenska napriek maľovaniu falošného obrazu v médiách sú v skutočnosti tolerantní.

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 

Odôvodnenie:

 

V tejto vete je skrytý absolútny zásah do slobody slova, otvorene sa navrhuje cenzúra.

 

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagandu LGBTI životného štýlu za štátne peniaze. Zo štátnych financií bol zafinancovaný GAY Pride v Košiciach. Domnievame sa, že tu nejde o podporu ľudských práv, ale zneužívanie finančných zdrojov na masírovanie verejnej mienky. Stačí si porovnať, aké zdroje dalo MZV SR na zriadenie linky pomoci tehotným ženám?

 

 

Odôvodnenie

 

Existuje riziko zneužitia osobných údajov v oblasti, ktorá je výlučne súkromnou záležitosťou každého jednotlivca. Ak budú vopred údaje anonymizované, Neexistuje a nemal by existovať reálny štátny záujem na zisťovanie takýchto údajov. Na zber štatistických dát je tu vytvorený štátny orgán a tým je Štatistický úrad SR. Prípadne konkrétne orgány v rámci svojich kompetencií. Plán musí rešpektovať zákonné kompetencie jednotlivých orgánov. Výbor LGBTI nie je štátnym orgánom, ale poradným orgánom.

 

 

Odôvodnenie:

 

Výbor LGBTI nie je výkonným výborom, ale poradným orgánom. Venuje sa zo zákona svojim činnostiam.

 

 

Odôvodnenie:

 

Dotačná schéma MK SR podľa zákona je určená iba na podporu kultúrnej tvorby ľudí so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín. Takéto vymedzenie aktivity je v rozpore so zákonnou dikciou na ktorú sú určené granty.

 

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu životného štýlu, ktorý má zrejme slúžiť na podporu LGBTI organizácií, ktoré neformálne vzdelávanie budú vykonávať. Posledná výstava Feminist fatale nás presvedčila, že ide o veľmi kontroverzné výstavy, v ktorých sa skryjú aj fotografie rozkrokov slovenských velikánov.

 

 

Odôvodnenie:

 

Ide o propagáciu LGBTI životného štýlu prostredníctvom financovania nákupu kníh.

 

 

Odôvodnenie

 

Ide o zásah do slobody slova, skrytej pod etické štandardy. Etické štandardy vytvárajú buď profesionálne organizácie daného sektora, alebo sú obsahom zákona. Výbor LGBTI nie je orgánom, ktorý by bol odborníkom v masmediálnej oblasti.

 

 

 

Odôvodnenie:

 

Prepis rodu neexistuje v legislatíve. Neexistuje žiadne právo na utajenie svojej predchádzajúceho pohlavia. Naplnenie tejto úlohy, môže ostať praktickým problémom, pretože diplomy by sa spätne nemali meniť. Potvrdenia o štúdiu by znamenali záväzok preukázať skutočnú identitu priamo škole. Kto bude však garantom toho, že ide o tú istú osobu?

 

 

Odôvodnenie:

 

Touto úlohou nemôže byť poverené ani MS SR, nakoľko to nie je v jeho kompetencii. Sme proti šikane z akéhokoľvek dôvodu. Nesúhlasíme však so zavádzaním nedefinovaných pojmov homofóbna a transfóbna šikana. Pretože sa obávame, že nám hrozí v školách  druhý extrém a tým je podpora a presvedčenie o nezmeniteľnosti  LGBTI životného štýlu detí pri pohlavnom zmätku.

 

Bolo by vhodné, aby bol identifikovaný najskôr problém, teda v koľkých prípadoch a ako dochádza k šikane. Čo sa považuje za šikanu v navrhovanom slova zmysle? Je šikanou, ak niekto nesúhlasí so životným štýlom prípadne pri zmätkoch v pohlavnej identite, preferuje či odporúča ukotvenie v heterosexuálnej identite? Podľa Jogjakartských princípov je to neprípustné.  Štúdie detí, ktoré vykazovali pohlavný zmätok však zistili, že asi 80 percent týchto detí spontánne stratilo tieto pocity, keď sa stali staršími a boli spokojné so svojim biologickým pohlavím.

 

Proti rodovému scitlivovaniu protestovalo viac ako dvesto odborníkov.

