Hromadná pripomienka OZ SaPA: Spravodlivá odmena pre sestry a pôrodné asistentky

Návrh zákona o odmeňovaní pripravený Ministerstvom zdravotníctva SR je výsmechom pre sestry a pôrodné asistentky.  Návrh sa vzťahuje iba na sestry v štátnych zariadeniach a ani im negarantuje odmenu, ktorú vlastne dostávajú už teraz.

Sestry a pôrodné asistentky nechápu, načo boli potrebné trojročné rokovania na MZ SR, keď spravodlivé požiadavky sestier neboli vôbec akceptované. Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek žiada spravodlivú odmenu pre sestry a pôrodné asistentky. Tento dehonestujúci prístup k sestrám spôsobí vážny kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti kvôli nedostatku kvalitných sestier. Priemerný vek sestier je už okolo 50 rokov. Za kolaps budú zodpovední tí, ktorí dnes predkladajú návrh zákona, ktorý kastuje sestry na dve triedy a nerešpektuje roky praxe sestier pri spravodlivej odmene.  Z týchto dôvodov  podávame k návrhu zákona tieto zásadné pripomienky:

Hromadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 1. V § 80ab, ods. 1 až 3 a v § 80ac, ods. 1 až 3, ale aj z ostatného  textu návrhu zákona ( 80aa až 80ay)  navrhujeme vypustiť slová „u poskytovateľa, ktorý je príspevkovou organizáciou v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, štátnym podnikom v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva alebo obchodnou spoločnosťou v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, v ktorej má štát 100-percentnú majetkovú účasť,“

 Odôvodnenie: 

Obmedzenie na štátne zariadenia spôsobí diskriminačné postavenie sestier a pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníckych pracovníkov

Nevidíme žiaden racionálny dôvod pre kastovanie sestier a pôrodných asistentiek a samozrejme ani ďalších zdravotníckych pracovníkov z dôvodu typu vlastníka zariadenia.

Vysoká regulácia v tomto sektore je odôvodnená významom zabezpečovanej povinnosti a  spočíva v tom, že štát zdravotníckym pracovníkom ukladá výnimočné povinnosti oproti iným zamestnancom (obmedzenie práva na štrajk, povinnosť celoživotného vzdelávania, povinnosť získavania licencie, povinnosť bezúhonnosti)  a nerozlišuje pri ukladaní povinností sestry a pôrodné asistentky v súkromných či štátnych zariadeniach. Rovnako nemá štát právo rozlišovať pri zabezpečení platových nárokov, vzhľadom k tomu, že systém je regulovaný ako celok. Za rovnakú prácu patrí rovnaká odmena. Minimálne „lôžkové“ zariadenia si zaslúžia rovnaké podmienky.

Nakladanie s verejnými prostriedkami nesmie byť diskriminačné voči poskytovateľom a ani voči ich zamestnancom.

Spôsob zakotvenia platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek len pre  tzv. štátom vlastnené či kontrolované zariadenia sekundárne spôsobí ďalšie  vzďaľovanie sa tzv. „otváranie nožníc“ medzi financovaním subjektov pôsobiacich v zdravotníctve podľa  typu vlastníctva subjektu. Logicky bude narastať a prehlbovať sa rozdiel aj  v kvalite poskytovaných služieb. Platí jednoduchá premisa: Ak nebudú zaviazané súkromné subjekty k povinnostiam voči svojim zamestnancom, nedostanú žiadne financie. Ak nedostanú financie, nebudú si môcť dovoliť vyššie platy a to spôsobí odliv sestier a pôrodných asistentiek a zníženie kvality poskytovania zdravotníckych služieb v danom regióne.

