Hromadné pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Chceme verné a zodpovedné vzťahy namiesto distribúcie kondómov

Fórum života vypracovalo pripomienky k návrhu Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020, ktorý predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR.  Program nadväzuje na program z predchádzajúceho obdobia. Niektoré textové úseky a výrazy doslova kopírujú predchádzajúci text akoby formou „povinnej ideologickej jazdy“. Popri mnohých pozitívnych bodoch v oblasti diagnostiky a liečby HIV návrh v oblasti prevencie obsahuje nepriamu podporu sexualizácie mládeže a nabádanie na promiskuitu. Pripomienky FŽ sú zamerané a upozorňujú najmä na:

 1. nedostatok aktivít a programov na presadenie výchovy k vernosti v partnerstve, k sebaovládaniu a k zodpovednému sexuálnemu správaniu namiesto širokospektrálnej podpory distribúcie kondómov;
 2. na potrebu pravdivejšie informovať o nízkej účinnosti kondómov a falošnom pocite „bezpečného sexu“, a teda smerovaní k väčšej promiskuite a šíreniu infekcie.;
 3. na nebezpečenstvo plošného akceptovania homosexuálneho či bisexuálneho správania, ktoré je, naopak, percentuálne najvyššou hrozbou šírenia HIV;
 4. potrebu užšie definovať „diskrimináciu osôb s HIV“ tak, aby nebolo znemožnené pod hlavičkou „ich práv“ reálne zamedziť šíreniu HIV;
 5. potrebu zamerať sa na odstránenie drogovej závislosti a nie na „bezpečnú výmenu striekačiek“.

 

Aj Vaším podpisom môžete pomôcť zmeniť návrh tak, aby sa stal užitočným programom na reálne zníženie epidémie HIV a hrozby AIDS a na výchovu k zodpovedným a stabilným vzťahom medzi mužmi a ženami.

Ing. RNDr. Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ,

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD., členka FŽ

[emailpetition id=“20″]

 

Celé znenie pripomienok je tu:

 

Pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

 

Bod 2. Nie sú uvedené štatistiky detí nakazených HIV. Žiadalo by sa ich pre súvislosť doplniť, keďže v ďalšom texte sa uvádzajú aktivity na prevenciu HIV infekcie perinatálnym spôsobom.

Bod 4.1.1. b) Namiesto „podpora aktivít bezpečnejšieho sexu“ použiť text „podpora aktivít na ochranu pred infekciami prenesenými sexuálnym stykom“. Tento výraz lepšie zahŕňa aj možnosť pozitívnej výchovy k sexuálnej zdržanlivosti najmä u mladých ľudí.

Bod 4.1.1. c) Namiesto „zabezpečenie dostupnosti a používania mužských a ženských prezervatívov“ text zameniť za: „širšia informovanosť o jednotlivých spôsoboch prevencie a o porovnaní ich účinnosti“. Používanie prezervatívov má svoje riziká. Podľa prehľadu 50 štúdií z roku 2012 až 50 % užívateľov kondómy nepoužije v potrebnom čase a až u 30 % dochádza k chybnej manipuláciu či k poškodeniu kondómu. Tieto výsledky je potrebné zverejniť a neuprednostňovať prezervatívy pred výchovou k sebaovládaniu v sexuálnom správaní a k vernosti v partnerskom vzťahu.

Bod 4.1.1. f) Doplniť vetu výrazom „s dôrazom na ochranu života a zdravotnú bezpečnosť ženy“. Sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa v medzinárodnom jazyku aj používanie antikoncepcie a prístup k potratom, ktoré negatívne zasahujú do zdravia ženy. Vzhľadom na pokles záujmu o potraty a antikoncepciu na Slovensku nie je nutné zdôrazňovať tieto aktivity v národnom programe a na základe toho ich finančne podporovať. Slovensko, naopak, potrebuje vo všeobecnosti podporný demografický plán a výchovu k zodpovedným stabilným manželským vzťahom.

Bod 4.1.2 c) Navrhujeme pozmeniť text takto: „podpora opatrení smerujúcich k ochrane pred infekciou HIV u osôb, ktoré si aplikujú drogy“. Pôvodný text s výrazom „bezpečná aplikácia drog“ vyvoláva dojem, že užívanie drogy je v poriadku, len ju treba užívať „bezpečne“. Úplne to odporuje národnému záujmu „liečby drogových závislostí“.

Bod 4:1.2. d) Navrhujeme zrušiť. Navodzuje dojem, že lekárne majú podporovať drogovú závislosť.

Bod 4.1.2. f) Tento text zvýhodňuje iba jeden názor na liečbu drogových závislostí – tzv. substitučnú liečbu. Existujú aj iné postupy. Navrhujeme bod zrušiť alebo prepracovať.

Bod 4.2. a) Navrhujeme vetu na konci doplniť … „pri dodržaní epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“. Diskriminácia by mala byť jasne definovaná, pretože HIV je vysoko infekčný vírus, anonymita a nenahlásenie prípadov v mene „nediskriminácie“ odporuje základnému cieľu boja proti HIV a AIDS.

