Menu

Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

17. júla 2015 - Hromadné pripomienky
Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Návrh zákona o odmeňovaní pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky.  Návrh sa vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a ani im negarantuje odmenu, ktorú vlastne dostávajú už teraz.

Sestry a pôrodné asistentky nechápu, načo boli potrebné trojročné rokovania na MZ SR, keď spravodlivé požiadavky sestier neboli vôbec akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky. Tento dehonestujúci prístup k sestrám spôsobí vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti kvôli nedostatku kvalitných sestier. Priemerný vek sestier je už okolo 50 rokov. Za kolaps budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákona, ktorý kastuje sestry na dve triedy a nerešpektuje roky praxe sestier pri spravodlivej odmene.  Z týchto dôvodov  podávame k návrhu zákona tieto zásadné pripomienky:

Hromadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  1. V § 80ab, ods. 1 až 3 a v § 80ac, ods. 1 až 3, ale aj z ostatného  textu návrhu zákona ( 80aa až 80ay)  navrhujeme vypustiť slová „u poskytovateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátnym podnikom v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo obchodnou spoločnosťou v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť,“

 Odôvodnenie: 

Obmedzenie na štátne zariadenia spôsobí diskriminačné postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníckych pracovníkov

Nevidíme žiaden racionálny dôvod pre kastovanie sestier a pôrodných asistentiek a samozrejme ani ďalších zdravotníckych pracovníkov z dôvodu typu vlastníka zariadenia.

Vysoká regulácia v tomto sektore je odôvodnená významom zabezpečovanej povinnosti a  spočíva v tom, že štát zdravotníckym pracovníkom ukladá výnimočné povinnosti oproti iným zamestnancom (obmedzenie práva na štrajk, povinnosť celoživotného vzdelávania, povinnosť získavania licencie, povinnosť bezúhonnosti)  a nerozlišuje pri ukladaní povinností sestry a pôrodné asistentky v súkromných či štátnych zariadeniach. Rovnako nemá štát právo rozlišovať pri zabezpečení platových nárokov, vzhľadom k tomu, že systém je regulovaný ako celok. Za rovnakú prácu patrí rovnaká odmena. Minimálne „lôžkové“ zariadenia si zaslúžia rovnaké podmienky.

Nakladanie s verejnými prostriedkami nesmie byť diskriminačné voči poskytovateľom a ani voči ich zamestnancom.

Spôsob zakotvenia platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek len pre  tzv. štátom vlastnené či kontrolované zariadenia sekundárne spôsobí ďalšie  vzďaľovanie sa tzv. „otváranie nožníc“ medzi financovaním subjektov pôsobiacich v zdravotníctve podľa  typu vlastníctva subjektu. Logicky bude narastať a prehlbovať sa rozdiel aj  v kvalite poskytovaných služieb. Platí jednoduchá premisa: Ak nebudú zaviazané súkromné subjekty k povinnostiam voči svojim zamestnancom, nedostanú žiadne financie. Ak nedostanú financie, nebudú si môcť dovoliť vyššie platy a to spôsobí odliv sestier a pôrodných asistentiek a zníženie kvality poskytovania zdravotníckych služieb v danom regióne.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia. Ide o verejné prostriedky a štát garantuje a reguluje celý systém poskytovania zdravotných služieb. V prostredí zabezpečovania zdravotnej starostlivosti nefunguje „neviditeľná ruka trhu“ a ani niet dôvodu, aby fungovala, lebo jeho cieľom nie je dosahovanie zisku, ale dosahovanie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti občanov a naplnenie ústavného práva občanov na zdravie garantovaného v čl. 40 Ústavy SR „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Podľa § 2 os. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami….“

Obmedzenie na štátom vlastnené zariadenia spôsobuje nestabilitu garancií platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov

Garantovanie platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek iba pre štátne zariadenia je nedôveryhodné. Napríklad ak dôjde k odpredaju čo i len jedného percenta akcií štátom vlastnených zariadení, alebo vstupu jedného investora u poskytovateľa všetky zákonné  garancie padajú a nie je potrebné vôbec meniť zákon. Spravodlivá odmena sestier a pôrodných asistentiek sa stane stálym rukojemníkom vlády či jednotlivého ministra zdravotníctva, bez ďalšej potrebnej účasti parlamentu.

Garancie sa tiež nevzťahujú na platové náležitosti sestier a pôrodných asistentiek v zariadeniach vlastnených vyššími územnými celkami.

