Otvorený list ministerke kultúry SR Ľubici Laššákovej

Vážená pani ministerka kultúry Ľubica Laššáková,

dovoľte nám vyjadriť podporu Vášmu rozhodnutiu nefinancovať v rámci dotačného programu Ministerstva kultúry SR pre oblasť kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva politické aktivity LGBTI+ organizácií, ktoré vyvolávajú v spoločnosti zbytočné napätie.

Sme presvedčení, že osoby pociťujúce príťažlivosť k rovnakému pohlaviu sú v našej spoločnosti rovnocenné a nepatria k znevýhodneným skupinám. Naopak existujú mnohé skupiny so zdravotným postihnutím, či skupiny ohrozené chudobou, ktoré potrebujú podporu a pomoc. Sprístupnenie kultúry práve týmto skupinám je prioritnou úlohou dotačného programu. Ešte v roku 2015 podpísalo viac ako 2.400 ľudí pripomienky „Kultúrne granty nepatria inakosti, ale zdravotne postihnutým!” Ďakujeme, že títo občania konečne prestali byť ignorovaní a dostane sa viac financií zdravotne postihnutým.

Dlhoročným paradoxom bolo, že politické ciele LGBTI+ lobby, ako sú adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a manželstvá osôb rovnakého pohlavia, ktoré sú proti Ústave SR a našim zákonom boli podporované z peňazí slovenských daňových poplatníkov, ktorí väčšinovo odmietajú politické požiadavky LGBTI+ organizácií. Odmietame, aby štát použil peniaze určené pre zdravotne znevýhodnených na skryté dotovanie politickej kampane a politických programov liberálnych politikov, ktorých organizátori pozývajú a na akcii bežne vystupujú.

Dovoľujeme si na tomto mieste tiež vysloviť nádej, že sa na Vašom ministerstve nájde spôsob, ako podporovať zachovanie slovenského národa cez podporu pro-rodinnej a pro-manželskej kultúry. Demografické vymieranie národa spôsobené nedostatočnou pôrodnosťou nás už čoskoro začne dobiehať svojimi zásadnými dopadmi. Tieto dopady budeme ako krajina ťažko niesť nielen v ekonomickej rovine, ale aj v ťažkej dostupnosti sociálnych služieb, zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní a pod. Je načase, aby štát aj kampaňami podporoval budovanie hodnôt a kultúry, ktorá bude viesť k jeho zachovaniu.

Vážená pani ministerka,

dnešná doba potrebuje múdre rozhodnutia, ktoré budú viesť k spájaniu a odpolarizovaniu spoločnosti. Ďakujeme Vám, že ste jedno také urobili a veríme, že v ňom vytrváte.

S úctou

Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu

Anton Chromík, Aliancia za rodinu

Andrej Ralbovský, Nadácia Slovakia Christiana

Stanislav Gunčaga, Asociácia otca mamu deťom

Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Robert Mátéffy, INŠTITÚT LEVA XIII.

Antónia Stiffelová, Aliancia za rodinu

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa

Neurážajte rodičov povinnými škôlkami

Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci NR SR,

My občania Slovenskej republiky, rodičia maloletých detí a organizácie nesúhlasíme, aby bola zavedená pre všetky deti od piatich rokov povinná materská škôlka, ako to predpokladá poslanecký návrh novely zákona o výchove a vzdelávaní (p. t. 1468). Rozumieme zámeru pomáhať deťom zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia a zlepšiť ich štartovaciu pozíciu v škole. Posunutie štartovacej čiary pre všetky deti však tento problém nevyrieši. Nebránime sa ukladaniu povinnosti priamo tej skupine rodičov a detí, ktoré majú problém a využitiu opatrení, motivujúcich rodičov detí zo sociálne zraniteľnejšieho prostredia prihlasovať deti do materskej škôlky. Nesmú sa však brať práva všetkým rodičom. Väčšina nemôže byť postihovaná za menšinu. Mnohým rodičom vyhovuje starať sa o deti doma a ešte viac rodičom vyhovuje nechať si niekedy dieťa zo škôlky doma.

So zavedením povinnej dochádzky do materskej škôlky pre všetky deti od piatich rokov nesúhlasíme z nasledovných dôvodov:

Návrh uráža všetky matky a otcov, lebo predpokladá, že nie sú schopní ani len pripraviť svoje deti na školskú dochádzku.

Všetky ideologické režimy sa snažili cez inštitucionalizované vzdelávanie ovplyvňovať čo najmenšie deti vo výchove a odoberať  rodičom právo na výchovu svojich detí.

Výchova deti patrí rodičom, nie štátu. Ústava SR v čl. 41, ods. 4 hovorí, že starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starostlivosť.

Vytváranie nových miest v škôlkach nie je jednoduché. Ak ostane zachovaný počet miest v škôlkach a budú musieť byť prijaté všetky deti nad 5 rokov zníži sa počet miest v škôlke pre mladšie deti.

Odoberanie príspevkov na deti rodičom,  zavádzanie priestupkov, ukladanie pokút vo výške 331,50 eur, považujeme za nehorázne zneužívanie štátu na trestanie rodičov, ktorí chcú vychovávať predškolákov sami.

Plánuje štát trestne stíhať rodičov, lebo nedali dieťa do materskej škôlky? Návrh by mal jasne odpovedať na otázku, či zanedbávanie školskej dochádzky v materskej škôlke vo väčšom rozsahu bude môcť byť posudzované aj ako trestný čin rodiča.

Povinné škôlky považujeme za rizikový faktor. Mnohí rodičia v západných krajinách už trpia tým, že nemôžu ani ovplyvniť obsah škandalóznej sexuálnej výchovy u svojich detí. Štandardy OSN sa snažia o  zavádzanie kontroverznej sexuálnej výchovy detí už od troch rokov. Tieto plány odmietame.

Ústava SR nepozná materské škôlky ako súčasť povinnej školskej dochádzky. Hovorí iba o  práve na bezplatné vzdelanie  pri základných, stredných a vysokých školách.

Návrh nezohľadňuje najlepší záujem dieťaťa v špecifických situáciách. Rodičia doteraz mali právo sami zvážiť schopnosti dieťaťa a požiadať o odklad. Ruší inštitút odkladu povinnej školskej dochádzky deťom, ktoré sú v starostlivosti rodičov, adoptívnych rodičov alebo pred nástupom do školy ešte nedosiahli dostatočnú mieru pripravenosti na školu. Môže znevýhodniť deti s fyzickým či mentálnym hendikepom, ktoré sú v súčasnosti predprimárne vzdelávané s asistenciou rodičov v domácom prostredí alebo v špecializovaných zariadeniach (stacionáre, kluby, komunitné škôlky).

Návrh zákona zvyšuje finančnú záťaž na rodiny. Rodinám vznikne buď povinnosť zaplatiť učiteľku alebo znášať náklady spojené s navštevovaním škôlky. (doprava, doprevádzanie, náklady na vybavenie).

Návrh je spracovaný neodborne a nebola splnená zákonná povinnosť vypracovať doložku vplyvov na rodinu. Tvrdenie, že dané opatrenie nemá vplyv na rodiny vyvrátil sám predkladateľ v doložke sociálnych vplyvov.

Petičný výbor:

Juraj Šúst, T. Tekela 8, 917 01 Trnava nar. 27.7. 1980, predseda  Spoločenstva Ladislava Hanusa

Anton Chromík, Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976, predseda Aliancie za rodinu

Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986; člen správnej rady Asociácie Otca mamu deťom

Andrej Ralbovský, nar. 11.10.1989, Piešťanská 1638/1, Bratislava 831 02, správca nadácie, Nadácia Slovakia Christiana,

Patrik Daniška, nar. 9. 9. 1979, Sadová 206/9, 900 41 Rovinka, predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.

Marek Nikolov, nar. 08.04.1976, Zvončekova 7, Stupava, predseda občianskeho združenia Pastor Bonus

Robert Mátéffy nar: 16.03.1981, Budatínska 3, 85105 Bratislava, predseda
INŠTITÚTU LEVA XIII.

Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985, člen správnej rady Aliancie za rodinu

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Petícia „Dorovnajte platy policajtov k platom vojakom“

Vážená pani ministerka vnútra SR, Vážené Ministerstvo vnútra SR,

Ministerstvo obrany SR pripravuje novelu zákona  o štátnej službe profesionálnych vojakov. Od polovice roka 2019 by malo dôjsť k zásadným zmenám finančného ohodnotenia práce vojakov. Po novelizácii zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov má dôjsť k navýšeniu ich platov orientačne asi o 300 eur. Minimálna mzda profesionálneho vojaka by sa mal pohybovať na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve, to je  1 050 eur.

Dovoľujeme si Vás touto petíciou požiadať, aby ste pripravili podobnú novelu zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v platnom znení, ktorou by sa zvýšil plat každého policajta o 300 eur. Zaostávanie v platoch, nie je racionálne odôvodniteľné a bez Vášho zásahu môže viesť k odlivu policajtov k iným ozbrojeným zložkám.

Petíciu zostavil petičný výbor:

Vojtech   Klučarovský, nar. 18. 1. 1972, trvalé bydlisko: Sídlisko Mladosť 29, 044 25 Medzev; Mgr.   Vladimír   Gladič, nar. 26. 3. 1967,  trvalé bydlisko: Gomboš č. 93, PSČ: 044 55; Ing. Pavol   Gáspar, nar. 7. 7. 1982, trvalé bydlisko: ul.   Magurská č. 4,  040 01 Košice; Bc. Tomáš Doboš, nar. 9.2.1984, trvalé bydlisko: Obchodná 24/44, 076 12 Brezina

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Vojtech   Klučarovský, nar. 18. 1. 1972, trvalé bydlisko: Sídlisko Mladosť 29, 04425 Medzev, 

Fyzická osoba svojim podpisom na tejto petícii, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľuje súhlas petičnému výboru na spracovanie poskytnutých osobných údajov výlučne na účely súvisiace s podaním petície.

Pani ministerka zrovnoprávnite policajtky a vojačky pri materskej!

Zásadná hromadná pripomienka Nového odborového zväzu polície

k návrhu zákona zverejneného na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/75, pod názvom LP/2019/75 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

 

 

Vážená pani ministerka,

dlhodobo pretrváva diskriminačný stav, keď majú naše kolegyne policajtky a vojačky nižšie materské oproti ostatným ženám na Slovensku. Ich poslanie matiek si my všetci hlboko vážime a preto si Vás ako ministerku a tiež ako ženu – matku dovoľujeme požiadať o to, aby ste vyhoveli našej zásadnej hromadnej pripomienke k návrhu zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá znie:

Pred bod 1 návrhu sa dopĺňa nový bod 1 ktorý znie:

V § 8 zákona sa číslo „70“ nahrádza číslom „75“.

Odôvodnenie

Vzhľadom k naviazaniu materskej na výšku nemocenského sa touto zmenou odstraňuje diskriminačný stav v prípade materského pri policajtkách a profesionálnych vojačkách, ktoré majú nižšiu dávku materskej  oproti civilnému sektoru, v ktorom sa materské poskytuje vo výške 75 % z denného vymeriavacieho základu.  Materské sa čerpá dlhodobo, preto je zrovnoprávnenie v tejto oblasti nevyhnutné.

Ostatné body sa primerane prečíslujú.

Ďakujeme za Vašu osobnú angažovanosť.

S úctou,

Vojtech Klučarovský, predseda

Tomáš Doboš, podpredseda

Nový odborový zväz polície, Kuzmányho č. 8, Košice 040 01, IČO: 42409021

[emailpetition id=“39″]

 

 

 

 

Neschváľte zákon hazardu!

Vážená Národná rada SR, Vážení páni poslanci, Vážené pani poslankyne,

my občania Slovenskej republiky sa na Vás obraciame s petíciou „Neschváľte zákon hazardu“. Na januárovej schôdzi Národnej rady SR prerokujete nový zákon o hazardných hrách (ČPT 1254), ktorý pán prezident SR vrátil Národnej rade SR a navrhol ho neprijať ako celok.

Nový zákon

–     sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,

–    zlegalizoval reklamu na online hazard, ktorá sa môže šíriť aj medzi deťmi a tak sa propaguje hazardné správanie medzi mládežou,

–  zabezpečil, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako 33 miliónov EUR ročne,

–    predĺžil mnohé licencie na hazardné hry z dvoch až na desať rokov, čo má tieto dôsledky:

– občania napriek úspešným petíciám nebudú môcť vyhnať hazard z miest a obcí (namiesto pôvodných dvoch rokov) až päť rokov,

– online hazard na Slovensku nebudeme môcť až desať rokov zastaviť či obmedziť.

–  umožňuje, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov,

–  sústreďuje kontrolné kompetencie, ktoré ešte pred pár rokmi patrili obciam v rukách jediného novovytvoreného úradu, čím sa Ministerstvo financií definitívne zbavuje zodpovednosti za hazard.

Sociálne náklady hazardu však znáša najmä obec, preto by mala mať právo kontrolovať, ako sa hazard správa v obci aj právo ukladať sankcie.

Prijaté drobné zlepšujúce opatrenia ako je prerušenie non-stop prevádzky, možnosť zatvoriť herne na pár dní v roku oceňujeme, ale ich význam sa nedá sa ani len porovnať s negatívami, ktoré zákon priniesol. Nestoja za to, aby sme umožnili oligarchom získať až 10 ročné práva (licencie) na tento nemorálny biznis, ktorého obeťou sú nielen závislí, ale najmä tí, ktorých títo závislí okradnú či olúpia pre zabezpečenie si svojej závislosti. Podľa výskumov gambleri až osemnástkrát častejšie páchajú trestnú činnosť na obyvateľoch obcí a miest na zabezpečenie svojej závislosti. Liečení gambleri v Českej republike uviedli, že každá štvrtá koruna, ktorú do hry vložili, bola na dlh a každá šiesta pochádzala z nelegálnej činnosti. Štúdia českého Ministerstva financií potvrdila, že na každú “získanú“ korunu z daní z hazardu sa poskladajú všetci tri až štyri koruny v spoločenských nákladoch. Finančné argumenty privatizácie online hazardu sú preto zavádzajúce. Ak tento zákon nezastavíme, nebude sa môcť počas najbližších desať rokov prijať skutočná regulácia, lebo po získaní licencií bude hazard lobby využívať súdne konania. Príklad Bratislavy je nám výstrahou, občania sa viac ako 4 roky domáhajú zákazu hazardu a ich vôľa nie je rešpektovaná.  

Nelegálny online hazard je rozšírený aj vďaka nečinnosti ministerstva. Ministerstvo financií SR nemôže argumentovať svojou vlastnou neefektivitou pri potieraní nelegálneho online hazardu, ak odmietlo opatrenia, ktoré fungujú v iných krajinách. (blacklisty účtov pre banky, hráčski agenti, využívanie prostriedkov trestného práva).

