EÚ delí 89 miliárd eur, nech podporí rodiny!

Zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/540 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (ďalej len „návrh“)

Vážený pán minister zahraničných vecí SR,

Aliancia za rodinu uplatňuje zásadné hromadné pripomienky k materiálu zverejnenému na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/540.

Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa vytvorí Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI), je realizovať zahraničnú politiku EÚ a presadzovať hodnoty a záujmy Únie na celom svete. Tie sú definované v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ z júna 2016. Európska komisia navrhuje vyčleniť na tento nástroj 89,2 miliardy eur na obdobie 2021-2027.

Ide o veľmi vysoké  finacie na ktoré bude prispievať aj Slovenská republika, preto by projekty podporené prostredníctvom tohto nástroja nemali byť v rozpore s ústavnými hodnotami Slovenskej republiky. Domnievame sa, že Slovenská republika by mala do svojho stanoviska voči návrhu zapracovať nasledovné pripomienky:

1/ návrh, ktorý svoju legitimitu odvodzuje od Zmluvy o založení EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ by mal používať  pojem „rovnosť mužov a žien“ namiesto „rodovej rovnosti“, tak ako to tieto zmluvy uvádzajú.

2/ Zdôrazňovanie kontroverzného pojmu „tzv.  rodovej rovnosti spôsobuje zatieňovanie iných mnohokrát aj častejšie porušovaných a významnejších ľudských práv, ktoré by mala mať EÚ na zreteli pri presadzovaní svojej zahraničnej politiky, preto by mala od tohto zdôrazňovania ustúpiť tak, aby všetky projekty ohľadom ľudských práv mali rovnakú príležitosť.

3/ EÚ by mala podporovať projekty, ktoré by pomáhali uplatňovanie ľudských práv v oblasti rodiny, pretože mladé rodiny patria k najviac zasiahnutým skupinám ohrozeným chudobou.

4/ Namiesto parciálneho posilňovania postavenia žien by sa mala zahraničná politika EÚ zamerať na podporu holistického a komplexného riešenia ako je „posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

5/ Nerešpektovanie základnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina presadzovaním kontroverzných projektov v rámci tzv. „rodovej rovnosti“ vedie k vzdoru a neochote vlád a štátov podieľať sa na takýchto projektoch, ako to v podstate konštatuje aj samotný návrh.  Riešením je dôsledné rešpektovanie kultúry spoločnosti, ustúpenie od sociálneho inžinierstva, rešpektovanie odlišností mužov a žien, ich prirodzených rozdielnych úloh pri zachovávaní či dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami, rešpektovanie princípu vzájomnej spolupráce medzi mužmi a ženami a rešpektovanie práva detí na výchovu vlastnými rodičmi. Konkrétne pripomienky sú uvedené nižšie.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

[emailpetition id=“34″]

Zásadné pripomienky k riadnemu predbežnému stanovisku SR: Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce LP/2018/540

 

1/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika podporuje nahradenie termínu rodová rovnosť v dokumentoch EÚ pôvodnou zmluvnou terminologickou definíciou „rovnosť mužov a žien“, keďže tá nevzbudzuje nejasné či priamo kontroverzné interpretácie ako súčasne používaný pojem „rodová rovnosť“. Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie používajú pojem rovnosť/ rovnoprávnosť mužov a žien nie pojem rodová rovnosť. Navrhujeme pojmologické zosúladenie s citovanými zmluvami, na základe ktorých je prijímané aj Nariadenie.“

Odôvodnenie:

SR by mala trvať na zmluvných pojmoch, ktoré nevzbudzujú kontroverzie. Aj u nás sme sa stretli s prípadmi, keď neboli podporené výborné projekty len pre ideologickú zaujatosť v oblasti gender ideológie.