  1. V § 80ab navrhujeme doplniť nové odseky 4 nasledovného textu:

„(4) Sestre uvedenej v § 80ab, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ab, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky ošetrovateľskej  praxe sestry    minimálne o 0,03 násobok priemernej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky ošetrovateľskej praxe sestry sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 4:

„(4) Pôrodnej asistentke uvedenej v § 80ac, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ac, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky praxe výkonu pôrodnej asistencie  minimálne o 0,03 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky praxe výkonu pôrodnej asistencie sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

Odôvodnenie:

Ustanovenia návrhu zákona v navrhovanom koeficiente sú výsmechom práce sestier a pôrodných asistentiek. Návrh negarantuje sestrám ani v štátom vlastnených zariadeniach ani to, čo mali garantované na základe prísľubu ministerky zdravotníctva.

Pripomíname, že potom, ako  súčasný poradca  premiéra Milan Dragula podal návrh na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR, Ústavný súd SR zrušil právnu úpravu zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom zrušenia bola aj analýza Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bola predložená Ústavnému súdu a ktorá sa zakladala na už nepravdivých odhadoch o výbere poistného. V  čase rozhodovania Ústavného súdu bolo známe, že ide o nepravdivé odhady výberu poistného a výber je oveľa vyšší. Ministerstvo neurobilo nič, aby tento stav napravilo a takto zasiahla analýza Ministerstva zdravotníctva SR do rozhodovania Ústavného súdu SR v neprospech sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky preto trvajú na tom, aby popri základom  koeficiente vo finančnom aspekte zohľadnené aj roky praxe.

Vzhľadom k odôvodnenému verejnému záujmu na podpore materstva a obrany vlasti ako aj to, aby z finančného hľadiska nedochádzalo k oslabovaniu a podceňovaniu tejto služby spoločnosti a vlasti navrhujeme započítavať do doby praxe pre účely mzdy aj rodičovskú dovolenku a vojenskú službu. Potrebná doba praxe pre účel posúdenia odbornosti sestry a pôrodnej asistentky ostáva nedotknutá.

  1. V § 80ab navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem sestier uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach okrem pôrodných asistentiek uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8 -násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

Odôvodnenie

Aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré nepracujú v lôžkových zdravotníckych zariadeniach si zaslúžia aspoň základnú garanciu minimálnej mzdy. Pripomíname, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek stúpa (pohybuje sa okolo 50 rokov) a zákon môže vyriešiť aspoň nastavenie podmienok, aby práca sestry a pôrodnej asistentky znovu začala byť zaujímavá aj pre žiakov s lepším prospechom, tak ako to bývalo v minulosti.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Mgr. Monika Kavecká

predsedníčka

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

oprávnená zastupovať verejnosť pri pripomienkovom konaní

Hromadná pripomienka OZ SaPA : Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Táto petícia je už uzavretá.

End date: Jul 27, 2015

Signatures collected: 3563

Signature goal: 5000

3,563 signatures

44 thoughts on “Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Angela Csenkeyova

Bojovaat treba

Reply
Luba Kocova

Vážené sestry plne Vás podporujem a odporúčam nesťahujte výpovede aj mňa zastrašovali, keď som nedala výpoveď v príspevkovej organizácii a odmietla podpísať nový dekrét a stať sa zamestnancom v neziskovej organizácii a to z dôvodu, že by mi základný plat znížili z o 2000 SK.- a neurobili mne a ešte jednej kolegyni, ktorá mala pred dôchodkom nič. Ďalej som pracovala v nemocnici ešte 7 rokov. Nakoľko sa mi nepáčil systém fungovania a financovania/ rozkrádania zdravotníctva rozhodla som sa odísť, nakoľko som bola čiernou ovcou, ktorá nahlas rozprávala svoj názor. Keby ma neboli vzali na vysokú školu a nedoštudovala by som, tak by som bola jednou z Vás a nestiahla by som výpoveď. Lekári vydržali a dosiahli platy 2000 eur a viac, tak vydržte a určite dosiahnete svoje. Kocová

Reply
Peter Puškár

Stačí jednoduchá vec. Aby sa sestry spojili a chceli a dokazali sa zhodnúť na jdenej veci a to že si zaslúžia viac. Pokiaľ to neurobia tak si nezaslúžia. Pretože kto sa nevie ohodnotiť nemá hodnotu. Rád pomôžem a držím palce

Reply
Monika Hedervariova

Ak to schvália nasleduje – jedine hromadný štrajk.

Reply
Magdaléna Kovalčíková

Podporujem sestry za ich obetavú a ťažkú prácu

Reply
Matúš Trávniček

Prečo by mali dostať menej ako sestry v iných krajinách ? ….