Z dôvodov uvedených v tejto petícii a v jej širšom odôvodnení žiadame Národnú radu SR a poslancov Národnej rady SR, aby vrátený zákon o hazardných hrách neprijala ako celok.

Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

[emailpetition id=“38″]

Širšie odôvodnenie petície:

Ministerstvo financií SR nám sľubuje prísnu reguláciu, ktorá povedie z masovému zatváraniu herní a dramatickému úbytku automatov. Argumentuje tým, že ostatná novela zvýšila počet automatov v herniach na 12 kusov a tým pádom zmizli dve tretiny prevádzok a vyše 1000 automatov. Zvýšenie na 15 kusov v herniach má mať podobný efekt. Ministerstvo však zamlčiava, že z 2830 zaniknutých prevádzok bolo až 2516 krčiem a reštaurácii (89%). Na herne sa zmenilo len 51 krčiem. Spomedzi 1379 herní na Slovensku podmienku 15 prístrojov nespĺňa 1002 herní. Je naivné predpokladať, že väčšina z nich zanikne bez toho, aby sa pokúsili udržať na trhu. Počet automatov od decembra 2016 do januára 2018 na prvý pohľad klesol o 966 kusov (o 4,27%). Prečo však Ministerstvo nepovie, že 971 automatov ubudlo v mestách a obciach, ktoré hazard zakázali na základe petície občanov? V mestách a obciach, ktoré herne nezakázali, počet automatov stúpol o 5 kusov. Ide síce o minimálny nárast, o žiadnom znižovaní počtu automatov z dôvodu zákonnej regulácie však nemôže byť ani reč.

Zákon privatizuje štátny monopol online hier. Oficiálnym cieľom tejto zmeny má byť ochrana hráčov. Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 uvádza, že patologickí hráči častejšie hrajú u legálnych prevádzkovateľov online hazardných hier (80% liečených hráčov) ako u nelegálnych prevádzkovateľov (56% liečených hráčov). Výskum nezisťoval do akej miery jednotliví prevádzkovatelia prispeli k vzniku závislosti konkrétnych hráčov. Vieme však vypočítať, že 36,6% liečených hráčov online hazardných hier hralo aj u legálnych aj u nelegálnych prevádzkovateľov, 19,5% hráčov hralo iba u nelegálnych prevádzkovateľov a 43,9% liečených hráčov iba u legálnych prevádzkovateľov. Neexistujú zatiaľ žiadne dôkazy, že by privatizácia online hier v Českej republike prispela k zníženiu počtu patologických hráčov. Hranie u legálnych prevádzkovateľov z pohľadu prevencie problémového hrania tak nie je pridanou hodnotou. Výsledky výskumov v tejto oblasti sa očakávajú v roku 2021, prípadne v roku 2025.

Prevádzkovatelia stávkových hier odhadli, že vplyvom tohto zákona sa výťažok z legálnych online hazardných hier postupne zvýši na 210 mil. EUR ročne. Títo prevádzkovatelia majú záujem prevádzkovať online kasína a získať čo najväčší podiel na novom trhu a teda získať čo najviac z týchto 210 mil. EUR. Ministerstvo financií SR týchto prevádzkovateľov v rámci vyhodnotenia medzirezortného pripomienkového konania označilo za odbornú verejnosť. Tieto osoby nie sú odborná verejnosť, ale hazardná lobby, ktorej účelom nie je podanie nezávislého odborného názoru, ale snaha o dosiahnutie zisku. Za týmto účelom boli v zmysle zákona zriadené a Ministerstvo financií túto skutočnosť má jasne označiť. Naozaj majú občania uveriť rozprávkam o odbornej verejnosti, ktorej ide iba o ochranu hráčov a nezaujíma sa o zisky vo výške 210 mil. EUR ročne?

Výročná správa o hraní v Českej republike za rok 2017 upozorňuje na nárast reklamy na Internete v dôsledku zvýšenej konkurencie v oblasti online hazardných hier. Rôzne reklamné kampane a súťaže prebiehajú aj na sociálnych sieťach kde nie je žiadna ochrana pred hraním deti a mladistvých. Nový zákon o hazardných hrách súkromným prevádzkovateľom online hazardných hier na Slovensku taktiež umožní masívne reklamy v celoštátnych médiách, na sociálnych sieťach a Internete. Kým dnes sa hovorí o desaťtisícoch hráčov online hazardných hier, o pár rokov môže byť počet týchto hráčov niekoľkonásobne vyšší, ďaleko presahujúc počet 100 000. Pritom sa nedá zabrániť hre detí a mladistvých, nakoľko deti bežne využívajú hráčske účty svojich dospelých kamarátov, ktoré sú založené úplne legálne. Zlé riešenie problému je niekedy horšie ako žiadne riešenie.

Zákon prakticky nezavádza žiadnu významnejšiu ochranu hráčov, ktorá by mala za cieľ predísť situáciám kedy hráč prehrá celý rodinný majetok. Hráči hazardných hier nemusia byť registrovaní (s výnimkou online hazardných hier) a nastaviť si limity na hru. Pri online hazardných hrách si hráči budú môcť dobrovoľne nastaviť limit na maximálnu mesačnú výšku stávok a maximálnu mesačnú výšku prehry. Neodmietame, že sa do nového zákona podarilo dostať takéto opatrenie aspoň na báze dobrovoľnosti. Dôvod na podporu tak zlého zákona ako bol predložený to však nie je. Patologickí hráči v Českej republike tieto druhy limitov prakticky odignorovali, pretože nie sú povinné. Výskumu Patologičtí hráči v léčbě 2017 sa zúčastnilo 252 hráčov, pričom limit na maximálnu mesačnú výšku stávok si nastavili 2 z týchto hráčov a limit na maximálnu mesačnú prehru si nastavili 3 z týchto hráčov. Tieto limity tak dobrovoľne využil približne 1 zo 100 hráčov, ktorí ich naozaj potrebovali.

Dlhodobo upozorňujeme na “megadarček” pre stávkové kancelárie. Navrhovaný zákon mení odvody zo stávkových hier, na základe čoho môže prísť verejná správa o viac ako 33,2 mil EUR ročne. Ak by sa odvody zo stávkových hier nemenili, štátu by ostalo dosť peňazí na to, aby sa zvýšili prídavky na dieťa o 10%, prípadne aby sa zvýšil rodičovský príspevok na 240 EUR mesačne. Nie je správne namiesto rodín dávať “zľavu” prevádzkovateľom hazardných hier.

Nový Úrad pre reguláciu hazardných hier bude mať Radu Úradu, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam Úradu vydaných v prvom stupni. Táto Rada má údajne priniesť spravodlivosť do systému. Realita však bude iná. Ak sa občania obrátia na Úrad s podnetom, že majú podozrenie na porušenie zákona niektorým prevádzkovateľom hazardnej hry, výsledky kontroly budú predmetom tajomstva. Ak Úrad neuloží sankciu, nebude sa mať kto proti rozhodnutiu Úradu odvolať (prevádzkovateľ je spokojný, občan sa o neuložení sankcie nedozvie). V prípade, že Úrad sankciu uloží, prevádzkovateľ sa o nej dozvie a bude sa môcť proti sankcii odvolať. Rada Úradu skôr zabezpečuje práva prevádzkovateľov hazardných hier ako ochranu občanov, ktorí upozornia na porušenie zákona.

Nový zákon chráni prevádzkovateľov hazardných hier aj pred občanmi, ktorí žiadajú výrazné obmedzenie počtu herní a kasín vo svojich mestách a obciach. Kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v herni a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov, kombinovaná licencia na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne a internetových hier v internetovom kasíne sa bude vydávať na 5 rokov s opciou na ďalších 5 rokov. Teda až na 10 rokov! Tieto 5-ročné licencie budú drahšie, avšak ochránia majiteľov herní a kasín pred petíciami občanov, ktorí budú žiadať zákaz herní a kasín vo svojej obci. Ako príklad uveďme Bratislavu. Občania začali spisovať petíciu za zákaz herní a kasín v máji 2015. Od mája 2017 do júna 2018 platilo v Bratislave VZN o zákaze umiestnenia herní, ktoré Krajský súd v Bratislave pre procesnú chybu zrušil. Mesto síce podalo proti tomuto rozhodnutiu kasačnú sťažnosť, Najvyšší súd však vo veci nerozhodol a VZN tak stratilo platnosť. Novozvolené mestské zastupiteľstvo bude môcť prijať nové VZN na základe ďalšej petície, avšak jeho účinky sa v tomto volebnom období vôbec nemusia prejaviť. Ak by sa v druhej polovici roku 2019 podarilo nové VZN prijať, herne a kasína by začali masívne miznúť až po 30.6.2024. Od 1.7.2019 môžu majitelia herní a kasín získať 5-ročné licencie, ktoré im nebude možné odobrať. Ak Národná rada SR odhlasuje nový zákon o hazardných hrách, Bratislavčania budú musieť čakať na mesto bez herní viac ako 9 rokov od začiatku svojho boja! Podmienka petície v kombinácii s 5-ročnými licenciami reálne znemožní obciam obmedziť hazard na svojom území, pričom budúca vláda SR nebude môcť s touto situáciou počas funkčného obdobia 2020 až 2024 už nič robiť.

Keď sa v Bratislave prijímal zákaz umiestnenia herní a kasín, občianskym aktivistom sa vyčítalo, že sa hráči presunú do online kasín. Občianskí aktivisti pritom navrhovali oveľa prísnejšiu reguláciu online hier. Nový zákon presun hráčov do online prostredia vníma ako želaný jav. Ak sa príjme v nejakom meste zákaz umiestnenia herní a kasín, ako prvé ukončia do 2 rokov prevádzku tie herne, ktorých prevádzkovatelia nemajú licenciu na online kasíno. Od tretieho do piateho roku, to znamená nasledujúce 3 roky budú môcť v meste ostať tie herne, ktorých prevádzkovatelia majú licenciu na online kasíno. Súčasne budú môcť v meste ostať kasína. Väčšina hráčov však bude hrať v herniach, ktoré budú mať svoje vlastné online kasíno. Majitelia herní budú mať 3 roky na to, aby hráčov presvedčili, aby vyskúšali registráciu v ich online kasíne. Táto registrácia v online kasíne navyše hráčom umožní hru v čase medzi 3:00 a 10:00 kedy musia byť kamenné herne zatvorené. Po zatvorení herní v meste po piatich rokoch bude väčšina hráčov zaregistrovaná v online kasínach vlastnených prevádzkovateľmi týchto herní a tak sa budú môcť hráči hazardných hier pohodlne presunúť z herní na Internet.

Perličkou je nové všeobecne záväzné nariadenie, ktorým bude možné zakázať umiestniť herňu 200 metrov od inej herne. Ak by všetky mestá a obce na Slovensku takéto nariadenia prijali, neexistuje herňa, ktorú by to ovplyvnilo. Existujúce herne majú výnimku, nové herne budú vznikať minimálne. Napríklad v Banskej Bystrici sa na Hornej ulici nachádzajú 4 herne v 5 susediacich budovách. Takéto VZN by dosiahlo, že by sa na Hornej ulici nemohla zriadiť piata herňa. Súčasný stav je však pre hazard lobby akceptovaný. Ak by sa aj zabránilo vzniku ďalšej herne na tejto ulici, nebude to žiadna skutočná regulácia. V už existujúcich 4 herniach možno doplniť ďalších 98 herných zariadení (do limitu 40 zariadení na herňu). Na Slovensku sa nachádza 1 379 herní s 20 980 hernými zariadeniami. Teoreticky je možné do nich pridať ďalších 34 180 herných zariadení, bez toho, aby musela vzniknúť jediná nová herňa. Nové herne budú s istotou vznikať v obciach, kde žiadna herňa nie je a ktoré musia vznik takejto herne umožniť. Obce nemôžu herne zakázať pokiaľ sa v nich herňa nenachádza a nenarúša verejný poriadok.

 

 

 

Nepodpíšte krvavý zákon hazardu!

Vážený pán prezident,

my, občania Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme touto petíciou požiadať, aby ste nepodpísali zákon o hazardných hrách – tlač 1136 schválený Národnou radou SR dňa 4.12.2018 (ďalej len “zákon”).

Sme šokovaní zo správania sa poslancov parlamentu, ktorí ponesú zodpovednosť za množstvo zmarených životov. Drobné vylepšenia nedokážu vyvážiť enormné negatívne dôsledky, ktoré nás čakajú. Nový zákon prinesie desaťtisíce nových hráčov. Predpokladáme, že zákon prinesie výrazný nárast vkladov do hazardu. Vyšší výskyt hrania povedie k vyššiemu počtu problémových hráčov, čo nevyhnutne znamená viac kriminality a prirodzene aj viac obetí trestných činov.

Každý, kto podporuje tento zákon:

– podporuje to, aby sa sprivatizoval štátny monopol v sektore online hazardu,

– podporuje to, aby stávkové kancelárie dostávali každý rok megadarček v podobe znížených odvodov oproti súčasnosti o viac ako  33 miliónov EUR ročne,

– podporuje predĺženie mnohých licencií na hazardné hry z dvoch až na desať rokov,

– podporuje to, aby občania napriek úspešným petíciám nemohli vyhnať hazard z miest a obcí až desať rokov,

– podporuje to, aby sa reklama na online hazard šírila aj medzi deťmi a tak sa propagovalo hazardné správanie medzi mládežou,

– podporuje to, aby hráči mohli prehrať celý rodinný majetok a to bez zavedenia opatrení na prevenciu problémového hrania a bez ochrany rodín týchto hráčov.

 

Kvôli zvýšenej dostupnosti online hazardných hier a masívnej reklame očakávame desaťtisíce nových hráčov, z ktorých takmer polovica môže mať problém s hraním. Problémoví hráči pravidelne prehrávajú viac peňazí ako si môžu dovoliť, čím spôsobujú vážne problémy sebe aj svojej rodine. Nejde pritom o zlyhanie jednotlivcov, ale typické správanie 42% hráčov. Tento zákon bude mať na svedomí životy nielen ľudí, ktorí vďaka tomuto nehoráznemu zákonu prídu o svoj majetok, život, ale aj tragédie ich nevinnej rodiny.

Poslanci predali budúcnosť našich miest a obcí hazardnej lobby. Privatizácia online hazardu na Slovensku prinesie podobné ovocie ako privatizácia zdravotníctva. Nie náhodou tá istá finančná skupina podniká v oboch týchto sektoroch.

Za tento krvavý zákon hlasovali poslanci vládnej koalície SMER, SNS a MOST – HÍD a sklamalo nás hlasovanie poslancov SME RODINA. Je hrozné, že si neuvedomujú dôsledky svojich činov.