2/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje v návrhu vypustiť osobitne vyzdvihovanie rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien medzi ľudskými právami. Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny. Slovenská republika navrhuje, aby medzi všeobecné zásady bol začlenené v rámci pomoci osobitne pomoc rodinám a podpora zakladania rodín s otcom a mamou, ktoré sú schopné najlepšie vychovávať deti.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

3/ Navrhujeme v riadnom predbežnom stanovisku v časti 13 doplniť: „V legislatívnom finančnom výkaze sa v časti 1.4.3 uvádza: „Začlenenie ľudských práv vrátane rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien sa vo väčšine prípadov považovalo za „prebiehajúcu prácu“, pričom partnerské vlády niekedy vyjadrujú nedostatočný záujem o tieto oblasti alebo vzdor voči nim.“ Slovenská republika zastáva názor, že pre účinné pôsobenie a prijatie rovnosti mužov a žien je nevyhnutné vyjadriť oveľa vyššiu mieru rešpektu k hodnotám spoločnosti v štátoch, v ktorých EÚ pomáha. Pravá solidarita nespočíva iba v podmieňujúcich finančných benefitoch, ale v rešpektovaní kultúry krajiny, bez zdôrazňovania nadradeného postoja EÚ. Nanucovanie vzdania sa rodinných hodnôt hlboko zakotvených v spoločnosti, podceňovanie materstva a osobitnej a nenahraditeľnej úlohy matky a otca pri výchove detí, či vyzdvihovanie zaraďovania matiek s malými deťmi do „pracovného procesu“ na úkor ich detí, presadzovanie „rovnakosti“ mužov a žien namiesto rovnosti, búranie aj tzv. „stereotypov“, ktoré nie sú založené na podriadenosti žien voči mužom môže byť dôvodom tohto „nedostatočného záujmu a vzdoru“ vlád a spoločnosti voči „rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien“.

Odôvodnenie:

Riadne predbežné stanovisko by malo obsahovať aj pozíciu SR pri presadzovaní cieľov upriamením na rešpektovanie kultúry.

 

4/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 6 Nariadenia slová „rodovej rovnosti“ slovami: „rovnosti mužov a žien a podpory rodiny založenej na rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou“.

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

5/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 2 Nariadenia slová: „Týmto nariadením sa podporuje rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien“ slovami: „Týmto nariadením sa podporuje rovnosť mužov a žien a posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Pridajte k petícii svoj názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše meno sa zobrazí nad komentárom
Váš email sa nebude zobrazovať

Súhlasím so zásadamiPrivacy

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.

23 názorov na podpis

 • Evík

  Jeden múdry, ale zlý človek, filantrop mimovládnej organizácie raz povedal: „Keď chceš poraziť, pokoriť a ponížiť nepriateľa, vychovaj jeho deti“ a to sa presne deje. Je to útok na rodinu v najtvrdšom zmysle, lebo keď nefunguje rodina ako základ všetkého s ocom, mamou a deťmi, nastáva rozpad morálky, spoločnosti a z ľudí sa stanú prázdni otroci, ktorí sa dajú ľahko ovládať, lebo im už nezostalo vôbec nič o čo by stáli.

 • Ernest Barát

  Finančnými prostriedkami je nutné podporiť rodiny ako zväzok muža a ženy, nie na rodovú rovnosť.

 • Anonym

  Pán Chromík, vďaka za vaše úsilie.
  RM

 • Marta makušová

  Každé zviera vie, koho má pára, nikdy by sa nespárili napr. dvaja kocúri, dva kone, dve mačky, len človek si to akosi v hlave pomiešal.

  Je to choré, veľmi choré

 • Marián Lenner

  Hodnoty overené, prirodzenosť od prírody, zodpovednosť za našu budúcnosť by mali mať prednosť pred momentálnym ideologickým tlakom.