Reply
Alena Urminská

Ficovci si s nami robia čo chcú… zákony si píšu len pre seba ..
oni asi chcú aby sme robili zadarmo, ako vo Váhostave

Reply
Jarmila

Sestry musíme s tým niečo robiť ,kým nie je neskoro nemôžeme súhlasiť s takýmito nízkymi platmi koef.0,8 je výsmechom, do tváre sestrám

Reply
Richard Dubovický

SMER len klame…

Reply
admin

Určite kto by mohol súhlasiť s takýmito koeficientami? Koeficienty treba doplniť minimálne o zvyšovanie za roky praxe a určite ani základné koeficienty stoja za zváženie. Avšak ministerstvo nebolo ochotné za celé tie roky posunúť sa k spravodlivejšiemu nastaveniu

Reply
admin

MZ SR nejedná dva roky, ale tri roky a budú to už pomaly štyri.

Reply
admin

Súhlasíme, koeficienty sú bez pochýb nízke (od 0,8 po 0,9 a napriek tomu MZ SR odmietlo aj túto poslednú kompromisnú ponuku, ktorá by sestrám s niekoľkodesaťročnou praxou garantovala aspoň 1,1 až 1,2 násobok priemernej mzdy (samozrejme plus príplatky za nočné, soboty a nedele a príplatky za prácu nadčas a osobné).

Reply
Helena

to hromadné pripomienkovanie som podpísala ale hlboko nesúhlasím s tými koeficientmi, to je už čo, hádam Nobelovú cenu dať tomu kto to navrhol, že sa nehanbí,:( a mohli by si politici, vrátane pána ministra zdravotníctva, prísť vyskúšať ťažkú prácu v zdravotníctve, ktorá je ako fyzicky, tak i psychicky náročná. S pozdravom pre všetkých

Reply
renata

sestry, ktoré nemajú e-mailove adresy a členkymi komory, nech používajú adresy pridelené komorou,
žiadajte o podporu aj príbuzných, známych, kolegov………

Reply
gabriela

teraz je potrebné sa zomknúť,vydržať ,uveriť ,,,áno peniaze je to,čo nás trápi,lebo ich každý z nás potrebuje ,,ale celý čas je to aj o pacientovi,,,na ktorého máme stále menej času,,,,a ten čas sa týka nás všetkých….kto sa bude starať o našich starčekov a starenky keď pôjdeme všetci vonku,,,a my ????kto sa o nás postará,,keď príde náš čas….budú to peniaze?????zmenia sa na pohár vody,,pohladenie,, pekné slovo ,,úsmev,,,Zaslúžime si Väčšie platy,,rekondičné pobyty,,,voľno,,,,úctu,vážnosť…nie chorý a hlúpy národ ,,ale zdravý a múdry,,ten dokáže dať do poriadku omyly,ktoré sme spravili myslím… na všetkých miestach…. VYDRŽAŤ!

Reply
martin

Pokial sa nevzburite a nepojdete do tvrdeho strajku vsetci sa na vas vyse.u, co nevidite ako sa komunikuje s tymito gaunermi. Slusne slovo vas priviedlo k navrhu ktory nic co chcete a potrebujete neobsahuje. Pokial ich nedrzite za vajcia su hluchy, az s bolestou sa vracia sluch. Ale co by ste chceli, fico s odbormi bije bandu, a vase odbory su mu tiez po ruke. Ked bolo treba polozit pravicovu vladu vsade boli strajky, a teraz … ?

Reply
Miroslav Bolčo

Uplne sa stotožnujem s nazormi pisatelky, chapem jej pocity a rozhorčenie, nakolko sam pracujem v zdravotníctve, v personalnej, materialnej mizerii a sučasne v obdobi, ked povedomie opacientov stupa a stupaju aj ich naroky na kvalitu personalu a kvalitu zdravotnickej starostlivosti. Za týchto podmienok je temer nemožne fungovat a cenou je podlomene nielen duševne, ale aj fyzicke zdravie. Osobne sa domnievam, že už len hruby natlak zo strany zdravotníckych pracovnikov po vzore lekarskeho stavu dava nadej na ake take dosiahnutie kompromisu alebo zlepšenie stavu. Ja osobne stojim za vami, mile kolegyne.

Reply
stano

Čas zbierania podpisov pod hromadnou pripomienkou je obmedzený tým kedy konči pripomienkové konanie k danému zákonu. V tomto prípade to je 24.7.2015 – treda za dva dni. Samozrejme že podpisy, ako podpora zdravotným sestrám sa by sa dali zbierať aj naďalej, ale s hromadnou pripomienkou môžu ísť len tie, ktoré sa stihnú vyzbierať do ukončenia pripomienkového konania. Preto tu je tento „sibeničný termín“.