 

Vážený pán prezident, prosíme Vás, aby ste zákon nepodpísali a vrátili ho Národnej rade  s pripomienkami, ktoré budú žiadať:

– aby sa zabránilo divokej privatizácii sektora online hazardu na úkor štátu,

– aby sa zabezpečila ochrana detí a zraniteľných skupín pred reklamou na online hazard,

– aby sa zabezpečila ochrana hráčov pred problémovým hraním a

– aby bola rešpektovaná demokracia a občania mohli nielen rozhodnúť, že vo svojej obci hazard nechcú ale aj to, aby ich rozhodnutie bolo v rozumnom čase uskutočnené.

 

Petičný výbor:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976;

Ing. Stanislav Gunčaga, Malokarpatská 22c, 900 21 Svätý Jur, nar. 19.6.1986;

Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

Ing. Ing. Matej Perašín, Závodie 7, 976 52 Čierny Balog, nar. 8.9.1982

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy: Mgr. Peter Beňa, Nobelovo nám. 8, 851 01  Bratislava, nar. 29.8.1985

[emailpetition id=“37″]

 

Nesúhlasíme s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k návrhu zákona č. LP/2018/656 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov

 

 

Vážený pán minister,

Aliancia za rodinu nesúhlasí s posilňovaním vplyvu ombudsmanky v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva.

Ombudsmani sa v poslednej dobe diskvalifikovali z objektivity podporou extrémnych požiadaviek LGBTI lobby. Vďaka aktivitám presadzujúcim extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva ombudsmani fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi pritom tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Navrhovaná voľba členov Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov,  odborných organizácií lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie počtu členov správnej rady tak, aby päť cirkví s najväčším počtom členov mali právo vymenovať člena správnej rady. Rovnako navrhujeme, aby predseda vlády nominoval za ďalšieho člena zástupcu občianskych združení s najväčším počtom členov, t. j. tak, aby sme vyhoveli Parížskym princípom, ktoré žiadajú zapojenie širokých sociálnych síl. Za nevyhnutné považujeme zapojenie odborových organizácií s najväčším počtom členov, ako aj vymenovanie členov Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou advokátskou komorou.

Žiadame

– rozšírenie členov Správnej rady strediska o zástupcov cirkví, odborov, občianskych združení, vedcov, a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú Parížske princípy,

– vypustenie kontroverznej úlohy strediska: „podporovať ratifikácie a prijímanie medzinárodných zmlúv“, pre jej možný zásah do ústavných kompetencií Národnej rady SR, vlády SR, prezidenta SR a Ústavného súdu SR.

Vážený pán minister,

potrebujeme viac rešpektu k ľuďom a ich názorom, nie menej. Potrebujeme viac plurality, viac zapojenia sociálnych síl spoločnosti do oblasti ľudských práv a vyzýva nás k tomu OSN v Parížskych princípoch. Urobme to!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

 

[emailpetition id=“36″]

 

Konkrétne pripomienky

 

V bode 2 návrhu, § 1, ods. 2 písm. g) navrhujeme vypustiť časť vety: „alebo z vlastnej iniciatívy“.

Odôvodnenie:

Nevyžiadané stanoviská majú prakticky vždy opačný efekt ako zamýšľaný. V spojení s ods. 7, ktorý zavádza povinnosť vlády SR, Národnej rady SR vyjadrovať sa k ich stanoviskám dokonca s 30 dňovou lehotou považujeme takto definovanú kompetenciu za nevhodný prvok. Názov nezávislé stanovisko je zároveň mätúci pretože rovnako ako iné orgány je aj stredisko zložené z osôb, ktoré sú determinované svojim svetonázorom a ich budúce zloženie nedáva záruku vyváženosti a kvality tzv. „nezávislého stanoviska“.

V bode 2 návrhu, § 1, ods. 2 navrhujeme vypustiť písm. h).

Odôvodnenie:

Úlohou SNSPĽP nie je agenda, ktorá patrí do výlučnej kompetencie iných ústavných orgánov.

Uvedený text by mohol byť vyvolať konflikt s ustanovením  čl. 101, ods. 1, čl. 102, ods. 1, písm. a) a b) vo vzťahu ku kompetenciám prezidenta SR, s čl. 112 a 114 ods. 1 v nadväznosti na čl. 119, písm. f), g), h) a i) Ústavy SR vo vzťahu k ústavným kompetenciám vlády SR, s a čl. 125a Ústavy SR vo vzťahu ku kompetencii Ústavného súdu SR, ako aj s ustanoveniami čl. 86, písm. b), d) a h) Ústavy SR vo vzťahu k Národnej rade SR.

Podľa čl. 01, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je hlavou Slovenskej republiky prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Prezident vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi.

Ústavné rozloženie kompetencií medzi prezidentom,  vládou, Národnou radou a Ústavným súdom SR vyžadujú veľmi citlivé vnímanie ich ústavnej roly v ústavnom systéme bŕzd a protiváh a vylučujú formulácie, ktoré by sa dali vnímať ako zásah do poľa ich výlučnej kompetencie. Iné orgány zriadené zákonom majú povinnosť túto ich kompetenciu plne rešpektovať a zdržať sa akýkoľvek zásahov, ktoré by mohli viesť narušeniu krehkého systému rovnováhy  demokraticky zvolených predstaviteľov daných inštitúcií v tak vážnej oblasti akou sú medzinárodnoprávne záväzky.

Samozrejme mnohé medzinárodnoprávne záväzky nás začleňujú do istého spoločného systému krajín s rovnakými hodnotami a zlepšujú pozíciu Slovenskej republiky a jeho občanov. Avšak navrhovaná formulácia svojim obmedzením úlohy iba na podporu ďalších medzinárodnoprávnych záväzkov prejudikuje ich vhodnosť pre Slovenskú republiku. To vylučuje objektivitu, posilňuje strácanie suverenity, nárast uniformity, naznačuje akúsi právnu  rezignáciu na vlastné dobré právne riešenia a národnú právnu  identitu. „Ubi societas ibi ius“, každá spoločnosť si vytvára svoj vlastný systém práva.

Navrhujeme nahradiť text bodu 15 nasledovne:

„15. § 3a ods. 1 znie:

„(1)

Správna rada má dvanásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:

 1. jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
 2. jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
 3. jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
 4. jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na spoločný návrh odborových zväzov odborových organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,
 5. jeden člen vymenovaný Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike,
 6. jeden člen vymenovaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku,
 7. jeden člen vymenovaný Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,
 8. jeden člen vymenovaný Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,
 9. jeden člen vymenovaný Pravoslávnou cirkvou na Slovensku,
 10. jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,
 11. jeden člen vymenovaný Slovenskou lekárskou komorou a
 12. jeden člen vymenovaný Slovenskou akadémiou vied.“.“

 

Odôvodnenie:

Pripúšťame vhodnosť práva nominácie SAV, chýba nám však priznanie akejkoľvek pozície náboženským prúdom, ktoré predpokladajú Parížske princípy. Vo svetle Parížskych princípov, ktoré takúto účasť cirkví a náboženských spoločností vyžadujú sa predložený návrh kreovania členov javí ako otvorene proticirkevný.

Vypustenie členov iných inštitúcií a ponechanie práva nominovať ombudsmanke nie je pre nás prijateľné. Jej vplyv na stredisko sa neúmerne a neprípustne zvýšil. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudsko-právnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudsko-právnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Verejní ochrancovia práv majú vlastné inštitúcie a vlastné kompetencie výkonu. Nie je nevyhnutné ich začleňovať do orgánov Strediska.

Spôsob zákonnej formulácie nominácie člena za mimovládne organizácie predsedom vlády, nereflektuje majoritu členov v občianskych združeniach a tak nedáva záruku zapojenia širokých prúdov spoločnosti, tak ako ich predpokladajú Parížske princípy. Naopak z našich skúseností vyplýva, že svojim lobingom sa presadzujú skôr mimovládne organizácie, ktoré sú založené na financovaní od zahraničných sponzorov a vlád.

Navrhujeme vypustiť pôvodné znenie bodu 15 a nahradiť ho citovaným textom z nasledovných dôvodov. Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty by mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Navrhujeme však rozšírenie členov Správnej rady, pretože doterajšie zloženie nerešpektuje Parížske princípy, ktoré žiadajú nezávislosť a pluralitu. Konkrétne nerešpektuje zapojenie náboženských prúdov v Slovenskej republike, zapojenie odborových zväzov, zapojenie odborných organizácií lekárov, odborných organizácií právnikov a vedcov. Vzhľadom k snahe o pluralitu je potrebné rozšírenie rady tak, aby rešpektovala sociálne sily v spoločnosti. Upresňuje sa preto menovanie predsedom vlády, ktorý by mal akceptovať návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov a tiež menovanie člena ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal rešpektovať spoločný návrh odborových organizácií s najväčším počtom členov. K spresneniu menovania ministrom dochádza tiež z toho dôvodu, že samotné menovanie člena ministerstvom bez obmedzenia hlasovacích práv je v rozpore s Parížskymi princípmi, ktoré predpokladajú, že ak budú zastúpené ministerstvá, jeho zástupcovia by sa mali zúčastňovať iba v poradenskej pozícii. Parížske princípy hovoria nasledovne:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

 1. Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:
 2. a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr.

združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

 1. b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,
 2. c) univerzít a kvalifikovaných expertov,
 3. d) parlamentu,
 4. e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali

zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

V bode 16,   3a navrhujeme vypustiť ods. 2  a 3 a ostatné odseky prečíslovať a upraviť.

Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Pán premiér vypustite z formulárov registrované partnerstvá!

Vážený pán predseda vlády,

my, občania Slovenskej republiky Vás touto petíciou žiadame ako predsedu vlády Slovenskej republiky, pod ktorý patrí Úrad vlády SR, aby ste bez zbytočného odkladu zabezpečili vypustenie možnosti „registrované partnerstvo“ pri zadávaní rodinného stavu vo formulári na stránke Elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v Žiadosti o prídavok na dieťa (ďalej aj „formulár“) a samozrejme aj vo všetkých iných formulároch na štátnych stránkach.

Na Slovensku nie je registrované partnerstvo zákonom povolené. Slovenská republika sa rozhodla podporovať trvalé zväzky – manželstvá pred formami  vzťahov s ručením obmedzením. Založenie rodiny potrebuje trvalosť. Nikto nechce, aby ho ten druhý opustil. Trvalosť vzťahov rodičov je kľúčovým prvkom istoty a najlepšieho psychického a fyzického vývoja detí.

Každý, kto trpí nemožnosťou založiť si rodinu kvôli príťažlivosti k rovnakému pohlaviu si zaslúži našu úctu a pomoc. Gens Hellqouist  jeden z najváženejších lídrov LGBTI komunity v Kanade, priznal, že aktívne žijúca LGBTI komunita má jeden z najhorších zdravotných stavov v Kanade, a to aj napriek tomu, že majú „homomanželstvá“.  Potvrdil, že LGBTI osoby žijúce aktívne homosexuálny životný štýl čelia vážnym zdravotným rizikám, ktoré vedú ku kratšiemu veku dožitia, ako má priemerný Kanaďan. Gens Hellqouist uviedol, že to nie je len vyššie riziko HIV/AIDS a iných sexuálne prenosných chorôb. Ročne ich viac zomiera na predávkovanie drogami ako na HIV/AIDS a tiež, že ich viac zomiera samovraždami ako na HIV/AIDS. Čelia vyššiemu riziku rakoviny konečníka pri mužoch a vyššiemu riziku rakoviny prsníka pri ženách. Čelia vo zvýšenej miere depresiám. Láska nechce zle druhému. Podporovať životný štýl, ktorý prináša zvýšené zdravotné riziká a kratší život nie je láska, ale nenávisť.

Do rodiny sa rodíme a zakladáme si rodinu, aby sa rodili ďalší. Zavádzať zákonom nepovolenú možnosť „registrované partnerstvo“ ako „rodinný stav“ do formulárov na štátnych stránkach považujeme za provokáciu a plazivé zavádzanie LGBTI ideológie mimo demokratického procesu. Očakávame od Vás jasné slovo a skutky a tiež vyvodenie dôsledkov. Skoro milión ľudí v občianskom referende o ochrane rodiny sa vyslovilo v prospech manželstva a rodiny.

Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01, Bratislava, IČO: 42357934

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976,

 

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“35″]

Právne dôvody

Žiadne registrované partnerstvá nie je potrebné uznávať a ani pridávať do formulára. Prečo?

Formulár uvádza možnosť „registrované partnerstvo“ pre  situáciu, v ktorej je jasne zaškrtnutá štátna príslušnosť žiadateľa „Slovensko“ ako to ukazuje priamo sken formulára, preto argument štátnych úradníkov, že ide o cudzincov je falošný. Ani pri cudzincoch neuznáva Slovenská republika registrované partnerstvá a preto nepotrebuje tento údaj zisťovať. Navyše formulár pozná aj kolonku „nezistené“, ktorá môže byť cudzincami využitá.

V prípade žiadosti o prídavok na dieťa je údaj o „registrovanom partnerstve“ žiadateľa nepodstatný. Štátne orgány zisťujú tieto informácie o občanovi mimo potreby zákonného účelu.

Argument, že zavedenie tejto možnosti „registrované partnerstvo“ do formulára vyžadujú právne predpisy EÚ  je neobhájiteľný. V tomto prípade by bolo nevyhnutné zaviesť aj možnosť „civilný zväzok“, „civilné partnerstvo“, „domáce partnerstvo“, „pakt občianskej solidarity“ a pod. pretože  právne poriadky viacerých krajín EÚ  definíciu „registrované partnerstvo“ nepoznajú. Nie sme povinní cudzincom uznávať civilné zväzky, čo dokazuje aj oficiálna informácia na stránke EÚ. https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/de-facto-unions/index_en.htm.

NARIADENIE (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004  (ďalej len „nariadenie“), na ktorý sa odvolávajú niektoré komentáre neurčuje povinnosť členskej krajiny zisťovať rodinný stav a vôbec nepozná pojem registrovaného partnerstva. Nariadenie definuje pre svoje účely pojem rodinného príslušníka.[1] To však je radikálne iný a širší pojem ako definícia rodinného stavu osoby.