 • Viliam Oberhauser

  Ten kto nepodporuje rodiny zahynie

 • Marta

  Pomoc vyčerpaným rodinám. Návrat otcov i mám zo zahraničia.
  Čistota života celej rodiny (rodičov i detí).
  Charakter rodiny. Nie rozvody.
  Láska v rodine sa tvorí, keď žijú v spoločnej domácnosti a zdieľajú sa. Majú sa radi aj s chybami.

 • Silvia Fecsková

  V našej rodine sme proti rozdeľovaniu peňazí EÚ na rodovú rovnosť. Je to v rozpore s prirodzeným zákonom, ktorý je v každej živej bytosti.
  To, čo predvádza EÚ je pod prirodzeným zákonom, ktorý rešpektujú ešte aj zvieratá. Ba tak ďaleko nedošli ani v Rímskej ríši, ktorá sa rozložila práve nemorálnosť.

 • Lubomír Balvín

  Únia mužov Slovenska – Hnutie pre rodiny a Klub žien a matiek pri ÚMS je najstaršia rodinná organizácia na Slovensku. Má bohaté a nepríjemné skúsenosti s nepriateľmi manželstiev, rodín, otcovstva, materstva, rodenia a výchovy zdravých detí. Preto nesúhlasí s rozdeľovaním peňazí Europskej únie organizáciám páchajúcím genocídnu politiku v EU a SR. Ing. L. Balvín, predseda ÚMS-HPR, Marcela Vetráková, predsedníčka Klubu žien a matiek pri ÚMS

 • Hana Jurisová

  Veľmi prosím našu vládu o podporu mladých rodín!!!!! Čo môže byť krajšie ako funkčná, zdravá a šťastná mladá rodina – otec, mama a deti. Takáto rodina je norma a je normálna. Ďakujem.

 • Imrich Girašek

  Zakladná zmluva EU neuvédza vo svojom znení znenie ako to uvádzajú terajšie dokumenty EU,čo je hrubým porušením zmluvy pôvodného znenia EU a prekrútením ich významu.Tiež porušením Ústavy Slovenskej republiky.Ústava SR deklaruje inštitút rodiny muž,žena a deti.Nasilné a plošné uvádzanie nového systému práva pôsobí v EU deštruktívnym destabilizujúcim desintegrálnym spôsobom a neisťuje občanov EU.

 • Peter

  Nie je správne, ak menšiny chcú viac práv ako väčšiny. Nie je správne, ak sa nepodporujú rodiny, teda spolužitie, ktoré tu bolo odjakživa, ale čosi umelé, sofistikované, čo speje k zániku národa, pretože
  ak dvaja rodičia nesplodia aspoň 2 deti, národ speje k zániku. A dvaja muži to nedokážu, ani dve ženy.
  Jednoducho im to nie je dané. To teda nie je možné preferovať a určovať za priority. Tlačí sa k nám deštruktívna kultúra. Nedovoľme to. Ktosi sa snaží nás rozložiť a rafinovane.

 • Pavol

  Je potrebná akademická diskusia so stúpencami gender ideológie!

 • Dušan

  EÚ sa obracia proti záujmom normálnych ľudí, snaží sa nám vnucovať úplne nenormálne veci, o ktorých pri vstupe vôbec nebola reč.
  Čoraz viac sa uchyľujú k politike nátlaku, sankcií, dezinformácií a prekrúcania skutočností. Smerujú k budovaniu totalitného policajného štátu,
  ktorý potrebuje poslušnú stádo. Treba čo najskôr vystúpiť z EÚ, radšej byť chudobný, ale slobodný a hlavne NORMÁLNY !

 • Marta

  Keď my budeme mlčať, kamene budú kričať…

 • Jana Ivanova

  I agree

 • Vladimír Michalek

  Podporujem rodinu otca a mamu a prispevok pre rodinu s detmi .

 • Dušan Macák

  Manželstvo je jednoznačne zväzok „muža a ženy“ – to ostatné je „iba“vzájomná dohoda potvrdená ústnym sľubom, dohodou a nanajvýš písomnou zmluvou medzi dvoma ženami alebo dvoma mužmi – myslím a verím, že je to rozumnému človeku úplne jasné!!!