 

 

Odôvodnenie

 

Byť cenzorom učebných osnov nie je úlohou MS SR a už vôbec nie poradného orgánu, ktorým je Výbor LGBTI „prostredníctvom“ ktorého má MS SR túto úlohu plniť. Táto úloha naznačuje, akoby ministerstvo školstva neplnilo svoje kompetencie a neposkytovalo objektívne informácie o LGBTI, ba dokonca možno používalo materiály podnecujúce k homofóbii a transfóbii. Výbor LGBTI má byť tým, kto schváli a navrhne čo je objektívne.  Bohužiaľ Výbor LGBTI už viackrát ukázal, že objektívny nie je. Naposledy pri stanovisku k novele Ústavy SR pri inštitúte manželstva.

 

 

Odôvodnenie:

 

Táto úlohy je zbytočná. Uvedené osoby sú vedené vo vzdelávacom procese k snahe o odstránenie všetkých prejavov nenávisti s akéhokoľvek dôvodu, či diskriminácie. Používanie nových pojmov nepomôže tejto oblasti. Rovnako vytváranie špeciálnych skupín môže spôsobiť,  že  nenávisť z nepreferovaných motívov je viac prípustná ako iná.

 

 

Odôvodnenie:

 

Táto úloha predpokladá zavedenie registrovaných partnerstiev ako nového rodinnoprávneho inštitútu. Rodina je však od slova „rodiť“ a to takéto  páry nespĺňajú svojou podstatou. Zásah so súkromia je odôvodnený iba verejným záujmom. Regulácia vzťahov v manželstve prípadne pri rodičovstve je odôvodnený záujmom spoločnosti na deťoch. Homosexuálny pár však nemôže splodiť dieťa. Dôvody na podporu sociálnymi dávkami odpadajú, pretože lebo neexistuje benefit v podobe založenia rodiny, pre ktorý by mal byť takýto pár podporovaný.

 

 

Odôvodnenie:

 

Skutočne sú cestou kvóty na zamestnávanie LGBTI osôb? T. j. stratégií manažmentu „diverzity“ zahŕňajúcich LGBTI zamestnancov.

Je potrebné si položiť nasledovné otázky: Naozaj budú prijaté takéto stratégie a polícia bude musieť na základe týchto kritérií prijímať LGBTI do zamestnania?  Lesbické ženy musia mať zastúpenie medzi  dozorkyňami v ženských väzniciach?  Gay muži musia mať právo byť dozorcami v mužských väzniciach?  Musia mať homosexuálni/bisexuálni muži zastúpenie medzi vychovávateľmi v chlapčenských internátoch, reedukačných domovoch?  A rovnako aj medzi inými povolaniami?

Doposiaľ sa preukazovala odbornosť a najlepší vyhrávali. Spôsob, ktorý tvoria kvóty či „stratégie diverzity“ znamenajú obmedzenie slobody výberu zamestnávateľa  a aj to, že nebudú vyhrávať vo výberovom konaní tí najlepší, ale tí, ktorí spĺňajú „diverzitu“.

 

 

Odôvodnenie:

Vychádza sa z toho, že LGBTI páry majú práva v rámci partnerstva a pri výchove detí. Takéto práva však majú iba rodičia. Preto túto úlohu považujeme za ideologicky motivovanú, ktorej cieľom je presadiť zmenu zákona o rodine.

 

Odôvodnenie:

Každý človek má právo na súkromie. Je jeho slobodným rozhodnutím, či chce alebo nechce vstúpiť do manželstva. Štát manželstvo podporuje, lebo najlepšie zabezpečuje stabilné prostredie pre rodenie a výchovu detí. Návrhy legislatívnych opatrení, ako je zavedenie registrovaných partnerstiev, či postavenie manželstva na úroveň vzťahov, ktoré neplnia úlohy pre spoločnosť spočívajúce vo vytváraní stabilného prostredia pre rodenie a výchovu detí.

Spoločnosť musí k manželstvu a vytváraniu stabilných vzťahov motivovať a to sa diať nebude, ak budú iným vzťahom priznávané obdobné práva ako manželom. Manželstvo je náročné na obetu.

Formulácia úlohy naznačuje, akoby páry už mali viac práv ako jednotlivci, prípadne špeciálne práva.

 

 

Odôvodnenie:

Formuláciou tejto úlohy tvrdí MS SR, že MZ SR nepostupuje pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa najnovších poznatkov v oblasti vedy. Nepovažujeme takéto obvinenie za pravdivé.  Ani zdravotná starostlivosť ani lekárske posudky neleží na pleciach MZ SR, ale na čisto medicínskych hľadiskách, politické zásahy do tejto oblasti sú neprípustné. Rovnako ako snaha vylúčiť transeuxalizmus z medzinárodnej klasifikácie chorôb. Je známe, že osoby s touto poruchou trpia viacerými negatívnymi dôsledkami.