[1] Podľa čl. I, písm. i) nariadenia (ES) EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia „rodinný príslušník“ znamená:
1. i) každú osobu definovaná alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti právnymi predpismi, podľa ktorých sa poskytujú dávky;
ii) so zreteľom na vecné dávky podľa hlavy III, kapitola 1 o nemocenských dávkach, dávkach v materstve a rovnocenných dávkach v otcovstve, každú osobu definovanú alebo uznanú za rodinného príslušníka, alebo označenú za člena domácnosti podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom má daná osoba bydlisko;
2. ak právne predpisy členského štátu, ktorá sú uplatniteľné podľa pododseku 1, nerozlišujú medzi rodinnými príslušníkmi a inými osobami, na ktoré sú uplatniteľné, manžel/manželka, neplnoleté deti a nezaopatrené deti, ktoré dosiahli vek plnoletosti, sa považujú za rodinných príslušníkov;
3. ak podľa právnych predpisov, ktoré je uplatniteľná podľa pododsekov 1 a 2, osoba sa považuje za rodinného príslušníka alebo člena domácnosti iba vtedy, ak daná osoba žije v tej istej domácnosti ako poistenec alebo dôchodca, táto podmienka sa považuje za splnenú, ak daná osoba je závislá hlavne od poistenca alebo dôchodcu;

 

 

 

 

 

 

 

EÚ delí 89 miliárd eur, nech podporí rodiny!

Zásadné pripomienky k materiálu LP/2018/540 Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (ďalej len „návrh“)

Vážený pán minister zahraničných vecí SR,

Aliancia za rodinu uplatňuje zásadné hromadné pripomienky k materiálu zverejnenému na stránke https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/540.

Cieľom návrhu nariadenia, ktorým sa vytvorí Nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu (Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument – NDICI), je realizovať zahraničnú politiku EÚ a presadzovať hodnoty a záujmy Únie na celom svete. Tie sú definované v Globálnej stratégii pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ z júna 2016. Európska komisia navrhuje vyčleniť na tento nástroj 89,2 miliardy eur na obdobie 2021-2027.

Ide o veľmi vysoké  finacie na ktoré bude prispievať aj Slovenská republika, preto by projekty podporené prostredníctvom tohto nástroja nemali byť v rozpore s ústavnými hodnotami Slovenskej republiky. Domnievame sa, že Slovenská republika by mala do svojho stanoviska voči návrhu zapracovať nasledovné pripomienky:

1/ návrh, ktorý svoju legitimitu odvodzuje od Zmluvy o založení EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ by mal používať  pojem „rovnosť mužov a žien“ namiesto „rodovej rovnosti“, tak ako to tieto zmluvy uvádzajú.

2/ Zdôrazňovanie kontroverzného pojmu „tzv.  rodovej rovnosti spôsobuje zatieňovanie iných mnohokrát aj častejšie porušovaných a významnejších ľudských práv, ktoré by mala mať EÚ na zreteli pri presadzovaní svojej zahraničnej politiky, preto by mala od tohto zdôrazňovania ustúpiť tak, aby všetky projekty ohľadom ľudských práv mali rovnakú príležitosť.

3/ EÚ by mala podporovať projekty, ktoré by pomáhali uplatňovanie ľudských práv v oblasti rodiny, pretože mladé rodiny patria k najviac zasiahnutým skupinám ohrozeným chudobou.

4/ Namiesto parciálneho posilňovania postavenia žien by sa mala zahraničná politika EÚ zamerať na podporu holistického a komplexného riešenia ako je „posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

5/ Nerešpektovanie základnej bunky spoločnosti, ktorou je rodina presadzovaním kontroverzných projektov v rámci tzv. „rodovej rovnosti“ vedie k vzdoru a neochote vlád a štátov podieľať sa na takýchto projektoch, ako to v podstate konštatuje aj samotný návrh.  Riešením je dôsledné rešpektovanie kultúry spoločnosti, ustúpenie od sociálneho inžinierstva, rešpektovanie odlišností mužov a žien, ich prirodzených rozdielnych úloh pri zachovávaní či dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami, rešpektovanie princípu vzájomnej spolupráce medzi mužmi a ženami a rešpektovanie práva detí na výchovu vlastnými rodičmi. Konkrétne pripomienky sú uvedené nižšie.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

[emailpetition id=“34″]

Zásadné pripomienky k riadnemu predbežnému stanovisku SR: Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce LP/2018/540

 

1/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika podporuje nahradenie termínu rodová rovnosť v dokumentoch EÚ pôvodnou zmluvnou terminologickou definíciou „rovnosť mužov a žien“, keďže tá nevzbudzuje nejasné či priamo kontroverzné interpretácie ako súčasne používaný pojem „rodová rovnosť“. Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie používajú pojem rovnosť/ rovnoprávnosť mužov a žien nie pojem rodová rovnosť. Navrhujeme pojmologické zosúladenie s citovanými zmluvami, na základe ktorých je prijímané aj Nariadenie.“

Odôvodnenie:

SR by mala trvať na zmluvných pojmoch, ktoré nevzbudzujú kontroverzie. Aj u nás sme sa stretli s prípadmi, keď neboli podporené výborné projekty len pre ideologickú zaujatosť v oblasti gender ideológie.

2/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje v návrhu vypustiť osobitne vyzdvihovanie rodovej rovnosti a posilňovanie postavenia žien medzi ľudskými právami. Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny. Slovenská republika navrhuje, aby medzi všeobecné zásady bol začlenené v rámci pomoci osobitne pomoc rodinám a podpora zakladania rodín s otcom a mamou, ktoré sú schopné najlepšie vychovávať deti.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

3/ Navrhujeme v riadnom predbežnom stanovisku v časti 13 doplniť: „V legislatívnom finančnom výkaze sa v časti 1.4.3 uvádza: „Začlenenie ľudských práv vrátane rodovej rovnosti a posilnenia postavenia žien sa vo väčšine prípadov považovalo za „prebiehajúcu prácu“, pričom partnerské vlády niekedy vyjadrujú nedostatočný záujem o tieto oblasti alebo vzdor voči nim.“ Slovenská republika zastáva názor, že pre účinné pôsobenie a prijatie rovnosti mužov a žien je nevyhnutné vyjadriť oveľa vyššiu mieru rešpektu k hodnotám spoločnosti v štátoch, v ktorých EÚ pomáha. Pravá solidarita nespočíva iba v podmieňujúcich finančných benefitoch, ale v rešpektovaní kultúry krajiny, bez zdôrazňovania nadradeného postoja EÚ. Nanucovanie vzdania sa rodinných hodnôt hlboko zakotvených v spoločnosti, podceňovanie materstva a osobitnej a nenahraditeľnej úlohy matky a otca pri výchove detí, či vyzdvihovanie zaraďovania matiek s malými deťmi do „pracovného procesu“ na úkor ich detí, presadzovanie „rovnakosti“ mužov a žien namiesto rovnosti, búranie aj tzv. „stereotypov“, ktoré nie sú založené na podriadenosti žien voči mužom môže byť dôvodom tohto „nedostatočného záujmu a vzdoru“ vlád a spoločnosti voči „rodovej rovnosti a posilneniu postavenia žien“.

Odôvodnenie:

Riadne predbežné stanovisko by malo obsahovať aj pozíciu SR pri presadzovaní cieľov upriamením na rešpektovanie kultúry.

 

4/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 6 Nariadenia slová „rodovej rovnosti“ slovami: „rovnosti mužov a žien a podpory rodiny založenej na rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou“.

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

5/ Navrhujeme do riadneho predbežného stanoviska v časti 13 Pozícia SR doplniť: „Slovenská republika navrhuje nahradiť v čl. 8, bod 2 Nariadenia slová: „Týmto nariadením sa podporuje rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien“ slovami: „Týmto nariadením sa podporuje rovnosť mužov a žien a posilňovanie postavenia rodiny založenej na vzájomnej rovnosti a spolupráci medzi mužom a ženou.“

Odôvodnenie:

Zdôrazňovanie jedného práva na rovnosť spôsobuje zatieňovanie iných rovnako dôležitých ľudských práv, ak nie ešte podstatnejších a v niektorých krajinách aj viac napádaných, ako je napríklad právo na život, sloboda prejavu, právo založiť si rodinu, právo na manželstvo, právo na súkromie, sloboda svedomia a náboženského vyznania. Medzi skupinami najviac ohrozených chudobou sa nachádzajú najmä mladé rodiny.

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Netrhajte Európsku úniu!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

Vážená vláda SR,  Vážená Národná rada SR,

My, občania Slovenskej republiky týmto podporujeme list mimovládnych organizácií adresovaný inštitúciám Európskej únie v súvislosti s prípadom Coman, ktorého rozsudok bude vynesený 5. júna 2018.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

Ministerstvo spravodlivosti SR bolo petíciou vyzvané, aby vo veci Coman intervenovalo. Sme sklamaní, že naše Ministerstvo spravodlivosti SR  nevyužilo príležitosť na obranu našej Ústavy SR a ústavne garantovaného manželstva muža a ženy.  Na petičnú výzvu „aby nezanedbali ochranu  našej Ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky  pred Súdnym dvorom EÚ v prípade Coman et al.  C-673/16 v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstvaMinisterstvo spravodlivosti SR odpovedalo šokujúcou vetou citujeme: „Okrem toho, platí zásada prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym právom členských štátov. Žiadne iné argumenty, prečo by pojem manžel uvedený v príslušnej smernici mal byť vykladaný tak, že sa vzťahuje iba na osobu opačného pohlavia však vo Vašej petícii uvedené neboli“.

Ústava SR už nie je najvyšším zákonom štátu? Nemecký ústavný súd vo vzťahu k materiálnemu jadru  nemeckej ústavy však takúto interpretáciu odmietol.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

Vážená vláda SR, Vážená Národná rada SR,

žiadame Vás, aby ste využili svoj vplyv v európskych inštitúciách ešte pred vynesením rozsudku v tejto veci a jasne informovali inštitúcie EÚ, že občania Slovenskej republiky sa s ideologickou kolonizáciou nezmieria a aktivistické súdne rozhodnutie, ktoré prekročí kompetencie členských krajín a bude popierať hodnotu manželstva muža a ženy nebudú rešpektovať.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Petíciu zostavil:

Aliancia za rodinu, Gorkého 15, 811 01, Bratislava, IČO: 42357934

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976,

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“31″]

 

List mimovládnych organizácií európskym inštitúciám

Netrhajte EÚ!

Ak máte mimovládnu organizáciu, prosím okrem tejto petície podpíšte aj  list mimovládnych organizácií na stránke www.alianciazarodinu.sk! Ak nemáte organizáciu, skúste osloviť organizáciu, ktorá by list podpísala.

My, dolupodpísané …. mimovládne organizácie … členských štátov EÚ, chceme vyjadriť naše hlboké znepokojenie z nadchádzajúceho rozsudku Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v pojednávaní Coman and others, ktorý nadobudne platnosť 5. Júna 2018. Tento rozsudok má potenciál ovplyvniť legislatívu celej EÚ v oblasti manželstva a rodiny a podkopať národnú ochranu manželstva  ako zväzku jedného muža a jednej ženy, ktorá je v mnohých krajinách EÚ zakotvená v ústave. Taktiež to môže viesť k nariadeniu umožnenia adopcií párom rovnakého pohlavia bez akejkoľvek národnej demokratickej diskusie o danej záležitosti.

Prípad Coman pojednáva o páre rovnakého pohlavia, ktorý bol zosobášený v Belgicku a následne požiadal o uznanie manželstva v Rumunsku. Keď ich Rumunsko, v súlade s platnou legislatívou krajiny, odmietlo považovať za zosobášený pár, zažalovali rumunskú vládu. Prípad bol v konečnom dôsledku predložený Súdnemu dvoru Európskej únie, od ktorého sa vyžaduje, aby zadefinoval pojem “manželia” v právnych predpisoch EÚ o voľnom pohybe.

Generálny advokát Melchior Wathelet v Coman sa 11. Januára vyjadril, že:

… definícia vo všeobecnosti akceptovaná členskými štátmi, teda že pojem manželstvo znamená zväzok medzi osobami opačného pohlavia, sa mi dnes zdá zastaraná … Právne uznanie manželstiev rovnakého pohlavia iba odráža celkový vývoj spoločnosti v súvislosti s touto otázkou. Potvrdzujú to štatistiky; referendum v Írsku o uznaní manželstiev medzi osobami rovnakého pohlavia to tiež ilustruje …Nie je to niečo spojené s konkrétnou kultúrou alebo históriou, naopak,  zodpovedá to univerzálnemu uznaniu rozmanitosti rodín.[i]

My, dolupodpísané mimovládne organizácie, vysielame jasný odkaz, že ak Súdny dvor Európskej únie prijme stanovisko generálneho advokáta a pozíciu Európskej komisie, podľa ktorých je pojem „manželia“ nezávislou definíciou a zahŕňa aj manželov rovnakého pohlavia, bude národná právna úprava týkajúca sa rodiny vážne ohrozená.

V súčasnosti 6 členských štátov EÚ (Rumunsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovensko) nemajú civilné partnerstvá medzi osobami rovnakého pohlavia. Štrnásť členských štátov EÚ definuje manželstvo ako zväzok medzi jednou ženou a jedným mužom. Napriek tomu budú všetky tieto krajiny zaviazané, ako dôsledok rozhodnutia v Coman, právne uznať „manželstvá osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené mimo ich územia. Ak sú členské štáty nútené uznať „manželstvo osôb rovnakého pohlavia“ uzatvorené v zahraničí, nemôžu si udržať svoje vlastné právne poriadky v otázke manželstva. Môžeme to nazvať „ideologickou kolonizáciou“.

Tento rozsudok prinesie chaos a rozdelenie, nie zosúladenie. Existencia dvoch definícií „manželov“ alebo „manželstva“ (jedna zavedená interne demokratickými hlasmi vrátane referend a druhá „importovaná“ z iných členských štátov) spôsobí právny chaos a konflikt noriem, ktorý by predstavoval až prevracanie národných ústav.  Časom by sa interné definície manželstva určené krajinou stali bezvýznamnými. To prinesie odpor.

V čase, keď sa základy Európskej únie otriasajú, Súdny dvor Európskej únie a ostatné inštitúcie EÚ by si mali dávať pozor, aby ďalej nerozdeľovali  a netrhali Európsku úniu. Oslabenie národných (dokonca ústavných) definícií manželstva a vyhýbanie sa demokratickým postupom je neprijateľné pre projekt EÚ, ktorý bol pôvodne postavený na rešpektovaní kultúrnej, náboženskej a národnej rozmanitosti.

[i] Názor generálneho advokáta Watheleta v Coman C-673/16, paras 57-58

Organizácia môže podpísať list  TU.

Petícia poslancom Národnej rady k návrhu zákona zlepšujúcemu potratový zákon

Vážená Národná rada SR, Vážení poslanci Národnej rady SR,

Slovensko od zavedenia umelých potratov zabilo jeden milión tristošesťdesiattisíc detí. Všetky tieto deti nám dnes chýbajú. Chýba nám ich láska, ich nádej aj ich sila. Štát, ktorý nebráni najslabších a nevinných stráca oprávnenie a zmysel svojej existencie. Toto sa deje u nás roky. Roky sa tvárime, že môžeme budovať dom od strechy, nie od základov. Bez úcty k životu niet ďalších práv. Obhajovanie umelých potratov sa vo svetle nových poznatkov vedy o prenatálnom vývoji dieťaťa stáva  čím ďalej neudržateľné. Táto doba bude označená budúcimi generáciami za dobu temna, lebo sme nedokázali vidieť ľudský život tam, kde je. Vy to môžete zmeniť.