 • Andrej

  Vzal som si manželku, ktorej sa časom obajvili vážne psychické problémy. Namiesto pomoci od štátu sa dostala do rúk občianskych združení, ktoré sa otvorene hlásia k radikálnemu feminizmu a všetkým tým genderovým nezmyslom – sú financované najmä z peňazí, o ktoré ide aj v tejto petícii. Výsledkom boli trestné oznámenia, že vraj ja týram manželku aj deti. Nikto ale dodnes nepreveroval manželkine problémy, na mne nič podozrivé nenašli ani keď ma prevetrali niekoľkí súdni znalci. Bez akýchkoľvek serióznych dôkazov mi však zakázali styk s mojimi milovanými deťmi – nikdy by som neveril, že na Slovensku je niečo také možné, že doba triednych nepriateľov a monsterprocesov je dávno za nami. Odvtedy sa dvanásť rokov vláčim po polícii, súdoch, ÚPSVaR, dávno ma oslobodli spod krivých obvinení, ale súd dodnes právoplatne nerozhodol o zrušení bezdôvodného zákazu. Súdim sa, sťažujem, platím právnikov, odborníkov, trápim sa, ale nie je to nič platné. Ani nepriestreľne zdokladované porušovanie zákonov, odborných či etických zásad nie je problémom, keď sú namierené proti otcom. S týmto kontrolné orgány nič nerobia a ani nebudú robiť, kým bude mať v našom štáte tak veľa peňazí a také silné slovo genderová lobby. Kto škodí rodinám, je dnes na Slovensku dôsledne beztrestný, nech by na videozázname týral deti kvôli umelému vyvolaniu príznakov týrania, nech by písal závažné diagnózy bez jediného vyšetrenia, alebo v závažných veciach preukázateľne vedome klamal na polícii a súdoch. Medzičasom som sa spoznal s mnohými inými otcami a niekoľkými matkami v podobnej nespravodlivej situácii, takže nie som nejaká výnimka veľmi uletená od bežnej praxe. Pri tých našich neprávostiach stále dokola narážame na ľudí a organizácie, ktoré obhajujú genderovú ideológiu – je to dobre fungujúca a nepriestreľná sieť zasahujúca všetky súvisiace úrady až po vládu. Oni nie sú len teoretici, ale reálne ubližujú mnohým ľuďom, najmä deťom, ničia spoločnosť, iba sa o tom nesmie na verejnosti hovoriť, lebo sa zákerne skrývajú za pomoc týraným ženám, deťom a LGBT.

 • Marián

  poslanci ako hlasujú. to sú naši zástupcovia

 • Jozef Kolcún

  Pán minister nech si uvedomí, že sa narodil a vyrástol v morálnych a spolčenských hodnotách, ktoré sú morálne a dôstojné človeka bez toho, aby ho dezorientovali kým vlastne je ako ľudská bytosť. Jeho rodičia a ani on to nepovažoval a iste dodnes nepovažuje za svoju diskriminaciu. Preto nech sa nedá ovplyvniť zmätkom, ktorý cieľavedome je pretláčany do povedomia ľudí a cieľom toho je úplne zneistiť a dezorientovať človeka a mohol tak byť ištituciami manipulovaný- dezorientovaný tým, čo je morálne a spoločenský choré

 • Vladimír Repka

  Peklo sa nevie zastaviť, ale my, deti Kráľa vyhráme!!!

 • Miro Repka

  Som zhnusený a zároveň zhrozený z obludy, ktorou sa zdá byť takzvaná Európska únia, presadzujúca hodnoty deviantov, psychopatov a sociopatov a pod honosným názvom ľudských práv šíriaca žumpu barbarských hodnôt, namierenú proti základným kresťanským pravdám a proti najvyššej hodnote ktorou je život.