 

 

Odôvodnenie:

 

Typicky sugestívne tvrdenie. Predpokladá, že dochádza k neoznamovaniu trestných činov z nenávisti pre sexuálnu orientáciu. Na toto tvrdenie neexistujú dôkazy. Pripomína to situáciu v Sovietskom zväze, keď dostali úrady pokyn nájsť a usvedčiť  a odsúdiť v každej oblasti 200 špiónov. Presne toľko ich našli a potom žiadali zvýšiť kvóty.

 

 

 

Odôvodnenie:

Zákon umožňuje už dnes priznať v priebehu procesu neutrálne meno a priezvisko. Priznanie ženského mena mužovi by však vzhľadom k neukončenému procesu ale  aj možnému zanechaniu celého procesu  osobou, ktorá si už nechce ďalej meniť pohlavné orgány mohol spôsobovať viac problémov.

 

 

Odôvodnenie:

 

Domnievame sa, že nadštandardná ochrana nie je odôvodnená. Skúsme si odpovedať na nasledovné otázky:

Sú osoby LGBTI viac zraniteľné ako ľudia so zdravotným postihnutím, deti, starí ľudia? Prečo majú mať nadštandardnú ochranu? Je väčšie zlo, ak niekto ublíži príslušníkovi LGBTI ako zdravotne postihnutému (slepému, mentálne retardovanému), starčekovi/starenke? Prečo nevytvoríme takúto špeciálnu ochranu (Akčný plán) pre všetky zraniteľné populácie? Kto bude viac potrestaný. Ak ublíži LGBTI inému LGBTI? ak ublíži nie-LGBTi človeku z LGBTI? Ak ublíži LGBTi človeku z nie-LGBTI (preto, že je hetero)?

 

 

Odôvodnenie:

 

Verbálne trestné činy sú jedným z najdiskutovanejších trestných činov rozširovanie verbálnych trestných činov je diskriminačným zvýhodňovaním ďalších motívov oproti iným motívom nenávistných prejavov.

 

Čo sa týka zavedenia verbálnych deliktov samotné verbálne trestné delikty vnímame ako problematické a sú skôr ovocím historického vývoja ako je holocaust, náboženské prenasledovanie a pod. Všetky verbálne delikty, ktoré sú ustanovené v trestnom zákone, a priamo neiniciujú protiprávne konanie, sú na hranici s ústavou garantovanou slobodou prejavu. Problém je v tom, že sa tým priznáva štátu právomoc rozhodovať, ktoré názory sú správne, a ktoré nie. Jej rozširovanie hlavne pri veľmi silnej lobbingovej skupine LGBTI aktivistov by však znamenala aj reálne ohrozenie slobody slova.

 

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[1] Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011, dostupné na: http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/images/items/docl_17826_309755246.pdf.

[2] EU LGBT survey results at glance. FRA, 2013 [on-line], dostupné na internete: http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-survey-results-at-a-glance_en.pdf

[3] Toonen/Austrália, oznámenie č. 488/1992 (CCPR/C/50/D/488/1992).

[4] Pozri napríklad Young/Austrália, oznámenie č. 941/2000 (CCPR/C/78/D/941/2000), ods. 10.4; X/Kolumbia, oznámenie č. 1361/2005 (CCPR/C/89/D/1361/2005), ods. 9; a záverečné odporúčania pre Mexiko (CCPR/C/MEX/CO/5), ods. 21 a Uzbekistan (CCPR/C/UZB/CO/3) ods. 22.

[5] http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPCCPR1.aspx  Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 (1994).

 

[6] https://www1.umn.edu/humanrts/undocs/html/vws488.htm

 

[7] Všeobecný komentár Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva č. 20 (E/C.12/GC/20), ods. 32, poznámka pod čiarou č. 25.

[8] Čl. 2 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky.

[9] Nález ústavného súdu PL. ÚS 08/04-202 z 18. októbra 2005.

[10] Ide napr. o prístup k informáciám o zdravotnom stave partnera/partnerky, nárok na voľno v zamestnaní pri úmrtí partnera/partnerky na zabezpečenie pohrebu, nárok na priznanie ošetrovného počas opatrovania chorého partnera/partnerky, právo navzájom po sebe dediť, nárok na voľno v zamestnaní, ak partner/partnerka potrebuje sprievod k lekárovi/lekárke, možnosť vytvárať bezpodielové spoluvlastníctvo, vzájomnú vyživovaciu povinnosť medzi partnermi/partnerkami, nárok na poberanie dôchodku po zosnulom partnerovi/partnerke, právo mať daňové úľavy atď.