Reply
Janko

Úprimne DRŽÍM palce všetkým sestrám, no koľko ešte potrebujete času na petície a podobné umiernené aktivity, aby Vám naozaj došlo, že svoje si vybojujete JEDINE ŠTRAJKOM? Lekári sa na Vás vy…, a už pár krát štrajkovali – úspešne len za seba.
Nezávidím najmä sestrám zo „Svetu choroby“ a.s., tam najmä v menších mestách vrcholovo zdierajú a nikdy nezaplatia viac, ako blízko min. mzdy. Kým sa všetky nespojíte, nebudete jednotné a nepohrozíte ostrým štrajkom, nezvýšia Vám. Fakt chcete mať po pár rokoch minimálne sociálne dôchodky???
J.

Reply
stano

Bohužial čas na pripomienkovanie tohoto predkladaného zákona končí 24.7.2015. Takže týmto dátumom je obmedzený aj možný čas na podpísanie tejto hromadnej pripomienky.

Reply
stano

S týmto názorom sa dá len súhlasiť.

Reply
stano

Podpisový hárok može podpísať ktokoľvek, kto súhlasí s touto hromadnou pripomienkou. Takže keď sa aj vám zdá, že je tento návrh zákona k zdravotníckym sestrám nespravodlivé tak túto hromadnú pripomienku bez obáv podpíšte.

Reply
Alžbeta Limánková PhDr

Súhlasím s pani kolegyňou Hoľákovou. Tiež by ma zaujímalo koľkokrát rokoval pán minister Čislák so zainteresovanými osobami ohľadne predkladaného zákona. Ešte je stále čas na rokovanie……… Tiež sa spomína, že mi sestry máme pracovať podľa určitých smerníc, štandardov podľa európskych noriem. Žiaľ platov sa to netýka.
Každý vie za koľko a za aký plat pracujú sestry v zahraničí. To chceme aby sestry odchádzali za zárobkom do iných krajín? Veď sami ich tam mnohí ,,ženú“. Toto sme chceli?
Dajme si odpoveď sami.
Ďakujem pekne, že som mohla zareagovať

Reply
anna

….je to cele velmi smutne…..3 roky ubehli….a znova dehonestacia povolania sestry a porodnej asistentky….je to hanba pre slovenske zdravotnictvo!

Reply
Zoltán Kolopár

Je to otrasné svedectvo doby! Kde inde by sa mala tzv. sociálna vláda správať sociálnejšie ako pri zabezpečenie toho najdôležitejšieho v živote kadého človeka a to je v oblasti zdravia. Ak nemáte zdravie , nemáte nič. Žiaľ takto asociálne sa nespráva súčasná tzv. sociálna vláda len k našim sestričkám,, ale je to v celej škále sociálnych služieb, k štátnym zamestnancom, k administratíve v súdnictve, vojakom, k učiteľkám a iným zamestnancom v materských školách, ale dalo by sa vymenovať desiatky profesií, ku ktorým sa Smer-Sd správa totálne ignorantsky a macošsky, akoby dane boli ich súkromným vlastníctvom a mohli si s ním narábať podľa svojich predstáv a záujmov, nie záujmov a potrieb občanov. Je zaujímavé,že sa nesťažujú niektoré rezorty, ako napríklad v rezorte vnútra na sociálne zabezpečenie. Prečo asi? Nuž preto, že rezort riadi druhý muž Smeru -Sd pán Kaliňák.Aj to je dôležité v súčasnej ,nešťastnej dobe, že kto vedie rezort.Som presvedčený, že ak by napr. p. Kaliňák viedol rezort zdravotníctva, sestričky dávno majú svoje platobné podmienky vyriešené k ich spokojnosti…Korupcia a protežanstvo , žiaľ zasiahli tie najvyššie funkcie v našom mizernom štáte, čo má ťažké dopady pre celú spoločnosť.

Reply
Todáková

Prečo taký krátky čas na zbieranie podpisov?
Prečo všetko v tichosti? Kde sú média?
Zase len strach a určite bude vyhrážanie od nadriadených na pracovisku.
Sestry – nebojme sa!