Mnohí nechápu strašnú hĺbku zločinov voči deťom a preto vidia svet v skreslenej perspektíve. Život nenarodeného dieťaťa má pre nich menšiu hodnotu, ako život narodeného dieťaťa, ba má pre nich menšiu hodnotu ako pohodlie. Umelý potrat ako úmyselné a chcené zabitie nevinného a bezbranného dieťaťa je  zlom samým v sebe, ktoré nedokážu ospravedlniť žiadne okolnosti.

Nevidíme žiadny  dôvod, pre ktorý by sa dalo ospravedlniť nezabránenie alebo napomáhanie takémuto zlu. Nech Vám malicherné politické dôvody nezabránia podporiť dobrý zákon. Hlasovaním za dobrý zákon, konáte iba dobro a nezaväzujete sa k žiadnemu zlu. Ak by ste mali možnosť otvoriť dvere na horiacej škole a vypustiť z nej deti, neurobíte to, len preto, lebo Vás k tomu vyzval niekto nepríjemný?  Je Vašou morálnou povinnosťou ich vypustiť, lebo iba vy máte kľúče o dverí. Iba vy máte právo schvaľovať zákony.

Pomyslite na to, že teraz Vaše hlasovanie zachráni množstvo detí, ktoré by inak budúce dni zomreli. Každý jeden deň na Slovensku kvôli umelým potratom zomiera viac ako 20 detí.

Vyzývame a žiadame Národnú radu SR, aby prijala zákon, ktorý zabráni zabíjať  nenarodené deti a Vás poslancov Národnej rady SR, aby ste hlasovaním podporili predložený návrh zákona zlepšujúci potratový zákon a tak sa skutkom postavili za život nenarodených detí.

Petíciu zostavil:  Aliancia za rodinu, Gorkého 15, Bratislava,  osoba oprávnená konať s orgánmi verejnej moci: JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 90081 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“30″]

 

Ombudsmanka nepotrebuje ďalšie úlohy!

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

 

 

Vážený pán minister, 

Aliancia za rodinu nesúhlasí s prenosom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva na verejného ochrancu práv. Prenos úloh neumožňuje Ústava SR, ktorá jasne vymedzuje úlohy verejného ochrancu práv.

Ombudsmani sa v poslednej dobe diskvalifikovali z objektivity podporou extrémnych požiadaviek LGBTI lobby.

Vďaka aktivitám presadzujúcim extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva ombudsmani fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi pritom tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ombudsman a jeho úrad tak svojim správaním a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti, tak ako to požadujú Parížske princípy. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva má svoje problémy, ktoré sa dajú vyriešiť dôsledným rešpektovaním Parížskych princípov OSN. Súčasná voľba členov Správnej rady Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov,  odborných organizácií lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov. Z tohto dôvodu navrhujeme zvýšenie počtu členov správnej rady tak, aby päť cirkví s najväčším počtom členov mali právo vymenovať člena správnej rady. Rovnako navrhujeme, aby predseda vlády nominoval za ďalšieho člena zástupcu občianskych združení s najväčším počtom členov, t. j. tak, aby sme vyhoveli Parížskym princípom, ktoré žiadajú zapojenie širokých sociálnych síl. Za nevyhnutné považujeme zapojenie odborových organizácií s najväčším počtom členov, ako aj vymenovanie členov Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou advokátskou komorou a Slovenskou akadémiou vied.

Žiadame

– rozšírenie členov Správnej rady strediska o zástupcov cirkví, odborov, občianskych združení, vedcov, a profesných združení právnikov a lekárov, tak ako to žiadajú Parížske princípy.

– vypustenie kontroverzných úloh strediska (vzdelávanie na školách), ktoré bohužiaľ Stredisko realizovalo zle.

– vypustenie práva ombudsmanky podávať disciplinárne návrhy na sudcov a prokurátorov.

Vážený pán minister,

potrebujeme viac rešpektu k ľuďom a ich názorom, nie menej. Potrebujeme viac plurality, viac zapojenia sociálnych síl spoločnosti do oblasti ľudských práv a vyzýva nás k tomu OSN v Parížskych princípoch. Urobme to!

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., predseda

Aliancia za rodinu

 [emailpetition id=“28″]

Pripomienky Aliancie za rodinu

k návrhu zákona, (LP/2018/234), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov (ďalej aj „návrh“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2018-234

Vyššie uvedená prvá časť tvorí všeobecné a zásadné pripomienky. Ďalej nasledujú konkrétne a zásadné pripomienky.

 

V čl. I, bod. 1 a s ním súvisiace body 4 až 11 navrhujeme vypustiť.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Ani súčasná voľba členov Slovenského národného strediska pre ľudské práva (ďalej aj „stredisko“ alebo „SNSĽP“) nie je v súlade s Parížskymi princípmi, pretože ani spôsob voľby členov Správnej rady a ich zloženie nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

To bráni riadnej činnosti strediska viac ako čokoľvek iné. Rezignácia na zapojenie sociálnych síl spoločností cirkví, odborov, univerzít, profesných združení robia stredisko neúčinným nástrojom presadzovania ľudských práv.

 

V čl. I. navrhujeme vypustiť bod 3.

Odôvodnenie

Po našich skúsenostiach so školením učiteľov k téme LGBTI požiavaviek v Prešove sa domnievame, že spolupráca so strediskom je možná, ak sa začne rešpektovať najskôr názorové zloženie obyvateľstva a stredisko prestane byť hlásnou trúbou úzkej skupiny záujmov namiesto presadzovania univerzálnych ľudských práv. Takáto spolupráca vyžaduje rešpektovanie práv rodičov a ich prioritnú úlohu pri výchove detí. Navrhovaná formulácia je široká a vágna.

Parížske princípy uvádzajú, že národná inštitúcia pre ľudské práva má pomáhať pri formulovaní programov zameraných na vzdelávanie, výchovu a výskum v oblasti ľudských práv a zapájala sa do ich realizácie na školách, univerzitách a v odborných kruhoch. Takto definovaná formulácia naznačuje pomocný charakter strediska pri formulovaní programov a rešpektuje to, že vzdelávanie je prioritnou úlohou inej inštitúcie, ktorej má byť stredisko nápomocné.

Návrh na zakotvenie povinnosti vlády reagovať v krátkej časovej lehote na vyjadrenia strediska, odporúčania a návrhy sa javí ako neprimeraný.  Podľa Parížskych princípov je naopak povinnosťou strediska predkladať takéto návrhy vláde, či parlamentu na ich požiadanie.

Ustanovenia ods. 6 prelamuje všetky zásady prístupu k spisu a rozširuje tento okruh o osoby zo strediska. Tento odsek pritom nerieši bezpečnostné previerky daných osôb nahliadajúcich do spisov, potrebu režimu utajenia, následného oboznamovania sa s citlivými informáciámi a pod.

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť bod 14.

Odôvodnenie

Vypustením podmienky vyberať členov správnej rady strediska spomedzi osôb, ktoré požívajú prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ľudských práv postupuje degradácia strediska a je to v rozpore s úlohami zverenými stredisku.

 

V článku I navrhujeme nahradiť text bodu 15 nasledovne:

§ 3a ods. 1 znie:

„(1)

Správna rada má sedemnásť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi správnej rady sú:

a) jeden člen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,

b) jeden člen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,

c) jeden člen vymenovaný verejným ochrancom práv,

d) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

e) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

f) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

g) jeden člen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

h) jeden člen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na spoločný návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

ch) jeden člen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na spoločný návrh odborových zväzov odborových organizácií s najväčším počtom členov; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie člena správnej rady určí predseda vlády Slovenskej republiky,

i) jeden člen vymenovaný Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike,

j) jeden člen vymenovaný Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku,

k) jeden člen vymenovaný Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku,

l) jeden člen vymenovaný Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,

m) jeden člen vymenovaný Pravoslávnou cirkvou na Slovensku,

n) jeden člen vymenovaný Slovenskou advokátskou komorou,

o) jeden člen vymenovaný Slovenskou lekárskou komorou a

p) jeden člen vymenovaný Slovenskou akadémiou vied.“

 

Odôvodnenie

Navrhujeme vypustiť pôvodné znenie bodu 15 a nahradiť ho citovaným textom z nasledovných dôvodov. Pôvodne jednoznačné a nezávislé menovanie člena správnej rady sa podľa návrhu malo presunúť z doterajších subjektov do rúk výboru NR SR, pričom pôvodné menujúce subjekty mali menovať dvoch kandidátov, z ktorých si výbor vyberá. Zmena zasahuje do nezávislosti strediska a nejaví sa ako vhodný spôsob kreovania členov strediska. Pluralita a nezávislosť musí byť zabezpečená funkčne nie iba formálnym textom zákona. Ak bude ponechaný text o tom, že členmi strediska musia byť osoby s vysokou morálnou integritou a kreditom bude splnenie takejto podmienky postačujúce.

Navrhujeme však rozšírenie členov Správnej rady, pretože doterajšie zloženie nerešpektuje Parížske princípy, ktoré žiadajú nezávislosť a pluralitu. Konkrétne nerešpektuje zapojenie náboženských prúdov v Slovenskej republike, zapojenie odborových zväzov, zapojenie odborných organizácií lekárov, odborných organizácií právnikov a vedcov. Vzhľadom k snahe o pluralitu je potrebné rozšírenie rady tak, aby rešpektovala sociálne sily v spoločnosti. Upresňuje sa preto menovanie predsedom vlády, ktorý by mal akceptovať návrh mimovládnych organizácií s najväčším počtom členov a tiež menovanie člena ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý by mal rešpektovať spoločný návrh odborových organizácií s najväčším počtom členov. K spresneniu menovania ministrom dochádza tiež z toho dôvodu, že samotné menovanie člena ministerstvom bez obmedzenia hlasovacích práv je v rozpore s Parížskymi princípami, ktoré predpokladajú, že ak budú zastúpené ministerstvá, jeho zástupcovia by sa mali zúčastňovať iba v poradenskej pozícii. Parížske princípy hovoria nasledovne:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

 

V čl. I, navrhujeme vypustiť body 16 a 17

Odôvodnenie

Pôvodný text  považujeme za vhodnejší. Uvedené body súvisia so zmenou a našimi pripomienkami k bodu 15. Trojročný mandát považujeme za dostatočný.

 

V čl. I, bod 18, § 3a, ods. 13 navrhujeme slová „správna rada“ nahradiť slovami „ten, kto ho vymenoval“ a vypustiť ods. 14.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. I, bod 19, § 3aa, ods. 1 vypustiť písm. b) a v ods. 5 vypustiť „vrátane odvolávania členov správnej rady“.

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s tým, aby odvolávanie členov správnej rady riešila správna rada. Správna rada nemôže sama odvolávať svojich členov.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 4

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s prenesením úloh Slovenského národného strediska pre ľudské práva verejnému ochrancovi práv.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 8

Odôvodnenie

Zákon jasne vymedzuje nezávislosť orgánov, ktoré majú rovnako ako verejný ochranca práv zákonné a ústavné vymedzenie svojich povinností. Vzťahy medzi týmito orgánmi vyžadujú vysokú mieru vzájomného rešpektu k nezávislosti. Preto vnímame § 3, ods. 1 a 2 ako kľúčové a vyvážené rešpektovanie ústavného rozdelenia moci.

 

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 18

Odôvodnenie

Verejný ochranca práv je v súčasnosti známy viac svojou podporou extrémnej liberálnej LGBTI agendy. Verejný ochranca práv priamo svojou účasťou podporil požiadavky Dúhového pridu a pri tej príležitosti sa vyjadril, že požiadavky tejto skupiny osôb považuje za ľudskoprávnu agendu a preto nedáva v súčasnosti záruky k tomu, že disciplinárne opatrenia nebude zneužívať na presadzovanie extrémnej liberálnej agendy v súdnej moci.

K opatrnosti nás vedú aj príklady zo zahraničia, v ktorom sa vyskytli  aj konkrétne prípady disciplinárnych konaní voči sudcom, ktorí zastávali najlepší záujem dieťaťa, byť vychovávané v rodine s otcom a mamou  pri adopciách.

  

V čl. II, navrhujeme vypustiť bod 19 a 20

Odôvodnenie

Nesúhlasíme s presunom kompetencií Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako národnej inštitúcie pre ľudské práva na ombudsmana. Presun sa odôvodňuje Parížskymi princípami avšak Parížske princípy uvádzajú:

„Zloženie a záruka nezávislosti a plurality

Zloženie národných inštitúcií a menovanie ich členov, či už prostredníctvom volieb alebo iným spôsobom, musí rešpektovať postup, ktorý bude ponúkať všetky nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl (občianskej spoločnosti) zapojených do podpory a ochrany ľudských práv, najmä prostredníctvom právomocí, ktoré umožnia nadviazať účinnú spoluprácu (alebo vďaka ich prítomnosti) so zástupcami:

a) mimovládnych organizácií zameraných na podporu ľudských práv a boj proti rasovej diskriminácii, odborových zväzov, príslušných spoločenských a odborných organizácií napr. združení právnikov, lekárov, novinárov a popredných vedcov,

b) trendov filozofických alebo náboženských prúdov,

c) univerzít a kvalifikovaných expertov,

d) parlamentu,

e) ministerstiev (ak sú zastúpené, ich zástupcovia by sa mali zúčastňovať len v poradenskej pozícii).“

Z konania ombudsmana a zo spôsobu jeho menovania parlamentom vyplýva, že nezabezpečuje také zloženie národnej inštitúcie, ako požadujú Parížske princípy.

Ombudsmani sa v poslednej dobe jasne prikláňali k extrémnej forme liberalizmu a pretláčaniu ideologickej agendy LGBTI lobby, čo ich diskvalifikuje nielen z toho, aby napĺňali Parížske princípy, ale aj z rešpektovania objektivity.

Ombudsman a jeho úrad historicky a tiež povahou voľby jednej osoby parlamentom neponúka nevyhnutné záruky zabezpečenia pluralitného zastúpenia sociálnych síl spoločnosti. Vďaka aktivitám posledných dvoch ombudsmaniek presadzujúcich extrémnu liberálnu agendu zameranú na presadzovanie požiadaviek, ktoré sú v priamo rozpore so zásadami zákona o rodine a s ústavnoprávnou definíciou manželstva fakticky nedokázali nadviazať účinnú spoluprácu so zástupcami cirkví, odborov, profesných organizácií a občianskych združení s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi. Občianske združenia s konzervatívnymi ľudskoprávnymi postojmi tvoria percentuálne drvivú väčšinu občianskeho sektora na Slovensku, čo sa týka množstva zapojených osôb.