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje na základe verejného zdravotného poistenia. Ide o verejné prostriedky a štát garantuje a reguluje celý systém poskytovania zdravotných služieb. V prostredí zabezpečovania zdravotnej starostlivosti nefunguje „neviditeľná ruka trhu“ a ani niet dôvodu, aby fungovala, lebo jeho cieľom nie je dosahovanie zisku, ale dosahovanie čo najlepšej zdravotnej starostlivosti občanov a naplnenie ústavného práva občanov na zdravie garantovaného v čl. 40 Ústavy SR „Každý má právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“

Podľa § 2 os. 2 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov „Vykonávanie verejného zdravotného poistenia je činnosť vo verejnom záujme, pri ktorej sa hospodári s verejnými prostriedkami….“

Obmedzenie na štátom vlastnené zariadenia spôsobuje nestabilitu garancií platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek ako aj ďalších zdravotníckych pracovníkov

Garantovanie platových náležitostí sestier a pôrodných asistentiek iba pre štátne zariadenia je nedôveryhodné. Napríklad ak dôjde k odpredaju čo i len jedného percenta akcií štátom vlastnených zariadení, alebo vstupu jedného investora u poskytovateľa všetky zákonné  garancie padajú a nie je potrebné vôbec meniť zákon. Spravodlivá odmena sestier a pôrodných asistentiek sa stane stálym rukojemníkom vlády či jednotlivého ministra zdravotníctva, bez ďalšej potrebnej účasti parlamentu.

Garancie sa tiež nevzťahujú na platové náležitosti sestier a pôrodných asistentiek v zariadeniach vlastnených vyššími územnými celkami.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nové odseky 4 nasledovného textu:

„(4) Sestre uvedenej v § 80ab, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ab, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky ošetrovateľskej  praxe sestry    minimálne o 0,03 násobok priemernej priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky ošetrovateľskej praxe sestry sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 4:

„(4) Pôrodnej asistentke uvedenej v § 80ac, ods. 1 až 3 patrí základná zložka mzdy uvedená v  § 80ac, ods. 1 až 3  zvýšená  za každé tri roky praxe výkonu pôrodnej asistencie  minimálne o 0,03 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy. Do dĺžky praxe výkonu pôrodnej asistencie sa započítava aj doba materskej, rodičovskej dovolenky a výkonu vojenskej služby.“

Odôvodnenie:

Ustanovenia návrhu zákona v navrhovanom koeficiente sú výsmechom práce sestier a pôrodných asistentiek. Návrh negarantuje sestrám ani v štátom vlastnených zariadeniach ani to, čo mali garantované na základe prísľubu ministerky zdravotníctva.

Pripomíname, že potom, ako  súčasný poradca  premiéra Milan Dragula podal návrh na Generálnu prokuratúru SR, aby sa obrátila na Ústavný súd SR, Ústavný súd SR zrušil právnu úpravu zákon č. 62/2012 Z.z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dôvodom zrušenia bola aj analýza Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá bola predložená Ústavnému súdu a ktorá sa zakladala na už nepravdivých odhadoch o výbere poistného. V  čase rozhodovania Ústavného súdu bolo známe, že ide o nepravdivé odhady výberu poistného a výber je oveľa vyšší. Ministerstvo neurobilo nič, aby tento stav napravilo a takto zasiahla analýza Ministerstva zdravotníctva SR do rozhodovania Ústavného súdu SR v neprospech sestier a pôrodných asistentiek. Sestry a pôrodné asistentky preto trvajú na tom, aby popri základom  koeficiente vo finančnom aspekte zohľadnené aj roky praxe.

Vzhľadom k odôvodnenému verejnému záujmu na podpore materstva a obrany vlasti ako aj to, aby z finančného hľadiska nedochádzalo k oslabovaniu a podceňovaniu tejto služby spoločnosti a vlasti navrhujeme započítavať do doby praxe pre účely mzdy aj rodičovskú dovolenku a vojenskú službu. Potrebná doba praxe pre účel posúdenia odbornosti sestry a pôrodnej asistentky ostáva nedotknutá.

 1. V § 80ab navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach alebo v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately okrem sestier uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8-násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

a v § 80ac navrhujeme doplniť nový odsek 5 nasledovne:

„(5) Základná zložka mzdy60a) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností (§ 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckych zariadeniach okrem pôrodných asistentiek uvedených v ods. 1 až 3 je najmenej 0,8 -násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.“

Odôvodnenie

Aj sestry a pôrodné asistentky, ktoré nepracujú v lôžkových zdravotníckych zariadeniach si zaslúžia aspoň základnú garanciu minimálnej mzdy. Pripomíname, že priemerný vek sestier a pôrodných asistentiek stúpa (pohybuje sa okolo 50 rokov) a zákon môže vyriešiť aspoň nastavenie podmienok, aby práca sestry a pôrodnej asistentky znovu začala byť zaujímavá aj pre žiakov s lepším prospechom, tak ako to bývalo v minulosti.

