Hromadné pripomienky k stanovisku MS SR k návrhu rozhodnutia Rady pri uznávaní majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev a manželstiev.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu Ministerstva spravodlivosti SR LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (ďalej aj „Stanovisko“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/531

Všetky pripomienky sú zásadné.

Stručný súhrn pripomienok k Stanovisku:

Navrhujeme, aby Slovenská republika odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  

(i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy

(ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a

(iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Navrhujeme tiež, aby Slovenská republika  k posilnenej spolupráci nepristúpila z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o odmietnutí  alebo prijatí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci,

(ii) preváženie súdnej moci nad zákonodarnou mocou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko a Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť,

(iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva,

(iv) podľa nariadenia môžu súdy z tohto dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce,

(v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k  spolupráci a nariadeniam začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,

(vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné,

(vii) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval,

(viii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom považujeme za nedostatočný právny rámec,

(ix) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia v tak citlivej oblasti bez legislatívnej úpravy do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy,

(x) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, budú súdy SR disponovať právomocou podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  

(xi) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia podľa nášho názoru nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si právny poriadok iného členského štátu za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.“

 

[emailpetition id=“15″]

Konkrétne pripomienky:

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR písm. a) navrhujeme nahradiť text: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti.“

 

nasledovným textom: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Navrhuje sa však, aby odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.“.

 

Odôvodnenie:

 

Navrhuje sa odmietnuť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Ide o salámovú metódu, ktorou sa presadzuje užšia spolupráca, ale ktorá následne umožňuje v oblasti registrovaných partnerstiev ako aj manželstiev proces na úrovni vlády SR a to k jednoduchému pristúpeniu, pričom sa na našu Slovenskú republiku budú následne vzťahovať všetky priamo aplikovateľné nariadenia prijaté v tejto oblasti. Ako je vôbec možné, že sme s touto úpravou v oblasti registrovaných partnerstiev súhlasili na úrovni COREPER bez zapojenia a oboznámenia širšej verejnosti pri tak citlivej téme, akou nesporne registrované partnerstvá  či manželstvá osôb rovnakého pohlavia sú?

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR, písm. b) navrhujeme text:

 „b) Predbežné stanoviská SR k  pôvodným návrhom nariadení boli schválené ešte v roku 2011. Návrhy predložených implementačných nariadení zodpovedajú výsledkom niekoľkoročných rokovaní v pracovnej skupine a obsahujú garancie, ktorými v zmysle schválených predbežných stanovísk k pôvodným návrhom SR podmieňovala prijateľnosť návrhov.

Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach.“

nahradiť nasledovným textom: „b) Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení, ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 

 1. Navrhujeme v časti 2 Vecná analýza, Pozícia SR vypustiť text:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie manželstva Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva je možné trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkový režim vyplývajúci z manželstva, ktoré podľa predpisov SR nie je platné (napr. manželov rovnakého pohlavia, manželstvo s maloletým, polygamné manželstvo a pod.), nariadenie umožňuje súdu odmietnuť právomoc. Slovenský súd tak nebude nútený rozhodovať o majetkových režimoch manželstva, ktoré podľa slovenského právneho poriadku neexistuje. Manželia z takto neuznaného manželstva by museli v záujme vyriešenia majetkového režimu adresovať ich návrh na iný ako slovenský súd.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkového režimu manželov nebude znamenať uznanie manželstva, ktorého sa rozhodnutie týka. Táto záruka bude znamenať, že slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Uznať bude potrebné rozhodnutie cudzieho súdu iba vo vzťahu k súvisiacim majetkovým právam.“

a nahradiť ho textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia čo  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú neprimerane širokú právomoc súdom v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či  odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce.“

Odôvodnenie:

Inštitút manželstva muža a ženy spoločnosť neuznáva len morálne, ale reálne ako inštitúciu, ktorá si zaslúži aj materiálne výnimočné postavenie. Prijatím citovaného návrhu  nariadenia zosúvame výnimočný inštitút manželstva len  na prázdnu deklaračnú úroveň, ktorú môže dosiahnuť akýkoľvek vzťah, bez ohľadu na prínos, ktorý spoločnosti prináša. Ústava však nemá mať len prázdny „kazateľský“ charakter, ale je reálnou a živou materiálnou dohodou našej spoločnosti so skutočnými výnimočnými dôsledkami na spoločnosť. Ak takýto charakter stráca, približuje sa k strate vlastného významu.  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, či manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia a to  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce, (v) samotný text priznáva, že budeme povinní uznať majetkové práva aj pri manželstvách, ktoré naša Slovenská republika neuznáva, t. j. bude to možné aj v prípade, polygamie, manželstva s maloletým, manželstva s osobami rovnakého pohlavia, takéto uznávanie je však v rozpore so záujmami na zachovaní celistvosti nášho právneho poriadku.