Voľba ombudsmana  zo svojej podstaty nevyhovuje požiadavkám obsiahnutým v Parížskych princípoch, lebo nezabezpečuje pluralitné zastúpenie sociálnych síl spoločností, zastúpenie odborov odborné organizácie lekárov, právnikov, vedcov a novinárov, nerešpektuje zastúpenie trendov filozofických a náboženských prúdov.

Zároveň Parížske princípy explicitne predpokladajú, že túto činnosť bude vykonávať iná inštitúcia ako ombudsman v metódach fungovania národnej inštitúcie má táto inštitúcia konzultovať s ďalšími orgánmi zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv, najmä s ombudsmanom. Predpokladá sa, že národná inštitúcia bude mať svojich členov zo sociálnych síl štátu. Bude sa stretávať za prítomnosti všetkých svojich riadne zvolaných členov. Spôsob kreovania verejného ochrancu práv v Slovenskej republike znemožňuje takéto predpokladané fungovanie národnej inštitúcie v zmysle Parížskych princípov.

„Parížske princípy: Metódy fungovania

V rámci svojho pôsobenia národná inštitúcia: …f) konzultuje s ďalšími orgánmi, či už jurisdikčnými alebo inými, zodpovednými za podporu a ochranu ľudských práv (najmä ombudsmanom, mediátormi a podobnými inštitúciami),“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

 

 

Petícia za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Od 28. februára 2018 primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny iniciovali petíciu za obnovenie ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci. Dôvodom tohto riešenia je, že od 1.2.2018 došlo k zmene ambulancie Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci (ARLP) na ambulanciu Rýchlej zdravotnej pomoci (ARZP), ktorá zabezpečuje túto službu pre celú Rajeckú dolinu. Fakticky došlo k tomu, že v týchto vozidlách prestal pracovať lekár a ostal iba zdravotník. Je zarážajúce, že takéto opatrenie bolo prijaté bez toho, aby boli obce a mestá o takomto rozhodnutí vopred upovedomené. O tomto rozhodnutí sme sa dozvedeli z médií. Písomné rozhodnutie ministerstva zdravotníctva nám bolo doručené až 12.2.2018.

Primátori miest a starostovia obcí Rajeckej doliny spolu neodkladne reagovali na medializovanú správu a už dňa 8.2.2018 zaslali list ministrovi zdravotníctva a predsedovi vlády SR o osobné stretnutie a posúdenie problematiky.

Okrem tohto, sme svoje požiadavky na obnovenie ARLP predložili aj ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti, aby v rámci svojich kompetencií konal.

I napriek uvedenému nebolo zo strany kompetentných prijaté žiadne opatrenie na našu žiadosť a ani sa neuskutočnilo stretnutie s ministrom zdravotníctva či predsedom vlády SR.

Vzhľadom na to, že nie je v našich kompetenciách vyriešiť túto situáciu, využívame  naše občianske práva a podľa zákona č. 85/1990 Zb. Zákon o petičnom práve vyhlasujeme túto petíciu.

My, dole podpísaní občania v zmysle petičného práva požadujeme, aby bola obnovená ambulancia Rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci.“

Podporte túto petíciu svojim podpisom, podporme sa v záujme nášho zdravia!

Predkladajú: Primátori a starostovia Združenia obcí Rajecká dolina Za obnovenie rýchlej lekárskej pomoci so sídlom v Rajci

Osoba na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci:

Ing. Ján Rybárik, Námestie SNP 2/2, Rajec 015 22 – predseda petičného výboru

Členovia petičného výboru:

Mgr. Katarína Hollá, Námestie SNP 29/1, Rajecké Teplice 013 13

Mgr. Monika Kavecká, Kunerad 60, Kunerad, 013 13

[emailpetition id=“27″]

Pravdu do RTVS!

Verejná výzva Aliancie za rodinu „Pravdu do RTVS“

Vážený pán riaditeľ RTVS,

vykúzliť z výsledku 6:4 „fenomenálne“ vyše 80 % víťazstvo dokážu iba redaktori RTVS. Dovoľte, aby sme Vás požiadali ako novovymenovaného riaditeľa RTVS, aby ste odstránili neduhy, ktoré v RTVS pretrvávajú z minulej doby.  Neobviňujeme Vás za to, ale očakávame zmenu.

V minulosti sme boli svedkami reportáží, ktoré mali našich občanov presvedčiť, akí sú hlúpi, či plní nenávisti, keď nedoprajú manželstvo párom rovnakého pohlavia.  My však stojíme vo veľkej úcte pred ľuďmi, ktorí nemôžu vstúpiť do manželstva. Môžu napĺňať iné cenné povolanie pre spoločnosť.

Manželstvo však nie je poukážkou na práva a výhody, ale je výnimočným zväzkom muža a ženy pre rodenie a výchovu detí. Rovnosť, rešpekt a láska podporuje jedinečnosť manželstva. Aká  by to bola rovnosť, ak by všetci mali nárok na poľnohospodárske dotácie, bez ohľadu na to, či sejú alebo nesejú? Aký by to bol rešpekt, ak by sme nerešpektovali právo detí poznať svojho otca a mamu? Bola by to láska, ak by sme priali druhému životný štýl, ktorý mu škodí?

Vo štvrtok 7.12.2017 o 19:00 hod.sme sa v Správach RTVS  nedozvedeli pravdu, ale propagandu, ktorá je v rozpore s našimi ústavnými hodnotami. (ďalej aj „reportáž“).

 Lož ako pracovná metóda

V tejto reportáži o schválení nového zákona o manželstve v Austrálii zaznela čistá lož v tvrdení: „Jeho schváleniu predchádzal nezáväzný poštový prieskum, v ktorom vyše 80 % oprávnených voličov podporilo homosexuálne sobáše.“

V nezáväznom poštovom prieskume podporilo zavedenie homosexuálnych manželstiev 61,60 % zúčastnených. Proti ich zavedeniu bolo 38,4 % zo zúčastnených voličov. Celková účasť v poštovom prieskume bola  79,52 % oprávnených voličov. (Austrálčania sú naučení hlasovať, pretože hlasovanie vo voľbách a v referendách je zo zákona povinné, zrejme preto v poštovom prieskume hlasovalo toľko voličov, hoci bolo dobrovoľné.)

Ak už chcel redaktor vyjadriť absolútny počet oprávnených voličov, ktorí podporili homosexuálne sobáše, potom mal uviesť, že išlo o  48,83 %  všetkých oprávnených voličov. O ostatných oprávnených voličoch vieme iba to,  že boli proti alebo sa nezúčastnili.

[emailpetition id=“23″]

Nevyváženosť a propaganda

V reportáži dostal priestor iba názor v prospech homosexuálneho manželstva. Obrazy ukazovali iba zástupcov, ktorí boli za zavedenie homosexuálneho manželstva. Kde je druhá strana? To má byť ten  rešpekt k rozmanitosti? Dozvedeli sme sa, že proti bolo 5 poslancov (v skutočnosti však boli štyria), ale nedozvedeli sme sa napríklad, že bývalý premiér Tony Abbott, ako aj ďalší  sa hlasovania nezúčastnili po tom, čo argumentovali proti zneniu  zákona.

Rešpekt, láska a rovnosť, ale nie pre tých, ktorí sú proti

O čom mohla byť reportáž. Láska a rovnosť sa asi nevzťahujú na tých, ktorí sú proti. Tí čelia nenávisti. Jedna z troch matiek vystupujúcich v kampani proti homomanželstvám Pansy Lai dostala priamo vyhrážky, že bude zastrelená. Gay lobby začala petíciu za odobratie jej lekárskej licencie. Nedozvedeli sme sa o útokoch „lásky, rešpektu, diverzity“ na Austrálsku kresťanskú lobby (ACL), ktorá viedla kampaň proti homosexuálnym manželstvám.

V decembri 2016 bolo vedľa budovy ACL zapálené auto obsahujúce štyri 9 kg fľaše na propán. Požiar spôsobil 100,000 $ škody na kanceláriách ACL.  Obžalovaný Jayden Duong „nemiloval“ ACL a tvrdil, že by bol „šťastný, ak by ju zničil“. Bol to bývalý súťažiaci v Mr. Gay Asian Pacific. Pred činom vyhľadával na internete témy „austrálska kresťanská lobby“, „krajiny s manželstvom rovnakého pohlavia“ a „bomby pod tlakom“. Počas kampane súvisiacej s poštovým prieskumom austrálskeho zákona o manželských právach ACL dostala hrozby a podozrivé balíčky, čo si vyžiadalo evakuáciu 30 zamestnancov v poštovom centre v Canberry. Kancelárie ACL boli  obhádzané vajíčkami.

Zákon o rešpekte?

Hovorca Koalície pre manželstvo Lyle Sheldon uviedol:  „Austrálskemu ľudu bolo prisľúbené, že ich sloboda prejavu, sloboda náboženského vyznania a rodičovské práva  budú chránené v právnych predpisoch o manželstve rovnakého pohlavia, čo sa nestalo. Vieme, že v Austrálii existuje chuť potrestať tých, ktorí nesúhlasia s novou definíciou manželstva. Videli sme to pred začatím kampane, keď bol arcibiskup Julian Porteous ťahaný pred antidiskriminačný súd pre kázeň svojim veriacim…“

 Výzva

Vážený pán riaditeľ,

potom, ako bola prijatá novela Ústavy SR o manželstve muža a ženy by sme očakávali, že hodnotové ústavné nastavenie nášho štátu budú zastávať všetky verejnoprávne ustanovizne vrátane RTVS, ktorej prispievame pravidelnými poplatkami. Hlavne teraz, keď ako vymierajúci národ zúfalo potrebujeme deti. Deje sa však pravý opak. Nielenže tu neexistuje kultúra manželstva, ale RTVS cielene buduje protimanželskú kultúru. Pán riaditeľ, zastavte to!

 

Výsledky austrálskeho poštového prieskumu
Malo by byť právo zmenené tak, aby dovoľovalo párom rovnakého pohlavia manželstvo?
Hlasy  %
 Áno 7,817,247 61.60%
 Nie 4,873,987 38.40%
Platné hlasy 12,691,234 99.71%
Neplatné alebo prázdne hlasy 36,686 0.29%
Celkový počet hlasov 12,727,920 100.00%
Celkový počet registrovaných voličov/účasť v % 16,006,180 79.52%

Táto petícia sa riadi Zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
Povinné údaje (meno, priezvisko, adresa pobytu a email) musia byť vyplnené úplne a pravdivo, inak sa na ne neprihliada.

Verejnú výzvu a petíciu zostavil:
JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Podpísaním petície udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na účel ich odovzdania adresátom petície a vzájomnej komunikácie s organizátorom petície.

 

Bráňte našu Ústavu!

Vážený pán predseda vlády SR,

Vážený pán predseda Národnej rady SR,

Vážená pani ministerka spravodlivosti SR,

pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje či  definícia pojmu „manžel“ a  „členovia rodiny“ v smernici  EP a Rady 2004/38/EC o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov  zahŕňa aj „manželov“ rovnakého pohlavia. Ak súd rozhodne že zahŕňa aj páry rovnakého pohlavia, potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ. V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia  uzatvorené v cudzine, hoci je to v rozpore s ich domácim a ústavným právnym poriadkom.

Do 9. novembra 2017  sa môžu štáty prihlásiť k ústnej intervencii na Súdnom dvore Európskej únie v tejto veci. U nás táto kompetencia patrí pani zástupkyni SR pred súdmi EÚ  na Ministerstve spravodlivosti SR.

Vyzývame Vás pán premiér, vyzývame Vás pán predseda Národnej rady SR a zároveň vyzývame Vás pani ministerka spravodlivosti, aby ste  nezanedbali ochranu  našej Ústavy a zabezpečili intervenciu Slovenskej republiky  pred Súdnym dvorom EÚ v prípade Coman et al.  C-673/16 v prospech zachovania suverenity Slovenska a našej ústavnej definície manželstva.

Bohužiaľ  na medzinárodných fórach sa o nás verejne šíri chýr, že Slovensko  je neochotné brániť svoju Ústavu  a suverenitu vo veciach manželstva muža a ženy. Mali by sme však brániť našu možnosť slobodne rozhodovať čo manželstvo je  a čo nie je.

Petíciu zostavil:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., Chorvátska 199, 900 81 Šenkvice, nar. 3.6.1976

[emailpetition id=“22″]

Aliancia za rodinu: Zastavme program „Hrou proti AIDS“!

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Ministerstvo zdravotníctva SR chce pokračovať v programe „Hrou proti AIDS“ Nesúhlasíme.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva SR je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, „maznať sa“, „cucflek“, „byť homosexuálny/lesbická“.

Takéto správanie a programy sú neprípustné. Citujeme z predmetného materiálu:“

 

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

[emailpetition id=“21″]

 

Zásadné hromadné pripomienky Aliancie za rodinu k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Všetky pripomienky sú zásadné.

 

1) Navrhujeme doplniť dáta na strane 1 o informáciu, koľko % z osôb, ktoré sa nakazili heterosexuálnym stykom boli nakazené osobou, ktorá sa nakazila homosexuálnym stykom

Odôvodnenie:

Táto informácia chýba a je veľmi dôležitá,  môže pomôcť k lepšiemu a adresnejšiemu cieleniu opatrení potrebných na znižovanie a prevenciu nákazy na cieľovú skupinu/cieľové skupiny. Namiesto drahých celoplošných kampaní navrhujeme venovať viac času a investícií na prevenciu v cieľovej skupine/skupinách, ktoré sú svojim správaním/či inými činiteľmi najviac ohrozené. Navrhujeme vypracovať špecifický postup a pravidlá, ktoré by pomohli cieľovej skupine/skupinám ochrániť sa pred nákazou.

 

2) Navrhujeme vypustiť na str. 1 text znejúci: „(Jeden prípad nákazy mimo Slovenskej republiky v roku 1986)“

V roku 2010 sme mali vysoko pravdepodobné nakazenie sa formou transfúzie od darcu krvi, ktorý mal HIV https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/168114-mladik-dostal-hiv-cez-transfuziu-ide-o-prvy-pripad-na-slovensku/

Najmä z úcty k tomuto nakazenému mladému človeku netvrďme skutočnosť, ktorá môže byť spochybnená a môže sa ho dotknúť.

3) Navrhujeme vypustiť aktivitu č. 3, ktorá znie:

„Názov: Edukačné programy zamerané na mládež, „Hrou proti AIDS“, rovesnícke programy a iné edukačné aktivity

Zodpovední: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a prostredníctvom regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike, Slovenský Červený kríž  a sieť jeho územných spolkov, mimovládne organizácie

Termín: Priebežne do 31. 12. 2020

Kritériá plnenia: Počet a typ akcií, počet účastníkov, počet propagačných materiálov, evaluácia edukačných programov, tvorba evaluačných správ s dôrazom na ich dopad a účinnosť“

Odôvodnenie

Podľa našich informácií Ministerstvo školstva SR dostatočne pokrýva svojimi osnovami problematiku sexuálne prenosných chorôb.