Všetky pripomienky sú zásadné.

Mgr. Monika Kavecká

predsedníčka

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek

oprávnená zastupovať verejnosť pri pripomienkovom konaní

[emailpetition id=“5″]

[signaturelist id=“5″]

Reaguje na: Martina Karaffová Zrušiť reakciu

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

44 názorov na podpis

 • Angela Csenkeyova

  Bojovaat treba

 • Vážené sestry plne Vás podporujem a odporúčam nesťahujte výpovede aj mňa zastrašovali, keď som nedala výpoveď v príspevkovej organizácii a odmietla podpísať nový dekrét a stať sa zamestnancom v neziskovej organizácii a to z dôvodu, že by mi základný plat znížili z o 2000 SK.- a neurobili mne a ešte jednej kolegyni, ktorá mala pred dôchodkom nič. Ďalej som pracovala v nemocnici ešte 7 rokov. Nakoľko sa mi nepáčil systém fungovania a financovania/ rozkrádania zdravotníctva rozhodla som sa odísť, nakoľko som bola čiernou ovcou, ktorá nahlas rozprávala svoj názor. Keby ma neboli vzali na vysokú školu a nedoštudovala by som, tak by som bola jednou z Vás a nestiahla by som výpoveď. Lekári vydržali a dosiahli platy 2000 eur a viac, tak vydržte a určite dosiahnete svoje. Kocová

 • Stačí jednoduchá vec. Aby sa sestry spojili a chceli a dokazali sa zhodnúť na jdenej veci a to že si zaslúžia viac. Pokiaľ to neurobia tak si nezaslúžia. Pretože kto sa nevie ohodnotiť nemá hodnotu. Rád pomôžem a držím palce

 • Monika Hedervariova

  Ak to schvália nasleduje – jedine hromadný štrajk.

 • Magdaléna Kovalčíková

  Podporujem sestry za ich obetavú a ťažkú prácu

 • Matúš Trávniček

  Prečo by mali dostať menej ako sestry v iných krajinách ? ….

 • Alena Urminská

  Ficovci si s nami robia čo chcú… zákony si píšu len pre seba ..
  oni asi chcú aby sme robili zadarmo, ako vo Váhostave

 • Jarmila

  Sestry musíme s tým niečo robiť ,kým nie je neskoro nemôžeme súhlasiť s takýmito nízkymi platmi koef.0,8 je výsmechom, do tváre sestrám

 • Richard Dubovický

  SMER len klame…

 • admin

  Určite kto by mohol súhlasiť s takýmito koeficientami? Koeficienty treba doplniť minimálne o zvyšovanie za roky praxe a určite ani základné koeficienty stoja za zváženie. Avšak ministerstvo nebolo ochotné za celé tie roky posunúť sa k spravodlivejšiemu nastaveniu

 • admin

  MZ SR nejedná dva roky, ale tri roky a budú to už pomaly štyri.

 • admin

  Súhlasíme, koeficienty sú bez pochýb nízke (od 0,8 po 0,9 a napriek tomu MZ SR odmietlo aj túto poslednú kompromisnú ponuku, ktorá by sestrám s niekoľkodesaťročnou praxou garantovala aspoň 1,1 až 1,2 násobok priemernej mzdy (samozrejme plus príplatky za nočné, soboty a nedele a príplatky za prácu nadčas a osobné).

 • Helena

  to hromadné pripomienkovanie som podpísala ale hlboko nesúhlasím s tými koeficientmi, to je už čo, hádam Nobelovú cenu dať tomu kto to navrhol, že sa nehanbí,:( a mohli by si politici, vrátane pána ministra zdravotníctva, prísť vyskúšať ťažkú prácu v zdravotníctve, ktorá je ako fyzicky, tak i psychicky náročná. S pozdravom pre všetkých

 • renata

  sestry, ktoré nemajú e-mailove adresy a členkymi komory, nech používajú adresy pridelené komorou,
  žiadajte o podporu aj príbuzných, známych, kolegov………