 1. V časti 2) Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov, Pozícia SR navrhujeme nahradiť text:

„Pozícia SR: K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie registrovaného partnerstva. Členskému štátu, ktorého právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva, nariadenie neukladá povinnosť ustanoviť registrované partnerstvo vo vnútroštátnom právnom poriadku.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkové dôsledky registrovaného partnerstva, súd môže odmietnuť vykonávať právomoc. Slovenský súd nebude nútený rozhodovať o majetkových dôsledkoch registrovaného partnerstva, keďže tento inštitút slovenské právo nepozná.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva nebude znamenať uznanie registrovaného partnerstva, ktorého sa rozhodnutie týka“

nasledovným textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 1. Vzhľadom k vyššie uvedenej presadzovanej pozícii Slovenskej republiky navrhujeme vypustiť časť 2. Všeobecná právna analýza návrhov a časť 3 Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam

Odôvodnenie:

Argumentáciu ohľadom postačujúceho neuznania inštitútov manželstva osôb rovnakého pohlavia či registrovaného partnerstva považujeme za nedostatočnú z vyššie citovaných dôvodov. Súhlas na decembrovej Rade nie je argumentom vzhľadom k tomu, že bolo jasné využitie veta Maďarska a Poľska. Prejav ministra spravodlivosti naznačoval pochopenie pre tento postoj dvoch  krajín V4.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[signaturelist id=“15″]

Reaguje na: Ladislav Zrušiť reakciu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

14 názorov na podpis

 • jozef

  Ja by som vrátil homosexualitu znova medzi choroby evidované pod úchylkami.

 • Vladimíra

  Rodinu treba chrániť, to je budúcnosť a iba spoločenstvá s krásnymi láskyplnými vzťahmi medzi rodičmi a deťmi je jediná možná cesta. Prevrátená morálka v rodine je skaza a koniec spoločnosti.

 • elia

  Do toho! Bojujme za moralku a normalnost! Nase deti nemozme obetovat uchylnym jedincom, ani statu!

 • Únia mužov - Hnutie rodín

  Pri príležitosti MDD všetkým deťom Únia mužov Slovenska praje všetko najlepšie. Hlavne, aby bolo ukončené unášania detí otcom, babičkám, deduškom justíciou, ktorá tým preukazuje nižšiu morálku a duševnú úroveň akú majú ochrancovia ľahkých žien pasených na mužoch.

 • Andrej Bederka

  Som za to, aby si túto legislatívu riešila Slovenská republika.

 • Ján Grinvalský

  Podľa mňa dvaja muži, podobne ako dve ľavé topánky, nie sú párom a to ani vtedy keď sa navzájom sexuálne ukájajú.

 • Buďme verní Bohu,ktorý ustanovil manželstvo muža a ženy za základ spoločnosti s príkazom :množte sa a naplňte zem…nepovedal nájdite si partnera a osvojte si už narodené deti.Budme verní správkyni tajomstiev Cirkvi.Buďme verní sebe v našom poslaní nech by sa dialo čokoľvek.Buď zvelebený Boh.Tak ako povedal pápež blahej pamäti svätý Ján Pavol II.:Niebujce še!.,Ježiš-Pokoj vám.

 • Alzbeta Vanacká

  Ziadne registrované partnerstvá neuznávam, jedine manželstvo muža a ženy. Už ste zabudli, že ako ste prišli na svet? Azda ste boli splodení v registrovanom zväzku?

 • Terezia

  Udrzme si pravu rodinu!!

 • matej kovács

  Prís 14,34 Spravodlivosť pozdvihuje národ, no hriech je pre národy hanbou.

 • Zlata

  ďakujem Aliancii za rodinu, že stráži tieto veci a vidí aj do budúcna, jedna vec je že homo-ľudia žijú podľa svojej prirodzenosti a druhá vec je že chcú zneužiť práva rodiny pre seba a dokonca ich nadradzovať nad prirodzenosť ľudských vzťahov

 • Ladislav

  Celá EU je na dve veci.Ten obrovský birokratický moloch nie je možné udržať.Je veký nezmysel tvediť, že nič lepšie pre nás neexistuje.Zrovnajte si čo do toho dávame a koľko dostávame.Asi by bolo najrozumnejšie čo najrýchlejšie od EU vystúpiť.Aj tak sme pre nich ostali len ten podceňovaný východ.

 • Rudolf Konc

  Aliancia – ĎAKUJEM !!!

 • Marián

  Chráňme práva normálnych, prirodzených rodín otca, matky a detí.