Vzdelávacie programy sú v kompetencii Ministerstva školstva SR, ak Ministerstvo zdravotníctva SR identifikuje nedostatky, malo by ich riešiť štandardným spôsobom prostredníctvom návrhu Ministerstvu školstva SR do riadneho vzdelávacieho programu.

Program Hrou proti AIDS je absolútne neprijateľný a dávno mal byť zastavený. Podľa manuálu, ktorý sme obdržali z Úradu verejného zdravotníctva je program vraj určený pre žiakov 7-9 ročníka základných škôl. Nie je určený pre žiakov I. stupňa základných škôl.

Jeho agresivita spočíva v nerešpektovaní rôzneho duševného dospievania detí v tejto oblasti.

Existuje akékoľvek oprávnenie klásť deťom základnej školy ba aj strednej školy otázky: „Dokážeš si predstaviť, že sa so svojim priateľom/priateľkou porozprávaš skôr ako sa spolu prvý krát pomilujete? Trestného činu ohrozovania mravnej výchovy mládeže, podľa § 211 ods. 1 písm. a, Trestného zákona sa dopustí ten kto vydá čo aj z nedbanlivosti, osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia tým, že zvádza ju k záhaľčívému alebo nemravnému životu a potresce sa odňatím slobody až na dva roky.Tento program obsahuje formou tzv. „hry“ aj ďalšie otázky napr.: Predstav si, že by si jedného dňa prenocoval/prenocovala u svojho priateľa/priateľky. Nie je jasné že sa vôbec pomilujete. Ako by si sa na to pripravil/pripravila? Čo by si odpovedal/odpovedala keď tvoj priateľ/priateľka povie, že s kondómom ho to nepoteší. Chceš si kúpiť kondómy, kde by si si ich kúpil?

Okrem slovných vyjadrení tu existujú  ešte ďalšie veľmi vážne zásahy do osobnosti dieťaťa, ktoré  spočívajú vo výzve napodobňovať sexuálne správanie vlastným telom.  V bloku nazvanom „Sexualita rečou tela“  majú deti či mladiství pantomímou ukázať: „bezpečnejší chránený sex“,  „francúzske milovanie“, maznať sa, cucflek, byť homosexuálny/lesbická.

Podľa všeobecných komentárov Zvádzanie k záhaľčivému alebo nemravnému životu má širší obsah ako navádzanie, lebo tu ide o priamu výzvu (slovom, skutkom) na také správanie, ktoré môže u takej osoby aj pri pasívnom správaní vyvolať záujmy a návyky, ktoré spravidla vedú k záhaľčivému alebo nemravnému životu. K hodnoteniu dĺžky a intenzity takého konania porovnaj R 25/1980.

Podľa rozhodnutia R 26/81 „Trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. a) TZ môže byť spáchaný úmyselne aj z nedbanlivosti. Formu zavinenia preto treba vždy zisťovať, a to tak vo vzťahu k znaku „vydá osobu mladšiu ako osemnásť rokov nebezpečenstvu spustnutia“, ako aj vo vzťahu k znaku, že páchateľ takejto osobe „umožní viesť záhaľčivý alebo nemravný život“. Vo výroku rozsudku, prípadne iného rozhodnutia vo veci samej potom treba vždy uviesť príslušnú formu zavinenia.“

Podľa istých výskumov 87 %  pätnásťročných detí v čase realizácie projektu Hrou proti AIDS, nezačalo sexuálne žiť. Priemerný vek prvého sexuálneho kontaktu je oveľa neskôr. Preto prípadné odôvodnenie, že mladí sú „skazení“ a už sexuálne žijú nemôžeme akceptovať. Nespôsobujú aj tieto zavádzajúce otázky v programe, ktoré implicitne predpokladajú, že adresáti – deti sexuálne žijú znižovanie prvého sexuálneho kontaktu a ospravedlňovanie predčasného sexuálneho správania detí pod 18 rokov ako niečoho normálneho?  Znižovanie veku prvého sexuálneho styku pod 18 rokov má množstvo negatívnych dôsledkov.

Program propaguje konkrétne značky antikoncepcie, čím štátne orgány prekračujú svoje kompetenciu.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

Materiál sa nachádza na stránke: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/408 (priamy link na úvodnú stránku materiálu)

Hromadné pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

Chceme verné a zodpovedné vzťahy namiesto distribúcie kondómov

Fórum života vypracovalo pripomienky k návrhu Národného programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020, ktorý predkladá Ministerstvo zdravotníctva SR.  Program nadväzuje na program z predchádzajúceho obdobia. Niektoré textové úseky a výrazy doslova kopírujú predchádzajúci text akoby formou „povinnej ideologickej jazdy“. Popri mnohých pozitívnych bodoch v oblasti diagnostiky a liečby HIV návrh v oblasti prevencie obsahuje nepriamu podporu sexualizácie mládeže a nabádanie na promiskuitu. Pripomienky FŽ sú zamerané a upozorňujú najmä na:

 1. nedostatok aktivít a programov na presadenie výchovy k vernosti v partnerstve, k sebaovládaniu a k zodpovednému sexuálnemu správaniu namiesto širokospektrálnej podpory distribúcie kondómov;
 2. na potrebu pravdivejšie informovať o nízkej účinnosti kondómov a falošnom pocite „bezpečného sexu“, a teda smerovaní k väčšej promiskuite a šíreniu infekcie.;
 3. na nebezpečenstvo plošného akceptovania homosexuálneho či bisexuálneho správania, ktoré je, naopak, percentuálne najvyššou hrozbou šírenia HIV;
 4. potrebu užšie definovať „diskrimináciu osôb s HIV“ tak, aby nebolo znemožnené pod hlavičkou „ich práv“ reálne zamedziť šíreniu HIV;
 5. potrebu zamerať sa na odstránenie drogovej závislosti a nie na „bezpečnú výmenu striekačiek“.

 

Aj Vaším podpisom môžete pomôcť zmeniť návrh tak, aby sa stal užitočným programom na reálne zníženie epidémie HIV a hrozby AIDS a na výchovu k zodpovedným a stabilným vzťahom medzi mužmi a ženami.

Ing. RNDr. Marcela Dobešová, predsedníčka FŽ,

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD., členka FŽ

[emailpetition id=“20″]

 

Celé znenie pripomienok je tu:

 

Pripomienky Fóra života k Národnému programu prevencie HIV/AIDS v SR na roky 2017 – 2020

 

Bod 2. Nie sú uvedené štatistiky detí nakazených HIV. Žiadalo by sa ich pre súvislosť doplniť, keďže v ďalšom texte sa uvádzajú aktivity na prevenciu HIV infekcie perinatálnym spôsobom.

Bod 4.1.1. b) Namiesto „podpora aktivít bezpečnejšieho sexu“ použiť text „podpora aktivít na ochranu pred infekciami prenesenými sexuálnym stykom“. Tento výraz lepšie zahŕňa aj možnosť pozitívnej výchovy k sexuálnej zdržanlivosti najmä u mladých ľudí.

Bod 4.1.1. c) Namiesto „zabezpečenie dostupnosti a používania mužských a ženských prezervatívov“ text zameniť za: „širšia informovanosť o jednotlivých spôsoboch prevencie a o porovnaní ich účinnosti“. Používanie prezervatívov má svoje riziká. Podľa prehľadu 50 štúdií z roku 2012 až 50 % užívateľov kondómy nepoužije v potrebnom čase a až u 30 % dochádza k chybnej manipuláciu či k poškodeniu kondómu. Tieto výsledky je potrebné zverejniť a neuprednostňovať prezervatívy pred výchovou k sebaovládaniu v sexuálnom správaní a k vernosti v partnerskom vzťahu.

Bod 4.1.1. f) Doplniť vetu výrazom „s dôrazom na ochranu života a zdravotnú bezpečnosť ženy“. Sexuálne a reprodukčné zdravie zahŕňa v medzinárodnom jazyku aj používanie antikoncepcie a prístup k potratom, ktoré negatívne zasahujú do zdravia ženy. Vzhľadom na pokles záujmu o potraty a antikoncepciu na Slovensku nie je nutné zdôrazňovať tieto aktivity v národnom programe a na základe toho ich finančne podporovať. Slovensko, naopak, potrebuje vo všeobecnosti podporný demografický plán a výchovu k zodpovedným stabilným manželským vzťahom.

Bod 4.1.2 c) Navrhujeme pozmeniť text takto: „podpora opatrení smerujúcich k ochrane pred infekciou HIV u osôb, ktoré si aplikujú drogy“. Pôvodný text s výrazom „bezpečná aplikácia drog“ vyvoláva dojem, že užívanie drogy je v poriadku, len ju treba užívať „bezpečne“. Úplne to odporuje národnému záujmu „liečby drogových závislostí“.

Bod 4:1.2. d) Navrhujeme zrušiť. Navodzuje dojem, že lekárne majú podporovať drogovú závislosť.

Bod 4.1.2. f) Tento text zvýhodňuje iba jeden názor na liečbu drogových závislostí – tzv. substitučnú liečbu. Existujú aj iné postupy. Navrhujeme bod zrušiť alebo prepracovať.

Bod 4.2. a) Navrhujeme vetu na konci doplniť … „pri dodržaní epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“. Diskriminácia by mala byť jasne definovaná, pretože HIV je vysoko infekčný vírus, anonymita a nenahlásenie prípadov v mene „nediskriminácie“ odporuje základnému cieľu boja proti HIV a AIDS.

Body 4.2.2 a) a b) Obidva texty doplniť na konci viet výrazom „s prihliadnutím na epidemiologickú bezpečnosť populácie“. Odôvodnenie: pozri pripomienku k bodu 4.2. a).

Bod 5. Aktivity

Aktivita č. 1: Doplniť text za zátvorkou výrazom „ s dôrazom na partnerskú vernosť a sexuálnu zdržanlivosť ako najúčinnejší, najbezpečnejší a  finančne nulovo náročný spôsob prevencie“. Odôvodnenie: Takto sformulovaná aktivita zahŕňa aj bohaté výchovné programy zamerané na predmanželskú zdržanlivosť a vernosť partnerov, ktoré nemajú v koncepcii propagáciu kondómov.

Aktivita č. 2: Navrhujeme všeobecne spomenúť edukačné programy. Program „Hrou proti AIDS“ bol zo strany rodičov a prorodinných organizácií kritizovaný, pretože „podporuje sexualizáciu, vedie k strate citlivosti a intimity mladých ľudí, propaguje masové používanie kondómov“. Na samotnej stránke RÚVZ je uvedené, že vychádza z koreňov názorovej skupiny nemeckej pobočky BzGA. Z jej dielne vyšli programy sexuálnej výchovy nevhodné pre prospievajúcu budúcnosť mládeže i pre boj proti HIV: podpora antikoncepcie u mladých dievčat a jej užívanie bez vedomia rodičov, nepriame nabádanie na promiskuitu, odporúčanie telesných dotykov na intímnych miestach u detí, akceptovanie homosexuálneho správania a iné. Mnohí rodičia na Slovensku nesúhlasia s takouto celoplošnou koncepciou výchovy či ochrany proti HIV na školách a otvorene sa proti nej vyjadrili počas referenda za rodinu v roku 2015.

Aktivita č. 6: Text pozmeniť nasledovne: „Zdravotná výchova určená pre najrizikovejšiu skupinu – mužov, ktorí majú sex s mužmi – zameraná na zvýšenie osobnej zodpovednosti pri šírení infekcie HIV pri ich type sexuálneho správania“. Odôvodnenie: Národný program hneď v bode 2. uvádza absolútnu prevahu výskytu infekcie HIV u mužov (vyše 87 %) a homosexuálnym stykom  (64 %). Análna bariéra je oveľa priepustnejšia na infekciu ako vaginálna.

Aktivita č. 7: Navrhujeme text preformulovať nasledovne: „Zdravotná výchova zameraná na informovanosť o vysokom riziku sexuálne prenosných infekcií HIV/AIDS u osôb poskytujúcich nezákonné platené sexuálne služby a u injekčných užívateľov drog, ako aj na pravdivú informovanosť o spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti.“ Odôvodnenie: U týchto skupín dochádza najčastejšie k nesprávnej manipulácii a k vynechaniu používania kondómov z nedbanlivosti. Preto je ich účinnosť nízka. Podporou „bezpečného sexu“ formou kondómov vzniká u nich falošný pocit bezpečnosti, pričom môže vznikať opačný efekt – väčšia promiskuita a rýchlejšie šírenie infekcie .

Aktivita č. 8: V názve na začiatku: „Prevencia…“ zmeniť na „Informovanosť o rizikách prenosu HIV a spôsoboch prevencie a výške ich účinnosti“. Odôvodnenie: Text lepšie vystihuje dôraz na výchovný moment prevencie.

Aktivita č. 9 a č. 10 detto.

Aktivita č. 13: V názve na konci vety doplniť text: … „s prihliadnutím na dôležitosť epidemiologickej bezpečnosti obyvateľstva“.

Aktivita č. 14: V názve namiesto „bezpečnejšej aplikácii drogy“ nahradiť „obmedzeniu aplikácie drogy a zníženiu rizika prenosu HIV u osôb“…. Odôvodnenie:  Výraz „bezpečná aplikácia drogy“ navodzuje dojem súhlasu  a podpory drogovej závislosti.

Aktivita č. 15: V názve doplniť vetu textom: „ s dôrazom na zodpovedné sexuálne správanie a vernosť partnerov“.

Aktivita č. 17: V názve doplniť vetu textom: „s dôrazom na zodpovednosť v ich správaní a v zamedzení šírenia HIV“. Pri kritériách plnenia v prvom rade spomenúť zodpovednosť, potom práva a povinnosti. Text pozmeniť nasledovne: „Vypracovanie informačného materiálu o zodpovednosti, právach a povinnostiach ľudí žijúcich s HIV/AIDS“. Odôvodnenie: Nad právom stojí zodpovednosť za spoločnosť, pretože ide o vysoké epidemiologické riziko šírenia infekcie.

Kontakt: PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

Predsedníčka Fóra života: Ing. RNDr. Marcela Dobešová

 

Deň otcov 2016

Zabudneš na otca?

19.6.2016 je Deň otcov. Aliancia za rodinu Vás všetkých pozýva, aby ste si tento deň skutočne užili so svojimi blízkymi. Nezabudnite na svojich otcov. Mnohokrát sa nám zdá, že sú akosi vzdialení v našej rodine. Muži nemajú radi veľa slov. Nie je veľa príležitostí poďakovať za všetko, ale deň otcov môže byť jeden z nich.  Pozývam aj Vás maminy oslávte to s nimi a oceňte aj vy to, že sú otcami Vašich  detí.