Reply
alžbeta limánková PhDr

Úplne súhlasím s kolegyńou Hoľákovou čo sa týka
platovky. Takto snaď nepristupujú v žiadnej krajine ku sestrám a pôrodnym asistentkám. Som presvedčená, že treba si zasadnut´za stôl a viesť konkrétne rokovania so všetkými zainterosovanými zložkami. Ak sa chce dá sa dohodnúť. Ak sa však nebudeme chcieť, dohodnúť výhovorky sa vždy nájdu. Od pána ministra Čisláka žiadame len, aby prijal našich zástupcov a jednal s nimi. Ešte stále nie je neskoro………… Ak k tomu jednaniu dôjde bude určite ministrom všetkých zdravotníckych pracovníkov. *Ak by nás mohol informovať pán minister o platoch sestier v iných krajinách, ktoré sú v EU /možno bude sám prekvapený…………..aj ako sú sestry vážené inde.. V niektorých krajinách je sestra NIEKTO tu mnohokrát nie je ničím………..Čím to asi bude…Utvorte si vlastný názor každý sám.
Ďakujem pekne ,že som mohla reagovať.

Reply
Monika

Nehoráznosť, sestry na Slovensku si naozaj nezasluzia viac?len dajaký koeficient 0,03,to o com jednaju uz dva roky?o tom ako sestry yrayit na kolena?hlavne,ze doktorom pridali bez mihnutia oka 3×300……

Reply
Marta Chomjakova

Ak počujem koeficient 0,8 a 0,03, fakt neviem , čo si o tom myslieť. Čo sú to za koeficienty? Ak v reále znamená koeficient 0,8 – cca 659 eura v hrubom a ideme sa chváliť koeficient 0,03? Veď podľa štatistického úradu sa priemerná mzda zamestnanca v hosp. pohybuje cca 824 až 860 eura. To si sestry na Slovensku nezaslúžia koeficient aspoň 1,5?

Reply
Iveta Hoľáková

pracujem 34rokov PA,mam Bc.,moj prijem je 795Eur-zakladny plat ,v cistom dostanem okolo 700Eur podla toho kolko mam nocnych a Soboty a Nedele a teraznam chcu znižit minimalne o 200Eur-neviem ci by pan minister Čislak s tym suhlasil
Som za tabulkovu formu kazde 3roky upravovat platy a O,8koefic.si myslim,že je malo.

Reply
Mária Mikulová MUDr.

Sestry si zaslúžia oveľa viac ako sa predkladá v tomto zákone. Sú obetavé, pracovité a vzdelané,

Reply
Renáta

Chcem sa opýtať,či podpisový hárok može podpísať aj nie zdravotnícky pracovník?Ďakujem

Reply
Maja

0,8 násobok priemernej mzdy je podľa mňa veľmi malý koeficient, lekári si vybojovali 2,3 – je to veľmi veľká priepasť medzi platom sestry a lekára

Reply
admin

Presne tak, je to málo, práve preto OZ SaPA nesúhlasí s týmito koeficientami a žiadalo pridať za každé tri roky praxe koeficient 0,03 násobku priemernej mzdy tak, aby sestra s niekoľko desaťročnou praxou mala naozaj spravodlivú odmenu a neklesla na plate.

Reply
admin

Pozdravujem na základe Vašej požiadavky sme zverejnili aj fyzický podpisový hárok na tejto adrese. Môžete si ho stiahnuť a dať podpísať tým, ktorí nemajú prístup k internetu. Bude však potrebné ich doručiť čím skôr oskenované na adresu OZ SaPA.
http://www.podpisem.sk/wp-content/uploads/2015/07/pripomienky_podpisovy_harok.pdf

Reply
Martina Karaffová

Sabinov

Reply
Renata

Prečo taký krátky čas na zbieranie podpisov? Koľkí sa o tejto akcii za takýto krátky čas ani nedozvedia, nieto aby stihli aj zareagovať…

Reply
Alžbeta Limánková PhDr.

Ak niekto môže, poprosím o presné znenie predkladaného zákona o mzdách sestier a pôrodných asistentiek z ministerstva zdravotníctva.
Zatiaľ som sa nikde nedopátrala presného znenia tohto zákona.

ďakujem pekne.

Reply
Peter

toto sa može stať len v SK a za Ficovej vlády

Reply
Alžbeta Limánková PhDr.

Ďakujeme veľmi lekárom sa našu podporu.

Reply
Iveta Hoľáková

Poprosím, ak je to možné, o čisté petičné hárky, lebo niektoré kolegyne nemajú mail adresu a tým pádom nemôžu túto petíciu podporiť. ďakujem

Reply
Jarmila

0,8-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky – je podľa mňa veľmi malý koeficient musí sa ísť oveľa vyššie- lekári myslím si vybojovali asi 2,3 je veľký rozdiel medzi platom sestry a lekára a pri koeficiente 0,8 je obrovská priepasť

Reply
Mária Lukačková

Poprad

Reply

Napísať odpoveď pre alžbeta limánková PhDr Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.