[11] Zákon  č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[12] § 46 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[13] Trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia (§ 423 Trestného zákona) a trestný čin podnecovania k národnostnej,

rasovej a etnickej nenávisti (§ 424 Trestného zákona).

32 thoughts on “Hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

 • Pingback: 13.10.2015 – Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 • Pingback: Udalosti za rok 2015 – Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 • Oľga

  To, čo navrhuje Smer a LGBTI je proti zdravému rozumu. Znovu bude vládnuť a rozhodovať menšina? Je to choré a chorá je aj spoločnosť, ktorá sa nebráni.

  Reply
 • Pingback: Ministerstvo školstva ostro napadlo plán pre LGBTI | Dohovor SK oz

 • Eva

  …to ma akože budú perzekuovať za môj názor?…veď to tu už bolo…

  Reply
  Gabriela

  Je tu množstvo komentov ….no skrátim to.
  1)
  Na to platíme dane aby naše deti od 3-6 rokov boli masírované Lgbti praktikami. Aby boli potom vyhovujúce pre nich.
  2)
  Každý si svoje činy odpykáme nech si každý doma robí čo uzná za vhodné. Ale ! Nech sa tým nedotýkajú ostatných ! A hlavne nie detí.
  3)
  Naozaj nerozumiem komentom čo má s týmto náboženstvo. Jedná sa o deti tak tu vkuse niektorí nevtláčajte náboženstvá. Stačí si pozrieť stránku http://www.lifenews.sk/ a hned pochopíte odkial veter fúka.
  4)
  Toho pol ročného alebo 2 ročného dieťaťa sa do pekla kto pýta kam chce alebo nechce isť. Či ono nemá právo otvoriť si ústa a vybrať si ????
  5)
  Tieto kroky totiž predchádzajú juvenylnej a následne núteným adopciam a predaju detí. Aj keby to tak nebolo – čo už je, po celom svete, niektorí naivní Slovaci si nikdy nezrátajú 1 plus 1. Naivita bez informácii je tu naozaj nekonečná.

  Reply
  Tomáš Turanský

  Tolerovať a chápať ÁNO.
  Vytvárať a dávať neprimeraný priestor v živote spoločnosti a mádiách NIE.

  Reply
  Petra

  Alice nech ostane na Vianoce doma s rodičmi a je po probléme. Vianoce sú sviatkami rodiny a nie drahých dovoleniek :-/

  Reply
  Štefan Patik Kováč, ThLic

  Výborne sformulované, priatelia.
  Priam som cítil Ducha Sv, ktorý vás inšpiroval.
  Ďakujem a žehnám vám vo vašom snažení.

  Reply
  Susan

  10 ročné dievčatko Alice sa kamaráti s rovnako starou Morgan, ktorej rodičia sú dve mamy. Často idú spolu zo školy a hrávajú sa spolu. Alice je často pozvaná ku Morgan domov a tento rok ju pozvali so sebou na dovolenku počas Vianoc na lyžovačku a potom v lete k moru na dva týždne. Alicini rodičia si to nemôžu dovoliť, a tak Alice veľmi chce ísť.
  Ako sa cítia Alicini rodičia, keď ich ešte malé dieťa súčasne vyrastá pod vplyvom iných hodnôt a už nechce byť domáca nimi na Vianoce?
  Ako to bude pokračovať?
  Je to skutočný príbeh. Alice je vnučka mojej známej v USA.

  Reply
 • Pingback: Truhlíkovci z LGBTI výboru - Blog | Branislav Škripek | Moja Komunita

 • Rudolf Vaterka

  Pán Andrej, ak chceme hovoriť o plnení Božej vôle človekom, musíme ju najprv spoznávať. Táto požiadavka je myslím dosť jednoznačná, a tak už ostáva, len dať sa do modlitby a čítania Písma svätého. Po určitom čase určite nájdete zmysel ôsmeho Božieho prikázania, a priblížite sa k spoznaniu Božieho zámeru s existenciou muža a ženy. Prajem veľa úsilia a múdrosti v rozoznávaní dobra a zla.

  Reply
 • Pingback: Podporte hromadné pripomienky k Akčnému plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 - Kormidlo.sk

 • Zuzana

  Asi otec a syn

  Reply
  Filozof Hôrny

  A Vy, Andrej, sa nebojíte toho nakopania?
  Ak si dal Boh tú námahu so Sodomou, prečo Vy by ste mali byť výnimka? Vaša dedukcia Božej ochrany hocičoho, čo VY nazvete láskou ma pobavila. Trochu sa ale bojím, pokiaľ si date prímenie Ježiš – to by ste iste očakávali, že Vás začnú uctievať všetci kresťania…

  Reply
  ja

  Ďakujem za odpoveď. Nevedel som na koľko to právne obstojí.