Deň otcov u Vás

Ak chcete vo Vašom meste alebo obci zorganizovať na Deň otcov akciu, grilovačku, futbal, či niečo iné, pripravili sme pre Vás grafiku plagátu, kde môžete jednoducho dopísať svoju akciu vytlačiť a dať vedieť verejnosti, čo budete robiť a ako ho spoločne oslávite. Tu je link: den otcov_plagat den otcov_program  Dajte nám vedieť a pošlite nám fotky ako ste sa skvele bavili.

Festival pre Vás

O týždeň v sobotu  a nedeľu 25-26.6.2016 zakončíme Deň otcov FESTIVALOM KU DŇU OTCOV v Šuňave pod Tatrami. Je tam nádherne, vidno krásne celé Tatry, že iba to by stačilo pre šťastie. Budú nám však dva dni hrať kapely ako KÉFAS, CUKOR A SOĽ, KAPUCÍNI & STANLEY, JAMES EVANS & BAND, G.O.D.’S, FELICE, NÁDEJ, GOSPEL TALENT, RONY, STANISLAV LIESKOVSKÝ, DÁVID DAVE JOPČÍK, LUKE MIZMOR.

Moderovať bude Paľko Drapák z Metalindy a s ním budeme medzi kapelami hovoriť o našich otcoch a o otcovstve. Budú tu aj skvelé prednášky a projekcie filmov, pozrite si program tu: den otcov_program. Bude to zadarmo! Veľmi sa na Vás tešíme, budeme sa môcť porozprávať dlhšie. Môžete sa zaregistrovať www.zajazerom.sk, aby sme vedeli koľkí prídete. Veľmi chcem poďakovať Rasťovi Cuníkovi, ktorý je dušou tohto festivalu a veľmi mu na srdci leží práve otcovstvo.

Mnohokrát píšem, keď nás čaká niečo ťažké, tak teraz dúfam, že som Vás svojim komentárom potešil a nalákal na niečo dobré.

Anton Chromík

Hromadné pripomienky k stanovisku MS SR k návrhu rozhodnutia Rady pri uznávaní majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev a manželstiev.

Zásadné pripomienky Aliancie za rodinu k materiálu Ministerstva spravodlivosti SR LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev (ďalej aj „Stanovisko“)

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/531

Všetky pripomienky sú zásadné.

Stručný súhrn pripomienok k Stanovisku:

Navrhujeme, aby Slovenská republika odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  

(i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy

(ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a

(iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Navrhujeme tiež, aby Slovenská republika  k posilnenej spolupráci nepristúpila z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o odmietnutí  alebo prijatí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci,

(ii) preváženie súdnej moci nad zákonodarnou mocou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko a Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť,

(iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva,

(iv) podľa nariadenia môžu súdy z tohto dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce,

(v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k  spolupráci a nariadeniam začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,

(vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné,

(vii) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval,

(viii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom považujeme za nedostatočný právny rámec,

(ix) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia v tak citlivej oblasti bez legislatívnej úpravy do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy,

(x) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, budú súdy SR disponovať právomocou podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  

(xi) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia podľa nášho názoru nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si právny poriadok iného členského štátu za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.“

 

[emailpetition id=“15″]

Konkrétne pripomienky:

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR písm. a) navrhujeme nahradiť text: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti.“

 

nasledovným textom: „S rozhodnutím o posilnenej spolupráci SR 20. apríla predbežne súhlasila (2582. zasadnutie COREPER-u), pričom si vyhradila zaujatie stanoviska k svojmu pristúpeniu k posilnenej spolupráci na neskôr. Navrhuje sa však, aby odmietla poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posinenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.“.

 

Odôvodnenie:

 

Navrhuje sa odmietnuť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že  (i) rozhodnutia by mali hlavne v citlivých oblastiach manželstva a registrovaných partnerstiev hľadať čo možno najvyššiu úroveň zhody na úrovni Európskej únie bez obchádzania krajín strednej a východnej Európy (ii) inštitút posilnenej spolupráce nemá jasne vyriešenú otázku vystúpenia členskej krajiny  z posilnenej spolupráce, a (iii) neprijatie rozhodnutia o posilnenej spolupráci zníži prípadný budúci tlak na prijatie tejto úpravy na nezúčastnené krajiny.

Ide o salámovú metódu, ktorou sa presadzuje užšia spolupráca, ale ktorá následne umožňuje v oblasti registrovaných partnerstiev ako aj manželstiev proces na úrovni vlády SR a to k jednoduchému pristúpeniu, pričom sa na našu Slovenskú republiku budú následne vzťahovať všetky priamo aplikovateľné nariadenia prijaté v tejto oblasti. Ako je vôbec možné, že sme s touto úpravou v oblasti registrovaných partnerstiev súhlasili na úrovni COREPER bez zapojenia a oboznámenia širšej verejnosti pri tak citlivej téme, akou nesporne registrované partnerstvá  či manželstvá osôb rovnakého pohlavia sú?

 1. V dokumente Vlastný materiál v časti Pozícia SR, písm. b) navrhujeme text:

 „b) Predbežné stanoviská SR k  pôvodným návrhom nariadení boli schválené ešte v roku 2011. Návrhy predložených implementačných nariadení zodpovedajú výsledkom niekoľkoročných rokovaní v pracovnej skupine a obsahujú garancie, ktorými v zmysle schválených predbežných stanovísk k pôvodným návrhom SR podmieňovala prijateľnosť návrhov.

Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje k posilnenej spolupráci pristúpiť a presadzovať schválenie nariadení spolu so zárukami, ktoré SR presadila v predchádzajúcich rokovaniach.“

nahradiť nasledovným textom: „b) Rozhodnutie o pristúpení k posilnenej spolupráce je nezávislé od rozhodnutia o súhlase s jej povolením. O obsahu implementačných návrhoch nariadení, ale budú mať možnosť rozhodovať iba štáty, ktoré na posilnenej spolupráci budú participovať. Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 

 1. Navrhujeme v časti 2 Vecná analýza, Pozícia SR vypustiť text:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie manželstva Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva je možné trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkový režim vyplývajúci z manželstva, ktoré podľa predpisov SR nie je platné (napr. manželov rovnakého pohlavia, manželstvo s maloletým, polygamné manželstvo a pod.), nariadenie umožňuje súdu odmietnuť právomoc. Slovenský súd tak nebude nútený rozhodovať o majetkových režimoch manželstva, ktoré podľa slovenského právneho poriadku neexistuje. Manželia z takto neuznaného manželstva by museli v záujme vyriešenia majetkového režimu adresovať ich návrh na iný ako slovenský súd.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkového režimu manželov nebude znamenať uznanie manželstva, ktorého sa rozhodnutie týka. Táto záruka bude znamenať, že slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte. Uznať bude potrebné rozhodnutie cudzieho súdu iba vo vzťahu k súvisiacim majetkovým právam.“

a nahradiť ho textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia čo  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú neprimerane širokú právomoc súdom v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či  odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce.“

Odôvodnenie:

Inštitút manželstva muža a ženy spoločnosť neuznáva len morálne, ale reálne ako inštitúciu, ktorá si zaslúži aj materiálne výnimočné postavenie. Prijatím citovaného návrhu  nariadenia zosúvame výnimočný inštitút manželstva len  na prázdnu deklaračnú úroveň, ktorú môže dosiahnuť akýkoľvek vzťah, bez ohľadu na prínos, ktorý spoločnosti prináša. Ústava však nemá mať len prázdny „kazateľský“ charakter, ale je reálnou a živou materiálnou dohodou našej spoločnosti so skutočnými výnimočnými dôsledkami na spoločnosť. Ak takýto charakter stráca, približuje sa k strate vlastného významu.  (i) uznanie majetkových práv pri manželstvách rovnakého pohlavia  prináša rozpor s textom Ústavy SR, ktorá garantuje manželstvu muža a ženy výnimočné postavenie. Slovenská republika sa nevyhne samotnému používaniu pojmu manželstvo, či manželia  pri majetkovom režime manželov vo vzťahu k osobám rovnakého pohlavia a to  vnáša do nášho právneho poriadku ústavnú pojmologickú dezintegráciu, (ii) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech moci zákonodarnej, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu manželstva (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z tohto dôvodu odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce, (v) samotný text priznáva, že budeme povinní uznať majetkové práva aj pri manželstvách, ktoré naša Slovenská republika neuznáva, t. j. bude to možné aj v prípade, polygamie, manželstva s maloletým, manželstva s osobami rovnakého pohlavia, takéto uznávanie je však v rozpore so záujmami na zachovaní celistvosti nášho právneho poriadku.

 1. V časti 2) Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov, Pozícia SR navrhujeme nahradiť text:

„Pozícia SR: K posilnenej spolupráci sa navrhuje pristúpiť najmä vďaka zachovaniu zábezpek, ktoré SR počas rokovaní presadzovala:

 • Z pôsobnosti nariadenia sú vylúčené existencia, platnosť alebo uznanie registrovaného partnerstva. Členskému štátu, ktorého právny poriadok nepozná inštitút registrovaného partnerstva, nariadenie neukladá povinnosť ustanoviť registrované partnerstvo vo vnútroštátnom právnom poriadku.
 • Ak by bol na slovenský súd predložený návrh, ktorý by mal upravovať majetkové dôsledky registrovaného partnerstva, súd môže odmietnuť vykonávať právomoc. Slovenský súd nebude nútený rozhodovať o majetkových dôsledkoch registrovaného partnerstva, keďže tento inštitút slovenské právo nepozná.
 • V prípade rozhodnutia zahraničného súdu a snahy o jeho následné uznanie v SR, uznanie a výkon rozhodnutia vydaného vo veci majetkových dôsledkov registrovaného partnerstva nebude znamenať uznanie registrovaného partnerstva, ktorého sa rozhodnutie týka“

nasledovným textom:

„K posilnenej spolupráci sa navrhuje nepristúpiť pretože zábezpeky dohodnuté nepovažuje Slovenská republika za dostatočné z nasledovných dôvodov:

(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa k posilnenej spolupráci nepristúpiť z nasledovných dôvodov: (i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o prijatí či odmietnutí právomoci čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci (ii) preváženie súdnej moci nad mocou zákonodarnou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko, Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť, (iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva či manželstva osôb rovnakého pohlavia (iv) podľa nariadenia môžu súdy aj z dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce (v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k spolupráci začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,  (vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné (vii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev ktoré uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec (viii) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia bez právnej úpravy registrovaných partnerstiev do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy.  (ix) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, dostanú  súdy SR právomoc podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  (x) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, keďže je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si tento právny poriadok za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná, (xi) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval, 

 1. Vzhľadom k vyššie uvedenej presadzovanej pozícii Slovenskej republiky navrhujeme vypustiť časť 2. Všeobecná právna analýza návrhov a časť 3 Analýza jednotlivých ustanovení predkladaného návrhu s uvedením pozície ku konkrétnym ustanoveniam

Odôvodnenie:

Argumentáciu ohľadom postačujúceho neuznania inštitútov manželstva osôb rovnakého pohlavia či registrovaného partnerstva považujeme za nedostatočnú z vyššie citovaných dôvodov. Súhlas na decembrovej Rade nie je argumentom vzhľadom k tomu, že bolo jasné využitie veta Maďarska a Poľska. Prejav ministra spravodlivosti naznačoval pochopenie pre tento postoj dvoch  krajín V4.

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

Predseda

Aliancia za rodinu

[signaturelist id=“15″]

Otvorený list ministrovi školstva: Neprikazujte deťom čítať pornografiu v škole!

 

„Žena si zaslúži ochranu pred násilím“

Vážený pán minister,

nie je našim cieľom posudzovať umeleckú kvalitu diela, ale literatúra nemá žiadnu imunitu pred etikou. Nie je našim cieľom odsudzovať konkrétnych autorov zosnulého Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa, ale trváme na zachovaní úcty k ženám a dievčatám v školskom procese a preto  Vás žiadame, aby ste vylúčili knihu Petra Pišťaneka a Dušana Tarageľa: Sekerou a nožom z povinnej literatúry pre každého študenta prvého ročníka gymnázia, lebo je nevhodná pre 15 ročné deti:

  • pre explicitné scény sexuálneho násilia voči ženám a sexuálneho zneužívania žien,
  • pre pornografické opisy sexu,
  • pre ponižovanie žien z osôb len na objekty sexuálneho pudu mužov, bez lásky a vyšších citov,
  • pre vytváranie negatívneho obrazu o manželstve
  • a pre vulgarizmy nepatriace k základom slovenského jazyka, ktoré by sa mali deti učiť.

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby Ministerstvo školstva SR prijalo jasné pravidlá k všetkým učebným materiálom tak, aby sa podobné prípady nemohli v budúcnosti udiať a ktoré neumožnia medzi učebné texty a povinnú literatúru zaraďovať diela, ktoré  propagujú  explicitné scény sexuálneho násilia a sexuálnej exploitácie žien, pornografické opisy sexu,  obsahujú ponižovanie žien na objekty sexuálneho pudu mužov bez jasného morálneho odsúdenia,  vytvárajú neprimeraný negatívny obraz o manželstve a propagujú v neprípustnej miere vulgarizmy.

Považujeme za neuveriteľné, aby v čase, keď žiadna z televízií nie je oprávnená rozširovať pornografiu mohla k rozširovaniu pornografie a násilia voči ženám viesť škola. Následky zo skorého nástupu sexuálneho života sú skoro každému vo vedeckej obci jasné: rozšírenie sexuálne prenosných chorôb, tínedžerské tehotenstvá, či nárast depresií. Potrebujeme legitimizovať takéto správanie aj školou? Ako sa majú po povinnom prečítaní tejto knihy cítiť chlapci a dievčatá, ktoré neplánujú sexuálne aktivity? Ako sa majú cítiť deti, keď sa pozerajú na svojich rodičov?

Vážený pán minister,

Rozumieme snahe ukázať tvár totality cez príbehy svedčiace o dobe komunizmu. Pre tvár totality nacizmu a komunizmu však máme v našej literatúre neuveriteľné silné príbehy opísané v knihe Alfréda Wetzlera: „Čo Dante nevidel“ a v knihe Silvestra Krčméryho „Pravdou proti moci“, ktoré môže naša vlasť s hrdosťou ukázať aj prvákom na gymnáziách.

V Bratislave 2.5.2016

JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD.

predseda

Aliancia za rodinu

 

Adresát:

Vážený pán

 Peter Plavčan

 Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1

813 30   Bratislava

 email MŠ SR:  kami@minedu.sk