Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Hromadná pripomienka Združenia katolíckych škôl Slovenska  a Fóra kresťanských inštitúcií k návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 predstavuje ideologickú indoktrináciu do škôl, médií, kultúry, súdnictva, zdravotníctva a to všetko za štátne peniaze. Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny. Akčný plán pre LGBTI ľudí neprimerane zvýhodňuje jednu skupinu ľudí, ktorá sa v spoločnosti – podľa odbornej literatúry – vyskytuje v minimálnom percente až promile [1].Sloboda názoru a sloboda prejavu osôb LGBTI nesmie byť zameraná proti slobode prejavu ostatného obyvateľstva.

Akčný plán pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019 žiadame stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a nepokračovať v jeho príprave. Táto pripomienka je zásadná.

Tento dokument odmietame ako celok z nasledovných dôvodov:

1)      Zásah do práv rodičov,  učiteľov  a pedagogicko-vedeckých pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese: Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či to nie je v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Rodičom sa vnucuje pri výchove vlastných detí postoj v štýle nového druhu totalitarizmu a radikálne sa od nich žiada, aby sa prispôsobili – čo bude mať ničivé následky na slobodu prejavu a názoru. Nejde pritom o spravodlivé vyvažovanie záujmov, ale o odvrátenie sa od princípu spravodlivosti, na ktorom je postavený náš právny systém. Úlohy vyplývajúce z AP LGBTI sú v rozpore so Štátnym vzdelávacím programom, ktorého súčasťou je Výchova k manželstvu a rodičovstvu, ktorá vštepuje našim žiakom pozitívne hodnoty smerujúce k životu a k založeniu si rodiny, učí deti tolerancii a zodpovednosti. Obmedzenie slobody svedomia vo výchovno-vzdelávacom procese je v rozpore s medzinárodnými zmluvami (Zmluvou medzi SR a registrovanými cirkvami a Zmluvou medzi SR a Svätou stolicou (čl.13, ods. 7), ako aj v rozpore s Ústavou SR (čl. 41, ods.4: Starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov).  

2)      Dekonštrukcia pohlavnej identity:  Dokument  nahrádza slovo „pohlavie“ termínom „rodová identita“, čím otvára dvere viacerým rodovým identitám oddeleným od biologického základu rodu založeného na bipohlavnej biologickej identite mužskej či ženskej. Cielené zneistenie pohlavnej identity detí a žiakov považujeme za ideologické zneužitie detí.

3)      Trestno-právna zodpovednosť: Má sa zaviesť inštitút nového trestného činu za verbálny prejav z nenávisti kvôli sexuálnej orientácii a rodovej identite. Nenávisť pre sexuálnu orientáciu, rodovú identitu alebo rodové prejavy nemá žiadnu exaktnú definíciu a preto je táto úloha zneužiteľná a tým môže viesť k novej totalite.

4)      Riziko zneužitia možnosti získať novú identitu: Možnosť vystavenia potvrdenia o absolvovaní štúdia so spätnou platnosťou na iné meno môže byť nebezpečným precedensom. Mohla by nastať situácia, že by predmetná legislatíva mohla byť zneužitá ľuďmi, ktorí netrpia transsexualizmom, ale napríklad po spáchaní trestného činu by mali záujem o zmenu identity.  

5)      Propagácia LGBTI štýlu v školách, knižniciach, v médiách, atď., až ovládnutie médií, knižníc: Do knižníc sa majú nakupovať knihy o problematike LGBTI; majú sa vypracovávať rešerše k tejto problematike; o LGBTI ľuďoch má sa písať v časopise Sociálna prevencia. Majú sa vypracovať etické štandardy a odporúčania pre masmédiá pri publikovaní informácií o sexuálnej orientácii a rodovej identite; majú sa podporovať kultúrne aktivity zamerané  na predchádzanie predsudkov a stereotypov voči LGBTI ľuďom a na zvyšovanie povedomia verejnosti o živote LGBTI ľudí – a to všetko z verejných financií. Transrodoví ľudia považujú za problém kastráciu ako súčasť zmeny pohlavia – takže zdravotnícki pracovníci majú byť vzdelávaní v problematike procesu prepisu rodu. Extrémne zvýhodňovanie jednej skupiny ľudí prirodzene spôsobuje znevýhodňovanie iných skupín, čo je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky – čl. 12, ods.1: Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.  

 

V prípade, ak Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti:

Mgr. Ján Horecký, Nad lúčkami 29, 841 05 Bratislava; riaditel@svfrantisek.sk

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková, Studenohorská 45, 841 03  Bratislava, tajomnik@zkss.sk

Ing. Mgr. Pavol Kossey, Vavilovova 24, 851 01 Bratislava, kossey@fki.sk

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v pondelka 19. októbra 2015. Hromadnú pripomienku pripravilo Združenie katolíckych škôl Slovenska (zkss.sk) a Fórum kresťanských inštitúcií (fki.sk)

 

[1] Homosexuálna orientácia u 1,1 % mužov a u 0,2 % žien podľa Lukšíka; Spoločnosť pre plánované rodičovstvo: http://www.rodicovstvo.sk/sexedu/kap3.6.pdf; Transsexualizmus 1:30 000 až 1:400 000 podľa Zvolského, P. a kol.: Speciální psychiatrie, Univerzita Karlova Praha, 1996.

[emailpetition id=“8″]

 

Reaguje na: Silvia Sestrienková Zrušiť reakciu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

2 názory na podpis

  • Silvia Sestrienková

    Je to proti slobode myslenia, vyjadrovania vlastného názora, pričom homosexuálne a iné dekadentné správanie je proti prirodzenému mravnému zákonu. Takéto úsilie ako aj „gender“ ideológia je podobné ako marxistická ideológia, lebo niekto násilne núti iných aby hovorili „kráľ je nahý“.

  • Lubica Sedlakova

    naozaj musime s tym nieco robit, aby nas – nase deti to neprevalcvalo….
    Pan Boh pomahaj