  Reply
  ja

  Ďakujem za odpoveď. Nevedel som na koľko to právne obstojí.

  Reply
  admin

  Je zaregistrovaná, môžete ju podpísať aj na tom portále:
  ak ste zaregistrovaní na vládnom portále, čo je komplikované podpíšte pripomienky aj tam:

  https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewList.aspx?instEID=-1&matEID=8567&langEID=1

  Budeme naše podpisy posielať fyzicky na MSSR

  Reply
  ja

  Ahojte, myslím, že aby mala pripomienka právny dosah je potrebné sa registrovať a na horeuvedenej stránke a potom podporiť pripomienku. Odkaz na stránku: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupporterList.aspx?instEID=-1&matEID=8567&mrEID=449273&langEID=1

  Reply
  Mária Raučinová

  Podporte,prosím, aj ďalšiu hromadnú pripomienku k Akčnému plánu LGBTI.
  http://www.peticie.com/hromadna_pripomienka_fora_zivota_k_akcnemu_planu_pre_lgbti​

  Reply
  Jana Hnatová

  Všetky predošlé civilizácie padli pre hriech „sodomie“, aj tá dnešná dopadne podobne, ak sa ľudia budú stavať proti tomu, čo je prirodzené, je potrebné sa vrátiť k zdravému rozumu našich predkov

  Reply
  Andrea Šulíková

  Súhlasím s pripomienkami.
  Postačí však aj zdravý sedliacky rozum: čo je proti prírode, je zlé.
  Alebo iný pohľad: mnohé vyspelé civilizácie sa zničili samé úpadkom morálky. A čo bude s deťmi našich detí?

  Reply
 • Pingback: Aktuálne: LGBTI sa chystá na masívny útok, Rusi k “objasneniu” zostrelenia letu MH17, Ako je to s “multikulti”, Správy Gloria TV | Magnificat - Mariánske spravodajstvo / vydavateľstvo

 • Štefan Sečka

  Súhlasím s pripomienkami

  Reply
  martin22

  Na pozicii 4467 a 4470 je to iste meno a obec.

  Reply
  Mária Kamenská Hlavná 103/1 059 38 Štrba

  Pridávam sa do zoznamu občanov, ktorí sú za práva rodičov na výchovu svojich detí a žiadne vyučovanie v školách mimo ich súhlasu. Nepripustiť školenia vraj sex. id. gender

  Reply
 • Pingback: Gender ideológia už aj na Slovensku | Branislav Škripek

 • Polák

  Nemôžeme tolerovať zmenu a prípravu právnych zákonov, ktoré budú ľudí trestať keď nebudú súhlasiť s názorom 3% minority inak pohlavne orientovaných spoluobčanov.

  Reply
  alojz ondrejka

  O, krásne zbudoval si dom TVOJ, večný Bože … Hviezdoslav. óda na vesmír

  Reply
  Andrej Lúčny

  Pán Chromík, čo keby ste si pripomenuli ôsme prikázanie „Nebudeš krivo svedčiť“. Od vlády by bolo len ušlachtilé, keby zaviedla registrované partnerstvá. Žiaľ, toho sa Slovensko sužované stredovekým myslením asi tak skoro nedočká. Že sa nehanbíte štvať proti ľudom, ktorí sa narodili iní a brániť im, aby si naplnili život láskou. Ako Vy môžete veriť v Boha? To sa nebojíte, že Vás na tom poslednom súde nakope do zadku?

  Reply
  Marian Balážia

  je o vôbec ťažké komentovať, koľko bludov, dezinformácií a hlúpostí obsahuje tento vládny materiál. Je to úplné popretia zdravého rozumu a slobody občana na vyslovenie vlastného názoru. A čo je najhoršie, ide tu o narušenie zdravého vývinu detí od najútlejšieho veku. Len pár dní uplynulo, čo predseda Fico sa rázne postavil proti kvótam utečencov. Žiadam ho aby sa rovnako rázne postavil proti implementácii tejto chorej ideológie na Slovensku, nakoľko ideológia LGBTI je pre našu krajinu a jej obyvateľov, ďaleko nebezpečnejšia ako normálny islam, ktorý uznáva prirodzenosť človeka a nejde proti prírode!

  Reply

  Napísať odpoveď pre Susan Zrušiť odpoveď

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.