Body 4.2.2 a) a b) Obidva texty doplniť na konci viet výrazom „s prihliadnutím na epidemiologickú bezpečnosť populácie“. Odôvodnenie: pozri pripomienku k bodu 4.2. a).

Bod 5. Aktivity

Aktivita č. 1: Doplniť text za zátvorkou výrazom „ s dôrazom na partnerskú vernosť a sexuálnu zdržanlivosť ako najúčinnejší, najbezpečnejší a  finančne nulovo náročný spôsob prevencie“. Odôvodnenie: Takto sformulovaná aktivita zahŕňa aj bohaté výchovné programy zamerané na predmanželskú zdržanlivosť a vernosť partnerov, ktoré nemajú v koncepcii propagáciu kondómov.

Aktivita č. 2: Navrhujeme všeobecne spomenúť edukačné programy. Program „Hrou proti AIDS“ bol zo strany rodičov a prorodinných organizácií kritizovaný, pretože „podporuje sexualizáciu, vedie k strate citlivosti a intimity mladých ľudí, propaguje masové používanie kondómov“. Na samotnej stránke RÚVZ je uvedené, že vychádza z koreňov názorovej skupiny nemeckej pobočky BzGA. Z jej dielne vyšli programy sexuálnej výchovy nevhodné pre prospievajúcu budúcnosť mládeže i pre boj proti HIV: podpora antikoncepcie u mladých dievčat a jej užívanie bez vedomia rodičov, nepriame nabádanie na promiskuitu, odporúčanie telesných dotykov na intímnych miestach u detí, akceptovanie homosexuálneho správania a iné. Mnohí rodičia na Slovensku nesúhlasia s takouto celoplošnou koncepciou výchovy či ochrany proti HIV na školách a otvorene sa proti nej vyjadrili počas referenda za rodinu v roku 2015.

Aktivita č. 6: Text pozmeniť nasledovne: „Zdravotná výchova určená pre najrizikovejšiu skupinu – mužov, ktorí majú sex s mužmi – zameraná na zvýšenie osobnej zodpovednosti pri šírení infekcie HIV pri ich type sexuálneho správania“. Odôvodnenie: Národný program hneď v bode 2. uvádza absolútnu prevahu výskytu infekcie HIV u mužov (vyše 87 %) a homosexuálnym stykom  (64 %). Análna bariéra je oveľa priepustnejšia na infekciu ako vaginálna.

Aktivita č. 7: Navrhujeme text preformulovať nasledovne: „Zdravotná výchova zameraná na informovanosť o vysokom riziku sexuálne prenosných infekcií HIV/AIDS u osôb poskytujúcich nezákonné platené sexuálne služby a u injekčných užívateľov drog, ako aj na pravdivú informovanosť o spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti.“ Odôvodnenie: U týchto skupín dochádza najčastejšie k nesprávnej manipulácii a k vynechaniu používania kondómov z nedbanlivosti. Preto je ich účinnosť nízka. Podporou „bezpečného sexu“ formou kondómov vzniká u nich falošný pocit bezpečnosti, pričom môže vznikať opačný efekt – väčšia promiskuita a rýchlejšie šírenie infekcie .

Aktivita č. 8: V názve na začiatku: „Prevencia…“ zmeniť na „Informovanosť o rizikách prenosu HIV a spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti“. Odôvodnenie: Text lepšie vystihuje dôraz na výchovný moment prevencie.

Aktivita č. 9 a č. 10 detto.

Aktivita č. 13: V názve na konci vety doplniť text: … „s prihliadnutím na dôležitosť epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“.

Aktivita č. 14: V názve namiesto „bezpečnejšej aplikácii drogy“ nahradiť „obmedzeniu aplikácie drogy a zníženiu rizika prenosu HIV u osôb“…. Odôvodnenie:  Výraz „bezpečná aplikácia drogy“ navodzuje dojem súhlasu  a podpory drogovej závislosti.

Aktivita č. 15: V názve doplniť vetu textom: „ s dôrazom na zodpovedné sexuálne správanie a vernosť partnerov“.

Aktivita č. 17: V názve doplniť vetu textom: „s dôrazom na zodpovednosť v ich správaní a v zamedzení šírenia HIV“. Pri kritériách plnenia v prvom rade spomenúť zodpovednosť, potom práva a povinnosti. Text pozmeniť nasledovne: „Vypracovanie informačného materiálu o zodpovednosti, právach a povinnostiach ľudí žijúcich s HIV/AIDS“. Odôvodnenie: Nad právom stojí zodpovednosť za spoločnosť, pretože ide o vysoké epidemiologické riziko šírenia infekcie.

Kontakt: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

Predsedníčka Fóra života: Ing. RNDr. Marcela Dobešová

 

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

2 názory na podpis

 • Monika

  Ďakujem Vám za veľmi dobre spracované pripomienky k NPP HIV/AIDS.

 • Janka

  Veľmi sa teším na čas, keď pracovníci RÚVZ budú chcieť a môcť v rámci prevencie HIV/AIDS hovoriť o zdrzanlivosti a vernosti a nie o HAK a kondómoch.